Archiv úřední deskyKategorie úřední desky

Výpis článků

Zobrazeno 12. 9. 2023 do 27. 9. 2023

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na MK č. 113c ul. Smetanovo náměstí v Havlíčkově Brodě: budou zřízeny 4 ks podélných parkovacích stání umístěných podél obrubníku, dle přiložené grafické situace

Zobrazeno 12. 9. 2023 do 27. 9. 2023

Stanovení místní úpravy provozu na vybraných místních komunikacích a novém parkovišti u novostavby MŠ čp. 401 v obci Havlíčkova Borová, dle přiložené grafické situace

Zobrazeno 12. 9. 2023 do 27. 9. 2023

Rozhodnutí o vydání souhlasu s realizací průzkumného vrtu v rozsahu pozemku parc. č. 1291/2 v k. ú. Petrovice u Štoků

Zobrazeno 12. 9. 2023 do 27. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu I/34 v cca km 118,250 - 121,000 provozního staničení silnice I/34 na severovýchodním obchvatu města Havlíčkův Brod od křižovatky se silnicí I/38 po okružní křižovatku se silnicí II/150 (ul. Žižkova) v rozsahu grafické přílohy

Zobrazeno 12. 9. 2023 do 27. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 77d a 139c v Havlíčkově Brodě v ul. Plovárenská a v ul. U Sv. Jána, dle grafické přílohy

Zobrazeno 12. 9. 2023 do 27. 9. 2023

Oznámení o vydání REGULAČNÍHO PLÁNU "NA NEBI - HAVLÍČKŮV BROD"

Zobrazeno 11. 9. 2023 do 27. 9. 2023

Zahájení vodoprávního řízení a vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - Splašková kanalizace Peršíkov.

Zobrazeno 11. 9. 2023 do 26. 9. 2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě

Zobrazeno 11. 9. 2023 do 26. 9. 2023

Informace o průběhu odvolacího řízení - Studentské koleje Vysoké školy polytechnické, Jihlava

Zobrazeno 11. 9. 2023 do 26. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných silnicích II. a III. tříd, včetně vybraných místních komunikacích, nebo veřejně přístupných účelových komunikacích, pokud jsou jejich součástí v místě uzavírky a na objízdné trase, dle grafické přílohy (v rámci stavební akce "I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat (oprava SO 208)")

Zobrazeno 8. 9. 2023 do 25. 9. 2023

Záměr prodeje podílů ve výši 119/838 k pozemkům č. 465/13 a č.465/14 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a k pozemku č. 512/10 v k.ú.Pávov konkrétnímu zájemci

Zobrazeno 8. 9. 2023 do 25. 9. 2023

Stanovení místní úpravy provozu - změna dopravního značení na dvou parkovištích MK č. 15b ul. Nádražní před budovu České pošty čp. 107 v H. Brodě, spočívající v odstranění 2 ks SDZ č.IP 11a (Parkoviště) s DT a instalaci 2 ks SDZ č. IP 13c ( Parkoviště s parkovacím automatem) s DT č. E 8d a č. E 8e (Úsek platnodsti), dle grafické přílohy

Zobrazeno 8. 9. 2023 do 25. 9. 2023

Záměr výpůjčky části pozemku pozemková parcela č. 1019/9, výpůjčky části pozemku pozemková parcela č. 1024 a výpůjčky části pozemku pozemková parcela 1012/2, vše v k.ú. Mírovka

Zobrazeno 7. 9. 2023 do 18. 9. 2023

Návrh veřejnoprávní smlouvy - Rozhodnutí o umístění a stavební povolení stavby III/3489 Lípa - průtah, SO 102 - chodník a SO 103 - Parkovací stání Lípa

