Usnesení zastupitelstva města z 13. 12. 2004Přítomni:

Ing. Karel Báťa, MUDr. Gabriela Cyranyová, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Jiří Holešák, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Milan Plodík, Vladimír Stejskal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Tomáš Vak, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček, Mgr. Blanka Vyhnalíková, Eva Vyoralová, Oldřich Záruba

Omluveni:

MUDr. Doubravka Košťálová, Ing. Jana Fischerová, CSc.

 

403/04 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání, včetně zprávy o prodloužení termínů plnění usnesení č. 260/04, 261/04 a 325/04 do 30.6.2004.

 

404/04 Plán zasedání zastupitelstva na rok 2005

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých zasedání v roce 2005.

 

405/04 Návrh pravidel rozpočtového provizoria města H.Brod na dobu od 1.1.2005 do schválení rozpočtu.

Zastupitelstvo města schvaluje tento Návrh pravidel rozpočtového provizoria:
a) Zastupitelstvo města ukládá radě města, správcům rozpočtových prostředků dle kapitol a zřizovaným příspěvkovým  organizacím hospodařit v období od 1.1.2004 do schválení rozpočtu města H. Brod na rok 2005 (platnost pravidel rozpočtového provizoria) podle návrhu rozpočtu předloženého a projednávaného v ZM 8.11.2004.
b) skutečně čerpané limity běžných výdajů (položky třídy 5) ve výši 321 030 100,- Kč čerpaných v období rozpočtového provizoria nepřekročí  měsíčně 1/12 celkových ročních limitů běžných výdajů v výši 26 752 500,-Kč dle položkového rozpisu Návrhu rozpočtu města na r. 2005 datová varianta A2
c) v době platnosti rozpočtového provizoria nebudou vůbec čerpány  výdaje na:
- seskupení položek 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím (příspěvky dle Zásad)
- položce 5194 věcné dary
- položce 5492 dary obyvatelstvu
- položce ostat.neinv.transfery obyvatelstvu
- položce 5171 opravy a udržování s výjimkou plateb za plnění smluvně sjednaná věcně odsouhlasená a dodaná do 31.12.2004. Nově nebudou zahajovány akce týkající se  oprav a udržování.
- položce 5137 drobný hmotný majetek s výjimkou plateb za plnění smluvně sjednaná, věcně odsouhlasená a dodaná do 31.12.2004.
- položce 5901 nespecifikovaná rezerva rozpočtových výdajů běžných. 
- položkách tř. 6 kapitálové výdaje s výjimkou plateb za plnění smluvně sjednaná, věcně odsouhlasená a dodaná do 31.12.2004. Nově nebudou zahajovány žádné investiční akce týkající se služeb, stavebních prací a dodávek.
- položce 6901 rezerva rozpočtových výdajů kapitálových
- položka 5331 neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím bude čerpány maximálně do výše 1/12 neinvestičního příspěvku dle Návrhu s výjimkou plateb na přímé výdaje školství (platy učitelů a ONIV)
- položka 5410 sociální dávky není rozpočtovým provizoriem omezena a její čerpání se povoluje do výše alikvótního měsíčního podílu souhrnné dotace vymezené na dávky sociální podpory
d) v době platnosti rozpočtového provizoria zřizované příspěvkové organizace:
- nebudou nově realizovat  platby za náklady související s pořízením drobného hmotného  majetku v rozsahu 3-40 tis. Kč/ks s výjimkou plateb za plnění smluvně sjednaná, věcně odsouhlasená a dodaná do 31.12.2004
- nebudou nově realizovat  platby za náklady související s opravami a udržováním majetku města svěřeném do správy, v nájmu nebo ve výpůjčce s výjimkou plateb za plnění smluvně sjednaná, věcně odsouhlasená a dodaná do 31.12.2004
- nebudou nově realizovat  platby za náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného (nad 40 tis. Kč) i nehmotného (nad 60 tis. Kč) majetku a technickým zhodnocením majetku s výjimkou plateb za plnění smluvně sjednaná, věcně odsouhlasená a dodaná do 31.12.2004
f) v době platnosti pravidel rozpočtového provizoria platí v plném rozsahu pro správce rozpočtových prostředků i zřizované příspěvkové organizace Závazné ukazatele hospodaření stanovené v bodě 2.9 Návrhu rozpočtu města na rok 2005.

 

406/04 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  stpč.1249 díl "a"

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú.Havlíčkův Brod stpč.1249 díl "a" o výměře 2 m2  Martině H., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  650 Kč/m2. Žadatelka dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci stavby.

 

407/04 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1055/14

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1055/14 o výměře 7 m2 oddělených geometrickým plánem č. 3781-426/2000 z pozemku ppč.1055/3 Danielu Ch., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 40 Kč/m2. Žadatel dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

408/04 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.628/77

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.628/77 o výměře 95 m2 odděleného geometrickým plánem č.4225-40/2002 Východočeské plynárenské, a.s. Pražská 702, Hradec Králové, IČO: 60108789. Cena pozemku činí 400 Kč/m2. Žadatel dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

409/04 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 333/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej ideální 1/2 pozemku v katastrálním území Havlíčkův Brod ppč.333/1 Mgr. Ladislavu M., Praha 10. Cena pozemku činí 400 Kč/m2 a bude uhrazena formou 2 půlročních splátek nejpozději do 31.1. 2006. V případě hrazení ceny splátkovým kalendářem bude kupní cena navýšena o 2% ze základní ceny za rok splátkového kalendáře. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po zaplacení poslední splátky.  Žadatel dle přijatých zásad města uhradí daň  z převodu nemovitostí  a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

410/04 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.3121/9 - uzavření kupní smlouvy

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci  ve věci plnění usnesení  č. 51/04 ze dne 23. února 2004, o neuzavření kupní smlouvy na pozemek č. 3121/9 s manžely Černými, a ukládá jednat  o možnosti prodeje dalším zájemcům.

 

411/04 Odkoupení spoluvlastnického podílu domu čp. 44 v katastrálním území Havlíčkův Brod - přesunout

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/10  domu čp. 44, pozemku stavební parcely č. 405/1, pozemku pozemkové parcely č. 292/1 a pozemku pozemkové parcely č. 294/8, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, za vzájemně dohodnutou kupní cenu Kč 230.063 od p. Hany P., Uhlířské Janovice. Město Havlíčkův Brod uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

412/04 Zrušení předkupního práva na pozemku pp.č. 3746 díl "a" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení předkupního práva zřízeného ve prospěch města Havlíčkův Brod k tíži pozemku pozemková parcela číslo 3746 díl "a" ve vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, sídlem Kališnická 4, 130 00 Praha 3.

 

413/04 Souhlas se stavbou v k.ú. Beřichov u Jihlavy

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod souhlasí  s výstavbou " Napojení průmyslové zóny  na silnici I/38"  na pozemku ppč.465/1, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava na listu vlastnictví č.3598 pro k.ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava jako spoluvlastník předmětného pozemku ve výši spoluvlastnického  podílu ideálních 119/838,  v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Dále tímto dává souhlas s vynětím předmětného pozemku z pozemků určených k plnění funkce lesa.

 

414/04 Vzdání se funkce místostarosty a volba

Zastupitelstvo města bere na vědomí, že dne 8. prosince t.r. se  v souvislosti s volbou uvolněným radním kraje Vysočina písemně vzdal uvolněné funkce místostostarosty Bc. Jiří  Vondráček. Zastupitelstvo města děkuje Bc. Jiřímu Vondráčkovi za dlouholetou práci pro město.

 

415/04 Vzdání se funkce místostarosty a volba

Zastupitelstvo města volí  volební komisi ve složení:

Ing. Karel Báťa, MUDr. Gabriela Cyranyová, Ing. Josef Vašíček

 

416/04 Vzdání se funkce místostarosty a volba

Zastupitelstvo města schvaluje volební řád.

 

417/04 Vzdání se funkce místostarosty a volba

Zastupitelstvo města volí podle § 84, odst. 2, písm. m)  zákona o obcích  do uvolněné funkce 1. místostarosty ing. Tomáše Hermanna ( 15 hlasů).

 

418/04 Vzdání se funkce místostarosty a volba

Zastupitelstvo města volí podle § 84, odst. 2, písm. m)  zákona o obcích členem rady města Ing. Čeňka Jůzla (13 hlasů).

 

419/04 Zrušení vyhlášky města č. 13 a 22

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku č. 5/2004 o zrušení vyhlášky č. 22 o spádových obvodech základních škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod. Platnosti a účinnosti nabývá vyhláška 1. ledna  2005.

 

420/04 Zrušení vyhlášky města č. 13 a 22

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku č. 6/2004 o zrušení vyhlášky č. 13 o stanovení příspěvku na pobyt v mateřské škole, školní družině a školním klubu, které zřizuje město Havlíčkův Brod. Platnosti a účinnosti nabývá vyhláška 1.ledna 2005.

 

421/04 Změna Zásad pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu města

Zastupitelstvo města schvaluje upravené změny v Zásadách města pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu města podle podkladového materiálu

 

422/04 Vypsání grantových programů pro rok 2005

Zastupitelstvo bere na vědomí grantové programy navržené výbory zastupitelstva dle přiloženého podkladu.

 

423/04 Dodatek č.1 zřizovací listiny organizační složky Veřejné knihovny Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č.I zřizovací listiny organizační složky Veřejné knihovny Havlíčkův Brod.

 

424/04 Kaskáda rybníků na Cihlářském potoce

Zastupitelstvo města ukládá radě města zabývat se intenzitou chovu ryb v pronajímaných rybnících na Cihlářském potoce z hlediska vlivu na životní prostředí a optimálního využití všech rybníků  z hlediska plnění všech jejich funkcí.

 

425/04 Odpadní vody v místních částech Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města ukládá radě města zařadit  do návrhu rozpočtu města na rok 2005 zpracování projektových dokumentací na odkanalizování místních částí Havlíčkova Brodu Suchá, Svatý Kříž a Termesivy, a to až do fáze vydání stavebního povolení.

 

426/04 Jednání kontrolního výboru

Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby zajistila prokazatelné proškolování pracovníků MěÚ o směrnici k používání výpočetní techniky a to opakovaně nejméně po třech letech stejně, jako je tomu u proškolování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany.

 

427/04 Jednání kontrolního výboru

Zastupitelstvo města schvaluje rámcový plán práce kontrolního výboru na rok 2005.

 

428/04 Jednání kontrolního výboru

Zastupitelstvo města na základě doporučení kontrolního výboru ukládá radě města aktualizovat v souvislosti se změnami zákona 40/2004 o veřejných zakázkách, vnitřní předpisy o veřejných zakázkách. 

 

429/04 Usnesení z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání - 6.12.2004

Zastupitelstvo města schvaluje plán práce a termíny výboru pro výchovu a vzdělávání na rok 2005.

 

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Bc. Jiří VONDRÁČEK, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                                                       starosta