Archiv úřední deskyKategorie úřední desky

Výpis článků

od 6. 6. 2024 do 21. 6. 2024

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: „Veřejné osvětlení Úsobí - směr Smrčná, Úsobí“

od 6. 6. 2024 do 21. 6. 2024

Oznámení o doplnění spisu - „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat“

od 5. 6. 2024 do 20. 6. 2024

Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu: „I/34 Rouštany, oprava propustku Pohled, Rouštany“

od 5. 6. 2024 do 20. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 214c v Havlíčkově Brodě v ul. Chotěbořská, dle grafické přílohy

od 4. 6. 2024 do 19. 6. 2024

Výzva k vyjádření k podanému odvolání - stavba „Revitalizace živočišné výroby v Zemědělském obchodním družstvu v Herálci“

od 4. 6. 2024 do 19. 6. 2024

Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/350 v km 15,120 - 15,580 za obcí Přibyslav směr Šlapanov, spočívající v: instalaci SDZ 2x č. B 20a “70“ a “50“, instalaci VDZ č. V 1a, V 2b, V 4 a demontáži stávající SDZ 4x č. B 13, 4x č. E 13, č. A 28, č. E 4, dle grafické přílohy

od 31. 5. 2024 do 17. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na křižovatce silnic č. II/347 a č. III/3471 mezi obcemi Kunemil a Bačkov, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy

od 31. 5. 2024 do 17. 6. 2024

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - „Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav“

od 31. 5. 2024 do 17. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 35c v Havlíčkově Brodě v ul. Kalinovo nábřeží, v rozsahu dle grafické přílohy

od 31. 5. 2024 do 20. 6. 2024

Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 20. 6. 2024

od 31. 5. 2024 do 10. 6. 2024

Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 10. 6. 2024

od 31. 5. 2024 do 17. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 86d v Havlíčkově Brodě - cyklostezka u Kalinova nábřeží, dle grafické přílohy („Závod dračích lodí“)

od 31. 5. 2024 do 17. 6. 2024

Záměr pronájmu části pozemku poz. parc. č. 2792/5 v k. ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

od 30. 5. 2024 do 14. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 22b v Havlíčkově Brodě v ul. Na Výšině, dle grafické přílohy

od 30. 5. 2024 do 14. 6. 2024

Záměr pronájmu části pozemku poz. parc. č. 2265/1 v k. ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

od 30. 5. 2024 do 14. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/350, č. III/3507 a č. III/35013 v k. ú. Havlíčkova Borová, k. ú. Modlíkov a k. ú. Přibyslav, dle grafické přílohy („Pilman triatlon 2024“)

od 30. 5. 2024 do 14. 6. 2024

Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu „Polyfunkční dům, Havlíčkův Brod, U Topíren 3992 - rekonstrukce objektu, výstavba podporovaných bytů“

od 30. 5. 2024 do 14. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici II/150, III/03810 v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí, Smetanově náměstí, v ul. Horní, Dolní, Husova, Štáflova, Žižkova, Na Ostrově, Nádražní a Jihlavská v rozsahu dle grafické přílohy („Rebelfest 2024“)

od 29. 5. 2024 do 13. 6. 2024

Zápis ze závěrečného jednání v řízení o JPÚ v k. ú. Květnov

od 29. 5. 2024 do 13. 6. 2024

Doručení rozhodnutí ve věci stavebního povolení a odběru podzemní vody pro akci „Vrtaná studna“ na pozemku parc. č. 178/8 v k. ú. Boňkov veřejnou vyhláškou z důvodu, že není znám účastník řízení po zemřelé Miloslavě Neuberové

od 28. 5. 2024 do 18. 6. 2024

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 18. 6. 2024

od 28. 5. 2024 do 12. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 28b v Havlíčkově Brodě v ul. Prokopa Holého, dle grafické přílohy (přípojka knn v rámci st. akce „HB Havlíčkův Brod, č. parc. 1736/1 knn“)

od 28. 5. 2024 do 12. 6. 2024

Rozhodnutí - společné povolení na stavbu „I/38 Havlíčkův Brod, most ev. č. 38-062“

od 28. 5. 2024 do 12. 6. 2024

Záměr pronájmu prostor určených k podnikání v areálu budovy zimního stadionu, ulice U stadionu č. p. 2777 v Havlíčkově Brodě

od 28. 5. 2024 do 12. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na části silnic č. II/350, č. III/01838, č. III/03810 a vybraných místních komunikacích v obci Přibyslav, dle grafické přílohy

