Územní plán Havlíčkův Brod 

Název projektu: Územní plán Havlíčkův Brod

Integrovaný operační program

Číslo operačního programu: CZ.1.06
Číslo prioritní osy: 6.5
Název prioritní osy: Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence
Číslo oblasti podpory: 6.5.3
Název oblasti podpory: Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
Číslo výzvy: 08
Název výzvy:
Kontinuální výzva 6.5.3b - podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí
s ohledem na udržitelný rozvoj území
 
Název projektu: Územní plán Havlíčkův Brod
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/08.06697
 
Zahájení projektu: 26.10.2009
Ukončení projektu: 30.4.2012
Celkové náklady projektu: 3 710 300,00 Kč
Výše dotace: 3 270 000,00 Kč


Globálním cílem projektu je zajištění kvalitního řízení udržitelného rozvoje území s využitím moderních přístupů územního plánování. Projekt je určen pro obec s rozšířenou působností Havlíčkův Brod.
Výstupem je nově zpracovaný Územní plán ve smyslu § 43 - 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění v rozsahu stanoveném zákonem a § 11 - 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., a podle podmínek stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb.

Cílem projektu žadatele Města Havlíčkův Brod je zajištění odborné práce projektanta od schválení zadání po vypracování návrhu územního plánu ve vztahu k novým rizikům a hrozbám a s ohledem na udržitelný rozvoj území a požadavkům vyplývající ze Zásad územního rozvoje kraje Vysočina a z Politiky územního rozvoje ČR.

Součástí projektu je zpracování konceptu územního plánu, zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území, zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně hodnocení důsledků na soustavu NATURA 2000 a zpracování návrhu územního plánu.
Celkovým výstupem bude nově zpracovaný Územní plán Havlíčkův Brod.

Projekt je realizován vybraným zhotovitelem: DHV CR, spol. s r.o., Praha

 

Zodpovídá: Ludmila Vališová
Vytvořeno / změněno: 13.3.2012 / 13.3.2012