Usnesení zastupitelstva města z 31. 10. 2005Přítomni:

Ing. Karel Báťa, MUDr. Gabriela Cyranyová,  PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Milan Koudelka, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Milan Plodík, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Tomáš Vak, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček, Mgr. Blanka Vyhnalíková, Eva Vyoralová

Omluveni:

MUDr. Doubravka Košťálová, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Oldřich Záruba

 

470/05 Návrh na likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek

Zastupitelstvo města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle předloženého seznamu likvidační komise ze dne 26. 9. 2005.

 

471/05 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o hypotečním úvěru registrační číslo 052000230367 ze dne 27.10.2000.

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o hypotečním úvěru registrační číslo 052000230367 ze dne 27.10.2000 uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a Komerční bankou a.s. Dodatkem se snižuje úroková míra hypotečního úvěru ze 6,3% p.a. na 3,17% p.a. na dobu pěti let. Další změna úrokové míry v roce 2010.

 

472/05 Novelizace vyhlášky města č. 1/2003 o poplatku ze psů.

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje doslovný text obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 12/2005, kterou se s účinností od 1. 1. 2006 mění obecně závazná vyhláška města č. 1/2003 "O místním poplatku ze psů" ve znění přílohy podkladového materiálu pro jednání zastupitelstva č. ZM 304/05.

 

473/05 Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod "O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ"

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje doslovný text  obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 13/2005 "O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ". Doslovný text vyhlášky je uveden v příloze podkladového materiálu pro jednání zastupitelstva č. ZM 305/05, účinnost obecně závazné vyhlášky č. 13/2005 je od 1.1.2006, sazba poplatku pro poplatníka podle článku 2 písm. a) i b) této vyhlášky činí 480 Kč/rok.

 

474/05 Žádost o investiční dotaci - veřejná sportoviště Plovárenská

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o investiční dotaci na realizaci veřejných sportovišť Plovárenská na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dotační program na rekonstrukci sportovních zařízení č. 233510, podprogram 233512, s předpokládanou spoluúčastí finančních prostředků z rozpočtu města v roce 2006 ve výši 50 % celkových nákladů.

 

475/05 Volba předsedy osadního výboru

Zastupitelstvo města zvolilo podle § 120 odstavec 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, předsedou osadního výboru v městské části Novotnův Dvůr pana Ing. Miroslava Sommera  a doplnilo Jednací řád osadního výboru článek I.,bod 2., o tento osadní výbor a počet členů.

 

476/05 Rezignace člena výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Jiřího Holešáka na členství v kontrolním výboru zastupitelstva. Za jeho dobrou práci v kontrolních orgánech města mu děkuje.

477/05 Rezignace člena výboru

Zastupitelstvo města volí členem kontrolního výboru Jana Tecla, Havlíčkův Brod.

 

478/05 Ustavení školských rad

Zastupitelstvo města v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dle § 35 odst. 2 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zřizovací listinu školské  rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, Základní škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240. Zastupitelstvo města zároveň k datu 31.12.2005 zrušuje zřizovací listinu rady základní školy  Havlíčkův Brod, Konečná 1884, zřizovací listinu rady základní školy Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, zřizovací listinu rady základní školy Havlíčkův Brod, V Sadech 560, zřizovací listinu rady základní š koly Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a zřizovací listinu rady základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

 

479/05 Ustavení školských rad

Zastupitelstvo města s účinností od 1.1.2006 do 31.12.2008  jmenuje do školské rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 Mgr. Blanku Vyhnalíkovou, Ing. Jindřicha Vodičku a Ing. Jarmilu Menšíkovou,  do školské rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 Mgr. Lenku Šoposkou, Mgr. Miloše Kejklíčka a Bc. Janu Královou, do školské rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 Libora Honzárka, Evu Vyoralovou, Šárku Prokopovou, do školské rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Mgr. Blanku Vyhnalíkovou, Mgr. Lenku Šoposkou, Bohuslavu Šimkovou, do školské rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Evu Vyoralovou, Ing. Jindřicha Vodičku, Ing. Jarmilu Menšíkovou.

 

480/05 Dotace z rozpočtu města

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města SRC Fanatic, Beckovského 2045, Havlíčkův Brod ve výši Kč 20 000,-  na úhradu ubytování družstva aerobiku tohoto občanského sdružení na MS v aerobiku 2005 v Moskvě.

 

481/05 Kontrola přidělených grantů za rok 2005

Zastupitelstvo města ukládá výborům, které navrhly k vyplacení granty za rok 2005, provést kontroly podle  čl. V, odstavec 6 Zásad města Havlíčkův Brod pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu.

 

482/05 Udělení čestného občanství Imrichu Gablechovi

Zastupitelstvo města schvaluje dle §36 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), udělení čestného občanství města Havlíčkova Brodu válečnému pilotu Imrichu Gablechovi při příležitosti jeho významného životního jubilea za zásluhy o svobodu naší země a vzornou reprezentaci Havlíčkova Brodu.