od 27. 5. 2024 do 11. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/19 v km 141,000 - 143,000, I/34 85,000 - 118,450 a I/38 v km 0,000 - 1,000 na trase Pelhřimov - Humpolec - Havlíčkův Brod v rozsahu grafické přílohy - etapa č. 2

od 27. 5. 2024 do 11. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK č. 209c v Hamrech, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy

od 27. 5. 2024 do 11. 6. 2024

Územní rozhodnutí o umístění stavby: „Rekonstrukce distribučního vedení nn a vn Dolní Krupá, U Hřbitova, přípojka kvn, TS, knn“

od 27. 5. 2024 do 11. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na části silnic č. II/345, č. III/3456 a vybraných místních komunikacích v obci Golčův Jeníkov, dle grafické přílohy („Strongman 2024“)

od 24. 5. 2024 do 10. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 3b v Havlíčkově Brodě v ul. Bezručova, dle grafické přílohy

od 24. 5. 2024 do 10. 6. 2024

Záměr pachtu pozemkových parcel dle KN pozemky parc. č. 457/5 a parc. č. st. 646, oba pozemky v k. ú. Perknov, které tvoří malou vodní nádrž - rybník

od 24. 5. 2024 do 10. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3452, č. III/34610 a vybraných místních komunikacích v Habrech, dle grafické přílohy („Gastronomický festival“)

od 24. 5. 2024 do 10. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/150 a vybraných MK v Havlíčkově Brodě, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy („II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, oprava“)

od 23. 5. 2024 do 7. 6. 2024

Oznámení o uložení písemnosti - Lenka Herudková, trvale bytem Havlíčkův Brod, Beckovského 1873

od 23. 5. 2024 do 21. 6. 2024

Dražební vyhláška 46473/M

od 23. 5. 2024 do 7. 6. 2024

ZMĚNA TERMÍNU - Oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

od 22. 5. 2024 do 6. 6. 2024

Záměr prodeje části pozemku č. 526/9 v k. ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

od 22. 5. 2024 do 8. 6. 2024

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

od 22. 5. 2024 do 6. 6. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: 1. na MK č. 157c ul. Wolkerova - instalace SDZ č. A 12b; 2. na MK č. 81c ul. Nad Tratí - instalace SDZ č. A 12b a č. B 20a „30“; 3.na MK č. 97c ul. Příčná - instalace SDZ č. A 12b; 4. na MK č. 40b ul. Zahradnického - instalace SDZ č. A 12b; 5. na MK č. 190c ve Šmolovech - instalace SDZ č. A 12b a č. P 2 dle grafické přílohy

od 22. 5. 2024 do 6. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/03818, III/03810, III/03820 ve správním obvodu ORP Havlíčkův Brod, a to v místě uzavírky a na objízdné trase, dle grafické přílohy (rekonstrukce nadjezdu za úplné uzavírky silnice č. III/03818 v km 0,720 - 0,770 mezi obcemi Stříbrné Hory - Utín)

od 22. 5. 2024 do 6. 6. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na MK č. 140c ul. U Školy naproti č. p. 4277 v Havlíčkově Brodě, spočívající v instalaci VDZ č. V 12a dle grafické přílohy

od 22. 5. 2024 do 6. 6. 2024

Oznámení o uložení písemnosti - Ľubomír Sirotný, trvale bytem Západná 3, Trenčín - stát Slovensko

od 20. 5. 2024 do 4. 6. 2024

Rozhodnutí o společném povolení - „Zkapacitnění vodovodu Modlíkov“

od 20. 5. 2024 do 4. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/350, č. III/35211 a vybraných MK v Přibyslavi, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy („Přibyslavský běh 2024“)

od 17. 5. 2024 do 3. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/1314 a vybrané MK v obci Štoky, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy

od 17. 5. 2024 do 3. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 7c v Havlíčkově Brodě v ul. Bratří Čapků, dle grafické přílohy

od 17. 5. 2024 do 3. 6. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnice č. III/34740 v cca 7,7 km - cca 8,3 km (Krásná Hora); silnice č. III/34740 v cca 10,15 km - cca 10,45 km (Mozolov); silnice č. III/34765 v cca 6,1 km - 6,669 km (Krásná Hora); silnice č . III/34765 v cca 4,15 km - 4,5 km (Bratroňov); silnice č. III/34769 v cca 0,0 km - 0,15 km (Krásná Hora); silnice č. III/34752 v cca 1,8 km - 2,8 km (Bezděkov), silnice č. III/34753 v cca 0,0 km - 0,2 km (Bezděkov); silnice č. III/34753 v cca 0,7 km - 1,2 km

