Usnesení zastupitelstva města z 27. 6. 2005Přítomni:

Ing. Karel Báťa, MUDr. Gabriela Cyranyová, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, MUDr. Doubravka Košťálová, Ing. Milan Koudelka, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Milan Plodík, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Tomáš Vak, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček, Mgr. Blanka Vyhnalíková, Eva Vyoralová, Oldřich Záruba

Omluveni:

Vladimír Hušek

 

341/05 Pravidla prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod ve znění upravené přílohy podkladového materiálu.

 

342/05 Pravidla prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje budov a pozemků pod těmito budovami včetně pozemků a budov na nich postavených, které tvoří funkční celek, případně bytových jednotek vymezených prohlášením podle zákona v těchto budovách a veškerých součástí a příslušenství budov ve znění přílohy podkladového materiálu "Pravidla prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod".

 

343/05 Pravidla prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města pověřuje radu města zveřejněním záměru prodeje městských bytových domů dodatečně doplňovaných do seznamu domů navržených k prodeji.

 

344/05 Pravidla prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat a předložit zastupitelstvu návrh na zřízení Fondu rozvoje města a návrh na úpravu pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení.

 

345/05 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání včetně zprávy o prodloužení termínu plnění usnesení č.8/05, 67/05, 257/04, 258/04 a 270/04 do 31.12.2005.

 

346/05 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 66/05 "Převod pozemku v k.ú. Termesivy z vlastnictví státu do vlastnictví města". Žádost byla Pozemkovým fondem ČR zamítnuta.

 

347/05 Plán odpadového hospodářství města (POH)

Zastupitelstvo města si v souladu s § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje schvalování plánu odpadového hospodářství města Havlíčkova Brodu, který je zpracováván dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to zejména z důvodu přímých návazností na rozpočet města.

 

348/05 Úprava vodoteče mezi ulicemi Rozkošská a Havlíčkova – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

Zastupitelstvo města ukládá radě města nerealizovat úpravu Pivovarského potoka mezi ulicemi Rozkošská a Havlíčkova dle zpracované dokumentace a zajistit její přepracování dle požadavků odboru životního prostředí s řešením přírodě blízkým způsobem.

 

349/05 Úvěrová smlouva na zajištění financování projektu Autobusový terminál

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje na základě výsledků hodnocení otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky na poskytovatele dlouhodobého úvěru  Kč 80.000 tis. městu Havlíčkův  Brod vedené na Centrální adrese pod číslem 50003510 uzavření smlouvy o úvěru s uchazečem Českou spořitelnou a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782, která podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Zastupitelstvo města zmocňuje a pověřuje starostu města Havlíčkův Brod k podpisu úvěrové smlouvy č. 590/05/LCD ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 590/05/LCD  a ostatní dokumentace k úvěru. Doslovné znění smlouvy o úvěru a dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru je uvedeno v upravené příloze materiálu pro jednání zastupitelstva města číslo ZM 201/05. 
Úvěrová smlouva bude uzavřena v souladu s parametry nabídky podané Českou spořitelnou a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782.
Celková čerpaná jistina úvěru do konce r. 2007 bude činit 80.000 tis. Kč, úroková sazba proměnná ve výši 0,10% p.a. + sazba 3M PRIBOR, splatnost 8 let po skončení realizace projektu tj. do 31.12.2015, zajištění úvěru budoucími příjmy města Havlíčkův Brod.

 

350/05 Smlouva Futaba

Zastupitelstvo města souhlasí se zárukou poskytnutou v rámci kupní smlouvy mezi firmou Futaba Czech, s.r.o. a Miloslavem Novotným.

 

351/05 Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 kterou se ruší vyhláška č. 34 o znaku a praporu

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005, kterou se s účinností od 1. srpna 2005 ruší vyhláška č. 34 o znaku a praporu města Havlíčkova Brodu a jejich užívání.

 

352/05 Obecně závazná vyhláška o městské policii

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2005 o městské policii.

 

353/05 Informace o plnění investic

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o stavu plnění investičních akcí.

