Mokřady Frantalský Šprunk na pozemku parc. č.449/1 v k.ú.Termesivy 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

 

Projekt: „Mokřady Frantalský Šprunk na pozemku parc. č.449/1 v k.ú.Termesivy“

Identifikační číslo akce: Z151201000186

 

Název programu: Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Název podprogramu: Podprogram 165 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

Číslo výzvy: Program Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, komponenta 2.9., investice 4

 

Datum zahájení realizace projektu:         3. 8. 2022

Datum ukončení realizace projektu:       20. 12. 2023

                       

Celkové způsobilé výdaje projektu:

189 500,- Kč

Dotace (EU, národní zdroje)

189 500,- Kč

Spolufinancování města:

            0,- Kč

 

Cíl projektu:

 Projektová dokumentace řeší vytvoření tří zemních tůní, které budou plnit funkci zadržování vody v krajině. Vybudováním kvalitního vodního biotopu, který bude následně osídlen mokřadními rostlinami a živočichy, dojde k podpoření biodiverzity a ekologické rovnováhy.  Vznik tůní pozitivně ovlivní mikroklimatické podmínky díky zvýšenému odpařování vody a tím sníží teplotu okolního prostředí.

Hlavním cílem projektu je přínos pro biologickou rozmanitost a pro posílení přirozených funkcí krajiny.