Zobrazeno 6. 9. 2023 do 4. 10. 202

Aukční vyhláška 80851/2023

Zobrazeno 5. 9. 2023 do 20. 9. 2023

Veřejná vyhláška - Kanalizace a ČOV Olešná

Zobrazeno 5. 9. 2023 do 20. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 19c v Havlíčkově Brodě v ul. Hrnčířská, dle grafické přílohy

Zobrazeno 5. 9. 2023 do 20. 9. 2023

Doručení usnesení o zastavení řízení o povolení výjimky na stavbu "Nástavba nad garáží u rodinného domu č.p. 2191, ul. Stachanovská, Havlíčkův Brod" veřejnou vyhláškou z důvodu neznámé adresy účastníka řízení F. Halamáska, J. Halamáska a Marie Muzikářové

Zobrazeno 5. 9. 2023 do 20. 9. 2023

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 194c a silnici č. III/0389 ve Zbožici, dle grafické přílohy

Zobrazeno 4. 9. 2023 do 19. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34812 mezi obcí Lípa a Okrouhlička, dle grafické přílohy

Zobrazeno 4. 9. 2023 do 12. 9. 2023

Pozvánka na jednání zastupitelstva kraje č.05/2023, které se uskuteční dne 12. 9. 2023

Zobrazeno 4. 9. 2023 do 19. 9. 2023

Oznámení zahájení územního řízení - Rekonstrukce veřejného osvětlení Lučice - náves Lučice

Zobrazeno 4. 9. 2023 do 19. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Trocnovská, Kyjovská, Polní a Staškova, dle grafické přílohy

Zobrazeno 4. 9. 2023 do 19. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy na silnici č. III/03811 v Havlíčkově Brodě v ul. Průmyslová u areálu spol. VCHD CARGO, dle grafické přílohy

Zobrazeno 31. 8. 2023 do 15. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č.14b v Havlíčkově Brodě v ul. Luční u č.p. 1663, dle grafické přílohy

Zobrazeno 31. 8. 2023 do 15. 9. 2023

Oznámení o vydání Změny č.3 ÚP Vysoká

Zobrazeno 30. 8. 2023 do 14. 9. 2023

Rozhodnutí - schválení stavebního záměru na stavbu: Stezka pro cyklisty Štoky - 2. etapa Štoky

Zobrazeno 30. 8. 2023 do 14. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích první třídy I/34 a I/38 v prostoru křižovatky obou silnic v Havlíčkově Brodě na ul. Pražská a U Cihláře v cca km 141,000 - 141,000 silnice I/38 a 118,300 - 118,400 silnice I/34 z důvodu označení dopravních opatření při realizaci stavebních úprav křižovatky v rozsahu dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy

Zobrazeno 30. 8. 2023 do 14. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici II/150 a III/03810 v Havl. Brodě na Havlíčkově náměstí, v ul. Dobrovského, Horní, Dolní, Žižkova, Plovárenská, Bělohradská, U Sv. Jána, Kalinovo nábřeží, V Rámech, Pod Radnicí, Trčkova, Svatovojtěšská, Havlíčkova, cyklostezce za KD Ostrov, cyklostezce u Kalinova nábřeží, cyklostezce Na Losích, cyklostezce České armády a za Katastrálním úřadem, cyklostezce v ul. Pobřežní a Bělohradská, dle grafické přílohy

Zobrazeno 30. 8. 2023 do 14. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/34 v prostoru křižovatky se silnicí II/344 na ul. U Cihláře x Chotěbořská v cca km 118,900-119,000 z důvodu označení dopravních opatření při výstavbě vyvýšeného ostrůvku a SSZ v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy

Zobrazeno 30. 8. 2023 do 14. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 4a v Havlíčkově Brodě v ul. Pražská, dle grafické přílohy

Zobrazeno 29. 8. 2023 do 13. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/344 a místní komunikaci č. 10b v Havlíčkově Brodě v ul. Chotěbořská v místě křižovatky se silnicí I/34, dle grafické přílohy