 

354/05 Přemostění Nádražní-Žižkova

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci, že finančně dostupnými technickými opatřeními není možné realizovat stavbu přemostění Nádražní – Žižkova vzhledem k nutnosti ochrany před hlukem.

 

355/05 Přemostění Nádražní-Žižkova

Zastupitelstvo města ukládá radě města požadovat od Ředitelství silnic a dálnic ČR urychlit přípravu stavby jihovýchodního segmentu obchvatu a provedení rekonstrukce úseku stávající silnice I.třídy od křižovatky u Aralu přes kruhový objezd s pokračováním v opravě mostu U Kateřiny včetně odvodnění komunikace Dolní ulice.

 

356/05 Přemostění Nádražní-Žižkova

Zastupitelstvo města ukládá radě města zadat zpracování dopravní studie křižovatky ulic Bělohradská a Nádražní včetně využití přilehlých prostor v této lokalitě a na pravém břehu řeky Sázavy u KD Ostrov.

 

357/05 Záměr prodeje pozemků v areálu VÚB Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stavebních parcel č. 3032/2, 3032/3 a 6156, pozemku pozemkové parcely č. 1706 a pozemku dle zjednodušené evidence - původ evidence nemovitostí č. 1702 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

358/05 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.121/35

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 121/35 o výměře 8 m2.

 

359/05 Prodej pozemků pod garážemi v ul. U Vítků

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú.  Havlíčkův Brod stpč. 4612 o výměře 10 m2,  stpč. 4618 o výměře 19 m2 ,  stpč. 4622 o výměře 17 m2 ,  a v k.ú. Šmolovy stpč.256 o výměře 18 m2,  stpč. 257 o výměře 18 m2,  stpč. 259 o výměře 9 m2 a  stpč. 411 o výměře  1m2.

 

360/05 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod  stpč. 1800 a ppč. 998/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod  stpč. 1800 o výměře 117 m2 a  ppč. 998/1 o výměře 171 m2.

 

361/05 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod připlocených do zahrádkové kolonie ČZS ZO Vlkovsko - Za Cihlářem

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1088/11 o výměře 78 m2 odděleného geometrickým plánem číslo 4191-719/2001 z pozemku ppč. 1088/4 a ppč. 1064/5 o výměře 1 m2  Eugenu a Janě H., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  40 Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

362/05 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod připlocených do zahrádkové kolonie ČZS ZO Vlkovsko - Za Cihlářem

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú.Havlíčkův Brod ppč.1064/3 o výměře 27 m2  Václavu a Marii K., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 40 Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

363/05 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod připlocených do zahrádkové kolonie ČZS ZO Vlkovsko - Za Cihlářem

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1064/4 o výměře 5 m2 Pavlu T., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  40 Kč/m2. Žadatel dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

364/05 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod připlocených do zahrádkové kolonie ČZS ZO Vlkovsko - Za Cihlářem

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1088/8 o výměře 50 m2 Šárce P., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 40 Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

365/05 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.3481/11 a 3481/12

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3481/11 o výměře  190  m2  a ppč. 3481/12  o výměře 31 m2  Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10 a, Jihlava -IČO: 65993390. Cena pozemku činí 240 Kč/m2. Žadatel dle přijatých zásad  města uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

366/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 6938

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 6938 o výměře  9 m2 odděleného geometrickým plánem č.4843-1200/2004 z pozemku ppč. 785/1 Východočeské energetice, a.s. Hradec Králové, Sladkovského 215,  Hradec Králové. Cena pozemku činí  440 Kč/m2.  Žadatel dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

367/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 3656/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův  Brod stpč. 3656/ 1 o výměře  11  m2  Jaroslavu K., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  680 Kč/m2. Žadatel dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

368/05 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 3656/2, 3656/7

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův  Brod stpč. 3656/2 o výměře 3 m2 a 3656//7 o výměře 8 m2 Josefu K., Havlíčkův Brod. Cena pozemků činí 680 Kč/m2. Žadatel dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

