Usnesení zastupitlestva města z 29. 11. 2004Přítomni:

Ing. Karel Báťa, MUDr. Gabriela Cyranyová, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Jiří Holešák, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, MUDr. Doubravka Košťálová, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Milan Plodík, Vladimír Stejskal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Tomáš Vak, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček, Mgr. Blanka Vyhnalíková, Eva Vyoralová, Oldřich Záruba

 

368/04 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání, včetně zprávy o prodloužení termínu plnění usnesení č. 260/04 a 261/04 do 31.3.2005.

 

369/04 Novelizace vyhlášky O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku č. 4/2004, kterou se novelizuje vyhláška č. 5/2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v doslovném znění dle přílohy materiálu č.648 Sazba poplatku místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2005 se nemění a činí 432 Kč/poplatník/rok.

 

370/04 Návrh rozpočtových opatření 11/2004

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje změny schváleného rozpočtu města takto:

a) zvýšení rozpočtových příjmů dle tabulkové přílohy materiálu č. 657 o 20.737,50 tis. Kč tis. Kč ; upravený rozpočet příjmů města na rok 2004 po změnách k 30.11.2004 činí  542.641,60 tis. Kč, 

b) zvýšení rozpočtových výdajů dle tabulkové přílohy materiálu č. 657, 20.806,20 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2004 po změnách k 31.11.2004 činí  605.752,40 tis. Kč

c) Deficit rozpočtového hospodaření se rozpočtovým opatřením 11/2004 Zvyšuje o 68,70 tis. Kč a po změnách k 30.11.2004 činí (-) 63.110,80 tis. Kč.  

d) Financování deficitu zajištěno vlastními zdroji města z přebytků hospodaření období 1997 až 2002, novým dlouhodobým investičním úvěrem ve výši 25.000 tis. Kč a dlouhodobou půjčkou ze SFŽP ve výši 5.340 tis. Kč. 

 

371/04 Návrh na likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek

Zastupitelstvo města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle předloženého seznamu likvidační komise ze dne 25. 10. 2004.

 

372/04 Petice občanů Vagonové ulice

Zastupitelstvo města se zabývalo petici 41 občanů Vagonové ulice žádající o provedení rekonstrukce jejich ulice a ukládá radě města tento požadavek projednat při návrhu rozpočtu 2005.

 

373/04 Změna územního plánu - jihovýchodní obchvat

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené informace o návrhu zadání změny č. 21 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod.

 

374/04 Protihluková opatření - Masarykova ulice

Zastupitelstvo města doporučuje Okresnímu stavebnímu a bytovému družstvu Havlíčkův Brod, Jihlavská 564, Havlíčkův Brod, aby se svým požadavkem na provedení opatření vedoucích ke snížení hladiny hluku v bytovém domě čp.2815-17 obrátilo na majitele komunikace I/38 Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 

375/04 číslo použito omylem

 

 

376/04 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 627/1

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.627/55 o výměře 23 m2  a 627/57 o výměře 10 m2 oddělených geometrickým plánem č.4302-376/2002 z pozemku ppč.627/1.

 

377/04 Záměr směny a prodeje částí pozemku v k.ú. Květnov dle PK ppč.456, 469,38/3 a dle KN ppč. 469

Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny částí pozemků v k.ú. Květnov dle PK pozemky ve zjednodušené evidenci - původ grafický příděl ppč.456, 469, 38/3 a části pozemku dle KN ppč.469 o celkové výměře částí cca 350 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku ppč.38/2 o výměře části cca 30 m2 ve vlastnictví žadatelů, s tím, že rozdíl ve výměře uhradí žadatel.

 

378/04 Směna a prodej pozemku v k.ú. Suchá ppč. 58/26

Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemku v k.ú. Suchá ppč.58/26 části o  výměře  cca 313 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod  za  pozemek ppč.58/11 část  o výměře cca 42 m2  ve vlastnictví žadatele, s tím, že  rozdíl o výměře 271 m2 z pozemku ppč. 58/26 uhradí žadatel.

 

379/04 Směna a prodej pozemku v k.ú. Suchá ppč.684

Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemku v k.ú. Suchá  částí ppč.684 o výměře cca 25 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod  za pozemek stpč.15, část o výměře cca 20 m2 ve vlastnictví žadatele, s tím, že rozdíl ve výměře uhradí žadatel. 

 

380/04 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Suchá ppč. 58/5, 638/1, 637/9

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků v k.ú. Suchá  částí ppč.58/5 a 638/, o výměře cca 100 m2 a celého pozemku ppč.637/9 o výměře 43 m2. 

 

381/04 Záměr prodeje a bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod pod komunikací "Lidická - Havířská"

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje a bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví města Havlíčkův Brod parcelní č. 3755/26 o výměře 9583 m2, 3755/2 o výměře 823 m2, 3755/109 o výměře 18 m2, 3755/94 o výměře 22 m2, 368/28 o výměře 338 m2, 368/24 o výměře 13 m2, 368/23 o výměře 84 m2, 368/25 o výměře 268 m2 a 368/26 o výměře 71 m2 oddělených geometrickým plánem č. 4626-1269/2003, kraji Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57 za následující ceny:

1) U částí pozemku parcelní č. 3755/26 a dalších, které byly vykoupeny městem Havlíčkův Brod od fyzických a právnických osob v roce 1997 a v  dalších letech za ceny uhrazené městem

2) U částí pozemku parcelní č. 3755/26 a dalších, které byly směněny za pozemky města Havlíčkův Brod za ceny směňovaných pozemků města stanovenými znaleckými posudky.

