Usnesení zastupitelstva města z 17. 1. 2005Přítomni:

Ing. Karel Báťa, MUDr. Gabriela Cyranyová, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Jiří Holešák, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, MUDr. Doubravka Košťálová, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Ivan Kuželka, PaeDdr. Martina Matějková, Milan Plodík, Vladimír Stejskal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Tomáš Vak, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček, Mgr. Blanka Vyhnalíková, Eva Vyoralová, Oldřich Záruba

 

1/05 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo město bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z předchozích jednání včetně informace o prodloužení termínu plnění usnesení č. 366/04, 353/04 a 409/03 do 28.2.2005, 263/04 a 111/04 do 31.3.2005, 257/04, 258/04 a 270/04 do 31.5.2005, 273/04 a 28/03 do 30.6.2005.

 

2/05 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší svá usnesení č. 171/04 a 207/04 z důvodu změny vlastnických vztahů k předmětným pozemkům.

 

3/05 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje, za předpokladu respektování připomínek odborů, návrh plánu společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu dle předloženého projektu.

 

4/05 Záměr prodeje částí pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1076/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje dvou částí pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1076/1 o celkové výměře částí cca 200 m2.

 

5/05 Záměr směny pozemku  v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.4621

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 4619  o výměře 19 m2 ve vlastnictví žadatele za ppč. 4621 o výměře 18 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

6/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.2890/41

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.2890/41 o výměře  568 m2  společnosti ELEKTROSLUŽBY  spol.s.r.o. Průmyslová 3608, Havlíčkův Brod. IČO: 455 39 707. Cena pozemku činí 180 Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

7/05 Prodej spoluvlastnických podílů z pozemků v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a Pávov

Zastupitelstvo města schvaluje postup hospodářského odboru ve věci zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnického podílu ideální 119/838 z pozemku v k.ú. Pávov ppč.516/3, 514/2, 513/3 a 527/7 z nichž byla geometrickým plánem č. 1110,391-217/2004 utvořena nová parcela ppč. 516/5 o výměře 170 m2.   

 

8/05 Prodej spoluvlastnických podílů z pozemků v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a Pávov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ideální 119/838 z pozemku v k.ú.  Bedřichov u Jihlavy ppč.465/6 o výměře 5938 m2 odděleného geometrickým plánem č.1110,391-217/2004  z pozemku ppč.465/1 a prodej spoluvlastnického podílu ideální 119/838 z pozemku v k.ú.  Pávov ppč. 516/5 o výměře 170 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1110,391-217/2004 z pozemků ppč.516/3, 514/2, 513/3 a 527/7 statutárnímu městu Jihlava, Masarykovo náměstí 1, Jihlava.IČO: 286 010. Cena pozemku činí  480 Kč/m2. Žadatel dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

9/05 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Termesivy ppč. 11 a 10/1

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Termesivy ppč. 11 a 10/1 o výměře cca 1741 m2.

 

10/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/7                     o výměře   321 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)  o výměře 1203 m2
- kupující Jiřina B., Jihlava
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

11/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/8                      o výměře    354 m2
pozemek parc.č. st. 6257                     o výměře     23 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)    o výměře 1203 m2
- kupující manželé Bruno B. a Marie B., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

12/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/9                       o výměře   418 m2
pozemek parc.č. st. 6259                      o výměře      8 m2
pozemek parc.č. st. 6260                      o výměře    13 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)     o výměře 1203 m2
- kupující Zdeněk N., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

13/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/10                     o výměře   427 m2
pozemek parc.č. st. 6132                     o výměře       7 m2
pozemek parc.č. st. 6131                     o výměře     12 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)    o výměře 1203 m2
- kupující Ivana Š., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

14/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/11                    o výměře   359 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)   o výměře 1203 m2
- kupující manželé ing. Milan K. a ing. Marcela K., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

15/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/12                     o výměře  278 m2
pozemek parc.č. st. 6262                     o výměře    21 m2
pozemek parc.č. st. 6298                     o výměře      1 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)    o výměře 1203 m2
- kupující Mgr. Jaroslava V., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

16/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/13                       o výměře  274 m2
pozemek parc.č. 1103/8                         o výměře    57 m2
pozemek parc.č. st. 6291                        o výměře   18 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)      o výměře 1203 m2
- kupující Radana G., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

17/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/14                       o výměře   292 m2
pozemek parc.č. 1103/9                         o výměře     24 m2
pozemek parc.č. st. 6263                        o výměře    15 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)       o výměře 1203 m2
- kupující manželé ing. Radko A. a ing. Libuše A., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

18/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/16                      o výměře  310 m2
pozemek parc.č. st. 6267                      o výměře    14 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)     o výměře 1203 m2
- kupující manželé Jiří Ch. a Ivana Ch., Havlíčkův Brod

Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

19/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č.  1102/17                     o výměře   251 m2
pozemek parc.č. st. 6268                      o výměře     21 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)     o výměře 1203 m2
- kupující Božena K., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

20/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/18                      o výměře   221 m2
pozemek parc.č. st. 6264                      o výměře     17 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)     o výměře 1203 m2
- kupující manželé Walter J. a Marie J., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

21/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/19                       o výměře  419 m2
pozemek parc.č. st. 6269                       o výměře    17 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)      o výměře 1203 m2
- kupující Josefa P., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

22/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/48                       o výměře  288 m2
pozemek parc.č. st. 6265                       o výměře    17 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)      o výměře 1203 m2
- kupující manželé Oldřich P. a Ivanka P., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

23/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/20                         o výměře  362 m2
pozemek parc.č. st. 6266                         o výměře    16 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)        o výměře 1203 m2
- kupující manželé Milan H. a Jana H., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

24/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/23                        o výměře  307 m2
pozemek parc.č. st. 6271                         o výměře   13 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)       o výměře 1203 m2
- kupující Iveta K. Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

25/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/47                        o výměře   272 m2
pozemek parc.č. st. 5748                        o výměře     11 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)       o výměře 1203 m2
- kupující manželé Karel Š. a Olga Š., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

26/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/46                       o výměře  329 m2
pozemek parc.č. st. 6250                       o výměře    19 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)      o výměře 1203 m2
- kupující manželé Ladislav T. a Eva T.,  Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

27/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/45                        o výměře  275 m2
pozemek parc.č. st. 6272                         o výměře   19 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)       o výměře 1203 m2
- kupující manželé Václav D. a Jana D., Lípa 
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

28/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/44                        o výměře  319 m2
pozemek parc.č. st. 6273                         o výměře   16 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)       o výměře 1203 m2
- kupující Marie F., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

29/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/24                        o výměře   303 m2
pozemek parc.č. st. 6274                        o výměře     16 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)       o výměře 1203 m2
- kupující Zdeňka Š., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

30/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/27                         o výměře   455 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)        o výměře 1203 m2
- kupující Jaroslav P., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
 Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

31/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/26                         o výměře   302 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)        o výměře 1203 m2
- kupující Hana P., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

32/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/25                        o výměře  288 m2
pozemek parc.č. st. 6241                        o výměře    18 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)       o výměře 1203 m2
- kupující Jana H., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

33/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/41                       o výměře   291 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)      o výměře 1203 m2
- kupující Jiří G., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

34/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/42                       o výměře   313 m2
pozemek parc.č. st. 5990                        o výměře    16 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)       o výměře 1203 m2
- kupující Vladimír F., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

35/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/43                        o výměře   284 m2
pozemek parc.č. st. 6276                         o výměře    21 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)       o výměře 1203 m2
- kupující manželé František B. a Jiřina B., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

36/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/30                        o výměře   314 m2
pozemek parc.č. st. 6278                        o výměře     19 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)       o výměře 1203 m2
- kupující Ing. Zdeňka K., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

37/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
 pozemek parc.č. 1102/29                      o výměře   319 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)      o výměře 1203 m2
- kupující manželé Vlastimil V. a Marie V., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

38/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/28                       o výměře  312 m2
pozemek parc.č. st. 6279                       o výměře    21 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)      o výměře 1203 m2
- kupující manželé Miloslav P. a Ludmila P., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

39/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/40                       o výměře   310 m2
pozemek parc.č. st. 6277                       o výměře     18 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)      o výměře 1203 m2
- kupující  Bohuslav T., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

40/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/39                      o výměře   292 m2
pozemek parc.č. st. 5810                      o výměře     21 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)     o výměře 1203 m2
- kupující Jarmila K., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

41/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/38                     o výměře   283 m2
pozemek parc.č. st. 6280                     o výměře     16 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)    o výměře 1203 m2
- kupující Jana Ž., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

42/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/31                      o výměře    293 m2
pozemek parc.č. st. 5494                       o výměře     22 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)      o výměře 1203 m2
- kupující manželé Karel N. a Marie N., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

43/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/32                       o výměře   313 m2
pozemek parc.č. st. 6282                       o výměře     13m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)      o výměře 1203 m2
- kupující Václav Z., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

44/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/37                      o výměře   278 m2
pozemek parc.č. st. 6281                      o výměře     14 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)     o výměře 1203 m2
- kupující Zdenka M., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

45/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/33                      o výměře   288 m2
pozemek parc.č. st. 6283                      o výměře     18 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)     o výměře 1203 m2
- kupující Iveta L., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

46/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/36                      o výměře   261 m2
pozemek parc.č. st. 6248                      o výměře     29 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)     o výměře 1203 m2
- kupující Josef Ch., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

47/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/34                      o výměře  340 m2
pozemek parc.č. st. 6296                      o výměře    23 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)     o výměře 1203 m2
- kupující Marie Z., Havlíčkův Brod (podíl 1/2) a 
                Jitka B., Havlíčkův Brod (podíl 1/2) 
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

48/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/35                       o výměře   348 m2
pozemek parc.č. st. 6297                       o výměře     23 m2
pozemek parc.č. 1102/1 (podíl 1/39)      o výměře 1203 m2
- kupující manželé František P. a Jaroslava P., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
 Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

49/05 Prodej pozemku v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku, vedeného v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/22                      o výměře 841 m2
- kupující Petr H., Havlíčkův Brod
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