369/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1646/168

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1646/168  o výměře 127 m2 odděleného geometrickým plánem č. 5036-272/2005 z pozemku ppč. 1646/2 Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému v Brně, se sídlem Hroznová 2, 656 06 Brno - IČO:  00020338. Součástí smlouvy  bude ujednání  o smluvní pokutě ve výši 100 000 Kč v případě nesplnění podmínek (kupující vybuduje nové oplocení v celé délce záboru po hranici odkoupeného pozemku v původním provedení a zajistí zelenou clonu mezi garážemi a školní budovou na vlastní náklady) do 31. 12. 2006, splatnost smluvní pokuty na účet města je 31.3.2007. Cena pozemku činí 420 Kč/m2.  Žadatelé dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí. Prodej pozemku bude uskutečněn po projednání navrhované stavby garáží v územním řízení a vydání stavebního povolení.

 

370/05 Prodej pozemku v k.ú. Květnov ppč. 505/10

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Květnov  ppč. 505/10 o výměře 60 m2, který je oddělen geometrickým plánem č. 6-082-8-501 z pozemku ppč. 505/1. Cena pozemku činí 170 Kč/m2. Žadatelka dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

371/05 Prodej pozemků v k.ú. Mírovka parc.č. 707/1, 707/2, 708, 720/2

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. 708 o výměře 21 m2, část pozemku parcelní č. 707/1 o výměře cca 41 m2, část pozemku parcelní č. 707/2  o výměře cca 151 m2 a pozemek parcelní č. 702/2 o výměře 508 m2 vše v katastrálním území Mírovka, Stanislavě M., Havlíčkův Brod. Cena pozemků dle znaleckého posudku činí 20 440,- Kč. Do doby vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. Žadatelka dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

372/05 Prodej pozemků v k.ú. Mírovka parc.č. 707/1, 707/2, 708, 720/2

Zastupitelstvo města bere na vědomí postup hospodářského odboru ve věci zveřejnění záměru prodeje pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. 708 o výměře 21 m2, části pozemku parcelní č. 707/1 o výměře cca 41 m2, části pozemku parcelní č. 707/2  o výměře cca 151 m2 a části pozemku parcelní č. 720/2 o výměře cca 32 m2 vše v katastrálním území Mírovka.

 

373/05 Věcné břemeno v k.ú. Mírovka ppč.1145/3, 63/4, 63/5, 1150/37, 68/2, 68/3

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene trpění vodovodního řadu, jeho oprav a přístupu po pozemcích ppč. 63/4, 63/5, 68/2, 68/3, 1145/2 , 1150/37 v k.ú. Mírovka a k jejich tíži  ve prospěch města Havlíčkův Brod tak, jak je vyznačeno na geometrickém plánu číslo 324-13/2004.

 

374/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ulice Želivského a Jeronýmova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1753/83 o výměře 22 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, MUDr. Pavlu L. a Ing. Evě L., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 10 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí, hradí v celém rozsahu kupující.

 

375/05 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod, ulice Želivského a Jeronýmova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu "n" o výměře 157 m2 a dílu "y3" o výměře 12 m2 z parcely č. 1748/7 v k.ú. Havlíčkův Brod, Josefu P., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 10 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí, hradí v celém rozsahu kupující.

 

376/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ulice Želivského a Jeronýmova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1748/12 o výměře 40 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, Janu K., Havlíčkův Brod, JUDr. Josefu K. a Janě K., Havlíčkův Brod, každému ve výši spoluvlastnických podílů. Cena pozemku činí 10 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí, hradí v celém rozsahu kupující.

 

377/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ulice Želivského a Jeronýmova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu "u" o výměře 36 m2 z parcely č. 1753/37 v k.ú. Havlíčkův Brod, Petru K. a Jaroslavě K., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 10 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí, hradí v celém rozsahu kupující.

 

378/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ulice Želivského a Jeronýmova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu "y" o výměře 37 m2 z parcely č. 1753/36 v k.ú. Havlíčkův Brod, Antonínu D., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 10 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí, hradí v celém rozsahu kupující.

 

379/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ulice Želivského a Jeronýmova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu "ž" o výměře 19 m2 z parcely č. 1753/35 v k.ú. Havlíčkův Brod, Jiřímu Č. a Vlastě Č., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 10 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí, hradí v celém rozsahu kupující.

