Vybudování MŠ Havlíčkův Brod KonečnáProjekt: „Vybudování MŠ Havlíčkův Brod Konečná“
 
spolufinancován Evropskou unií
 
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010121
 
Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Název strukturálního fondu: Evropský fond pro regionální rozvoj
 
88. Výzva IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. - SC 2.4
 
Specifický cíl: 2.4. – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 

Celkové způsobilé výdaje projektu:

59 392 572,86 Kč

Dotace (EU, národní zdroje)

50 172 673,29 Kč

Spolufinancování města:

9 219 899,57  Kč

 

Cíl projektu

Projektový záměr předpokládal vybudování nové mateřské školy ve městě Havlíčkův Brod, v lokalitě Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná. V mateřské škole byly vybudovány dvě třídy pro děti tříleté a starší a jedna třída pro děti mladších tří let, které nově školský zákon umožňuje přijímat. Nově vybudovaná kapacita činí 64 míst.

Hlavním cílem projektu bylo navýšení kapacity mateřských škol ve městě Havlíčkův Brod. Stávající kapacita zcela nedostačovala požadavkům a poptávce ze strany cílových skupin (tj. dětí do 3 let, děti v předškolním vzdělávání). S ohledem na každoroční počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo v Havlíčkově Brodě dlouhodobě využíváno institutu udělování výjimek z nejvyššího počtu dětí, který prozatím umožňuje § 23 odst. 5školského zákona (tzn. + 4 děti na třídu, kde to dovolují rozměry tříd MŠ a jejich hygienická zázemí). S ohledem na kvalitní plnění školních vzdělávacích programů byl dlouhodobě tento stav nežádoucí. Zároveň je zaznamenáván zvyšující se trend na umísťování dětí mladších tří let, který nově umožňuje školská legislativa a dětí, kterým byla přiznána podpůrná opatření.


Významným řešením této situace byla realizace projektu a jeho výsledek. Díky realizaci projektu vznikla zcela nová mateřská škola, díky níž došlo k navýšení kapacity zařízení péče o děti do tří let a děti v předškolním věku. Tím došlo ke zvýšení kvality a infrastruktury pro vzdělávání. Výstup projektu umožnil přijímání dětí bez výjimky, a to i dětí mladších 3 let.

Zodpovídá: Ing. Marek Jokš
Vytvořeno / změněno: 9.9.2021 / 9.9.2021