Usnesení zastupitelstva města z 28. 6. 2004Přítomni:

Ing. Karel Báťa, MUDr. Gabriela Cyranyová, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Václav Hlaváč, Jiří Holešák, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, MUDr. Doubravka Košťálová, Ing. Jaroslav Kruntorád, Milan Plodík, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček, Mgr. Blanka Vyhnalíková, Eva Vyoralová, Oldřich Záruba

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Vladimír Stejskal, Ing. Tomáš Vak

 

219/04 Žádost o bezúplatný převod jízdárny

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod montovaného objektu jízdárny z majetku kraje Vysočina do majetku města Havlíčkův Brod a to v souvislosti s očekávanou privatizací Školního statku Havlíčkův Brod.

 

220/04 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání včetně zprávy o prodloužení termínu plnění usnesení č. 51/04 do 30.9.2004.

 

221/04 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 81/03 z důvodů odstoupení od záměru realizace přístavby budovy Oblastní charity Havlíčkův Brod.

 

222/04 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 359/02 z důvodů uzavřené smlouvy o výpůjčce předmětných pozemků.

 

223/04 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 196/02. Důvodem ke zrušení je skutečnost, že zastupitelstvo kraje Vysočina odmítlo přijmout dar - budovu č.p. 2005 (Obchodní akademie).

 

224/04 Rušení veřejného pořádku

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města  hledat další řešení situace rušení veřejného pořádku a nočního klidu v oblasti  Smetanova náměstí na společném jednání petičního výboru, provozovatelů pohostinských zařízení a heren a obou policií.  Současně ukládá starostovi města přizvat občany na veřejné slyšení do konce července 2004 a informovat je o dalším postupu v řešení problematiky.

 

225/04 Rušení veřejného pořádku

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města  zajistit zvýšený dohled městské policie v oblasti Smetanova náměstí v nočních hodinách a zároveň požádat Policii ČR o užší spolupráci  zvláště  ve  vyhledávání a stíhání kriminality mladistvých a v boji proti alkoholismu v této oblasti města

 

226/04 Rušení veřejného pořádku

Zastupitelstvo města ukládá starostovi využít § 103, odst. 4, písm.d) zákona o obcích s požádat policii ČR o spolupráci při zajištění věcí veřejného pořádku v oblasti Smetanova náměstí

 

227/04 Rušení veřejného pořádku

Zastupitelstvo města ukládá svým členům – členům zastupitelstva kraje Vysočina  vznést a podpořit v tomto orgánu požadavek na zákonodárnou iniciativu kraje ve věci  úpravy ustanovení § 10 zákona o obcích tak, aby v něm byly pro obec stejné možnosti jako ve zrušeném ustanovení § 96 zákona o ochraně zdraví lidu a ustanovení zákona o obcích nekolidovalo se Základní listinou práv a svobod

 

228/04 Zmocnění rady města - půjčka ze Státního fondu životního prostředí

Zastupitelstvo města souhlasí v souladu s § 85 odst.1 zákona o obcích č.128/2000 se zřízením zástavy ve prospěch Státního fondu životního prostředí ČR na poskytnutí půjčky ve výši 5.340.000 Kč na Odkanalizování průmyslové zóny a obce Mírovka a ukládá radě města tuto zástavu realizovat.

 

229/04 Stanovisko ke konceptu územního plánu kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje text stanoviska města jako orgánu územního plánování ke konceptu řešení územního plánu velkého územního plánu celku kraje Vysočina. Text tvoří přílohu tohoto usnesení.

 

230/04 Stanovisko ke konceptu územního plánu kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje text stanoviska města jako orgánu územního plánování ke konceptu řešení územního plánu velkého územního plánu celku kraje Vysočina. Text tvoří přílohu tohoto usnesení.

 

231/04 Přehled o finančním hospodaření města H. Brod 31.05.2004

Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí výsledky finančního hospodaření města Havlíčkův Brod za období 01.01.2004 až 31.05.2004.

 

232/04 Odkoupení pozemků v k.ú. Šmolovy - na zřízení sportoviště

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje odkoupení pozemku v k.ú. Šmolovy ppč.287/4  o výměře 7625 m2  od  Marty K., bytem Šmolovy za dohodnutou cenu dle  znaleckého posudku, minimálně však za  95 Kč/m2. Město Havlíčkův Brod uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

233/04 Odkoupení pozemků v k.ú. Šmolovy - na zřízení sportoviště

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje odkoupení pozemku v k.ú. Šmolovy ppč.287/3 o výměře 5665 m2 od Václava M., bytem Šmolovy, za dohodnutou cenu dle  znaleckého posudku, minimálně však  za 95 Kč/m2. Město Havlíčkův Brod uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

234/04 Záměr směny pozemků v k.ú. Šmolovy - na zřízení sportoviště

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje záměr směny pozemku  v k.ú. Šmolovy  ppč.287/1 o výměře 3834 m2 vedeného na listu vlastnictví 167 ve vlastnictví Petra T., bytem Šmolovy za pozemek v k.ú. Suchá ppč.53/34 o výměře 500 m2 vedený na listu vlastnictví 10 001 pro město Havlíčkův Brod. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků uhradí  město Havlíčkův Brod částkou 125.580,-Kč.

 

235/04 Veřejný autobusový terminál pro integrovaný dopravní systém

Zastupitelstvo města schvaluje zpracování a podání projektu Autobusový terminál pro integrovaný dopravní systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě  na čerpání dotace EU ze Společného regionálního operačního programu - podopatření 2.1.2. Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech a v termínu do 30.7.2004 kraji Vysočina.

 

236/04 Veřejný autobusový terminál pro integrovaný dopravní systém

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a směnné:

- na odkoupení pozemku pozemkové parcely číslo 1905/6, pozemku pozemkové parcely číslo 1905/4, pozemku stavební  parcely číslo 1927 a části pozemku pozemkové parcely číslo 2457/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Českých drah a. s. se sídlem: Praha 1, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222.

- na odkoupení pozemku pozemkové parcely číslo 1905/5, pozemku pozemkové parcely číslo 1905/9, pozemku stavební parcely číslo 1361 a části pozemku 1903/70 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Hartmann - Rico a. s. se sídlem: Veverská Bítýška, Masarykovo náměstí 77, okres Brno - venkov.

Řádné kupní smlouvy budou uzavřeny po dokončení stavby autobusového terminálu, nejpozději však do 31. prosince 2007. Odkupuje se za vzájemně dohodnutou kupní cenu rovnající se nejvýše ceně stanovené znaleckým  posudkem (240,-Kč - zpevněné plochy, 500,-Kč - zastavěné plochy).

- na směnu části pozemku pozemkové parcely číslo 2260/1 ve vlastnictví města a částí pozemku pozemkových parcel číslo 1905/4 a 2457/1 po jejich zapsání na LV města za část pozemku stavební parcely číslo 1360/3 ve vlastnictví České pošty a. s. se sídlem: Praha 3, Olšanská 38/9, odštěpný závod východní Čechy, se sídlem: Pardubice, Na Hrádku 105 s tím, že tato smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem schválení směny zastupitelstvem města

 

237/04 Veřejný autobusový terminál pro integrovaný dopravní systém

Zastupitelstvo města pověřuje radu města projednáním úvěrového příslibu na zajištění financování projektu Autobusový terminál pro integrovaný dopravní systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě

 

238/04 Veřejný autobusový terminál pro integrovaný dopravní systém

Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit návrh na formu správy autobusového terminálu a dalšího vloženého majetku města, včetně nabídky spolupráce stávajícímu vlastníkovi autobusového nádraží firmě Bus Autobusy a.s. Chrudim

 

239/04 Autobusový terminál pro integrovaný dopravní systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny části pozemku pozemkové parcely číslo 2260/1 ve vlastnictví města a částí pozemku pozemkových parcel číslo 1905/4 a 2457/1 po jejich zapsání na LV města za část pozemku stavební parcely číslo 1360/3 ve vlastnictví České pošty a. s. se sídlem: Praha 3, Olšanská 38/9, odštěpný závod východní Čechy, se sídlem: Pardubice, Na Hrádku 105.

 

240/04 Veřejný autobusový terminál pro integrovaný dopravní systém

Zastupitelstvo města ukládá radě města uzavřít smlouvu o podmínkách zajištění zpracování projektu Autobusový terminál pro integrovaný dopravní systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě  s firmou Eutrain s.r.o. Praha

 

241/04 Rozpočtová opatření 6/2004 - výběrové řízení na poskytovatele dlouhodobého investičního úvěru.

Zastupitelstvo města ukládá vypsat výběrové řízení na poskytovatele dlouhodobého investičního úvěru pro dofinancování investičních potřeb města v r. 2004 na částku 25 mil. Kč.

 

242/04 číslo použito omylem

 

 

243/04 Rozpočtová opatření 6/2004 - půjčka Obč.sdruž. TJ Jiskra

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dlouhodobé bezúročné půjčky  Občanskému sdružení TJ Jiskra Havlíčkův Brod, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, IČO 00529672 ve výši 800 tis. Kč a splatností 6 let na pořízení dlouhodobého majetku sněhové rolby pro úpravu svahu v areálu Vysoká. První splátka bude splacena po skončení lyžařské sezóny 2004/2005.

Zastupitelstvo města schvaluje zajištění půjčky zástavou movité věci - sněhové rolby ve prospěch města.

 

244/04 Rozpočtová opatření 6/2004

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje změny schváleného rozpočtu města takto:

a) zvýšení rozpočtových příjmů dle tabulkové přílohy materiálu č. 539 o 141.042,50 tis. Kč ; upravený rozpočet příjmů města na rok 2004 po změnách k 30.06.2004 činí  513.309,40 tis. Kč

b) zvýšení rozpočtových výdajů dle tabulkové přílohy materiálu č. 539 o 152.873,80  tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2004 po změnách k 30.06.2004 činí  578.570,10 tis. Kč

Deficit rozpočtového hospodaření po změnách k 30.06.2004 činí (-) 65.260,70 tis. Kč.  

Financování deficitu zajištěno vlastními zdroji města z přebytků hospodaření období 1997 až 2002 a novým dlouhodobým investičním úvěrem ve výši 25.000 tis. Kč

 

245/04 číslo použito omylem

 

 

246/04 Prezence  výborů zastupitelstva

Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled účasti členů na výborech zastupitelstva.

 

247/04 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1076/1

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku v katastrálním území Havlíčkův Brod ppč.1076/1 o výměře cca 290  m2.

 

248/04 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.2434/8

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje  pozemku v katastrálním území Havlíčkův Brod ppč.2434/8 o výměře 825 m2.

 

249/04 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Šmolovy stpč.92

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku v katastrálním území Šmolovy  stpč.92 o výměře cca 271 m2.

 

250/04 Záměr směny pozemků v k.ú. Šmolovy ppč.1309

Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny části pozemku  dle PK pozemek ve zjednodušené evidenci v katastrálním území Šmolovy ppč.1309 o výměře  cca 400 m2  ve vlastnictví města Havlíčkův Brod  za pozemek ppč.212 o stejné výměře ve vlastnictví žadatele.

 

251/04 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 1804

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč.1804 o výměře 188 m2 .

 

252/04 Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Květnov  ppč.456 a stpč.54,

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemků v katastrálním území Květnov  ppč. 456 a  stpč.54, o výměře celkem cca 1200 m2.

 

253/04 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 998/4

Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku v katastrálním území Havlíčkův Brod ppč.998/4 o výměře cca 30  m2.

 

254/04 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  stpč.1781

Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemku v katastrálním území Havlíčkův Brod stpč.1781 o výměře 190 m2.

 

255/04 Záměr  prodeje pozemku v k.ú. Mírovka  ppč. 975/1, 975/5 a 975/6

Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemků v katastrálním území Mírovka ppč. 975/1, 975/5 a 975/6 o výměře  11323 m2 a doporučuje radě města jednat s žadateli o pronájmu.

 

256/04 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Květnov ppč.37/4

Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku v katastrálním území Květnov ppč.37/4 o výměře cca 250 m2 a doporučuje radě města jednat s žadateli o pronájmu.

