Rekonstrukce malé vodní nádrže na pozemku parc. č. 454 v k. ú. Perknov 

 

PROJEKT: 

„Rekonstrukce malé vodní nádrže na pozemku parc. č. 454 v k.ú. Perknov“

 

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE: Město Havlíčkův Brod

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Vítězslav Pavel, VDG Projektování s.r.o.

DODAVATEL: AQUASYS spol. s r.o.

MÍSTO REALIZACE: Perknov, místní část Havlíčkova Brodu

CELKOVÉ náklady: 2 676 418,19 Kč

dotace: 1 574 000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15. 7. 2023

Cíl akce (projektu):  celková rekonstrukce malé vodní nádrže - odbahnění, urovnání dna a břehů, oprava a opevnění hráze, výstavba sdruženého objektu, vybudování sádky

 

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ: