Usnesení zastupitelstva města z 21. 3. 2005Přítomni:

Ing. Karel Báťa, MUDr. Gabriela Cyranyová, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, MUDr. Doubravka Košťálová, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Milan Plodík, Vladimír Stejskal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Tomáš Vak, Ing. Josef  Vašíček, Mgr. Blanka Vyhnalíková, Eva Vyoralová, Oldřich Záruba

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Jiří Holešák, Bc. Jiří Vondráček

 

166/05 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání včetně informace o prodloužení termínu plnění usnesení č. 65/05 do 31.12.2005.

 

167/05 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města prohlašuje, že má ve svém rozpočtu na rok 2005 vyčleněny finanční prostředky na realizaci akce - Městské hradby na pozemcích parc.č. 15/1, 3603, 223/1, st. parc.č 58/1, 263 katastrální území Havlíčkův Brod.

 

168/05 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR a MPZ panu Jaromíru Hlaváčovi na obnovu domu č.p. 165, Havlíčkovo náměstí ve výši 10 % z ceny stavebních prací, maximálně 20.000 Kč.

 

169/05 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR a MPZ  Ing. Jaromíru Trnkovi na obnovu domu č.p. 180, Havlíčkovo náměstí ve výši 10 % z ceny stavebních prací, maximálně 20.000 Kč.

 

170/05 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR a MPZ  Ing. Jaromíru Trnkovi na obnovu domu č.p. 181, Havlíčkovo náměstí ve výši 10 % z ceny stavebních prací, maximálně 20.000 Kč.

 

171/05 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR a MPZ  paní Heleně Hanákové na obnovu domu č.p. 140, Havlíčkovo náměstí ve výši 10 % z ceny stavebních prací, maximálně 8.000 Kč.

 

172/05 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR a MPZ  panu Jiřímu Huškovi na obnovu domu č.p. 160, Havlíčkovo náměstí ve výši 10 % z ceny stavebních prací, maximálně 16.000 Kč.

 

173/05 Smlouvy o dotacích vyplácených městem mimo Zásady pro dotace  a granty

Zastupitelstvo města schvaluje v doslovném znění smlouvy o dotacích z rozpočtu města pro:

- společnost s ručením omezeným Kulturní dům "Ostrov" H. Brod

- občanské sdružení Tělovýchovná jednota Jiskra H. Brod

- akciovou společnost HC Rebel H. Brod

 

174/05 Mimořádná valná hromada

Zastupitelstvo města v souladu s §84, odst. 1, písm. g) zákona o obcích deleguje jako zástupce města na mimořádnou valnou hromadu sdružení "Úpravna vody Želivka" 24. března t.r. ing. Petra Janovského.

 

175/05 Státní fond životního prostředí - zástavní smlouva a smlouva o poskytnutí finančních prostředků

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením předložené Zástavní smlouvy č.20900311-Z se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11. Tato smlouva byla zástupcem fondu podepsána 8.3.2005.

 

176/05 Státní fond životního prostředí - zástavní smlouva a smlouva o poskytnutí finančních prostředků

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy č.20900311 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky na podporu akce Odkanalizování průmyslové zóny a obce Mírovka, okres Havlíčkův Brod, Vysočina. Tato smlouva byla zástupcem Státního fondu životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 podepsána 8.3.2005.

 

177/05 Vyhlášení grantů na rok 2005

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantů z rozpočtu města pro rok 2005 v rozsahu a termínech podle upraveného podkladu č. ZM 37/2005.

 

178/05 Žádosti o dotace 2005

Zastupitelstvo města schvaluje dotace z rozpočtu města na rok 2005 podle předloženého podkladu ZM 83/2005.

 

179/05 Smlouvy na dotace a granty

Zastupitelstvo města schvaluje doslovný text smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle příloh materiálu ZM 86/2005.

 

180/05 Smlouvy o poskytnutí příspěvku - Úsvit, Oblastní charita, Fokus.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod, jako poskytovatelem příspěvku, a Úsvitem - zařízením Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Havlíčkův Brod, Oblastní charitou Havlíčkův Brod a Sdružením pro péči o duševně nemocné Fokus Vysočina, jako příjemci příspěvku,  v předloženém znění dle přílohy materiálu ZM 90/2005.

 

181/05 Vyúčtování dotací za rok 2004

Zastupitelstvo města pro hrubé porušení uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace a Zásad města pro poskytování dotací a grantů  požaduje vrátit do rozpočtu města:

- od Pavla Fialy, Rumunská 410, Polička - Štáflova paleta  část dotace ve výši Kč 2 500,-

 

Pokud jmenovaný vrátí dotaci do 15 dnů od obdržení výzvy nebude město uplatňovat sankci podle §22 zákona 250/2000 Sb.

 

182/05 Vyúčtování dotací za rok 2004

Zastupitelstvo města schvaluje po projednání a výjimečně oproti Zásadám města pro poskytování dotací a grantů přiznání dotace ve výši 140 tis. Kč pro provozování Plavecké školy za rok 2004.

 

183/05 Městská bytová správa HB s.r.o. - návrh řešení

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení organizační složky Městská bytová správa HB za účelem správy bytového a nebytového fondu v majetku města a zřizovací listinu této organizační složky dle přílohy materiálu ZM 91/05.

 

184/05 Městská bytová správa HB s.r.o. - návrh řešení

Zastupitelstvo města pověřuje radu města provedením dalších nezbytných úkonů ke zřízení organizační složky Městská bytová správa HB.

 

185/05 Městská bytová správa HB s.r.o. - návrh řešení

Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat a předložit návrh na formu a způsob ukončení činnosti Městské bytové správy HB s.r.o.

 

186/05 Prodej domu čp. 15 Mírovka

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje domu čp. 15 Mírovka včetně pozemku.

 

187/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkuv Brod ppč.1766/33

Zastupitelstvo města  schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1766/33 o výměře 21 m2 odděleného geometrickým plánem č. 4870-223/2004 z pozemků ppč. 1766/31 a ppč. 1766/28, Vladimíru S. bytem Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 310 Kč/m2. Žadatel dle přijatých zásad města uhradí daň  z převodu nemovitostí  a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

188/05 Prodej částí pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3596

Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3596 o výměře cca 14 m2 Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Havlíčkův Brod, Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 00044121 po kolaudaci přístaveb zádveří. Cena pozemku činí 350 Kč/m2. Prodej pozemku bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva  bude uzavřena po realizaci stavby na základě stavebního povolení, po kolaudaci stavby a jejím zaměření geometrickým plánem. Výměra bude upřesněna geometrickým plánem, který zajistí žadatel na vlastní náklady. Žadatel dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

189/05 Prodej části pozemku  v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3230/2

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3230/2 o výměře cca 23 m2 Bohumilu a Ludmile  P. bytem Havlíčkův Brod za účelem výstavby garáže. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci stavby a jejím zaměření. Výměra bude upřesněna Geometrickým plánem, který si zajistí žadatelé na vlastní náklady.  Prodej pozemku bude do té doby zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Cena pozemku činí 500 Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

190/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 6939

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pod stavbou trafostanice v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 6939 o výměře 12 m2 odděleného geometrickým plánem č. 4823-1188/2004 z pozemku ppč. 1715/1 Východočeské energetice, a.s. Sladkovského 215, 501 03 Hradec Králové, IČO: 60108720 pod stavbou trafostanice. Cena pozemku je 450 Kč/m2. Žadatel dle přijatých zásad města uhradí daň  z převodu nemovitostí  a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

191/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1088/12

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1088/12 o výměře 250 m2  Janě H. bytem Havlíčkův Brod. Cena pozemku je 40 Kč/m2. Žadatelka dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

192/05 Prodej stavebních parcel v lokalitě Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje pro prodej pozemků stavebních parcel číslo 628/78, 628/79 a 628/80 v katastrálním území Havlíčkův Brod kupní cenu ve výši  Kč 500/m2.  Ostatní podmínky, dříve schválené pro prodej těchto parcel, zůstávají v platnosti.

 

193/05 Záměr prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích v katastrálním území Pávov

Zastupitelstvo města bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnického podílu ve výši ideálních 119/838 pozemků parcel č.  526/74, 495/9, 495/3, 495/10, 526/75, 508/17, 508/9, 495/4 a 495/6 v katastrálním území Pávov a tento postup  hospodářského odboru v dané věci schvaluje.

 

194/05 Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích v katastrálním území Pávov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši ideálních 119/838 na pozemcích pozemkových parcel č.  526/74, 495/9, 495/3, 495/10,  pozemcích stavebních parcel č. 526/75, 508/17, 508/9, 495/4 a 495/6 v katastrálním území Pávov společnosti Automotive Lighting s.r.o., IČ 25133152, se sídlem v Jihlavě - Pávově, čp. 113. Sjednaná cena nemovitého majetku činí Kč 400/m2. Prostředky budou složeny na účet Lesního družstva ve Štokách a použity jako další vklad ve smyslu stanov družstva.

 

195/05 Směna pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4621

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4621 o celkové výměře 18 m2  ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek v k.ú. Havlíčkův Brod stpč.4619  o výměře 19 m2 ve vlastnictví Věry a Adolfa N. bytem Horní Krupá, přičemž směňující strany se vůči sobě považují za vyrovnané. Žadatelé uhradí kolek potřebný ke vkladu práva do katastru nemovitostí a 1/2 daně z převodu nemovitostí.

 

196/05 Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v k.ú. Havlíčkův Brod - lokalita "U Panských"

Zastupitelstvo města bere na vědomí nemožnost realizace stezky přes pozemek parcelní č. 571/2 o výměře 467 m2, který je ve vlastnictví České republiky zastoupené Pozemkovým fondem ČR, Praha 3, Husinecká 1024/11a a ukládá radě města zabývat se touto lokalitou z hlediska územního plánu města Havlíčkův Brod.

 

197/05 Zrušení předkupního práva k pozemku

Zastupitelstvo města schvaluje  výmaz věcného břemene - věcného práva předkupního  z katastru nemovitostí, kterým je zatížen pozemek pozemkové parcely č. 1646/70 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

198/05 Rezignace členky rady

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci ing. Jany Fischerové CSc. na funkci členky rady města

 

199/05 Jednání výboru pro sociální a zdravotní problematiku

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města a zastupitele města, kteří jsou zároveň zastupiteli kraje Vysočina jednáním s krajem Vysočina o situaci a problémech Zdravotnické záchranné služby ,příspěvkové organizace kraje Vysočina, oblastního střediska Havlíčkův Brod

 

200/05 Jednání výboru pro sociální a zdravotní problematiku

Zastupitelstvo města ukládá radě města schválit roli partnera v předkládaných projektech příspěvkových a neziskových organizací, které nevyžadují finanční krytí ze strany města a jsou v souladu s přijatým komunitním plánem sociálních služeb.

 

201/05 Jednání výboru pro sociální a zdravotní problematiku

Zastupitelstvo města schvaluje rámcový plán činnosti na rok 2005 výboru pro sociální a zdravotní problematiku.

 

202/05 Zápis z finančního výboru ZM 8.3.2005 - inventarizace majetku k 31.12.2005

Zastupitelstvo města ukládá radě města formalizovat schvalovací proces při nákupech drobného dlouhodobého majetku zástupci osadních výborů s cílem zamezit pořizování zbytného drobného dlouhodobého majetku od hranice 3 tis. Kč do 40 tis. Kč

 

203/05 Zápis z finančního výboru ZM 8.3.2005 - nájemné z pozemků a nebyt. prostor.

Zastupitelstvo města ukládá  radě města sestavit  přehled o výměrách, nájemcích a aktuálních výších nájmů v členění zemědělská půda, ostatní plochy, nebytové prostory, pronájmy movitých věcí vše přepočteno na technické jednotky (m2, jednotka množství).

 

204/05 Povodňová situace

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o povodňové situaci vzniklé jarním táním 19. až 21. března t.r. Konstatuje, že povodňová komise situaci zvládla. Zastupitelstvo města jí děkuje za odvedenou práci stejně tak jako HZS Havlíčkův Brod v čele s panem Šachem,  našim jednotkám SDH z Mírovky a Perknova a Technickým službám města.

 

205/05 .

číslo použito omylem

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.

místostarostové

 

 

                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                starosta