Územní studie veřejného prostranství, Havlíčkův BrodProjekt:

Územní studie veřejného prostranství, HAVLÍČKŮV BROD

je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004760


Název operačního programu:  Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Název strukturálního fondu EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Specifický cíl: 3.3 - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje zaměřenou na aktivitu územní studie

Číslo výzvy:  9

Název výzvy: 9. výzva – Územní studie

Datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2017

Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2019

Celkové způsobilé výdaje projektu:

                    640 846 Kč

Dotace:

 

z toho Evropský fond pro regionální rozvoj

               544 719,10 Kč

z toho národní zdroje

                 32 042,30 Kč

z toho spoluúčast města Havlíčkův Brod

                 64 084,60 Kč

 

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na vymezení a vytvoření kvalitního veřejného prostranství pro vybraná zastavěná území v Havlíčkově Brodě. Účelem je definovat umístění a vazby na veřejnou infrastrukturu - zejména dopravní, technickou a stanovit jeho jednotlivé funkce, provozní a kompoziční vazby a systém zeleně včetně prověření variant návrhu veřejného prostranství. Cílem je propojení ploch a prostorů Zeleného okruhu s rekreačními, sportovními a dalšími funkcemi.

Cíl projektu:
Cílem projektu je vymezit a vytvořit kvalitní veřejná prostranství pro vybraná zastavěná území v Havlíčkově Brodě pomocí Územní studie veřejného prostranství. V rámci projektu jsou realizovány tři územní studie veřejného prostranství - "Havlíčkův Brod - lokality Z75, Z76, Z92-1, Z92-2, X12", "Havlíčkův Brod - lokality Z96, Z103, Z105, Z173, K13" a "Havlíčkův Brod - lokality Reynkova, Cihlář". Cílem územních studií je vymezit a vytvořit kvalitní veřejná prostranství, které by využívali jak obyvatelé města Havlíčkův Brod, tak jeho návštěvníci. Územní studie by měli řešit propojení ploch a prostorů Zeleného okruhu s rekreačními, sportovními a dalšími funkcemi, koridor pro pěší a cyklisty např. Park Budoucnost, areály TJ Jiskra, areál Nemocnice Havlíčkův Brod, apod. 

Zodpovídá: Ing. Markéta Míšková
Vytvořeno / změněno: 28.11.2017 / 28.11.2017