od 17. 5. 2024 do 3. 6. 2024

Doručení oznámení seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení stavby „Rekonstrukce mostu přes inundační území Šlapanky, ul. Mírová, Havlíčkův Brod, Mírová“ veřejnou vyhláškou z důvodu, že není znám účastník řízení

od 16. 5. 2024 do 31. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici II/150, III/03810 v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí, Smetanově náměstí, v ul. Horní, Dolní, Husova, Štáflova, Žižkova, Na Ostrově, Nádražní a Jihlavská („Slavnosti Amylonu“)

od 16. 5. 2024 do 21. 6. 2024

Dražební vyhláška 43962/M

od 15. 5. 2024 do 20. 6. 2024

Dražební vyhláška 43765/N

od 15. 5. 2024 do 30. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 34b v Havlíčkově Brodě v ul. Šubrtova, dle grafické přílohy

od 15. 5. 2024 do 30. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/348, II/350 a místních komunikacích v obci Štoky, dle grafické přílohy (tradiční pouť ve Štokách)

od 14. 5. 2024 do 29. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/19 v km 141,000 - 143,00, I/34 85,000 - 118,450 a I/38 v km 0,000 -1,000 na trase Pelhřimov - Humpolec - Havlíčkův Brod v rozsahu grafické přílohy - etapa č. 3

od 14. 5. 2024 do 19. 6. 2024

Dražební vyhláška 42695/M

od 14. 5. 2024 do 13. 6. 2024

Aukční vyhláška 42541/N

od 13. 5. 2024 do 28. 5. 2024

Společné povolení na stavbu: „Řadové garáže ulice Nádražní, Havlíčkův Brod“

od 13. 5. 2024 do 3. 6. 2024

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 3. 6. 2024

od 9. 5. 2024 do 24. 5. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na ÚK č. U41 a U42 v k.ú. Štoky a k.ú. Studénka u Štoků, spočívající v instalaci SDZ dle přiložené grafické situace

od 9. 5. 2024 do 24. 5. 2024

Oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

od 9. 5. 2024 do 24. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 22b v Havlíčkově Brodě v ul. Na Výšině, dle grafické přílohy

od 9. 5. 2024 do 24. 5. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci č. 21b v ul. Na Valech v Havlíčkově Brodě u č.p. 262, spočívající v odstranění stávajícího SDZ a instalaci nového SDZ č. B 28 a DT č. E 13 dle přiložené grafické situace

od 7. 5. 2024 do 22. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II., III. tříd a vybraných MK v souvislosti s prováděním stavebních prací na rekonstrukci části el. vedení v komunikacích, vyznačením uzavírky provozu na silnici č. III/3486 v Úsobí a vyznačením objízdné trasy

od 7. 5. 2024 do 22. 5. 2024

OOP o stanovení záplavového území drobného vodního toku Jitkovský potok v úseku od ústí do Borovského potoka po ř. km 7,236

od 7. 5. 2024 do 22. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Na Výšině, Na Spravedlnosti a Pražská, dle grafické přílohy (oprava komunikace po výkopech pro inženýrské sítě domu č.p. 2988)

od 7. 5. 2024 do 22. 5. 2024

Záměr pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 581/12 v k. ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

od 7. 5. 2024 do 22. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II., III. tříd v souvislosti s vyznačením uzavírky provozu na silnici č. III/1303 v osadě Budka, Římovice a vyznačením objízdné trasy, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy („Kanalizace a ČOV Římovice etapa BUDKA“)

od 6. 5. 2024 do 21. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III. tříd a vybraných MK v souvislosti s vyznačením uzavírky provozu na silnici č. III/0389 mezi Rozňákem a Zbožicí a vyznačením objízdné trasy pro vozidla VLOD dle grafické přílohy

od 6. 5. 2024 do 21. 5. 2024

Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci (p.p.č. 537/18 v k. ú. Havlíčkův Brod) v prostoru před garážemi Katastrálního úřadu pro Vysočinu, ul. Na Písku č.p. 1346, spočívající v instalaci SDZ a VDZ, dle grafické přílohy

od 6. 5. 2024 do 21. 5. 2024

Oznámení o uložení písemnosti - Lenka Herudková, trvale bytem Havlíčkův Brod, Beckovského 1873

od 6. 5. 2024 do 23. 5. 2024

Výběrové řízení na obsazení na obsazení místa vedoucí(ho) Odboru vnějších a vnitřních vztahů MěÚ v Havlíčkově Brodě