 

483/05 Změna hranic katastrálních území Suchá, Mírovka, Lípa a Petrkov

Zastupitelstvo města schvaluje změnu průběhu katastrální hranice mezi katastrálními územími Suchá-Lípa, Petrkov a Suchá-Mírovka dle přílohy podkladového materiálu za podmínky, že výměra jednotlivých katastrálních území zůstane beze změny.

 

484/05 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1042/26

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 1042/26 o výměře 104 m2 .

 

485/05 Prodej pozemku v k.ú. Perknov ppč. 751/27

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Perknov ppč. 751/27 o výměře 46 m2  Romanu B., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  250 Kč/m2. Žadatel dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

486/05 Výstavba autobusového terminálu

Zastupitelstvo města ukládá radě města jednat s dodavatelem stavby Autobusového terminálu pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě firmou Skanska DS a.s., Brno, o změně smluvních podmínek uzavřené smlouvy o dílo číslo 78030009806 5 5123 ze dne 25. 8. 2005 v souvislosti s očekávaným vyjádřením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR.

 

487/05 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2393/7

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2393/7 o výměře cca 76 m2.

 

488/05 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1903/77 Pazour

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1903/77 o výměře 234 m2 a doporučuje radě města jednat se současnými uživateli o pronájmu.

 

489/05 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1903/77

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vedení a údržby kanalizace, jejího provozu, oprav a v právu v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku ppč. 1903/77 vedeného v katastru nemovitostí Havlíčkův Brod ve prospěch Jana P., Havlíčkův Brod úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Tato smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena po odkoupení pozemku ppč. 2400/1. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku ppč. 1903/77 do původního stavu.

 

490/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2400/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely ve zjednodušené evidenci - původ PK č. 2400/1 o výměře 207 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Janu a Zdeňce P., Havlíčkův Brod za cenu 230 Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

491/05 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 628/1

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 628/1 o výměře cca 50 m2 .

 

492/05 Záměr prodeje trafostanice a čerpací stanice užitkové vody - staveb technického vybavení včetně pozemků a s nimi pevně spojené movité věci (mobiliář) - součást bývalých kasáren Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje objektu čerpací stanice užitkové vody včetně oplocení a jiného příslušenství se stavební parcelou č. 6379 o výměře 19 m2 a pozemkovou parcelou č. 2750/2 o výměře 115 m2 a záměr prodeje objektu trafostanice včetně movitých věcí (mobiliáře) pevně spojených se stavbou se stavebním parcelou č. 6454 o výměře 56 m2. Oba objekty jsou součástí bývalých kasáren Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě.

 

493/05 Záměr směny části pozemku parc. č. 2394 a pozemku parc. č. 382/12

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 382/12  o výměře 176 m2 a část pozemku 2394 o výměře cca 63 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky vedené v katastru nemovitostí parcelní č. 689/22 a 799/4 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

494/05 Záměr směny  části pozemku v k.ú. Květnov  ppč. 505/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku v k.ú. Květnov dle KN ppč. 505/1 o výměře cca 92 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku podle PK ppč. 264 vedeném na LV 525 ve vlastnictví žadatele.

 

495/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 499/25

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 499/25 o výměře 71 m2 odděleného geometrickým plánem č. 5062-391/2005 z pozemku ppč. 499/3  Družstvu Stavba, Humpolecká 1576, Havlíčkův Brod, IČ: 00030163. Cena pozemku činí 240 Kč/m2. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby komunikace na základě stavebního povolení a její kolaudaci. Do té doby bude prodej zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Žadatel dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

496/05 Prodej pozemku v k.ú. Květnov ppč. 176 díl "b"

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 176/4 díl "b" odděleného geometrickým plánem č. 106-613/1999 z pozemku ppč. 495 v k. ú. Květnov o výměře 20 m2 firmě Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.,  Žižkova ul. 832, Havlíčkův Brod IČO: 481 73 002. Žadatelé dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

497/05 Prodej pozemků v k.ú. Květnov ppč. 178

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k.ú. Květnov ppč. 178 díly "b" a "c" o výměře 380 m2 odděleného geometrickým plánem č. 138 - 36/2004 z pozemků ppč.  497 a 178  a stpč. 37 díl  "a"  o výměře 42 m2 oddělený týmž geometrickým plánem z pozemku ppč. 497  ideální  1/2  Janě F., Havlíčkův Brod a  ideální 1/2 Marianne B., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 105 Kč/m2.  Žadatelky dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

498/05 Prodej bytů příbuzným v řadě přímé

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o postupu při prodeji bytů příbuzným oprávněných nájemců v řadě přímé.

