AL PASO Vysočina / § 69 - Terénní programyPoskytovatel
Název: Diecézní charita Brno
Sídlo: Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno
Telefon: 545 426 610
E-mail:  
Web: www.dchb.charita.cz
Služba - kontakty
Typ služby: § 69 - Terénní programy
Adresa: Smrtelná 389/6, 67401 Třebíč [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby: Mgr. Jaroslav František Žák
Telefon: 608 808 025
Email: jaroslav.zak%z%trebic.charita.cz
 
Kontaktní osoba: Marie Petříčková DiS.
Telefon: 731 646 992
Email: marie.petrickova%z%trebic.charita.cz
 
Telefon: 731 646 992
E-mail: marie.petrickova%z%trebic.charita.cz
Forma poskytování: Terénní
Primární cílová skupina: Pachatelé trestné činnosti a osoby s trestní minulostí starší 18 let žijící nebo vracející se do Kraje Vysočina, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi.
Osoby v krizi, tj. partneři a členové rodin pachatelů trestné činnosti a osob s trestní minulostí, starší 18 let z Kraje Vysočina, kteří v důsledku uvěznění osoby blízké nebo jejího rizikového způsobu života vedou sami rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, nedokážou si poradit, vyhledat odbornou pomoc, mají obavu ze stigmatizace či postihu
a krizová situace celé rodiny je tak více prohlubována.
Věková kategorie: Služba je poskytována osobám od 18 let.
Kapacita služby: Maximální okamžitá kapacita jsou 4 klienti.
Provozní doba: Pracovní dny od 8:00 do 16:30 (osobní schůzka dle individuální domluvy.)

Posláním terénního programu AL PASO Vysočina je předcházet rizikovému způsobu života
a sociálnímu vyloučení osob, které se chystají na výstup z výkonu trestu odnětí svobody, osob s trestní minulostí a jejich blízkých, kteří tento způsob života vedou nebo jsou jím ohroženi,
a tyto osoby aktivně vyhledávat.

 

Cíle služby:

 • klient, který je schopen minimalizovat rizika vyplývající z jeho způsobu života

 • klient, který je schopen se samostatně rozhodovat a plánovat

 • klient, který umí navázat společenské vztahy, nacházet jiné zdroje pomoci, a tím posilovat své začleňování do života společnosti

   

  Zásady služby:

 • aktivní přístup klienta – klient se aktivně podílí na řešení své nepříznivé sociální situace

 • individuální přístup ke klientovi – klient má možnost se účastnit rozhodování o záležitostech, které se jej týkají, jeho názory a rozhodnutí jsou respektovány a brány vážně

 • zachovávání lidské důstojnosti – ke klientovi je přistupováno jako k rovnocennému partnerovi s ohledem na jeho lidská práva a důstojnost

 • diskrétnost – pracovníci jsou si vědomi toho, že klient může být ve své situaci okolím stigmatizován; bez souhlasu klienta nesmí být o jeho osobě poskytnuty informace mimo službu vyjma důvodů stanovených zákonem

 • anonymita – služba může být osobám poskytována anonymně (podmínkou pro poskytnutí služby není nutné uvádět osobní údaje)

 

Popis poskytované služby:

Nabízíme pomoc a podporu při odstraňování bariér, které brání osobám v sociálním začleňování, a to formou zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomocí při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pomáháme
a podporujeme k překonávání problémů, které přináší návrat odsouzeného zpět do života společnosti, motivujeme k posilování a obnovování blízkých vztahů, které mohou být pobytem člověka ve vězení oslabené či narušené.

Klientům poskytujeme:

 • individuální poradenství

 • informační servis

 • pomoc v krizové situaci

 • motivační rozhovory

 • nácvik osobních sociálních dovedností

 • asistenční službu (doprovody)

 • zprostředkování dalších návazných služeb

 

 

Způsob poskytované služby:

Individuální rozhovor

Je základní prvek individuální práce s klientem, který slouží k navození atmosféry důvěry
a spolupráce, k motivaci a uvědomování si vlastních cílů, kterých chce klient za pomoci
a podpory pracovníka dosáhnout.

Písemný kontakt

Slouží především k udržování kontaktu a navazování důvěry v době, kdy je klient ještě ve výkonu trestu. Společně s pracovníkem se touto formou připravují na výstupní den, na postupné začleňování klienta do společnosti.

Beseda

Hromadná informační akce pro potenciální klienty přímo v objektu věznic. Účastníci se dozvědí základní informace o programu, seznámí se s konkrétními pracovníky, mohou se zapojit do diskuse.

Depistáž

Slouží k vyhledávání k potenciálních klientů služby. Osobám je představena sociální služba, nabídnuto zprostředkování základního sociálního poradenství a dalších návazných služeb.

 

Kontaktovat nás můžete během provozní doby:

 1. písemně – dopisem, e-mailem, SMS

 2. telefonicky

 3. osobně – po telefonické domluvě na předem domluveném místě

 4. na besedě ve věznici

 5. za podpory jiné osoby – např. sociálního pracovníka, osoby blízké, tlumočníka nebo opatrovníka

 

Osobní schůzky probíhají v rámci provozní doby dle individuální domluvy se zájemci a klienty,
a to na celém území Kraje Vysočina a popř. také ve věznici. Jednání ve věznici však ovlivňují faktory, jakými jsou např. dojezdová vzdálenost ze sídla služby, kapacita služby a časový harmonogram jednotlivých pracovníků a umožnění jednání ze strany vedení věznice.
Na sjednanou schůzku s pracovníkem je třeba se dopředu objednat.