Komunitní plánování sociálních služeb v letech 2017 – 2019Komunitní plánování sociálních služeb v letech 2017 – 2019

Název projektu: Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006516

Partner projektu: Město Havlíčkův Brod

Projekt byl realizován z Operačního programu Zaměstnanost, specifický cíl SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování, v rámci výzvy č. 63 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni.

MAS Královská stezka realizovala projekt plánování sociálních služeb na území obcí ORP Havlíčkův Brod. Účelem projektu bylo vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Havlíčkův Brod pro období 2019 – 2021 a Akční plán 2019/2020. Projekt si kladl za cíl zmapovat potřeby regionu v sociálních službách a zajistit systém sociálních služeb na místní úrovni odpovídající zjištěným místním potřebám. Dalším cílem projektu bylo zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb v regionu.

MAS Královská stezka realizovala tento projekt metodou komunitního plánování, tzn. se zapojením všech hlavních aktérů v oblasti sociálních služeb na území regionu (zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb). V rámci projektu byly vytvořeny dvě pracovní skupiny sestávající z odborníků na danou oblast, a to PS Senioři a PS Rozvoj ostatních sociálních služeb.

Projekt byl realizován v období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2019.

Podrobné informace o projektu - zápisy z jednání pracovních skupin, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Havlíčkův Brod 2019 – 2021, Akční plán 2019/2020 a další výstupy jsou zveřejněny na webu MAS Královská Stezka zde: http://kralovska-stezka.cz/plany-socialnich-sluzeb/sprss-havlickuv-brod/

Kontaktní osoby pro poskytování informací: MAS Královská stezka, Eliška Matulová, tel.  603 206 948; e-mail: kralovska-stezka%z%centrum.cz

Zodpovídá: Mgr. Marek Topolovský
Vytvořeno / změněno: 4.1.2019 / 4.1.2019