usnesení zastupitelstva města 30. 1. 2006Přítomni:

Ing. Karel Báťa, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jaromír Hlaváč, Ing. Milan Koudelka, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Ivan Kuželka, Milan Plodík, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček, Mgr. Blanka Vyhnalíková, Eva Vyoralová, Oldřich Záruba

 

Omluveni:

MUDr. Gabriela Cyranyová, Vladimír Hušek, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Tomáš Vak

 

1/06 Rezignace na členství v zastupitelstvu města Havlíčkův Brod a ve výboru zastupitelstva města

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci MUDr. Doubravky Košťálové na mandát členky zastupitelstva města a zároveň na členství ve výboru pro cestovní ruch, kulturu a vztahy s veřejností. Zastupitelstvo města  MUDr. Košťálové děkuje za odvedenou práci pro město.

 

2/06 Rezignace na funkci člena zastupitelstva města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Ing. Petra Koláře na postavení náhradníka do zastupitelstva města Havlíčkův Brod z důvodu neslučitelnosti výkonu této funkce s pracovním zařazením ve jmenované funkci vedoucího odboru Krajského úřadu kraje Vysočina.

 

3/06 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání včetně zprávy o prodloužení termínů plnění usnesení č: 442/05 do 28.2.2006,  449/05, 240/05 do 31.5.2006, 454/05, 374/05, 375/05, 376/05, 377/05, 378/05, 379/05, 380/05, 381/05, 382/05, 383/05, 384/05, 385/05, 386/05, 387/05, 388/05,  241/05, 68/05, 12/04, 558/05 do 30.6.2006 a 69/05 do 31.3.2006.

 

4/06 Zpráva o činnosti Městské policie Havlíčkův Brod za rok 2005

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Havlíčkův Brod za rok 2005.

 

5/06 Informace o průběhu prací na obchvatu Havlíčkova Brodu.

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o průběhu prací na obchvatu Havlíčkova Brodu.

 

6/06 Oprava fasády ZŠ Štáflova

Zastupitelstvo města prohlašuje, že v rozpočtu města na rok 2006 jsou vyčleněny finanční prostředky na opravu fasády objektu Základní školy Havlíčkův Brod, Štáflova.

 

7/06 Valná hromada

Zastupitelstvo města v souladu s §84, odst. 1, písm. g) zákona o obcích deleguje jako zástupce města  na mimořádnou valnou hromadu HC Rebel a.s. dne 31. ledna 2006 radního Libora Honzárka.

 

8/06 Záměr prodeje objektu čp. 72 a pozemků v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje objektu čp. 72, pozemku pozemkové parcely číslo 705, pozemkové parcely číslo 704/3, pozemkové parcely číslo 703 a stavební parcely číslo 93 v katastrálním území Mírovka.

 

9/06 Záměr prodeje objektu čp. 72 a pozemků v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města ukládá radě města vypsat způsob a podrobné podmínky prodeje objektu čp. 72, pozemku pozemkové parcely číslo 705,  pozemkové parcely číslo 704/3, pozemkové parcely číslo 703 a stavební parcely číslo 93 v katastrálním území Mírovka.

 

10/06 Odkoupení pozemků par. č. 3171/2 a 3790/1 v k.ú. Havlíčkův Brod na stavbu "Chodník okolo kruhového objezdu u Hypernovy v  Havlíčkově Brodě"

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemků parc. č.3171/2 o výměře cca 300 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem po ukončení stavby) a pozemek parc. č. 3790/1 o výměře 21 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od P.I.K. - plast s.r.o., Tovární 2917, Přerov I - Město, Přerov, IČ: 62361431.  Cena pozemků činí 625 Kč/m2. Prodej pozemků bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní za předpokladu, že pozemky nebudou pronajaty. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci stavby a jejím zaměření geometrickým plánem.

 

11/06 Autobusový terminál - aktuální informace

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 21. 12. 2005 ve věci veřejné zakázky "Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě" a o podání rozkladu proti tomuto rozhodnutí. 

 

12/06 Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 499/3 a 499/7

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod  ppč. 499/3 a 499/7 o výměře cca 1400 m2 .

 

13/06 Záměr prodeje objektu čp. 2272 v Husově ulici v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje objektu čp. 2272 Husova ulice v Havlíčkově Brodě, pozemku stpč. 565/1o výměře 629 m2  a pozemku ppč. 3767 o výměře 160 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod a ukládá radě města upřesnit způsob a podmínky prodeje.

 

14/06 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 1797 a 1798

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 1797 a 1798 o výměře 278 m2.

 

15/06 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  stpč. 4237/3

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4237/3 o výměře 1 m2.

 

16/06 Záměr darování pozemků v k.ú. Suchá  ppč. 58/20 a 58/4

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků v k.ú. Suchá  ppč. 58/20  o výměře 655 m2 a 58/4 o výměře 94 m2.