 

257/04 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v lokalitě "ul. Zahradní" - k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, Rašínovo nábřeží 42, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o část pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 3145/2 pod místní komunikací, kterou nechá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových geometricky oddělit. Uvedený pozemek se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

258/04 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v k.ú. Havlíčkův Brod - pod komunikacemi

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, Rašínovo nábřeží 42, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o části následujících pozemků pod veřejně přístupnými účelovými komunikacemi, které nechá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových geometricky oddělit:

1) v lokalitě Žižkov II - pozemky vedené v katastru nemovitostí

část parc.č.  1646/3       ostatní plocha - jiná plocha

část parc.č.  1646/5       ostatní plocha - jiná plocha

část parc.č.  3032/2       ostatní plocha - jiná plocha

část parc.č.  3032/3       ostatní plocha - jiná plocha

v lokalitě ul. Zahradnického - pozemek vedený v katastru nemovitostí

část parc.č.   773/1        ostatní plocha - jiná plocha

v lokalitě ul. Masarykova - pozemek vedený v katastru nemovitostí

část parc.č.   752/6        ostatní plocha - jiná plocha

v lokalitě ul. Žižkova a ul. U Pekáren - pozemky vedené v katastru nemovitostí

část parc.č.  1806/4       ostatní plocha - ostatní komunikace

část parc.č.  1806/14     ostatní plocha - jiná plocha

Uvedené pozemky se nacházejí v katastrálním území Havlíčkův Brod

 

259/04 Telekomunikační vedení - Spálená stráň - revokace

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 361/02 přijaté dne 16.9.2002 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene  spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 90 odst. 1 zák. č. 151/00  Sb., o telekomunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení telekomunikační sítě včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. 627/1, 628/1, 628/2, 628/10 628/11, 659/1 684/4, 702/2, 790/2, 2305/10, 2306, vše v katastrálním/ území Havlíčkův  Brod a parcelní č. 103/128, 104/4 a 709/1 v katastrálním území Perknov ve prospěch společnosti Český Telecom, a.s, se sídlem Praha 3, Olšanská 5, IČ: 60193336. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za cenu stanovenou v dohodě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. HO 125/2002 ve výši 67.000 Kč v k.ú. Havlíčkův Brod. U k.ú. Perknov, kde došlo k podstatnému rozšíření rozsahu telekomunikačního vedení vzhledem k uzavřeńé dohodě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. HO 296/2002, byla stanovena úhrada ve výši 3.948 Kč, tj. 60 Kč/m. Celková úhrada za zřízení věcného břemene činí 70.948 Kč. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy, geometrického plánu a náklady spojené se správním poplatkem na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí se zavazuje uhradit oprávněný z věcného břemene, tj. Český Telecom a.s.    

 

260/04 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v lok. "Jihlavská" - k.ú. Havlíčkův Brod - revokace

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 132/00 přijaté dne 29.6.2000 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky zastoupené Pozemkovým fondem ČR, Praha 3, Husinecká 1024/11a, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o bezúplatný převod dle zákona č. 95/99 Sb. z 28. dubna 1999 následujících pozemků určených k zastavění stavbami pro bydlení v zastavitelném území vymezeném závaznou částí schválené územně plánovací dokumentace:

parc.č.  407/7     o výměře   5633 m2          orná půda

parc.č.  407/8     o výměře 18767 m2          orná půda

parc.č.  407/10   o výměře   2560 m2          orná půda

Uvedené pozemky se nachází v lokalitě "Jihlavská" a investorem staveb na tomto pozemku nebude stát.

 

261/04 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v lok. "U Veterinární nemocnice" a "U Východočeské energetiky" - revokace

