Nová učebna ZŠ Konečná – brána do světa jazykůProjekt:  „ Nová učebna ZŠ Konečná – brána do světa jazyků“

je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010298

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Název strukturálního fondu: Evropský fond pro regionální rozvoj

Výzva č. 6MAS Královská stezka – IROP

Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj

Celkové způsobilé výdaje projektu:

2 774 422,- Kč

Dotace (EU, národní zdroje)

2 635 701,- Kč

Spolufinancování města:

  138 721,- Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti kvalitní vzdělávací infrastruktury Základní školy Konečná, Havlíčkův Brod.

Projektový záměr je v souladu se Strategickým rámcem Místního akčního plánu vzdělávání a jednotlivé cíle projektu jsou ve vazbě na podporované aktivity specifického cíle 2.4. IROP:

Zřízení multifunkční jazykové učebny a pořízení vybavení a digitálních technologií této učebny je požadováno za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci: komunikace v cizích jazycích – jazyk a jazyková komunikace.

Vybudování WC pro imobilní a vybudování přístupu do nové multifunkční učebny řeší úpravu stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace a jejich sociální inkluzi.

Výstup projektu

V rámci projektu dojde k rekonstrukci stávající nevyhovující počítačové učebny a k její přeměně na multifunkční jazykovou učebnu ve vazbě na vybudování bezbariérového přístupu do nově vzniklé učebny a vybudování bezbariérové toalety. Tím budou zajištěny rovné příležitosti pro všechny žáky bez ohledu na jejich zdravotní postižení. Díky stavebním úpravám bude v učebně položeno nové antistatické PVC, jež by odstraňovalo nežádoucí elektrostatický náboj, bude zavedena voda a nainstalováno umyvadlo, jež ve stávající učebně úplně chybí, a budou zde zřízeny podhledy s novým osvětlením, odpovídajícím současným standardům jazykových laboratoří.  Cílovým stavem bude moderní jazyková učebna, v níž učitel vede výuku prostřednictvím digitálního ovládacího panelu a komunikuje s žáky za pomoci textu, obrázku nebo nahrávky vysoké kvality. Tento způsob výuky posílí rozvoj klíčové kompetence komunikace v cizích jazycích. Učebna bude vybavena stanovištěm pro učitele a 20 stanovišti pro žáky (jedno z nich bude uzpůsobeno pro hendikepovaného žáka), 21 počítači včetně SW, 21 sluchátky, interaktivní tabulí na pylonovém pojezdu s ozvučením, projektorem a vizualizérem. Tak bude zajištěna vysoce kvalitní výuka cizích jazyků, jež umožňuje individuální přístup ke každému žákovi a uzpůsobení výuky jeho vzdělávacím potřebám. K posílení motivace a většího zájmu žáků o cizí jazyky budou realizovány i zájmové kroužky v odpoledních hodinách – kroužek angličtiny a anglické konverzace.

 

Zodpovídá: Ing. Marie Kudrnová
Vytvořeno / změněno: 3.6.2019 / 3.6.2019