 

380/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ulice Želivského a Jeronýmova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu "b1" o výměře 34 m2 z parcely č. 1753/34 v k.ú. Havlíčkův Brod, Josefu M. a Blance M., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 10 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí, hradí v celém rozsahu kupující.

 

381/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ulice Želivského a Jeronýmova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu "d1" o výměře 60 m2 z parcely č. 1753/33 v k.ú. Havlíčkův Brod, Ing. Václavu Š. a Věře Š., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 10 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí, hradí v celém rozsahu kupující.

 

382/05 Směna pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod, ulice Želivského a Jeronýmova

Zastupitelstvo města schvaluje směnu dílu "r1" o výměře 2 m2 z parcely č. 2366/1ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za díl "a4" o výměře 2 m2 z parcely č. st. 3138/1 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve vlastnictví Kamila R., Praha 7 - Bubeneč, Evy R. a Ludmily Š., Havlíčkův Brod, od každého ve výši jeho spoluvlastnického podílu. Náklady spojené s převodem, včetně daně z převodu nemovitostí, hradí v celém rozsahu obě strany, každá 1/2.

 

383/05 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod, ulice Želivského a Jeronýmova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu "b4" o výměře 5 m2 a dílu "g1" o výměře 84 m2 z parcely č. st. 3138/1 v k.ú. Havlíčkův Brod, Kamilu R., Praha 7 - Bubeneč, Evě R. a Ludmile Š., Havlíčkův Brod, každému ve výši spoluvlastnických podílů. Cena pozemku činí 10 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí, hradí v celém rozsahu kupující.

 

384/05 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod, ulice Želivského a Jeronýmova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu "f1" o výměře 3 m2 z parcely č. 1753/68  a dílu "e1" o výměře 4 m2 z parcely č. st. 1946 v k.ú. Havlíčkův Brod, Václavu M., Praha 4 - Michle a Marii M., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 10 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí, hradí v celém rozsahu kupující.

 

385/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ulice Želivského a Jeronýmova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu "ch1" o výměře 31 m2 z parcely č. 1753/47 v k.ú. Havlíčkův Brod, Dagmar T., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 10 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí, hradí v celém rozsahu kupující.

 

386/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ulice Želivského a Jeronýmova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu "i1" o výměře 28 m2 z parcely č. 1753/48 v k.ú. Havlíčkův Brod, Ing. Františku Š. a Iloně Š., Havlíčkův Brod, každému ve výši spoluvlastnických podílů. Cena pozemku činí 10 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí, hradí v celém rozsahu kupující.

 

387/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ulice Želivského a Jeronýmova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1753/89 o výměře 24 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, Jaroslavu Ch.i a Haně Ch., Havlíčkův Brod, každému ve výši spoluvlastnických podílů. Cena pozemku činí 10 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí, hradí v celém rozsahu kupující.

 

388/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ulice Želivského a Jeronýmova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu "l1" o výměře 24 m2 z parcely č. st. 1949 v k.ú. Havlíčkův Brod, Ing. Jaroslavu H. a Heleně H., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 10 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí, hradí v celém rozsahu kupující.

 

389/05 Koupě pozemků od Plechtechnik, s.r.o - severovýchodní obchvat

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků pozemková parcela č. 3790/48 o výměře 3 m2 a pozemková parcela 3790/50 o výměře 12 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví firmy Plechtechnik, s.r.o., Bílek 105, Chotěboř za cenu 130 Kč/m2.

 

390/05 Směna a prodej pozemků v k.ú. Mírovka - na vědomí

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o směně a prodeji pozemků v k.ú. Mírovka, a to pozemku stpč. 259 o výměře 18 m2 ve vlastnictví města, odděleného geometrickým plánem č. 330- 85/2004 z pozemku ppč. 638/1 pod garáží za pozemek v k.ú. Mírovka ppč. 1049/6, odděleného geometrickým plánem 229-175/1999 z pozemku ppč.638/7 ve vlastnictví manželů Josefa a Vlasty J., Havlíčkův Brod  o výměře 13 m2 (zabraný pozemek výstavbou komunikace). Rozdíl ve výměrách  5 m2  žadatelé odkoupili za cenu 1.627 Kč dle znaleckého odhadu.