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 293/02 přijaté dne 24.6. 2002 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Havl. Brod z vlastnictví České republiky zastoupené Pozemkovým fondem ČR, Praha 3, Husinecká 1024/11a, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o bezúplatný převod dle zákona č. 95/99 Sb. z 28. dubna 1999 následujících pozemků určených závaznou částí schválené územně plánovací dokumentace k realizaci zeleně v zastavitelném území obce:

nezemědělské pozemky vedené v katastru nemovitostí

parc.č.           609/7  -       283 m2                                       ostatní pl. - ostatní komunikace

parc.č.  část  611/4 - cca 570 m2 (bez obchv.kom. a části poz. v areálu VČE) ostatní pl.- svah 

zemědělské pozemky vedené v katastru nemovitostí

parc.č.  část    585/13- cca 3360 m2 (bez obchv. kom.)        louka

parc.č.            585/14 -      5561 m2                                    louka

parc.č.            585/15 -        201 m2                                    louka

parc.č.  část   613/1 -   cca 8250  m2 (bez obchv. kom.)       louka

parc.č.            616/1 -       4051  m2                                    louka

parc.č.            616/2 -       1057  m2                                    louka

parc.č.            617    -         698  m2                                    louka

parc.č.          2294/2 -         111 m2                                     louka               

Investorem zeleně  na uvedených pozemcích s výjimkou obchvatové komunikace nebude stát. 

 

262/04 Revokace - ppč. 998/26 stp.č 1818 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 161/04 takto:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stpč.1818  o výměře 245 m2  a ppč.998/26 o výměře 154 m2 Ondřeji P., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 322 Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.  

 

263/04 Revokace - odkoupení pozemků k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 243/00 takto:

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku pod komunikaci ppč.1049/5 díl "h" v k.ú. Mírovka o výměře 280 m2 od Ing. Františka D., Havlíčkův Brod, za cenu dle znaleckého odhadu.  

 

264/04 Věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města Havlíčkův Brod parcelní č. 802/16, 802/17 a 792/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - revokace

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 46/04 přijaté dne 23.2.2004 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění: 

 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene v katastrálním území Havlíčkův Brod k tíži pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr parcelní č. 802/16 a k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. 802/17 a 792/2 spočívající v právu průchodu, průjezdu a přístupu v šíři 4 m a délce cca 20 m na pozemek parcelní č. 797 ve vlastnictví Olgy P., Havlíčkův Brod a v jeho prospěch, tzn. i ve prospěch všech dalších vlastníků. Náklady na geometrický plán a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí jednu polovinu Sdružení stavebníků "U rybníčku", Dvořácká 367, Havlíčkův Brod a jednu polovinu město Havlíčkův Brod.  

 

265/04 Prodej pozemku parcelní č. 1753/81 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 1753/81 o výměře 22 m2 Liboru V. a Janě V., Havlíčkův Brod, za účelem rozšíření vjezdu a zahrady u rodinného domu. Cena pozemku činí 250 Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

266/04 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč.1803

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč.1803 o výměře 185 m2  Jiřině K., bytem Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 322 Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

267/04 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2890/58

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2890/58 o výměře 642 m2 společnosti Chládek a Tintěra, Havlíčkův Brod, s.r.o.,  se sídlem Průmyslová 941,  Havlíčkův Brod. IČO: 609 32 171. Cena pozemku činí  180 Kč/m2.  Žadatel dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

268/04 Odkoupení pozemkové parcely č. 1954/31 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení parcely vedené ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr č. 1954/31 o výměře 378 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od ing. Anny K., Praha 4, za vzájemně dohodnutou cenu 240 Kč/m2. Pozemek je městem užíván jako ostatní plochy - ostatní komunikace v ulici Sekaninova a Jiráskova. Náklady na znalecký posudek a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

269/04 Odkoupení pozemků v k.ú. Poděbaby ppč.43/1

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení části  pozemku v k.ú. Horní Papšíkov ppč.43/1 o výměře cca 20  m2 ( dle geometrického plánu zhotoveného po realizaci stavby) od Anežky T., bytem, Havlíčkův Brod pro město Havlíčkův Brod za cenu dle znaleckého posudku. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní.  Řádná kupní smlouva  bude uzavřena po realizaci stavby a jejím zaměření. Geometrický plán a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

270/04 Duplicitní vlastnictví k pozemkům v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uznání výlučného vlastnictví Jarmile S., Havlíčkův Brod, k pozemkům dle geometrického plánu č. 4667-83/2003 parcelní č. 3150/3, 3150/7, 3150/9, 3149/3, st. -5198/2, st.. -5198/4 o celkové výměře 1273 v k.ú. Havlíčkův Brod. Uvedené parcely byly vytvořeny z parcely č. 140/1 vedené ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr bývalé k.ú. Pohledští Dvořáci.

