usnesení zastupitelstva města z 28. 11. 2005Přítomni:

Ing. Karel Báťa, MUDr. Gabriela Cyranyová, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Milan Koudelka, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Milan Plodík, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Tomáš Vak, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček, Eva Vyoralová, Oldřich Záruba

Omluveni:

MUDr. Doubravka Košťálová, Mgr. Blanka Vyhnalíková

 

511/05 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z předchozích jednání včetně informace o prodloužení termínu usnesení č. 350/05 do 31. 12. 2005 a 463/05 do 19.12.2005 a č. 348/05 do 30.6.2006 a usnesení č. 344/05 do 31.12.2006.

 

512/05 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 499/05 ze dne 31.10.2005 -Prodej bytů příbuzným v řadě přímé a původní text nahrazuje tímto textem: Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu plnění mandátní smlouvy s Realitní kanceláří Sever, s.r.o., IČO: 61324752, a kontrolu postupu dle přijatých Zásad prodeje bytů.

 

513/05 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění Programu regenerace městské památkové zóny Havlíčkův Brod a schvaluje provedení aktualizace tohoto programu.

 

514/05 Informace o stavu plnění investičních akcí

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o stavu plnění investičních akcí schválených v rozpočtu města na rok 2005.

 

515/05 Návrh rozpočtových opatření 11/2005.

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje změny schváleného rozpočtu města 11/2005 takto:

a) zvýšení rozpočtových příjmů dle tabulkové přílohy materiálu ZM 358/05 o 6.785,20 tis. Kč ; upravený rozpočet příjmů města na rok 2005 po změnách k 30.11.2005 činí  447.363,20 tis. Kč

 

b) snížení rozpočtových výdajů dle tabulkové přílohy materiálu ZM 358/05 o 767,00 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2005 po změnách k 30.11.2005 činí  444.714,30 tis. Kč

 

c) očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2005 - přebytek  - se rozpočtovým opatřením 11/2005 nastavuje na hodnotu +2.648,90 tis. Kč 

 

d) financování rozpočtu města na rok 2005 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2005, novým dlouhodobým investičním úvěrem ve výši 13.553,2 tis. Kč na předfinancování projektu Autobusový terminál a dlouhodobou půjčkou ze SFŽP ve výši 4.244,60 tis. Kč na Kanalizační přivaděč Mírovka.

 

516/05 Návrh rozpočtu města H. Brod na rok 2006.

Zastupitelstvo města bere na vědomí postup prací na návrhu rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2006 a jeho zveřejnění na úřední desce a internetových stránkách města Havlíčkův  Brod.

 

517/05 Plán odpadového hospodářství města (POH)

Zastupitelstvo města ukládá radě  města předložit 1x ročně zastupitelstvu města zprávu o plnění plánu odpadového hospodaření města Havlíčkův Brod.

518/05 Plán odpadového hospodářství města (POH)

Zastupitelstvo města schvaluje plán odpadového hospodářství města Havlíčkova Brodu ve znění přílohy podkladového materiálu ZM 348/05 a ukládá radě města zajistit průběžné plnění plánu, včetně zapracování navrhovaných opatření do návrhu rozpočtu města na rok 2006.

 

519/05 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita Lidická-Havířská

Zastupitelstvo města ve svém usnesení č.494/02 přijatém dne 9.prosince 2001nahrazuje pozemek parcelní č. 2923 o výměře 201 m2 pozemkem parcelní č. 3755/20 o výměře 93 m2 vedeném v katastru nemovitostí, který byl oddělen geometrickým č. 4626-1269/2003 z pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ evidence nemovitostí parcelní č. 2923.

 

520/05 Předkupní právo na pozemek ve Svatém Kříži

Zastupitelstvo města schvaluje nevyužít předkupní právo zřízené kupní smlouvou č. HO 99/31/18/ks/Ho na pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 630/19 o výměře 128 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu s tím, že toto předkupní právo zůstává zachováno.

 

521/05 Autobusový terminál - aktuální informace

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o postupu prací na stavbě Autobusového terminálu pro integrovaný systém dopravy v Havlíčkově Brodě a o plnění usnesení ZM 486/05 z 31. 10. 2005.