 

391/05 Směna  pozemků dle KN v k.ú. Šmolovy ppč. 813/5 díl "e", 813/6 díl "f", 813/8 díl "c"  a  dle PK ppč. 1309

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v k.ú. Šmolovy ppč. 813/5 díl "e", ppč. 813/6 díl "f", ppč. 813/8 díl "c" a zbytek pozemku ppč.1309 vedeného ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr o celkové výměře 465 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek ppč. 813/7 díl "a" oddělený  z pozemku ppč. 212 vedeného ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr o celkové výměře 318 m2  ve vlastnictví  Vladimíra K., Havlíčkův Brod. Rozdíl v ceně  ve výši 5 925 Kč ve prospěch města  uhradí žadatel. Žadatel dle přijatých zásad města uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

392/05 Kabelové vedení NN - "H.Brod-Perknov-Brýna - kabel NN" - věcné břemeno

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch VČE, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí, parc. č. 121/8 v k.ú. Perknov  ve prospěch společnosti Východočeská energetika, a.s., se sídlem Sladkovského 215, 501 03 Hradec Králové, IČ: 60108720, úplatně za cenu 60 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

393/05 Přijetí daru - pozemků z vlastnictví státu v k.ú. Havlíčkův Brod, lokalita Špitálský dvůr - zrušení usnesení

Zastupitelstvo města ruší usnesení č. ZM 307/2000 ze dne 20.11.2000 o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 3741 o výměře 92 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

394/05 Dešťová kanalizace z průmyslové zóny Baštínov - věcné břemeno

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vedení a údržby kanalizace, jejího provozu, oprav, odstraňování případného stromoví. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku parc. č. 1007/27, vedeného v katastru nemovitostí a parc. č. 1070/1, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ grafický příděl vše v k.ú. Mírovka, které jsou ve vlastnictví JUDr. Miloslava K., Havlíčkův Brod, ve prospěch města Havlíčkův Brod. Věcné břemeno bude zřízeno za úhradu v jednorázové výši 31.940 Kč .

 

395/05 Odkanalizování obce Mírovka - věcné břemeno

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vedení a údržby kanalizace, jeho provozu, oprav, odstraňování případného stromoví. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí, parc. č.  748 v k.ú. Mírovka, který je ve vlastnictví Šárky D., Havlíčkův Brod, ve prospěch města Havlíčkův Brod. Věcné břemeno bude zřízeno za úhradu v jednorázové výši 10 000 Kč .

 

396/05 Odkanalizování obce Mírovka - věcné břemeno

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vedení a údržby kanalizace, jeho provozu, oprav, odstraňování případného stromoví. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí, parc. č.  713 v k.ú. Mírovka, který je ve vlastnictví Stanislava a Jiřiny T., Havlíčkův Brod, ve prospěch města Havlíčkův Brod. Věcné břemeno bude zřízeno za úhradu v jednorázové výši 10 000 Kč.

 

397/05 Odkanalizování obce Mírovka - věcné břemeno

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vedení a údržby kanalizace, jeho provozu, oprav, odstraňování případného stromoví. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí, parc. č.  1221 v k.ú. Mírovka, který je ve vlastnictví Stanislavy M., Havlíčkův Brod, ve prospěch města Havlíčkův Brod. Věcné břemeno bude zřízeno za úhradu v jednorázové výši 10 000 Kč.

 

398/05 Podzemní telekomunikační vedení - "H.Brod, Pražská č.pa. 6926, Polyfunkční dům" - věcné břemeno

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene  spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 90 odst. 1 zák. č. 151/2000  Sb. v platném znění, o telekomunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení telekomunikační sítě včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí, parc. č. 942/26, 982/5, 2328/2, 3783/2 a 3783/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s, se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, IČ: 60193336, úplatně za cenu 60 Kč/m.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

399/05 Ukončení smlouvy o spolupráci - odloučené pracoviště MŠ Radostín

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení "Smlouvy o spolupráci" s obcí Radostín o provozování mateřské školy dohodou k datu 31.7.2005.

 

400/05 Ukončení smlouvy o spolupráci - odloučené pracoviště MŠ Radostín

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. I  zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

 

401/05 Havarijní stav střech ZŠ Nuselská

Zastupitelstvo města souhlasí s provedením opravy havarijního stavu střechy nad tělocvičnou v Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 za uvedených podmínek.

 

402/05 Zřizovací listina příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města projednalo situaci v Jeslích a stacionáři Na Losích.Zastupitelstvo města ruší v PO SSM nestátní zdravotnické zařízení -jesle k 30.9.2005.  Činnost denního stacionáře pro alergické děti schvaluje zastupitelstvo města převést k datu 1.9. 2005 do příspěvkové organizace Mateřské školy města Havlíčkova Brodu, včetně finančního zajištění mzdových  prostředků pro 2 pracovní síly.
Zastupitelstvo města schvaluje doslovný text zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu, která nabývá platnosti a účinnosti k 1.9.2005. Ruší zřizovací listinu vydanou na základě rozhodnutí zastupitelstva číslo 289/02 ze dne 24.6.2002 včetně všech dosud vydaných dodatků k této zřizovací listině.

 

403/05 Zřizovací listina příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat návrh variant dalšího postupu v nakládání s majetkem města po uprázdnění Jeslí a stacionáře Na Losích včetně vyhodnocení jejich provozní a investiční náročnosti.

 

404/05 Pořízení kamery  - rozšíření městského kamerového systému (MKS).

Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření městského kamerového systému o 1 kamerový bod pro oblast Beckovského-Smetanovo nám. 
Zastupitelstvo města schvaluje zapojení mimořádných rozpočtových příjmů z darů ve výši 67 tis. Kč, mimořádných příjmů za služby roku 2005 ve výši 337 tis. Kč a snížení běžných výdajů na provoz městské policie v r. 2005 o 36 tis. Kč. 
Zastupitelstvo města schvaluje zařazení limitu investičních výdajů ve výši 440 tis. Kč a realizaci pořízení kamerového bodu ve 3. Q. 2005.
Uvedené rozpočtové změny zastupitelstvo ukládá zapracovat do rozpočtových opatření 07/2005.

 

405/05 Příprava rozpočtu města na rok 2006

Zastupitelstvo  města ukládá radě města, aby na úrovni správců rozpočtových prostředků a organizačních složek města Havlíčkův Brod zajistila podklady pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2006, tj. rozpočet očekávaných příjmů a požadavky na limity výdajů.
Zastupitelstvo města současně žádá zastupitele, volební uskupení a výbory zastupitelstva,  aby  specifikovali požadavky na rozpočtové limity výdajů pro rok 2006 a tyto předali na ekonomický odbor MěÚ do 15.8.2005.

 

406/05 Výbor pro územní plánování a rozvoj města

Zastupitelstvo města odvolává ing. Josefa Žáčka z výboru pro územní plán a rozvoj města.

 

407/05 Výbor pro územní plánování a rozvoj města

Zastupitelstvo města volí Ing. Jana Abbrenta členem výboru pro územní plán a rozvoj města.

 

408/05 Prodej pozemků v k.ú. Mírovka ppč. 1145/2, 63/4, 1150/37, 68/2, 68/3, 63/5
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k.ú. Mírovka ppč.1145/2 o výměře 1337 m2, ppč. 63/4 o výměře 3233 m2, ppč.63/5 o výměře 106 m2, ppč. 1150/37 o výměře 237m2,  ppč. 68/2  o výměře 905 m2 a 68/3 o výměře 125 m2 Martinu R., Havlíčkův Brod. Cena pozemků činí celkem 40 560 Kč. Žadatel dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

409/05 Pravidla prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod
Zastupitelstvo města schvaluje, aby cena při prodejích bytového fondu třetím osobám byla stejná jako pro nájemníky, tedy odhadní cena snížena o 27,5%, ovšem bez uplatnění slevy za rychlou akceptaci. 

 

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.

místostarostové

 

 

                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                starosta