2023 - "Liniová výsadba v k.ú. Havlíčkův Brod – od Soprovy kaple po samotu u Jůzlů" 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

 

Projekt: „Liniová výsadba v k.ú.Havlíčkův Brod – od Soprovy kaple po samotu u Jůzlů“

Identifikační číslo akce: Z151201000004

 

Název programu: Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Název podprogramu: Podprogram 165 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

Číslo výzvy: Program Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, komponenta 2.9., investice 4

 

Datum zahájení realizace projektu:         25. 11. 2022

Datum ukončení realizace projektu:       31. 12. 2023

                     

Celkové způsobilé výdaje projektu:

255 116,- Kč

Dotace (EU, národní zdroje)

250 000,- Kč

Spolufinancování města:

     5 116,- Kč

 

Cíl projektu:

 Liniovou výsadbou, listnatých stromů, jehličnatých stromů a keřů na pozemcích města Havlíčkův Brod v místě od Soprovy kaple na ulici Pražská až po samotu u Jůzlů, dojde k rozdělení  většího bloku orné půdy, kde kdysi bývala původně cesta.

Opatření se zaměřuje na zmírnění negativního projevu větrné eroze, slouží k zadržení povrchového odtoku a zachycování smyté zeminy. Realizací navrhované výsadby dojde k nárůstu potravní i stanovištní nabídky pro volně žijící živočichy, čímž také dojde ke zvýšení biodiverzity v dané lokalitě.