 

522/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 328/7

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 328/7 o výměře    61 m2 oddělených geometrickým plánem č.  4950-43/2005 z pozemku ppč. 328/1 Zdeňkovi a Jaroslavě R., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 400 Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

523/05 Prodej  pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 7036 ( Hlaváčovi)

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v  k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 7036 o výměře 3 m2 odděleného geometrickým plánem č. 5014-38/2005 z pozemku ppč. 229/2  Jaromíru H. a Bohumilu H. Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  900 Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

524/05 Prodej pozemku v k.ú. Suchá  stpč. 308

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Suchá, stpč. 308 o výměře  45 m2 Janu T., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 125 Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

525/05 Směna pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 2380/1

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2380/1 o výměře 289 m2  ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1840/4 díly  "a, c, h, g "  o výměře 758 m2 oddělených z pozemků ppč.1820/1 a 1840/4 ve vlastnictví  BTV plast, s.r.o.,  Na Hutích 19, Jablonec nad  Nisou,  PSČ 466 21.  IČ: 482288829.  Město Havlíčkův Brod uhradí geometrický plán, znalecké posudky, náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí. Předpokladem uzavření směnné smlouvy je vymazání zástavních práv z pozemků ve vlastnictví BTV plast, s.r.o., Na Hutích 19, Jablonec nad  Nisou. Tímto se považují obě strany za vyrovnané.

 

526/05 Odkanalizování obce Mírovka - revokace

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 396/05 přijaté dne 27.6.2005 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vedení a údržby kanalizace, jeho provozu, oprav, odstraňování případného stromoví. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedenému v katastru nemovitostí, parc. č.  713 v k.ú. Mírovka, který je ve vlastnictví Moniky P., Havlíčkův Brod a Petra Ř., Štoky, ve prospěch města Havlíčkův Brod. Věcné břemeno bude zřízeno za úhradu v jednorázové výši 10 000 Kč.  

 

527/05 Dodatek č. I zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. I zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

 

528/05 Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Zastupitelstvo města s ohledem na stav počtu žáků základních škol a vývoj počtu žáků v Havlíčkově Brodě schvaluje demolici silně poškozeného pavilonu A základní školy Konečná 1884. Zastupitelstvo města schvaluje použití finančních prostředků vyplacených z pojistné události ZŠ Konečná na demolici pavilonu A a zlepšení provozních a prostorových podmínek v pavilonu B a C pro zajištění kvalitního vzdělávacího procesu. Zastupitelstvo města ukládá radě města vypsat výběrové řízení na dodavatele demoličních prací pavilonu A v souladu s podmínkami zákona č. 40/2004 Sb. 

 

529/05 Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Zastupitelstvo města ukládá radě města zadat na základě stavebně-technického posudku studii na využití celého areálu budovy pro potřebu ZŠ Konečná 1884, Havlíčkův Brod. K tomuto účelu jmenuje pracovní skupinu složenou ze zástupců pedagogů, rodičů žáků školy, členů zastupitelstva města a pracovníků městského úřadu.

 

530/05 Výbor pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města ukládá radě města zadat zpracování odborného znaleckého posudku řešícího stávající lokalitu ulice U Kasáren a areálu firmy Pretol z hlediska současného dopravního zatížení a z hlediska souladu umístění a užívání provozovny s územním plánem a náklady na zpracování této studie zahrnout do návrhu rozpočtu roku 2006.

 

531/05 Výbor pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města ukládá radě města zadat zpracování studie a dokumentace potřebné k žádosti o příspěvek u Státního fondu životního prostředí na investiční záměr „Revitalizace a protipovodňová opatření na rybniční kaskádě na Cihlářském potoce“ a náklady na zpracování této studie a dokumentací zahrnout do návrhu rozpočtu roku 2006.

 

532/05 výbor pro sociální a zdravotní problematiku

Zastupitelstvo města při rozhodování o návrhu rozpočtu na rok 2006 bere na vědomí stanovisko výboru pro sociální a zdravotní problematiku.

 

533/05 Zápis z výboru pro kulturu, cestovní ruch a vztahy s veřejností

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod bere na vědomí informaci výboru ZM pro cestovní ruch, kulturu a vztahy s veřejností o realizaci tří grantových projektů: Karel Havlíček Borovský – Letní žurnalistická škola KHB, Centrum Vysočina, o. p. s.; Prezentace města – Katalog k výstavě Jan Jůzl a jeho žáci, Centrum Vysočina, o. p. s.; Prezentace města – Jak město HB ke svému čtvrtému názvu přišlo, Drašner František.Tyto projekty byly průběžně členy výboru sledovány, efektivně a účelně realizovány.  Projekt  Prezentace města – Génius loci, Ing. Vladimír Kunc, Video-foto-Kunc není uzavřen.

 

534/05 Krajské hokejové tréninkové středisko

Zastupitelstvo města schvaluje záměr HC Rebel Havlíčkův Brod, a.s. na zřízení krajského hokejového tréninkového střediska pro mládež v městském areálu Kotlina.

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.

místostarostové                                                           Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                             starosta