 

17/06 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 1980  a 1981

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův  Brod  stpč.1980  a 1981 o výměře 352 m2  Bytovému družstvu Trocnovská 741 -2,  Trocnovská  7412,  Havlíčkův Brod . Celková cena pozemků činí 50 160 Kč. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

18/06 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 229/3

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 229/3 o výměře 72 m2  Oldřichu Š., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 630 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

19/06 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 3122/4, 3122/3 a 3119/48

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.3122/3 o výměře  213 m2 odděleného geometrickým plánem č. 5027-1096/2005 z pozemku ppč. 3122/1 a ppč. 3119/48  o výměře 58 m2 ideální 1/2 Ing. Josefu Č. a Marii Č., Havlíčkův Brod a ideální 1/2 Ing. Aleši Č., Havlíčkův Brod, pokud bude uzavřena smlouva kupní na pozemek  ppč. 3122/4. Cena pozemku ppč. 3122/3 je 168 Kč/m2 a cena pozemku ppč. 3119/48 je 280 Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

20/06 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 3122/4

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3122/4 o výměře  134 m2 Pavlovi a Marii T., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 168 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

21/06 Prodej pozemků v zahrádkové kolonii osada " Vodárna"

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 6369 o výměře  31 m2 a ppč. 1592/6 o výměře 445 m2 manželům Mgr. Zdeňku a Jarmile N., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  40 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

22/06 Prodej pozemků v zahrádkové kolonii osada " Vodárna"

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 6370 o výměře 20 m2 a ppč. 1592/5 o výměře 392 m2  Jaroslavu S., Lípa. Cena pozemku činí 40 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

23/06 Prodej domu čp. 76 Šmolovy a čp. 2706 - 2607 Rozkošská Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo město schvaluje prodej domu čp. 76 Šmolovy a pozemku parc.č. st. 215 o výměře 82 m2 Martinu B., Koječín, za cenu 1 360 000,- Kč.

 

24/06 Prodej domu čp. 76 Šmolovy a čp. 2706 - 2607 Rlzkošská Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej domu čp. 2706 Rozkošská ul. Havlíčkův Brod s pozemkem parc.č. st. 1854/1 o výměře 1279 m2 a domu čp. 2707 Rozkošská ul. Havlíčkův Brod s pozemkem parc.č.st. 1854/2 o výměře 773 m2, Bytovému družstvu U Aleje, 582 35 Lučice, zastoupenému předsedou družstva Václavem Vaňkátem, za cenu 800 000,- Kč.

 

25/06 Prodej pozemku v k.ú. Poděbaby ppč. 54/7

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Poděbaby ppč. 54/7o výměře 879 m2 odděleného geometrickým plánem č. 248-1/2006 z pozemku ppč. 54/1 výhradně jako stavební parcelu pro bytovou výstavbu Markétě H., Jihlava za podmínky, že na prodávaný pozemek bude vloženo věcné břemeno spočívající v právu výstavby vedení a údržby kanalizace, jeho provozu, oprav a dalších inž. sítí. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku ppč. 54/7 ve prospěch města Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 170 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

26/06 Prodej pozemků v k.ú. Dobronín

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků Obci Dobronín, 588 12 Dobronín 221, IČ: 00285749 v k.ú. Dobronín: 
pozemek vedený v katastru nemovitostí
parc. č. 192/6 (podíl 119/838) o výměře 986 m2 
pozemky vedené ve zjednodušené evidenci - pozemkový katastr
parc. č. 203/1 (podíl 119/838) o výměře 657 m2 
parc. č. 204 (podíl 119/838) o výměře 481 m2 
parc. č. 205 (podíl 119/838) o výměře 508 m2 
parc. č. 206 (podíl 119/838) o výměře 547 m2 
parc. č. 207 (podíl 119/838) o výměře 422 m2 
parc. č. 208 (podíl 119/838) o výměře 618 m2 
parc. č. 209 (podíl 119/838) o výměře 601m2 
parc. č. 210 (podíl 119/838) o výměře 486 m2 
parc. č. 211 (podíl 119/838) o výměře 759 m2 
parc. č. 213 (podíl 119/838) o výměře 1863 m2 
parc. č. 276/1 (podíl 119/838) o výměře 6154 m2 
parc. č. 277 (podíl 119/838) o výměře 10153 m2 
parc. č. 278 (podíl 119/838) o výměře 921 m2 
parc. č. 279 (podíl 119/838) o výměře 2230 m2 
parc. č. 280 (podíl 119/838) o výměře 8456 m2 
parc. č. 281/1 (podíl 119/838) o výměře 5220 m2 
Cena podílů pozemků činí 28.632 Kč. Žadatelé dle přijatých zásad  města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

27/06 Odkoupení pozemků kolem stávajícího kruhového objezdu u Hypernovy v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod 
ppč. 3172/4 o výměře cca 25 m2
ppč.3174/6 ( část  PK 141/1) o výměře cca 45 m2 
ppč. 3175 (část PK 141/1) o výměře cca 10 m2
ppč.3191/8 o výměře cca 55 m2
3191/9 o výměře cca 20 m2 
ppč. 3191/11o výměře cca 15 m2
ppč. 3335/10 o výměře cca 50 m2
ppč. 3790/2 o výměře cca 30 m2
od Jarmily S., Havlíčkův Brod. Cena pozemku bude stanovena znaleckým posudkem, který uhradí město Havlíčkův Brod. Prodej pozemku bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci stavby a jejím zaměření geometrickým plánem.