50/05 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků, vedených v katastru nemovitostí, v zahrádkářské kolonii "Vlkovsko II" v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parc.č. 1102/4                        o výměře 710 m2
pozemek parc.č. st. 6270                       o výměře  18 m2
- kupující manželé Jan Z. a Marta Z., Havlíčkův Brod

Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

51/05 Prodej  pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1076/9

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú.Havlíčkův Brod ppč. 1076/9 o výměře 193 m2 Jitce K., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 300 Kč/m2. Žadatelka dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

52/05 Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 627/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú.Havlíčkův Brod ppč. 627/55 o výměře 23 m2 Jiřímu N., Havlíčkův Brod. Cena celého pozemku činí  3 776 Kč. Žadatel dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

53/05 Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 627/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú.Havlíčkův Brod ppč.627/56 o výměře 12 m2  Pavlovi a Jaroslavě K., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  236 Kč/m2.  Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

54/05 Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 627/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.627/57 o výměře 10 m2 Josefovi a Stanislavě S., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  236Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

55/05 Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 627/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.627/58 o výměře 19 m2 Danovi a Renatě H., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  236  Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň  z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

56/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádková kolonie CIHLÁŘ

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1088/16 o výměře 226 m2      Janu P.,  Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  40 Kč/m2.  Žadatel dle přijatých zásad  města uhradí daň       z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

57/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádková kolonie CIHLÁŘ

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč.1088/22 o výměře 221 m2 Jaroslavu L., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  40 Kč/m2. Žadatel dle přijatých zásad města uhradí daň   z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

58/05 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádková kolonie CIHLÁŘ

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1088/36 o výměře 352 m2 a stpč.6750 o výměře 30 m2 Antonínu a Růženě E., Havlíčkův Brod. Cena obou pozemků činí 40 Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

59/05 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádková kolonie CIHLÁŘ

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1088/39 o výměře 187 m2 Václavu a Zdeňce T., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  40 Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň  z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

60/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádková kolonie CIHLÁŘ

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1088/13 o výměře 71 m2    Jarmile D., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  40Kč/m2. Žadatelka dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

61/05 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádková kolonie CIHLÁŘ

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1088/15 o výměře 36 m2 Jitce H., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 40 Kč/m2. Žadatelka dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

62/05 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádková kolonie CIHLÁŘ

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1088/14 o výměře 481m2, ppč.1088/37 o výměře 12 m2, ppč. 1084/1 o výměře 2 m2 za cenu 40 Kč/m2 a ppč.1088/42 o výměře      106 m2 za cenu 20 Kč/m2  Českému zahrádkářskému svazu, základní organizace CIHLÁŘ, se sídlem organizace Ledvinkova 2879, Havlíčkův Brod. IČO : 70881367.  Žadatel dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

63/05 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1967/9

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1967/9 o výměře 70 m2       ideální 1/3 Jaroslavu P., Havlíčkův Brod, 
ideální 1/3 Jiřímu P., Havlíčkův Brod 
a ideální 1/3 Petru C., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 500 Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

64/05 Revokace usnesení - prodej pozemku  v k.ú. Mírovka  ppč. 1012/5

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 384/04 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Mírovka ppč. 1012/5 o výměře 192 m2 odděleného geometrickým plánem č.322-421/2004 z pozemku ppč.1012/2  společnosti Granimex s.r.o. Mírovka 131,   580 01 Havlíčkův Brod IČO: 60933381 po kolaudaci stavby komunikace na pozemku ppč.1012/4  a  1024/3 dle geometrického plánu číslo 322-421/2004. Cena pozemku činí 240 Kč/m2. Prodej pozemku bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva  bude uzavřena po realizaci stavby komunikace dle normy ČSN pro místní komunikace, na základě stavebního povolení, dle projektové dokumentace, po kolaudaci stavby a jejím předání do vlastnictví města Havlíčkův Brod formou daru. Žadatel dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.  

 

65/05 Koupě pozemků - severovýchodní obchvat

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 240/01 takto:
 Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků pozemková parcela č. 3790/26 o výměře 551 m2, pozemková parcela č. 3800/1 o výměře 64 m2 a pozemková parcela č. 3790/49 o výměře 467 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví firmy Plechtechnik, s.r.o., Bílek 105, Chotěboř za cenu 130 Kč/m2.

 

66/05 Převod pozemku v k.ú. Termesivy z vlastnictví státu do vlastnictví města

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 131/00 přijaté dne 29.5.2000 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:
Zastupitelstvo města souhlasí s převodem zemědělského pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní číslo 490/1 o výměře 211568 m2 v katastrálním území Termesivy z vlastnictví státu zastoupeného Pozemkovým fondem ČR, Praha 3, Husinecká  čp. 1024/11a za odkoupené restituční nároky v hodnotě 701.810 Kč.