Zobrazeno 29. 8. 2023 do 13. 9. 2023

Územní rozhodnutí o změně využití území pro účel - Hřiště Výšina Havlíčkův Brod, Sídliště Výšina

Zobrazeno 25. 8. 2023 do 4. 9. 2023

Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 4. 9. 2023

Zobrazeno 24. 8. 2023 do 8. 9. 2023

OOP pro stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/38 v úsecích: u obce Štoky, před křižovatkou se silnicí II/350 v cca km 153,700 - 154,100; u obce Okrouhlička, místní části Skřivánek v cca km 150,800 - 152,000; u obce Havlíčkův Brod, u osady U Vránů v cca km 145,300 - 146,500, z důvodu označení dopravních opatření při obnově meteostanice a proměnného dopravního značení v rozsahu grafické přílohy

Zobrazeno 24. 8. 2023 do 8. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici č. II/150 v Havlíčkově Brodě, dle grafické přílohy (umístění přenosných dopravních značek a zařízení je povoleno na kulturní akci "64. Trh řemesel Havlíčkův Brod")

Zobrazeno 24. 8. 2023 do 8. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, dle grafické přílohy ("Oprava propustků" v úseku Suchá - Okrouhlička, za úplné uzavírky silnice č. III/34813 v km 2,300 - 4,600)

Zobrazeno 24. 8. 2023 do 8. 9. 2023

Rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu " Přístavba skladové haly Čechovka, parc.č. 6388, 500/1 k.ú. Havlíčkův Brod, Čechova č.p. 3814"

Zobrazeno 24. 8. 2023 do 8. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/150, III/34713, III/34723, III/34714, III/34715, III/34711, III/3472, III/34724, III/34719 a místních komunikacích v obci Okrouhlice, Lučice a Veselý Žďár, dle grafické přílohy ("pokládka asfaltových vrstev")

Zobrazeno 24. 8. 2023 do 8. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/350, č. III/01838, č. III/03810 a vybraných místních komunikacích v obci Přibyslav, dle grafické přílohy ("Přibyslavské slavnosti 2023")

Zobrazeno 24. 8. 2023 do 8. 9. 2023

Oznámení zahájení řízení o povolení úplné uzavírky provozu na silnici č. III/34813 v km 2,300 - 4,600 v úseku Suchá - Okrouhlička, z důvodu opravy propustků

Zobrazeno 23. 8. 2023 do 7. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu v Havlíčkově Brodě v místní části Pohledští Dvořáci, na místní komunikaci č. 209c a veřejně přístupné účelové komunikaci, dle grafické přílohy (Most HB - X09 přes Břevnický potok")

Zobrazeno 23. 8. 2023 do 7. 9. 2023

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu "VO ul. Jahodova a ul. Hrnčířská, Havl. Brod"

Zobrazeno 23. 8. 2023 do 19. 9. 2023

Aukční vyhláška 77484/N

Zobrazeno 22. 8. 2023 do 6. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/150 v Havlíčkově Brodě v ul. Žižkova, dle grafické přílohy (úprava přechodu pro chodce na silnic II/150 v Havlíčkově Brodě v ul. Žižkova u okružní křižovatky)

Zobrazeno 22. 8. 2023 do 6. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, a to na vybraných silnicích II., III. tříd, dle grafické přílohy

Zobrazeno 21. 8. 2023 do 5. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/34 v cca km 121,050 - 121,150 provozního staničení v Havlíčkově Brodě v prostoru křižovatky s místní komunikací ul. Hamry v rozsahu grafické přílohy

Zobrazeno 21. 8. 2023 do 5. 9. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obci Novotnův Dvůr, dle grafické přílohy (výstavba odvodňovacího žlabu, realizovanou za úplné uzavírky provozu na části MK č. 185c v obci Novotnův Dvůr u č.p. 103)

Zobrazeno 21. 8. 2023 do 11. 9. 2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 11. 9. 2023