 

28/06 Směna  pozemků parc. č. 2359/33, 2348/21, 752/106, 382/16, 2394/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města bere na vědomí postup hospodářského odboru ve věci zveřejnění záměru prodeje části pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 2348/16 o výměře 7 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod a tento postup schvaluje.

 

29/06 Směna  pozemků parc. č. 2359/33, 2348/21, 752/106, 382/16, 2394/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2359/33 o výměře 72 m2 a parc.č 2348/21 o výměře 7 m2 oddělených geometrickým plánem 5168-618/2005, parc. č. 752/106 o výměře 196 m2 odděleného geometrickým plánem 5164-621/2005, parc. č. 382/16 o výměře 55 m2 odděleného geometrickým plánem 5169-620/2005, parc. č. 2394/2 o výměře 66 m2 odděleného geometrickým plánem 5167-619/2005, parc. č. 2359/34 o výměře 26 m2 odděleného geometrickým plánem 5191-28/2006 vše v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky vedené v katastru nemovitostí parc. č. 689/22 o výměře 704 m2 a parc.č. 799/4 o výměře 143 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví společnosti URTICA CR s.r.o., Sokolská 1796, 120 00 Praha 2, IČ: 25932284. Rozdíl v ceně ve výši 16.110 Kč uhradí město Havlíčkův Brod. Náklady spojené s převodem hradí v celém rozsahu obě strany, každá 1/2.

 

30/06 Areál kasáren Karla Havlíčka Borovského

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace hospodářského odboru ve věci uzavření kupní smlouvy s firmou HS REALITY a.s.

 

31/06 Areál kasáren Karla Havlíčka Borovského

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace ve věci uzavření dodatku číslo 1 ke kupní smlouvě číslo HO 256/2005 se společností ROSS Holding s.r.o. a tento postup schvaluje.

 

32/06 Areál kasáren Karla Havlíčka Borovského

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o stavu převodu movitého majetku v kasárnách KHB v Čechově ulici v Havlíčkově Brodě.

 

33/06 Areál kasáren letiště v Havlíčkově Brodě a letiště v Havlíčkově Brodě- informace

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o vývoji a současném stavu jednání o převodu a předání objektů kasáren letiště a plochy letiště v Havlíčkově Brodě z majetku armády ČR městu Havlíčkův Brod.

 

34/06 Areál kasáren letiště v Havlíčkově Brodě a letiště v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města potvrzuje svůj zájem na zachování provozu veřejného vnitrostátního letiště na stávající ploše určené dle platného územního plánu jako "ostatní funkce - veřejné letiště", která bezprostředně navazuje na areál kasáren letiště v Havlíčkově Brodě.

 

35/06 Areál kasáren letiště v Havlíčkově Brodě a letiště v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby s ohledem na skutečnost, že usnesením vlády ČR č. 25 ze dne 4.1.2006 byl schválen převod jen části majetku armády o který město žádalo, zopakovat žádost o převod zbývajícího majetku, to je pozemků letiště, v souladu se zákonem č. 174/2003 Sb., neboť tyto pozemky tvoří s převáděnými objekty jeden funkční celek.

 

36/06 Zápis z jednání výboru ZM pro cestovní ruch, kulturu a vztahy s veřejností ze dne 18. 1. 2006

Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti Výboru ZM pro cestovní ruch, kulturu a vztahy s veřejností na rok 2006.

 

37/06 Zápis z jednání výboru ZM pro cestovní ruch, kulturu a vztahy s veřejností ze dne 18. 1. 2006

Zastupitelstvo města doporučuje radě města na návrh výboru ZM pro cestovní ruch, kulturu a vztahy s veřejností řešit havarijní stav pamětní desky J. V. Stamice do data výročí jeho narození v červnu 2007.

 

38/06 Vyhlášení grantů na rok 2006

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantů z rozpočtu města pro rok 2006: Sportem ke zdravému životnímu stylu, Volnočasové aktivity - primární prevence kriminality, Město bez bariér, Havlíčkův Brod - město otevřené sociálním aktivitám, Karel Havlíček Borovský, Prezentace města, Založ nové včelstvo.

 

39/06 Závěry z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajištění  dalšího stanoviska nezávislého auditora k účtování fúze společností Městská bytová správa HB s.r.o. a Teplo HB s.r.o.

 

40/06 Závěry z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města

Zastupitelstvo města schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2006.

 

41/06 Závěry z jednání výboru pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města ukládá radě města zjistit formou dotazníků závazný zájem občanů místní části Mírovka a Herlify o plynofikaci.

 
PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.
Ing. Tomáš HERMANN, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.
                                                                                                     starosta