3) U částí pozemku parcelní č. 3755/26 a dalších, které město vlastní jako majetek bývalého veřejného statku převést bezúplatně 

4) U částí pozemku parcelní č. 3755/26 a dalších, které město získalo od Pozemkového fondu ČR bezúplatně - převést bezúplatně

 

382/04 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.628/2

Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.628/2 o výměře části cca 500 m2.

 

383/04 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Suchá  ppč.627

Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku v k.ú. Suchá  ppč.627 o celkové výměře části cca 1000 m2.

 

384/04 Prodej pozemku v k.ú. Mírovka ppč.1012/5

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Mírovka ppč. 1012/5 o výměře 192 m2 odděleného geometrickým plánem č.322-421/2004 z pozemku ppč.1012/2  společnosti Granimex s.r.o. Mírovka 131, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 60933381 po kolaudaci stavby komunikace na pozemku ppč.1012/4 dle geometrického plánu číslo 322-421/2004. Cena pozemku činí 240 Kč/m2. Prodej pozemku bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva  bude uzavřena po realizaci stavby komunikace dle normy ČSN pro místní komunikace, na základě stavebního povolení, dle projektové dokumentace, po kolaudaci stavby a jejím předání do vlastnictví města Havlíčkův Brod formou daru. Žadatel dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

385/04 Prodej  pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.2434/8

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.2434/8 o výměře  825 m2,  Daně a Ladislavu  K., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  85,-  Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

386/04 Odkoupení nemovitého majetku pro stavbu jihovýchodního segmentu obchvatu

Zastupitelstvo města neschvaluje odkoupení pozemku parcely vedené ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr číslo 610 v katastrálním území Suchá a doporučuje projednat s vlastníkem pozemku  posunutí lhůty pro další jednání o odkoupení pozemku do doby dodání přepracovaného projektu stavby jihovýchodního segmentu obchvatové komunikace.

 

387/04 Odkoupení části pozemkové parcely č.357/7 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje odkoupení části pozemkové parcely č. 357/7 o výměře cca 800 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod a to od Jiřího H. č.p. 38, Přeštice - Zastávka - ideální 1/4 z celku, Dr. Ing. Petra H. 14668 SE 60 Th Street Bellevue, W A 98006 - ideální 1/6 z celku, Veita H., Anzengrubergasse 1/č.p. 2 - 2700 WR. Neustadt - ideální 1/6 z celku, Zdeňka H., Krále Jiřího 17/č.p. 1314,  Karlovy Vary - ideální 1/4 z celku a Aleny H., U Panských č.p. 1446, Havlíčkův Brod - ideální 1/6 z celku za požadovanou cenu 200 Kč/m2. O nabídce odkoupení a svém postoji bude město Havlíčkův Brod informovat vlastníka hotelu Slunce.

 

388/04 Předání majetku do správy Technickým službám Havlíčkův Brod dle zákona č. 250/2000 s.b. v platném znění

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 statutu a dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technických služeb Havlíčkův Brod ve znění podkladu č. 656.

 

389/04 Převod objektů Dolní ul. č.p. 3107 a Horní ul. č.p. 2002 v Havlíčkově Brodě z majetku státu do vlastnictví města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje přijetí nabídky navrhovatele k převodu objektů Dolní ul. č.p. 3107 a Horní ul. č.p. 2002 v Havlíčkově Brodě z majetku státu do vlastnictví města Havlíčkův Brod dle přílohy.

 

390/04 Žádost obce Lučice o kompenzaci úhrady NEIN za poskytnuté pomůcky

Zastupitelstvo města neschvaluje žádost obce Lučice o kompenzaci úhrady neinvestičních nákladů za poskytnuté pomůcky žákům ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, které mají trvalé bydliště v obci Lučice.

 

391/04 Dodatky zřizovacích listin základních škol

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. II ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884.

 

392/04 Dodatky zřizovacích listin základních škol

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. II ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004.

 

393/04 Dodatky zřizovacích listin základních škol

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. II ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

 

394/04 Dodatky zřizovacích listin základních škol

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. III ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

 

395/04 Dodatky zřizovacích listin základních škol

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. IV ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

 

396/04 Dodatky zřizovacích listin základních škol

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. I ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřské školy města Havlíčkova Brodu.

 

397/04 Bezúplatný převod pedagogické knihovny.

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pedagogické knihovny od Pedagogického centra Jihlava,pobočka Havlíčkův Brod.

 

398/04 Vyhodnocení grantů za rok 2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu výborů o průběhu schválených grantových akcí v roce 2004.

 

399/04 Volba předsedy finančního výboru

Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2), písm. p) zákona o obcích zvolilo Ing. Ivana Kuželku předsedou finančního výboru.

 

400/04 Prodej plynovodní přípojky pro letní koupaliště

Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem plynovodní přípojky pro letní koupaliště v délce 167 m Východočeské plynárenské a.s., Pražská 702, Hradec Králové dle předložené kupní smlouvu za cenu 21000,- Kč.

 

401/04 Záměr  prodeje částí pozemku ppč.3596 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje částí pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.3596 o celkové výměře částí cca 14 m2.

 

402/04 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, Rašínovo nábřeží 42, do vlastnictví  města Havlíčkův Brod. Jedná se o veřejně prospěšné pozemky související s kulturním domem:

parc.č.    st. 42/2   o výměře 62 m2     zastavěná plocha a nádvoří (jen pozemek)

parc.č.    st. 42/8   o výměře  13 m2    zastavěná plocha a nádvoří  (jen pozemek)

parc.č.       595/2   o výměře 18 m2     ostatní plocha - ostatní komunikace

Uvedené pozemky se nacházejí v katastrálním území Termesivy.

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Bc. Jiří VONDRÁČEK, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                                                       starosta