Zobrazeno 21. 8. 2023 do 5. 9. 2023

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 22c ul. Husova v Havlíčkově Brodě před bytovými domy čp. 1868 - 1871, spočívající v instalaci SDZ č. IP 12 "Vyhrazené parkoviště", DT č. E 13 a VZD č. V 10g "Omezené stání", dle grafické přílohy

Zobrazeno 21. 8. 2023 do 5. 9. 2023

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 153c ul. V Rámech v Havlíčkově Brodě, spočívající v instalaci SDZ č. B 11 "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel", DT č. E 13 s textem "MIMO TS" a VZD č. V 12a " Žlutá klikatá čára", dle grafické přílohy

Zobrazeno 17. 8. 2023 do 1. 9. 2023

Rozhodnutí o povolení Habry kanalizace a ČOV - PNV + SP.

Zobrazeno 16. 8. 2023 do 6. 9. 2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 6. 9. 2023

Zobrazeno 14. 8. 2023 do 29. 8. 2023

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci č. III/3487 v km 0,000 - 5,400 od křižovatky I/34 Květinov po křižovatku II/348 Herálec, včetně přilehlých křižovatek, v rozsahu dle grafické situace

Zobrazeno 14. 8. 2023 do 29. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Havlíčkova a Rozkošská, dle grafické přílohy (připojení kanalizace (uliční vpusti parkoviště u domu č.p. 4135) do ulice Havlíčkova, realizované za úplné uzavírky provozu na části MK č. 5a v Havlíčkově Brodě v místě křižovatky ul. Havlíčkova a Rozkošská)

Zobrazeno 11. 8. 2023 do 28. 8. 2023

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro místní úpravu provozu na místní komunikaci č. 3c v obci Havlíčkův Brod v ulici Beckovského u č.p. 1874, v rozsahu dle grafické přílohy

Zobrazeno 10. 8. 2023 do 25. 8. 2023

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Kanalizace a ČOV Olešná"

Zobrazeno 10. 8. 2023 do 25. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 9b v Havlíčkově Brodě v ul. Husova, dle grafické přílohy (oprava havárie STL plynovodu v Havlíčkově Brodě v ul. Husova u č.p. 2033)

Zobrazeno 10. 8. 2023 do 25. 8. 2023

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu v křižovatce místních komunikací č. 2c, 3c, 4c v obci Štoky části Zvonějov, v rozsahu dle grafické přílohy

Zobrazeno 10. 8. 2023 do 25. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 29b a 118c v Havlíčkově Brodě v křižovatce ul. Reynkova a Stachanovská, dle grafické přílohy (oprava havárie NTL plynovodu v Havlíčkově Brodě v křižovatce ul. Reynkova a Stachanovská u č.p. 2186)

Zobrazeno 10. 8. 2023 do 15. 9. 2023

Dražební vyhláška 74486

Zobrazeno 9. 8. 2023 do 30. 8. 2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 30. 8. 2023

Zobrazeno 9. 8. 2023 do 24. 8. 2023

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro místní úpravu provozu na místní komunikaci č. 19b v Havlíčkově Brodě v ulici Na Spravedlnosti u č. p. 3218, v rozsahu dle grafické přílohy

Zobrazeno 9. 8. 2023 do 5. 9. 2023

Aukční vyhláška 73187/N

Zobrazeno 8. 8. 2023 do 23. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34410, III/34413, III/3441, II/344, II/351 a dotčených místních komunikací v obci Kojetín a na objízdné trase, dle grafické přílohy

Zobrazeno 8. 8. 2023 do 23. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích č. 228c, 222c a 213c v Havlíčkově Brodě v ul. Žižkova a Na Ostrově, dle grafické přílohy (zřízení dočasného vyhrazeného parkování na parkovištích u Krajské knihovny v Havl. Brodě a na parkovišti mezi KD Ostrov a mlýnem - "Podzimní knižní veletrh")