 

67/05 HAVB - Český Telecom, a.s. - revokace

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 277/01 přijaté dne 18.6.2001 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

 Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene  spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 90 odst. 1 zák. č. 151/00  Sb., o telekomunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení telekomunikační sítě včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje na základě předloženého geometrického plánu č. 4734-31/2004 k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č.201, 226/1, 229/2, 239, 2259/27, 2259/28, 2259/29, 2259/34, 2259/35, 2259/47, 2259/48, 2259/49, 2259/59, 2259/61, 2259/65, 2259/93, 2259/109, 2259/110, 2259/113, 2259/117, 2264/1, 2376/2, 2376/6, 3554, 3557, 3570/5, 3576, 3577, 3578, 3579, 3591, 3592/1, 3593, 3596, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610/1, 3610/2, 3611/1, 3612/1, 3613/1, 3614, 3620, 3621, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3631, st. -89/1, pozemků ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní č. 2259/46, 2263, 2376, pozemku ve zjednodušené evidenci - původ evidence nemovitostí parcelní č. 3617 a k budově na pozemku parcelní č.st.-91/1,  vše v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Český Telecom, a.s, se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, IČO: 60193336, úplatně za cenu 88.302,- Kč, tj 60 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit  na vlastní náklady. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy a náklady spojené se správním poplatkem na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene, tj. Český Telecom, a.s. 

 

68/05 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita "Drátovna"

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Perknov z vlastnictví České republiky zastoupené Pozemkovým fondem ČR, Praha 3, Husinecká 1024/11a, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o bezúplatný převod dle zákona 95/99 Sb. z 28. dubna 1999 následujících pozemků určených závaznou částí schválené územně plánovací dokumentace k zastavění veřejně prospěšnou stavbou v zastavitelném území obce:
pozemky vedené v katastru nemovitostí
parcelní č.    část 281        o výměře cca 500 m2             trvalý travní porost
parcelní č.    část 276/1     o výměře cca 730 m2             trvalý travní porost 
Investorem stavby na uvedeném pozemku nebude stát.

 

69/05 Zrušení předkupního práva  na  nemovitostech

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení předkupního práva zřízeného ve prospěch města Havlíčkův Brod k tíži vlastníka nemovitostí v katastrálním území Havlíčkův Brod stpč.5361 o výměře 117 m2 zastavěná plocha, stpč.5362 o výměře 27 m2 pozemek pod garáží,  ppč.1718/3 o výměře 556 m2 ostatní plocha a nádvoří, ppč.1718/4 o výměře 26 m2 zahrada, budova na parcele stpč.5361 Havlíčkův Brod č.p. 2993 a budova na parcele stpč.5362.

 

70/05 Vyhláška o stanovení školských obvodů

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku č. 1/2005 o stanovení školských obvodů. Vyhláška nabývá účinnosti 1.2.2005.

 

71/05 REKAPITULACE ZMĚN ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 12/2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí a schvaluje změny schváleného rozpočtu města provedené v období od 1.12. 2004 do 31.12.2004 takto:
a) zvýšení rozpočtových příjmů dle tabulkové přílohy materiálu č. 28 o 1 446,10 tis. Kč tis. Kč ; upravený rozpočet příjmů města za rok 2004 po změnách k 31.12.2004 činí  544 087,70 tis. Kč, 
b) zvýšení rozpočtových výdajů dle tabulkové přílohy materiálu č. 28    o 1 036,10 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2004 po změnách k 31.12.2004 činí  606 788,50 tis. Kč
c) Deficit rozpočtového hospodaření se rozpočtovým opatřením 12/2004 Snižuje  o 410,00 tis. Kč a po změnách k 31.12.2004 činí (-) 62 700,80tis. Kč.  
d) Financování deficitu zajištěno vlastními zdroji města z přebytků hospodaření období 1997 až 2002 a dlouhodobým investičním úvěrem ve výši 25.000 tis. Kč.

 

72/05 REKAPITULACE ZMĚN ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 12/2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí a schvaluje použití prostředků Fondu dlouhodobého nájemného ve výši 4 mil. Kč pro financování rozpočtových potřeb města v období 12/2004.

 

73/05 Návrh rozpočtu města na rok 2005 - autobusový terminál

Zastupitelstvo města schvaluje úpravu žádosti města o finanční pomoc ze strukturálních fondů Evropského společenství na projekt Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy podaný do Společného regionálního operačního programu ČR a požádat o částku 47 619 385 Kč.

 

74/05 Návrh rozpočtu města na rok 2005 - doprovodné usnesení - invest. dotace TJ Jiskra

Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost TJ Jiskra o finanční spoluúčast města na státem dotované akci Přístavba stravovacího a ubytovacího zařízení . O způsobu a formě podpory města rozhodne zastupitelstvo města po předložení podrobných podkladů zpracovaných investorem akce TJ Jiskra H. Brod.

