Rekonstrukce střešního pláště Štáflovy chalupy 

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ŠTÁFLOVY CHALUPY, HAVLÍČKŮV BROD, je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0005308

 

Název operačního programu:  Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Název strukturálního fondu EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Specifický cíl: 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za  účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP:  55

Název výzvy ŘO IROP: 55. Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD

Číslo výzvy MAS: 1

Název výzvy MAS: 1. výzva – MAS Královská stezka – IROP-Kulturní památky ve vazbě na výzvu č.55 ŘO IROP

Datum zahájení realizace projektu: 1.9. 2016

Datum ukončení realizace projektu: 30.9. 2019

 

Celkové způsobilé výdaje projektu:

1 697 923 Kč

Dotace:

 

- z toho Evropský fond pro regionální rozvoj

1 613 027 Kč

- z toho spoluúčast města Havlíčkův Brod

84 896 Kč

Stručný obsah projektu:

Rekonstrukce střešního pláště Štáflovy chalupy spočívá ve výměně střešní krytiny z dřevěného šindele v plném rozsahu včetně souvisejících úprav a nátěrů. S tím je spojena oprava, nátěry a impregnace poškozených dřevěných prvků konstrukcí krovu a  štítu a revize podlahových prken a trámů v mezipatře půdního prostoru. Dále bude provedena obnova nátěrů vrat do dvora, sociálního zařízení ve dvoře a zadních dveří.

 
Zodpovídá: Ing. Jana Deveci
Vytvořeno / změněno: 7.8.2018 / 7.8.2018