Zobrazeno 8. 8. 2023 do 23. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/38 v prostoru okružní křižovatky na ul. Jihlavská v Havlíčkově Brodě v cca km 145,600 - 145,800 z důvodu označení dopravních opatření při akci "I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat (finální úprava po montáži portálu)" v rozsahu grafické přílohy

Zobrazeno 7. 8. 2023 do 22. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34766 v Jedouchově cca v km 1,775 - 1,855, dle grafické přílohy ("Přivaděč Krásná Hora - Jedouchov")

Zobrazeno 3. 8. 2023 do 18. 8. 2023

Oznámení o zahájení řízení o vydání souhlasu s realizací průzkumného vrtu v rozsahu pozemku parc. č. 1291/2 v k. ú. Petrovice u Štoků a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

Zobrazeno 3. 8. 2023 do 18. 8. 2023

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 127c ul. Trčkova v Havlíčkově Brodě před čp. 291 - 293, spočívající v odstranění stávajících dopravních značek a instalaci SDZ č. IP 13c "Parkoviště s parkovacím automatem" s 2 ks DT s textem viz. přiložené DIO a VDZ č. V 10g "Omezené stání"

Zobrazeno 3. 8. 2023 do 18. 8. 2023

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 29b ul. Reynkova a na novém parkovišti v lokalitě "Na Nebi" v Havlíčkově Brodě u čp. 3251 a 3250, spočívající v instalaci SDZ a VDZ dle grafické přílohy

Zobrazeno 2. 8. 2023 do 17. 8. 2023

Dražební vyhláška 71875/N

Zobrazeno 1. 8. 2023 do 16. 8. 2023

Záměr pronájmu části budovy čp. 2777, která je součástí pozemku parc. č. stpč. 3164, k. ú. Havlíčkův Brod na LV č. 10001 jako objekt občanské vybavenosti - zimní stadion

Zobrazeno 31. 7. 2023 do 15. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/350, III/01838, III/01840 a dotčených místních komunikacích v k. ú. Přibyslav a Hřiště, dle grafické přílohy ("PYROCAR 2023")

Zobrazeno 31. 7. 2023 do 15. 8. 2023

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí v rámci stavební akce "Rekonstrukce Pivovarských rybníků na pozemku parc. č. 776/2, 779/1 a 779/2 v k. ú. Havlíčkův Brod"

Zobrazeno 31. 7. 2023 do 15. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/34810, III/3489, III/3487 v obci Lípa a Květinov, dle grafické přílohy ("Oprava žel. přejezdu P3775 v místě křížení se sil. III/34810 v obci Lípa")

Zobrazeno 31. 7. 2023 do 6. 9. 2023

Zahájení řízení o Změně č. 4 ÚP Horní Krupá

Zobrazeno 28. 7. 2023 do 14. 8. 2023

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na vybraných MK a novém parkovišti v obci Havlíčkova Borová, dle grafické situace

Zobrazeno 28. 7. 2023 do 14. 8. 2023

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 207c ulice Dobrovského v Havlíčkově Brodě před čp. 2915, spočívající v instalaci vodorovného dopravního značení č. V 12c "Zákaz zastavení", dle grafické přílohy

Zobrazeno 28. 7. 2023 do 14. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnicích II/150, III/03810 v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí, Smetanově náměstí, v ul. Horní, Dolní, Dobrovského, Husova, Štáflova, Žižkova, Na Ostrově, Nádražní a Jihlavská v rozsahu dle grafické přílohy (Dny klempíře)

Zobrazeno 28. 7. 2023 do 14. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34740 a vybraných MK a ÚK u čp. 149 v obci Lipnice nad Sázavou, dle grafické přílohy

Zobrazeno 27. 7. 2023 do 11. 8. 2023

Rozhodnutí - společné povolení změna stavby před jejím dokončením - VILLAPARK ČECHOVKA Havlíčkův Brod