 

75/05 Návrh rozpočtu města na rok 2005

Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2005 včetně souhrnných vztahů ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (8) a rozpočtu kraje Vysočina.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2005 takto:
(údaje v tis. Kč)

Druh rozpočtu

Schodkový (deficitní)

Celkové rozpočtové příjmy

410 931,40 tis. Kč

Celkové rozpočtové výdaje

439 497,30 tis. Kč

Saldo rozpočtového hospodaření (deficit)

-28 565,90 tis. Kč

Financování 

 

Splátky dluhové služby

-4.890,00 tis. Kč

Nové úvěry – na aut.terminál 1.část (33 mil. Kč a půjčka ze SFŽP 4,25 mil. Kč)

+37 244,60 tis Kč

 

DRUHOVĚ ČLENĚNÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Daňové příjmy

222 185,00

Běžné výdaje

319.930,30

Nedaňové příjmy

84 029,20

Kapitálové výdaje

119.567,00

Kapitálové příjmy

13 600,00

CELKEM rozpočtové výdaje

439.497,30 tis. Kč

Dotace

91.117,20

 

CELKEM rozpočtové příjmy

410.931,40 tis. Kč

 

Saldo rozpočtového hospodaření          (/-/=deficit, /+/=přebytek)

-28.565,90 tis. Kč

 

                

Financování rozpočtového schodku a dluhové služby = celkem                    33 455,90 
(tj. součet 28.565,90 + 4.890,0 = 33.455,90  tis. Kč)

- do výše 33.000 tis. Kč bude zajištěno z úvěru na předfinancování a spolufinancování projektu Autobusový terminál u nádraží ČD
- zbývající část 455,90 tis. Kč bude kryta z vlastních zdrojů města 

Zastupitelstvo města usnesením 333/04 ze dne 25.10.2004 schválilo zadání otevřeného zadávacího řízení na poskytovatele úvěru na předfinancování a spolufinancování projektu Autobusový terminál u nádraží ČD realizovaného v rámci SROP. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že financující banka města vydala k možnosti poskytnutí úvěrových zdrojů v roce 2005  na realizaci projektu Autobusový terminál u nádraží ČD v rámci aktivity SROP souhlasné stanovisko.

Rozpočet města na rok 2005 je schválen na úrovni rozpisu kapitol , čísel organizačních a paragrafů funkčního třídění. V tomto členění budou rovněž schvalovány rozpočtové změny v průběhu roku 2005 a závěrečný účet města za rok 2005.

Zastupitelstvo města ukládá do 31.01.2005 rozepsat schválený rozpočet města na rok 2005 do úrovně položek, účelových znaků a záznamových položek a rozpis rozpočtu zavést do výkaznictví města.

Zastupitelstvo ukládá zpracovat do 31.03.2005 rozpis rozpočtu města na rok 2005 do tiskové sborníku a zajistit distribuci sborníku zřizovaným příspěvkovým organizacím, správcům rozpočtu a členům zastupitelstva města. 

Zastupitelstvo ukládá zveřejnit rozpis rozpočtu města na rok 2005 na internetové stránce města Havlíčkův Brod. 

 

76/05 Návrh rozpočtu města na rok 2005 - limity kapitol
Zastupitelstvo města schvaluje tyto specifické limity finančního hospodaření  kapitol dle organizačního a odpovědnostního členění pro rok 2005:
(údaje v tis. Kč)


 

 

 

Rozpočtové příjmy

 

 

Kap

Název kapitoly

Správce

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje 

 

 

 

2005

2005

2005

02

životní prostředí

Ing. Gerthnerová

2 150,0

930,80

1 250,00

14

Školství

Ing. Menšíková

1 998,0

5 413,00

3 973,00

16

kultura a cestovní ruch

Ing. Menšíková

35,0

8 708,00

0,00

19

správa úřadu

Ing. Rohlík

1 230,0

71 280,70

 90,00

20

sekretariát starosty

S.Pátková

0,0

515,20

0,00

21

zastupitelské orgány

Ing. Rohlík

0,0

3 236,80

0,00

25

Informatika

Ing. Rohlík

0,0

                4 500,00

600,00

26

dopravní úřad

M. Stehno

2 800,0

1 300,00

0,00

28

sociální věci

I. Křížová

3 300,0

42 237,00

0,00

29

městská policie

Bc. Pavlík

650,0

12 138,00

0,00

39

hospodářský odbor

JUDr. Fikar

82 854,0

48 072,10

9 884,00

40

rozvoj města

Ing. Beneš

4 744,60

3 395,00

103 770,00

41

pokladní správa

Ing. Jukl

311.169,80

117 275,70

 

55

sociální fond        

Rada zaměstnanců

0,0

890,00

0,00

 

CELKEM

410.931,40 tis. Kč

319.930,30 tis. Kč

119.567,00 tis. Kč

 

 


77/05 Návrh rozpočtu města na rok 2005 - limity zřizovaných PO

Zastupitelstvo města schvaluje tyto specifické limity finančního hospodaření  zřizovaných příspěvkových organizací  pro rok 2005:
(údaje v tis. Kč)

Název přísp. org. 