od 3. 5. 2024 do 20. 5. 2024

Doručení výzvy vyjádření k podanému odvolání na stavbu „Nástavba nad garáží u rodinného domu č.p. 2191, ulice Stachanovská, Havlíčkův Brod“ veřejnou vyhláškou z důvodu, že není známá adresa účastníků řízení Františka Halamáska, Josefa Halamáska a Marie Muzikářové

od 2. 5. 2024 do 23. 5. 2024

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o místo referenta na odboru životního prostředí MěÚ v Havlíčkově Brodě

od 2. 5. 2024 do 10. 5. 2024

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - „Přístavba M4.11, AB JET HB, Havlíčkův Brod, Strojírenská č. p. 3823“

od 2. 5. 2024 do 10. 5. 2024

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - „Stavební úpravy M5, AB JET HB, Havlíčkův Brod, Strojírenská č. p. 3823“

od 30. 4. 2024 do 15. 5. 2024

Rozhodnutí schválení stavebního záměru na stavbu: „ Revitalizace živočišné výroby v Zemědělském obchodním družstvu v Herálci“

od 30. 4. 2024 do 21. 5. 2024

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 21. 5. 2024

od 30. 4. 2024 do 15. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Reynkova, Machačova, Kokořínská a Stachanovská, dle grafické přílohy („Oprava povrchu komunikace po havárii plynovodu ul. Reynkova, Havlíčkův Brod“)

od 30. 4. 2024 do 15. 5. 2024

Oznámení o uložení písemnosti - Joannis Tipoas, posledním pobytem v ČR: Jiráskova 578, Bílovice nad Svitavou

od 29. 4. 2024 do 14. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 32b v Havlíčkově Brodě v ul. Svatovojtěšská, dle grafické přílohy

od 29. 4. 2024 do 20. 5. 2024

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 20. 5. 2024

od 29. 4. 2024 do 14. 5. 2024

Vyrozumění o podaném rozkladu a výzva k vyjádření se k jeho obsahu - „V406/407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV“

od 29. 4. 2024 do 14. 5. 2024

Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na VPÚK (p.p.č. 1003/140 k.ú. Havlíčkův Brod) u vjezdu k objektu kotelny č.p. 3235 v ulici Na Výšině, spočívající v instalaci SDZ dle grafické přílohy

od 29. 4. 2024 do 14. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/19 v km 141,000 - 143,000, I/34 85,000 - 118,450 a I/38 v km 0,000-1,000 na trase Pelhřimov - Humpolec - Havlíčkův Brod v rozsahu grafické přílohy

od 26. 4. 2024 do 7. 5. 2024

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 7. 5. 2024

od 26. 4. 2024 do 13. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3456 a vybrané MK v obci Skryje, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy („HB, Skryje, parcela č. k. 1181/1, knn“)

od 26. 4. 2024 do 13. 5. 2024

Oznámení o vydání Změny č. 3 ÚP Žižkovo Pole

od 25. 4. 2024 do 10. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 17c v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí, dle grafické přílohy („Majáles 2024“)

od 25. 4. 2024 do 17. 5. 2024

Dražební vyhláška 38627/M

od 25. 4. 2024 do 16. 5. 2024

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 16. 5. 2024

od 25. 4. 2024 do 10. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci a silnicích č. III/03810 a III/03811 v Havlíčkově Brodě v ul. U Traplů, Havířská a Mírová, dle grafické přílohy

od 25. 4. 2024 do 3. 6. 2024

Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2024

od 25. 4. 2024 do 10. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II., III. tříd ve správním obvodu ORP Havlíčkův Brod, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy

od 24. 4. 2024 do 9. 5. 2024

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání: „Technická infrastruktura pro 20 rodinných domů U zámku, 2. etapa - Věž“

od 24. 4. 2024 do 9. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných MK v obci Dolní Krupá, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy

od 24. 4. 2024 do 9. 5. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na MK č. 215c ul. Ječná a MK č. 83c ul. Bratříků v Havlíčkově Brodě, spočívající v instalaci SDZ č. IP 4b „Jednosměrný provoz“ a č. B 2 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ dle grafické situace

od 24. 4. 2024 do 9. 5. 2024

Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na MK č. 215c ul. Ječná a MK č. 83c ul. Bratříků v Havlíčkově Brodě, spočívající v instalaci DT dle grafické přílohy

od 23. 4. 2024 do 15. 5. 2024

Aukční vyhláška 23422/N

od 22. 4. 2024 do 7. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na křižovatce silnic č. II/347 a č. III/3471 mezi obcemi Kunemil a Bačkov, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy