Usnesení zastupitelstva města z 19. 12. 2005Přítomni:

Ing. Karel Báťa, MUDr. Gabriela Cyranyová, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Milan Koudelka, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Milan Plodík, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Tomáš Vak, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček, Mgr. Blanka Vyhnalíková, Eva Vyoralová, Oldřich Záruba

Omluveni:

MUDr. Doubravka Košťálová

 

535/05 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání, včetně prodloužení termínů plnění usnesení č: 111/04 do 31.1.2006 a usnesení č. 409/03 a 379/01 do 30.6.2006.

 

536/05 Plán jednání zastupitelstev 2006

Zastupitelstvo města schvaluje plán jednání zastupitelstva do října 2006 dle upravené přílohy materiálu ZM 378/05.

 

537/05 Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města schvaluje doslovný text  obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod  č.14/2005, kterou se mění  obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o místním poplatku ze vstupného.

 

538/05 Prodej plynovodní přípojky - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením předložené kupní smlouvy č.43/84/05 s Východočeskou plynárenskou a.s., IČ 60108789, jejíž předmětem je prodej plynovodní přípojky pro stavbu „rekonstrukce bývalé školy čp.55 ve Svatém Kříži“.

 

539/05 Mimořádná valná hromada

Zastupitelstvo města zmocňuje k zastupování města Havlíčkův Brod na mimořádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. dne 3. ledna 2006 JUDr. Hanu Andělovou a ukládá jí hlasovat  pro navržené řešení prodejem části podniku a nájem vodárenské infrastruktury.

 

540/05 Volba přísedících okresního soudu

Zastupitelstvo města volí přísedícími Okresního soudu v Havlíčkově Brodě na volební období 2006 - 2009: Františka Beránka, Miroslava Cardu, Mgr. Radku Fikarovou, Ilonu Havlíčkovou, Ing. Miroslava Kohouta, Lubomíra Lukšíčka, Janu Medkovou, Marii Suchomelovou a Karla Špalka.

 

541/05 Návrh rozpočtových opatření 12/2005.

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje změny schváleného rozpočtu města 12/2005 takto:

a) zvýšení rozpočtových příjmů dle tabulkové přílohy materiálu ZM 383/05 o 700,80 tis. Kč ; upravený rozpočet příjmů města na rok 2005 po změnách k 31.12.2005 činí  448.064,00 tis. Kč

 

b) snížení rozpočtových výdajů dle tabulkové přílohy materiálu ZM 383/05 o 2.017,30 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2005 po změnách k 31.12.2005 činí  442.697,00 tis. Kč

 

c) očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2005 - přebytek  - se rozpočtovým opatřením 12/2005 nastavuje na hodnotu +5.367,00 tis. Kč 

 

d) financování rozpočtu města na rok 2005 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2005, novým dlouhodobým investičním úvěrem ve výši 13.553,2 tis. Kč na předfinancování projektu Autobusový terminál a dlouhodobou půjčkou ze SFŽP ve výši 4.244,60 tis. Kč na Kanalizační přivaděč Mírovka.

 

Zastupitelstvo města schvaluje zapracování účelově vázaných dotací a transferů z grantových programů, které budou na účty města připsány v období 19.12.2005 do 31.12.2005. Zápis těchto transferů provede Ekonomický odbor MěÚ a jejich přehled předloží zastupitelstvu na jednání ZM 01/2006.

 

542/05 Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2006

Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2006 včetně souhrnných vztahů ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (8) a rozpočtu kraje Vysočina. 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2006 takto:

Druh rozpočtu                                                             Schodkový (deficitní)
Celkové rozpočtové příjmy                                                     513.054,00 tis. Kč
Celkové rozpočtové výdaje                                                    574.265,90 tis. Kč
Saldo rozpočtového hospodaření (deficit)                                
                    –61.211,90 tis. Kč

Financování rozpočtu města na rok 2006:
Splátky dluhové služby (úvěrů a půjček)                                  
5.465,50 tis. Kč
Vratka přechodné výpomoci státnímu rozpočtu (FRB) 
7.500,00 tis. Kč

Nové úvěry a půjčky:   
- v r. 2006 bude čerpán sjednaný úvěr na  realizaci projektu Autobusový  terminál 2.část do celkové výše 66.000,00 tis. Kč. Čerpané úvěrové zdroje v součtu za roky 2005-06 nepřekročí celkový limit úvěrové smlouvy tj. 80.000,00 tis. Kč.

Předpokládaná změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech města od 1.12006 do 31.12.2006: 
- prostředky alokované na bankovních účtech města se sníží o 8.183,90 tis. Kč

DRUHOVĚ ČLENĚNÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE (tis Kč)

Daňové příjmy             
226.231,00 tis. Kč 
Nedaňové příjmy         
70.031,50 tis. Kč
Kapitálové příjmy        
116.700 tis. Kč z toho 93.700 tis. Kč z 2. vlny  prodeje městských bytů a byt.domů 
Dotace:                        
100.091,50 tis. Kč
CELKEM  rozpočtové příjmy 
513.054 tis. Kč 

Běžné výdaje:   
345.233,60 tis. Kč z toho 9.300,00 tis. Kč rezerva běžných výdajů pro nové vlastníky bytů a bytových domů z 2. vlny prodeje městských bytů a bytových domů
Kapitálové výdaje        
229.032,30 tis. Kč z toho 79.350,00 tis. Kč rozpočtová rezerva blokující zapojení výnosů z prodeje městských bytů ke krytí rozpočtových výdajů roku 2006
CELKEM rozpočtové výdaje 
574.265,90 tis. Kč

Saldo rozpočtového hospodaření          
(/-/=deficit)      –61.211,90 tis. Kč

Financování rozpočtového schodku:
Financování rozpočtového schodku ve výši 61.211,90 tis. Kč bude v r. 2006 zajištěno čerpáním sjednaného úvěru na realizaci projektu Autobusový terminál 2.část do celkové výše 66.000,00 tis. Kč.

Rozpočet města na rok 2006 je schválen na úrovni souhrnných údajů výši rozpočtových příjmů a výdajů za kapitoly, čísla organizační a paragrafy funkčního třídění. V tomto členění budou rovněž schvalovány rozpočtové změny v průběhu roku 2006 a závěrečný účet města za rok 2005.

 

543/05 Rozpočtová opatření do schváleného limitu výdajů v r. 2006

Zastupitelstvo města svěřuje pro rok 2006 radě města pravomoc k provádění rozpočtových změn běžných výdajů na jednotlivých kapitolách do schváleného limitu rozpočtu pro danou kapitolu. Z této pravomoci jsou vyloučeny změny běžných výdajů na neinvestiční příspěvky pro zřizované příspěvkové organizace a změny limitů běžných výdajů na dotace a granty poskytované neziskovému sektoru podle novelizovaných Zásad schválených zastupitelstvem města v r. 2004.

 

544/05 Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2006 - rozpis, závazné ukazatele, zveřejnění

Zastupitelstvo města ukládá radě města do 31.01.2006 rozepsat schválený rozpočet města na rok 2006 do úrovně položek, účelových znaků a záznamových položek a rozpis rozpočtu zavést do výkaznictví města. Zastupitelstvo města ukládá radě města stanovit pro rok 2006 závazné ukazatele hospodaření, rentability a hodnocení kvality zajišťovaných služeb v rámci hlavní činnosti pro zřizované příspěvkové organizace města v pořadí důležitosti TS H. Brod, SSM H. Brod, školské příspěvkové organizace. Zastupitelstvo ukládá radě města zajistit v roce 2006 pravidelné čtvrtletní hodnocení těchto stanovených závazných ukazatelů.

Zastupitelstvo ukládá radě města zajistit v termínu do 31.03.2006 zpracování rozpisu rozpočtu města na rok 2006 včetně závazných ukazatelů hospodaření, rentability a hodnocení kvality zajišťovaných služeb v rámci hlavní činnosti zřizovaných příspěvkových organizací a rozpisu dotací a grantových programů schválených pro rok 2006 do tiskového sborníku a zajistit distribuci sborníku zřizovaným příspěvkovým organizacím, správcům rozpočtu a členům zastupitelstva města. 

Zastupitelstvo ukládá zajistit v termínu do 31.03.2006 zveřejnit zpracovaný rozpis rozpočtu města na rok 2006 na internetové stránce města Havlíčkův Brod.

 

545/05 Odkoupení pozemku pro komunikaci Havířská Lidická - 2. stavba

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku pozemkové parcely č. 3911/7 a pozemku pozemkové parcely č. 3910/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod za kupní cenu v celkové  výši Kč 108.240 od manželů Jana a Jany V., bytem v Havlíčkově Brodě zastoupených správcem konkursní podstaty Mgr. Ing. Josefem Chlubnou. Do doby rozhodnutí konkursního soudu bude prodej pozemků ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

546/05 Uspořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům pro komunikaci Havířská Lidická - 2. stavba

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku pozemkové parcely č. 2897/14 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Jitky Ž., bytem Havlíčkův Brod za vzájemně dohodnutou kupní cenu Kč 240/m2. Zároveň zastupitelstvo města schvaluje uzavření trojstranné smlouvy  o smlouvě budoucí ve znění přílohy podkladového materiálu.

 

547/05 Záměr směny a prodeje pozemků v k.ú. Květnov

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 377/04  takto:
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny a prodeje částí pozemků v k.ú. Květnov dle KN ppč. 38/3 o výměře cca 65 m2, ppč. 34 o výměře cca 11 m2  za část  pozemku ppč. 38/2 o výměře části cca 30 m2 ve vlastnictví žadatelů. Rozdíl ve výměře žadatelé doplatí.

 

548/05 Záměr prodeje pozemku  k.ú. Havlíčků Brod stpč. 1980 a 1981

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 1980 a 1981 o celkové výměře 352 m2.

 

549/05 Záměr prodeje  části pozemku v k.ú. Poděbaby ppč. 54/1

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci ve věci prodeje pozemku v k.ú. Poděbaby ppč. 54/1 a schvaluje navržený postup prodeje.

 

550/05 Prodej pozemku pozemkové parcely č. 3604/11 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemkové parcely č. 3604/11 o výměře 12 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod JUDr. Ottu P., bytem v Hradci Králové za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 9600. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

551/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1042/26

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1042/26 o výměře 104 m2 MUDr. Aleně U., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 370 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

552/05 Podzemní telekomunikační vedení - "Havlíčkův Brod,č.p.723,Dočkal,KR,připoj." -  věcné břemeno

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene  spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedenému v katastru nemovitostí, parc. č. 2038/84 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, IČ: 60193336, úplatně za cenu 60 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

553/05 Telekomunikační vedení - "Havlíčkův Brod - Smetanovo náměstí - Optická síť" - věcné břemeno

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí, parc. č. 2259/150, 2259/149, 2259/128, 2259/77, 2259/136, 2259/137, 2259/139, 2512/2, 2512/1, 2259/130, 2259/123, 2259/129, 2259/34, 2259/114, 2259/108, 2259/104, 2259/105, 2259/109, 2259/100, 2259/101, 2259/82, 2259/85, 2259/33, 2259/55, 2259/86, 3603, st. 4302, st. 4436, st. 4437, st. 4438, st. 4439 (u této budovy je vlast. podíl 1433/1578), st. 4303, st. 5054, st. 138/2, st. 4517/2, st. 4517/1, st. 4300, st. 4299, st. 4298, st. 4440 (u této budovy je vlast. podíl 11/12), st. 4441 (u této budovy je vlast. podíl 11/12) a odsouhlasení provedení vnitřních rozvodů v budovách č.p. 1872, 1871, 1870, 1869, 1868 (u této budovy je vlast. podíl 1433/1578),  1867, 1880,1879, 1857, 1860 (u této budovy je vlast. podíl 25425/26048), 1859, 1877 (u této budovy je vlast. podíl 11/12), 1878 (u této budovy je vlast. podíl 11/12),  vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve prospěch Davida P., Havlíčkův Brod, IČ: 63568837, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu. Dřeviny v blízkosti stavby budou při stavbě zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a aby byly ochráněny od případného poškození kmenů (např. bedněním). Požadujeme dodržení norem ČSN DIN 18 920 (83 9061), zejména článku 3.9 (ochrana kořenového systému při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů).
Požadavky:
1.         Výkopy v blízkosti stromů budou prováděny ručně a ne blíže než 1 m od paty kmenů stromů. Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm, ostatní lze přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Kořeny o průměru 2-3 cm či jiná poškození je nutno ošetřit prostředky na ošetření ran. Odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním a před mrazem.
2.         Stromy budou chráněny před mechanickým poškozením (pohmoždění kůry kmene, větví, poškození koruny apod.). To lze zajistit bedněním, které se musí připevnit tak, aby nepoškodilo strom.
Nezpevněné travnaté plochy budou uvedeny do původního stavu. Bude dodržena norma ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků. Terén bude urovnán, ohumusován, zbaven větších kamenů, oset travou a předán městu po provedení seče.

 

554/05 Prodej trafostanice a čerpací stanice užitkové vody - staveb technického vybavení včetně pozemků a s nimi pevně spojené movité věci (mobiliář) - součást bývalých kasáren Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje prodej objektu čerpací stanice užitkové vody včetně oplocení a jiného příslušenství a součástí se stavební parcelou č. 6379 o výměře 19 m2 a pozemkovou parcelou č. 2750/2 o výměře 115 m2 Miroslavu D., Havlíčkův Brod, za cenu 50 tis Kč .

 

555/05 Prodej trafostanice a čerpací stanice užitkové vody - staveb technického vybavení včetně pozemků a s nimi pevně spojené movité věci (mobiliář) - součást bývalých kasáren Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje prodej objektu trafostanice se všemi součástmi a příslušenstvím včetně movitých věcí (mobiliáře) pevně spojených se stavbou a stavební parcelou č. 6454 o výměře 56 m2 firmě ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2, IČ 27232425 za cenu Kč 465 850. Objekt se nachází v areálu bývalých kasáren Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě.

 

556/05 Termesivy, kabelové vedení NN - věcné břemeno

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí  parc.č. 590, 588 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - Pozemkový katastr parc.č. 591 vše v k.ú.Termesivy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Vinohradská 325/8, Praha 2 IČ: 27232425, úplatně za cenu 60 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu. Dřeviny v blízkosti stavby budou při stavbě zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a aby byly ochráněny od případného poškození kmenů (např. bedněním). Požadujeme dodržení norem ČSN DIN 18 920 (83 9061), zejména článku 3.9 (ochrana kořenového systému při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů).
Požadavky:
1.         Výkopy v blízkosti stromů budou prováděny ručně a ne blíže než 1 m od paty kmenů stromů. Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm, ostatní lze přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Kořeny o průměru 2-3 cm či jiná poškození je nutno ošetřit prostředky na ošetření ran. Odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním a před mrazem.

2.         Stromy budou chráněny před mechanickým poškozením (pohmoždění kůry kmene, větví, poškození koruny apod.). To lze zajistit bedněním, které se musí připevnit tak, aby nepoškodilo strom.

Nezpevněné travnaté plochy budou uvedeny do původního stavu. Bude dodržena norma ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků. Terén bude urovnán, ohumusován, zbaven větších kamenů, oset travou a předán městu po provedení seče.

 

557/05 Hodnocení grantového programu města "Založ nové včelstvo"

Zastupitelstvo města bere na vědomí hodnocení grantového programu města vypsaného v roce 2005 "Založ nové včelstvo", předložené výborem pro životní prostředí.

 

558/05 Pojistná událost v objektu VILA v kasárnách Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě a jeho prodej

Zastupitelstvo města potvrzuje platnost usnesení 420/05 ZM s tím, že městem přijatá pojistná plnění snížená o dosud vynaložené náklady na likvidaci pojistné události ve výši 48.500 Kč budou převedena na účet kupujícího.

 

559/05 Jednání výboru pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města ukládá radě města předkládat pravidelně v intervalu dvou měsíců písemné informace o průběhu prací na obchvatu Havlíčkova Brodu.

 

560/05 Usnesení z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání - 5.12.2005

Zastupitelstvo města schvaluje plán práce a termíny jednání výboru pro výchovu a vzdělávání na rok 2006.

 

561/05 Jednání kontrolního výboru

Zastupitelstvo města ukládá radě města  zjistit pro kontrolní výbor u správce nájemní smlouvy o nájmu plakátovacích ploch společností Rengl s.r.o. investice vložené do rekonstrukcí a výroby nových plakátovacích ploch za dobu od uzavření smlouvy. Dále  zjistit, zda Rengl s.r.o. splnil  podmínky uvedené v podkladu k jednání rady č 540 dne 3.11.2003

 

562/05 Jednání kontrolního výboru

Zastupitelstvo města ukládá radě města přijmout jednotné zásady pro pronajímání majetku města, a to i majetku ve správě organizací založených a zakládaných městem Do zásad zapracovat pravidelné předkládání přehledu smluv odbory města a organizacemi k 30.9. každého roku, včetně hodnocení plnění smluv

 

563/05 Jednání kontrolního výboru

Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby kontrolnímu výboru písemně doložila  záležitost uzavření nájemních smluv  na pronájem nebytových prostor a movitých věcí společnosti Sportstarr a.s. podle usnesení rady města č. 130/1998 z 9.3.1998. Vysvětlit zvláště rozdíl ve výši nájemného vycházejícího z výběrového řízení a dohodnutého v uzavřené nájemní smlouvě č. 1/1998 ze dne 31.3.1998 a neprojednání seznamu položek podle čl. V smlouvy v radě města. 

 

564/05 Jednání výboru pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města ukládá radě města vyžádat si od Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava harmonogram přípravy a realizace stavby jihovýchodního obchvatu.


PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.
Ing. Tomáš HERMANN, v. r.
místostarostové                                                Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                     starosta