 

499/05 Prodej bytů příbuzným v řadě přímé

Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu plnění mandátní smlouvy s realitní kanceláří Sever a.s. a kontrolu postupu dle přijatých Zásad prodeje bytů.

 

500/05 Odkoupení pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 279/3

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 279/3 o výměře 158 m2  z konkursu na majetek úpadce Lubomíra V., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 240 Kč/m2.

 

501/05 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod pod komunikací "Lidická - Havířská", 2. stavba

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků vedených v katastru nemovitostí následujících parcelních čísel ve vlastnictví města Havlíčkův Brod  kraji Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57:
1) 3755/132 o výměře 36 m2 odděleného geometrickým plánem č. 4945-1019/2005
2) 3911/6 o výměře 1389 m2, 3912/2 o výměře 72 m2 a 2896/11 o výměře 8 m2 oddělených geometrickým plánem č. 4789-459/2004
3) 2551/2 o výměře 80 m2 odděleného geometrickým plánem č. 4665-925/2003
Uvedené pozemky město Havlíčkův Brod získalo převodem z veřejného statku kromě pozemku parcelní č. 2896/11, který nebyl v restituci vydán původním vlastníkům

502/05 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod pod komunikací "Lidická - Havířská", 2. stavba

Zastupitelstvo města ukládá radě města jednat o majetkoprávním vypořádání pozemků pro stavbu Lidická -Havířská, 2. stavba.

 

503/05 Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 11 "Blokové čištění města" a zrušení usnesení č. 351/96

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 11/2005, kterou se s účinností od 1. 12. 2005 ruší obecně závazná vyhláška č. 11 o blokovém čištění města.

 

504/05 Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 11 "Blokové čištění města" a zrušení usnesení č. 351/96

Zastupitelstvo města ruší usnesení číslo ZM 351/96 provozní řád dětského hradu (v parku Budoucnost).

 

505/05 Přijetí daru pozemku pozemkové parcely č. 138/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemků pozemkových parcel č. 138/2 a 127/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od kraje Vysočina.

 

506/05 Pojistná událost VILA v kasárnách Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace ohledně pojistné události a vzniklé škody v objektu štábní vily v areálu kasáren Karla Havlíčka Borovského v Čechově ulici v Havlíčkově Brodě a ukládá radě města přijmout opatření k odstranění vzniklých škod nejvýše v rozsahu finančního plnění pojišťovnou.

 

507/05 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Zastupitelstvo města schvaluje uznání dluhu a dohodu o splátkách, uzavřenou mezi městem Havlíčkův Brod a Jiřím a Jarmilou V., Havlíčkův Brod.

 

508/05 Bezúplatný převod na město Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Havlíčkův Brod a Českou republikou - Ministerstvem obrany, kterou budou městu prodány movité věci ve znění přílohy podkladového materiálu za cenu stanovenou znaleckým posudkem, které  budou následně prodány  firmě ROSS holding a firmě  HS reality za stejnou cenu.

 

509/05 Jmenování členů zastupitelstva do komisí pro výběr dodavatelů dle vnitřního předpisu pro zadávání malých zakázek.

Zastupitelstvo města jmenuje tyto stálé členy (a jejich náhradníky) komisí pro zadávání zakázek nižšího rozsahu, než určuje zákon 40/2004 Sb.:
ORM (rozvoj města – kapitola 39): ing. Karel Báťa, Libor Honzárek, ing. Tomáš Hermann
OŠKCR, OSV, MBS - Mgr. Blanka Vyhnalíková
OSI, OŽP, HO, MP, OSI (kapitola 02 14,16, 19, 28, 29):  PhDr. Zdeněk Dobrý

 

510/05 Návrh rozpočtových opatření 10/2005

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje změny schváleného rozpočtu města 10/2005 takto:
a) zvýšení rozpočtových příjmů dle tabulkové přílohy materiálu č. ZM č. 329/05  o 13.476,3 tis. Kč ; upravený rozpočet příjmů města na rok 2005 po změnách k 31.10.2005 činí  440.578,00 tis. Kč

b) snížení  rozpočtových výdajů dle tabulkové přílohy materiálu č. ZM 329/05  o 19.948,60 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2005 po změnách k 31.10.2005 činí  445.481,30 tis. Kč

c) deficit rozpočtového hospodaření se rozpočtovým opatřením 10/2005 snižuje o 33.424,90 tis. Kč a po změnách k 31.10.2005 činí (-) 4.903,30 tis. Kč.

d) financování deficitu zajištěno vlastními zdroji města z přebytků hospodaření období 1997 až 2002, novým dlouhodobým investičním úvěrem ve výši 18.000 tis. Kč na předfinancování projektu Autobusový terminál a dlouhodobou půjčkou ze SFŽP ve výši 4.244,60 tis. Kč na Kanalizační přivaděč Mírovka.

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.
Ing. Tomáš HERMANN, v. r.
místostarostové