 

271/04 Záměr prodeje části pozemku parcelní č. 2596/5 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 2596/5 o výměře cca 20 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod v katastrálním území Havlíčkův Brod za účelem zřízení rampy pro bezbariérový přístup do objektu čp. 1447. Dále zastupitelstvo města souhlasí se stavbou rampy pro bezbariérový přístup na předmětném pozemku.

 

272/04 Odkoupení pozemků pod komunikacemi a jinou plochou v katastrálním území Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení následujících pozemků v katastrálním území Havlíčkův Brod od Aleny H., Havlíčkův Brod (podíl 1/6), Zdeňka H., Karlovy Vary (podíl 1/4), ing. Jiřího H., Přeštice (podíl 1/4), Veita H., Neustadt (podíl 1/6) a Dr. ing. Petra H, Th Street Bellevue, (podíl 1/6) :

parc.č. KN 2648    o výměře    556 m2  -   ostatní komunikace

parc.č. KN 2655    o výměře    367 m2  -   ostatní komunikace

parc.č. KN 2656    o výměře    554 m2  -   ostatní komunikace

parc.č. KN 2664/1 o výměře  1185 m2 -   ostatní komunikace

parc.č. KN 2664/2 o výměře    468 m2 -   ostatní komunikace

parc.č. PK 357/1    o výměře  1102 m2 -   nespecifikováno (jiná plocha)

Cena pozemků pod komunikacemi byla po vzájemné dohodě stanovena ve výši 240 Kč/m2 a u pozemku parcelní č. 357/1 bude stanovena na základě znaleckého posudku, nejméně však 55 Kč/m2. Daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

273/04 Majetek Armády ČR - převod

V souladu se zněním zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky č.174/2003 Sb. zastupitelstvo města žádá o bezúplatný převod darovací smlouvou vybraného majetku posádky Armády ČR v Havlíčkově Brodě, který je ve vlastnictví České republiky a s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, popřípadě organizační složky státu nebo státní příspěvkové organizace v  jejich působnosti, do vlastnictví města Havlíčkův Brod.  

Předmětem převodu jsou nemovitosti včetně součástí a příslušenství dle přílohy.

 

274/04 Akční plány projektu Otevřená komunikace

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o naplňování akčních plánů projektu Otevřená komunikace a ukládá radě města připravit podle akčních plánů  návrh konkrétních akcí včetně finančních nákladů na jejich realizaci do rozpočtu 2005 a výhledu 2006 do 30.9.2004.

 

275/04 číslo přiděleno omylem

 

276/04 Studie středu města

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit vypracování zadávacích podkladů pro dokumentaci architektonické studie středu města.  Podklady pro vypracování architektonické  studie budou radou města zadány bez výběrového řízení architektům Ing. Hromadovi a Ing. Stejskalovi do 15. července 2004, s požadavkem na jejich odevzdání do 31. srpna 2004.

 

277/04 Informace o valné hromadě

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o průběhu a výsledcích valné hromady a.s. VaK Chrudim

 

278/04 Usnesení z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání - 14.6.2004

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání a termíny výboru pro výchovu a vzdělávání na II. pololetí roku 2004.

 

279/04 Stezka pro pěší u koupaliště Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit rozšíření stezky pro pěší u letního koupaliště na 3 metry tak, aby v souladu s platným územním plánem města mohla být stezkou pro pěší i cyklisty. Zároveň lépe technicky řešit napojení stávající stezky u silničního mostu směrem k rybníku Cihlář (nyní ostrý úhel) a řešit svah náspu stezky přírodě blízkým způsobem (nyní betonové tvarovky).

 

280/04 číslo přiděleno omylem

 

281/04 Jednání výboru pro cestovní ruch, kulturu a vztahy s veřejností

Zastupitelsto města pověřuje radu města jmenováním poroty pro 14.Podzimní knižní trh

 

282/04 číslo přiděleno omylem

 

 

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Bc. Jiří VONDRÁČEK, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                                                       starosta