Zobrazeno 27. 7. 2023 do 11. 8. 2023

Záměr pachtu pozemku poz. parcela číslo 692/1 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zobrazeno 27. 7. 2023 do 11. 8. 2023

Záměr výpůjčky části pozemku poz. parcela číslo 162/42 v k. ú. Poděbaby

Zobrazeno 27. 7. 2023 do 4. 9. 2023

Elektronická dražba 70077/N

Zobrazeno 26. 7. 2023 do 10. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 5a, 19c, 25c a 16b v Havlíčkově Brodě v ul. Havlíčkova a v křižovatkách s ul. Hrnčířská, Jahodova a Nerudova, v rozsahu dle grafické přílohy

Zobrazeno 26. 7. 2023 do 10. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/03811 v km 1,500 - 2,000 v extravilánu města Havlíčkův Brod směr Baštínov, dle grafické situace (realizace úprav na zádržném systému, pro stavbu "I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat - SO 207 (reklamace))

Zobrazeno 26. 7. 2023 do 10. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/34 u Havlíčkova Brodu v úseku od křižovatky s MK ul. Kyjovská po křižovatku s MK ul. Hamry v cca km 120,100 - 121,200 z důvodu označení dopravních opatření při realizaci V. etapy opravy silnice I/34 na SV obchvatu Havlíčkova Brodu v rozsahu grafické přílohy

Zobrazeno 26. 7. 2023 do 10. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II., III. tříd, vybraných MK a ÚK v rámci působnosti ORP Havlíčkův Brod, dle grafické přílohy (z důvodu realizace stavební akce "Leština u Světlé - ČOV a kanalizace")

Zobrazeno 25. 7. 2023 do 9. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na části silnic č. II/345, č. III/3456 a vybraných místních komunikacích v obci Golčův Jeníkov, dle grafické přílohy ("Tradiční pouť v Golčově Jeníkově 2023")

Zobrazeno 25. 7. 2023 do 9. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/150 a na vybraných MK a ÚK v rámci působnosti ORP Havlíčkův Brod, dle grafické přílohy (uzavírka kruhového objezdu na silnici č. I/34 z důvodu realizace V. etapy stavební akce "I/34 Havlíčkův Brod, SVO - oprava povrchu")

Zobrazeno 25. 7. 2023 do 9. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ulice Husova v obci Golčův Jeníkov a dále na stanovené objízdné trase, dle grafické přílohy

Zobrazeno 25. 7. 2023 do 9. 8. 2023

Doručení oznámení o zahájení řízení na stavbu "Stezka pro cyklisty Štoky - 2. etapa, Štoky" veřejnou vyhláškou z důvodu, že není znám účastník řízení

Zobrazeno 25. 7. 2023 do 9. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na části silnic č. III/03424, III/03422, III/34410 a vybraných místních komunikacích v České Bělé, dle grafické přílohy (tradiční pouť v České Bělé)

Zobrazeno 25. 7. 2023 do 10. 8. 2023

Oznámení o vydání OOP Změny č. 2 ÚP Stříbrné Hory

Zobrazeno 24. 7. 2023 do 8. 8. 2023

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání " Hřiště Výšina, Havlíčkův Brod, Sídliště Pražská"

Zobrazeno 21. 7. 2023 do 7. 8. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 12b v Havlíčkově Brodě v ul. Konečná, dle grafické přílohy (oprava havárie kanalizace v ul. Konečná u č. p. 3455)

Zobrazeno 19. 7. 2023 do 9. 8. 2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 9. 8. 2023

Zobrazeno 19. 7. 2023 do 3. 8. 2023

Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/34719 v km cca 2,0 - 4,1; na silnici č. III/34723 v km cca 2,2 - 4,5; na místních komunikacích obce Veselý Žďár č. 1c, 2c, 3c, 5c - 12c; na vybraných účelových komunikacích ve správním území obce Veselý Žďár, dle grafické a tabulkové přílohy