Činnost - funkce

Odvody rozpočtu

Neinvestiční příspěvek

Investiční příspěvek

 

 

2005

2005

2005

Mateřskéškoly HB

Předškolní zařízení

0

2 583,00

0

ZŠ Konečná

Základní škola

0

1 602,00

0

ZŠ Štáflova 

Základní škola

0

2 071,00

0

Školní jídelna

0

600,00

0

ZŠ V Sadech

Základní škola

0

2 378,00

0

Školní jídelna

0

450,00

0

ZŠ Wolkerova

Základní škola

0

2 248,00

0

Školní jídelna

0

750,00

0

MŠ Perknov 

0

330,00

0

ZŠ Nuselská 

Základní škola

0

2 697,00

0

Školní jídelna

0

500,00

0

MŠ Radostín

0

77,00

0

Centrum Ponorka

0

351,50

0

 

CELKEM ZŠ + MŠ

0

16 637,50

0

Sociální služby HB(SSM HB)

SSM-středisko pečovatelské služby

0

4 550,00

0

SSM-středisko Domov důchodců (limit na lůžko ze SR + příspěvek města)

0

17 550,00

0

SSM-středisko jídelny

0

1 350,00

0

SSM-středisko Jesle a stacionář

0

2 900,00

0

CELKEM SSM HB

0

26 350,00

0

Technické služby H. Brod (TS HB)

Útulek pro psy

0

429,30

0

Místní komunikace – zimní údržba

0

3 566,00

0

Místní komunikace –  údržba stavebního stavu a dopravního značení běžná

0

4 766,90

0

Čištění města

0

5722,50

0

Sběr, svoz, likvidace, separace = odpad.hospodářství (vyjma odpadů od podnikatelů)

0

16 579,80

0

Provoz veřejných WC

0

779,30

0

Provoz Sportovních zařízení – Plav.bazén, Zimní stadion, dětský hrad, dětská hřiště

0

8 545,10

0

Veřejné osvětlení

0

5 626,60

0

Pohřebnictví, hřbitovy

0

444,20

0

Veřejná zeleň a péče o vzhled města

0

6 976,10

0

Provoz městské hromadné autobusové dopravy

0

8 064,20

0

CELKEM TS HB

0

61 500,00

 

CELKEM FIN.VZTAHY KE ZŘIZOVANÝM PO

0

104 687,50

0,00


Závazné limity finančního hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací se v průběhu rozpočtového roku mohou měnit rozpočtovým opatřením, přičemž nové limity jsou platné nejdříve od měsíce ve kterém bylo příslušné rozpočtové opatření schváleno v zastupitelstvu města. Návrh rozpočtového opatření koncipuje a předkládá zastupitelstvu města statutární zástupce příspěvkové organizace.

 

78/05 Návrh rozpočtu města na rok 2005 - závazné ukazatele pro kapitoly a org.složky MěÚ

Zastupitelstvo města schvaluje tyto závazné ukazatele finančního hospodaření pro kapitoly a organizační složky města na rok 2005:
(údaje v tis. Kč)

Druh výdajů

Položka

Kap

Číslo organizační

Zkrác.název čísla org.

Limit výdajů (max)

Limit přepočteného počtu zaměstnanců

Platy zaměstnanců

5011

14

300

Servis školství

590,0

4,0

Ostatní osobní výdaje

5021

 

Platy zaměstnanců

5011

19

230 + 239

Správa MěÚ

36 400,0

156,0

Ostatní osobní výdaje

5021

19

230

Správa MěÚ

600,0

Platy zaměstnanců

5011

29

219

Městská policie

8 600,0

27,0

Ostatní osobní výdaje        

5021

85,0

 

Pohoštění

5175

28

245

Komunit. plánování

3,0

 

Pohoštění

5175

29

219

Městská policie

1,0

 

Cestovné

5173

10,0

 

Nákup drob.dl.majetku

5137

19

230

Odbor správy a informatiky MěÚ

1 480,0

 

Věcné dary

5194

100,0

 

Cestovné

5173

95,0

 

Pohoštění

5175

19

252

Fond tajemníka MěÚ

20,0

 

Pohoštění

5175

20

230

Fond starosty

100,0

 

Věcné dary

5194

20

230

Fond starosty

50,0

 

Věcné dary

5194

20

9810

Sekretariát  upomínkové předměty a dary

51,0

 

Pohoštění

5175

16

9809

Marketing, partner.města

100,0

 

Cestovné

5173

50,0

 

Pohoštění

5175

0519

Knižní trh

1,0

 

Věcné dary

5194

1,0

 

Pohoštění

5175

0375

Cestovní ruch

20,4

 

Sociální fond - celkem

 

55

 

Sociální fond zaměstnanců MěÚ

805,0

 

 

Závaznými ukazateli hospodaření jsou dále souhrnné limity běžných a kapitálových výdajů za jednotlivé kapitoly a čísla organizační 

Závazné ukazatele = limity výdajů - lze měnit je rozpočtovým opatřením projednaným v zastupitelstvu města

Závazné ukazatele = limity počtu zaměstnanců  - lze měnit jen usnesením rady města.

Závazné ukazatele finančního hospodaření se v průběhu roku mohou měnit rozpočtovým opatřením, přičemž nové limity jsou platné nejdříve od měsíce ve kterém bylo příslušné rozpočtové opatření schváleno v zastupitelstvu města. Návrh rozpočtového opatření koncipuje správce rozpočtových prostředků a předkládá do ZM prostřednictvím resortního zástupce starosty.

 


79/05 Návrh rozpočtu města na rok 2005 - vztahy k obchodním společnostem, příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů, organizacím neziskového sektoru a specifické limity rozp. výdajů.

Zastupitelstvo města schvaluje tyto finanční vztahy k obchodním společnostem, příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů a organizacím neziskového sektoru pro rok 2005:

Finanční vztahy k obchodním společnostem s rozhodujícím vlivem pro rok 2005

(město je jediný společník nebo akcionář s podstatným vlivem)

(údaje v tis. Kč)

Společnost

Podíl města 

Odvody do rozpočtu města

Dotace z rozpočtu města

Teplo HB, s.r.o.

100%

0,0

0,0

Městská bytová správa HB, s.r.o.

100%

0,0

0,0

HC Rebel, a.s.

79,975%

0,0

2 000,0

Vodovody a kanalizace H. Brod, a.s.

45%

0,0

0,0

Kulturní dům Ostrov, s.r.o. H. Brod

20.97%

0,0

1 800,0

 

Finančním vztahy k občan. sdružením a příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů pro rok 2005

(tis. Kč)

Organizace

typ

Odvody do rozpočtu města

Dotace z rozpočtu města

TJ Jiskra H. Brod – na provoz

Občanské sdružení

0

2 000,00

TJ Jiskra H. Brod – na výstavbu ubytovacího a restauračního zařízení v areálu TJ

Občanské sdružení

0

0

Krajská knihovna Vysočiny

Přísp.organ. kraje Vysočina

0

6 000,00

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje tyto specifické limity finančních výdajů pro rok 2005:

 

Rezervy – pokladní správa  na příspěvky a granty z rozpočtu města na r. 2005 dle Zásad ZM

(tis. Kč)

Specifikace dle RS

Zatřídění

Částka v návrhu rozpočtu

Rozpočtová rezerva běžných výdajů – správa  na příspěvky a granty z rozpočtu města na r. 2005 dle Zásad ZM

KA 41/PAR 6171/POL 5901

3 000,00

 

Běžné výdaje na úroky z úvěrů a půjček

(tis. Kč)

Popis 

Částka v návrhu rozpočtu

Běžné výdaje na úroky z hypotečního úvěru (rekonstrukce Bělohradská 1128)

1 100,0

Běžné výdaje na úroky z úvěru na investice – čerpáno v r. 2004 (jistina 25 mil. Kč)

900,0

Běžné výdaje na úroky z úvěru na investice – Autobusový terminál – 33 mil. Kč čerpáno v r. 2005 (celková jistina 90 mil. Kč)

1 400,0


Zastupitelstvo města schvaluje tato opatření v hospodaření Fondu rozvoje bydlení města H. Brod pro rok 2005:

V roce 2005 nebude město poskytovat půjčky z Fondu rozvoje bydlení města H. Brod  (dále FRB). Splátky půjček poskytnutých z FRB v předchozích letech budou v r. 2005 inkasovány dle uzavřených smluv v celkové výši předpisu 1.530,0 tis. Kč.
Zastupitelstvo ukládá radě města hospodařit v rámci FRB tak, aby do konce roku 2006 byly ve fondu FRB akumulovány finanční zdroje ve výši 7 500 tis. Kč pro splacení přechodné výpomoci státnímu rozpočtu. 

 

80/05 Návrh rozpočtu města na rok 2005 - vztahy k rozpočtu kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje tyto finanční vztahy k rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2005:

Rozpis dotace – souhrnný finanční vztah (SFV)  KÚ Vysočina                         

výše (tis. Kč)

dotace na výkon státní správy   (1372 * počet obyvatel)                       

10 059,80 tis. 

dotace na výkon státní správy (POIII)- rozepsáno na 65 zaměstnanců ve výši 350 695,47 tis. Kč                         

22 794,00 tis. Kč

dotace ze SR na lůžka v domově důchodců   (120 lůžek celoročně)                           

8 014,20 tis. Kč 

dotace na výplaty sociálních vyplácených obcemi

37 661,00 tis. Kč 

dotace na žáky ZŠ a MŠ zřizovaných městem HB (dotace ze SR 1221,0 Kč/rok/žák  –  v kraji Vysočina bude 1250,0 Kč/žák/rok). Údaje o počtech -  2513 (počet žáků v ZŠ)+621(MŠ) =celkem 3134     (v r.2004 bylo 3192 – trend pokles)

3 899,30 tis. Kč 

Mezisoučet - souhrnný finanční vztah (SFV) – KA 41, pol. 4112

82 428,30 tis. Kč

Další dotace                              

výše (tis. Kč)

Dotace od kraje Vysočina na výkon pečovatelské služby (odhad - očekáváno ve výši r. 2004) – KA 41,pol. 4122                

1 146,30 tis. Kč

Dotace od kraje Vysočina na lůžko v Domově důchodců jehož zřizovatelem je město  (odhad - očekáváno ve výši r. 2004) – KA 41,pol. 4122                

1 200,00 tis. Kč

Dotace od obcí za dojíždějící žáky (kap. 14, č.org. 3000) - KA 41,pol. 4121

2 098,00 tis. Kč

Dotace na výstavbu kanal.přivaděče Mírovka/prům.zóna Baštínov

4 244,60 tis. Kč

CELKEM třída 4. - DOTACE

91.117 tis. kč

 
Finanční vztahy k rozpočtu kraje Vysočina  se v průběhu roku mění schválením rozpočtového opatření, přičemž nové ukazatele finančních vztahů jsou platné nejdříve od měsíce ve kterém bylo příslušné rozpočtové opatření schváleno v zastupitelstvu města.

 

81/05 Vyhláška o provozní době

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci týkající se zákonodárné iniciativy kraje Vysočina a ukládá radě města vyhodnotit aktuální stav (VI/04 - XII/04) v rušení nočního klidu v centru města a zvážit potřebu a možnosti zpracování návrhu vyhlášky města o provozní době nočních podniků.

 

82/05 Zmocnění na valné hromady

Zastupitelstvo města zmocňuje na základě § 84, odst. 2, písm. g) zákona o obcích člena zastupitelstva města Havlíčkův Brod Libora Honzárka, k zastupováním města Havlíčkův Brod na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod .

 

83/05 Zmocnění na valné hromady

Zastupitelstvo města zmocňuje na základě § 84, odst. 2, písm. g) zákona o obcích pracovnici města Havlíčkův Brod JUDr. Hanu Andělovou, k zastupováním města Havlíčkův Brod na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace  Chrudim.

84/05 Zmocnění na valné hromady

Zastupitelstvo města zmocňuje na základě § 84, odst. 2, písm. g) zákona o obcích  člena zastupitelstva města Havlíčkův Brod Vladimíra Huška, k zastupováním města Havlíčkův Brod na řádné valné hromadě  společnosti s ručením omezeným Kulturní dům Ostrov Havlíčkův Brod.

 

85/05 Zmocnění na valné hromady

Zastupitelstvo města zmocňuje na základě § 84, odst. 2, písm. g) zákona o obcích  starostu města Havlíčkův Brod  ing. arch. Jaroslava Kruntoráda, k zastupováním města Havlíčkův Brod na řádné valné hromadě Lesního družstva Štoky.

 

86/05 Zmocnění na valné hromady

Zastupitelstvo města zmocňuje na základě § 84, odst. 2, písm. g) zákona o obcích  pracovníka města Havlíčkův Brod  ing. Václava Stejskala, k zastupováním města Havlíčkův Brod na řádné valné hromadě akciové společnosti HC Rebel Havlíčkův Brod .

 

87/05 Zmocnění na valné hromady

Zastupitelstvo města ukládá zmocněným zástupcům předložit jednání zastupitelstva písemnou zprávu z jednání valných hromad obchodních společností, ve kterých je město zastoupeno.

 

88/05 Zástava ve prospěch zvýhodněné půjčky na odkanalizování místní části Mírovka

Zastupitelstvo města souhlasí se zástavou bytového domu Reynkova čp. 2612 – 2614 (hodnota zástavy 4 730 810 Kč) a se zástavou bytového domu Pražská 2780 – 2782 (hodnota zástavy 4 845 830,- Kč) ve prospěch poskytnutí půjčky ve výši 4 244 618 Kč na Odkanalizování průmyslové zóny a obce Mírovka od Státního fondu životního prostředí.

 

89/05 Změna č. 20 územního plánu - schválení zadání

Zastupitelstvo města schvaluje podle § 20, odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění návrh zadání změny č. 20 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod spočívající v :
a)            v převedení neurbanizovaných ploch - části pozemků parc.č. 594/1 a 592/1 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu do „území bydlení venkovského typu
b)            v převedení neurbanizovaných ploch - části pozemků parc.č. 594/1 a 592/1 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu do „území technického vybavení“

90/05 Změna č. 20 územního plánu - schválení zadání

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby součástí návrhu změny č. 20 územního plánu sídelního útvaru byly lokality v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu – pozemek parc.č. 61/1 a v katastrálním území Havlíčkův Brod (Vršovice)– lokality podle přiložené situace za účelem jejich dodatečného posouzení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.

 

91/05 Jednání kontrolního výboru

Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby ve smlouvách na poskytování dotací vyplácených přímo mimo Zásady byly přesně specifikovány účely využití prostředků rozpočtu města a zároveň kontrolní systém obdobný podle Zásad a tyto smlouvy byly předloženy únorovému jednání zastupitelstva. Týká se smluv         s HC Rebel, krajem Vysočina - Krajskou knihovnou, Fokusem, Oblastní charitou a Úsvitem.

 

92/05 Spoluúčast města na opravě domu čp.164

Zastupitelstvo města prohlašuje, že se město Havlíčkův Brod bude finančně spolupodílet na rekonstrukci krovu a střešní krytiny domu č.p. 164 Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, který je ve vlastnictví Věry J., Dagmar B. a Janusze B., a to částkou představující dle zásad Programu rozvoje kraje Vysočina 2.4.2. - Podpora rozvoje kultury a kulturního dědictví, ochrana a obnova památek 20 % z celkových nákladů na obnovu kulturní památky.

 

93/05 Plán práce Finančního výboru na rok 2005.

Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti finančního výboru  na rok 2005.PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.
Ing. Tomáš HERMANN, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.
                                                                                                                                       starosta