usnesení zastupitelstva města 29. 5. 2006Přítomni:

Ing. Karel Báťa, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Jaromír Hlaváč, Jan Herold, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Milan Koudelka, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Milan Plodík, Jan Schwarz, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Tomáš Vak, Ing. Josef  Vašíček, Mgr. Blanka Vyhnalíková, Eva Vyoralová, Oldřich Záruba

Omluveni:

Bc. Jiří Vondráček

 

453/06 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z předchozích jednání včetně informace o prodloužení plnění usnesení č: 26/06, 27/06, 29/06, 261/04, 103/04, 111/04, 520/03, 28/03, 483/03 a 303/05 do 31.12.2006, usnesení č. 51/06, 311/04, 312/04, 257/04, 102/04 a 270/04, do 30.9.2006, usnesení č. 525/05, 501/05, 449/05 a 240/05 do 31.8.2006, usnesení č. 58/04 do 30.11.2006 a usnesení č. 258/04 do 30.10.2006.

 

454/06 Pracovní náplň PhDr. Ivany Štrossové

Zastupitelstvo města schvaluje náplň práce uvolněné předsedkyně výboru pro sociální a zdravotní problematiku PhDr. Ivany Štrossové.

 

455/06 Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1745/2a pozemků stpč. 6983 stpč. 6985 a stpč. 6030

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1745/2 o výměře cca 4 m2  a pozemků stpč. 6983 o výměře 1 m2, stpč. 6985 o výměře 2 m2 a stpč. 6030 o výměře 14 m2 .

 

456/06 Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Termesivy ppč. 10/1 a pozemku ppč. 9/6

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Termesivy ppč. 10/1 o výměře  cca 130 m2 a prodej celého pozemku ppč. 9/6 o výměře 47 m2.

 

457/06 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 7011

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 7011o výměře 113 m2 Junáku - svazu skautů a skautek České republiky, Středisko 611.01 Bobři,  ul.  Horní 3188, Havlíčkův Brod, IČ: 60 150  888. Cena pozemku činí 160 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

458/06 Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 3744

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 3744 o výměře 575 m2 Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Havlíčkův Brod, Jihlavská 564, Havlíčkův Brod, IČ: 00044121. Cena pozemku činí 420 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

459/06 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5838

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5838 o výměře 56 m2  v podílu ideální 23966/28794  Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Havlíčkův Brod, Jihlavská 564, Havlíčkův Brod, IČ: 00044121. Cena pozemku činí 600 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

460/06 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5838

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  stpč. 5838 o výměře 56 m2  v podílu  id. 7221/86382  Aleně S., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  600 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

461/06 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5838

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5838 o výměře 56 m2  v podílu  id. 7263/86382 Michalu Š., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  600 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

462/06 Odkoupení části pozemku ppč. 2145 v k.ú. Havlíčkův Brod - revokace

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 554/03 takto:

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.2163/4 o výměře 151 m2 odděleného geometrickým plánem č. 5060-316/2005 z pozemku dle PK ppč. 2145 ve výši ideální  1/2  od Otty S., Křemže, id. 1/4 od Jany J., Křemže a id.1/4 od Marie V., Homole. Cena pozemku činí 300 Kč/m2.

 

463/06 Odkoupení pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod na stavbu "Komunikace pro pěší v lokalitě Žlábek - obytná zóna Žižkov III - úsek stavby č.3"

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemků parc. č.1656/21 o výměře 3 m2, 1661/2 o výměře 589 m2, 1661/35 o výměře 367 m2, 1661/39 o výměře 397 m2, 1661/41 o výměře 43 m2, 1661/22 o výměře 67 m2, 1646/89 o výměře 82 m2, 1682 o výměře 114 m2, 1661/36 o výměře 943 m2, 1681 o výměře 304 m2, 1736/3 o výměře 11 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Jana R., Hradec Králové. Cena pozemků činí 168.180 Kč.

 

464/06 Odstoupení od úvěrové smlouvy 590/05/LCD Česká spořitelna vs. město H. Brod - financování AT.

Zastupitelstvo města schvaluje odstoupení od úvěrové smlouvy 590/05/LCD uzavřené s Českou spořitelnou, a. s. za účelem předfinancování projektu "Autobusový terminál pro integrovaný systém dopravy v Havlíčkově Brodě".

 

465/06 Odstoupení od úvěrové smlouvy 590/05/LCD Česká spořitelna vs. město H. Brod - financování AT.

Zastupitelstvo města deklaruje, že město Havlíčkův Brod má zdroje pro financování projektu SROP "Autobusový terminál pro integrovaný systém dopravy v Havlíčkově Brodě".

 

466/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 439/3 v domě čp.439, ulice Strážná, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 1279, zast.pl., 1953/1 zahrada, 1963/17 zahrada se všemi součástmi a příslušenstvím: 

Petr R., Havlíčkův Brod za kupní cenu 299 777,00 Kč.

 

467/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1170/4 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3703, st. 3704, st.3705, zast.pl.,se všemi součástmi a příslušenstvím: Jiří Š.,Havl.Brod a Helena Š., Havl.Brod za kupní cenu 288 754,00 Kč.

  

468/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1170/13 v domě čp.1170,1171,1172, ulice Jihlavská Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu  na společných částech domu a pozemku č.st.3703, st.3704,st.3705, zast.pl. se všemi součástmi apříslušenstvím: Nora F., Havlíčkův Brod za kupní cenu  288 754,00 Kč.

 

469/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1170/15 v domě čp.1170,1171,1172, ulice Jihlavská Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3703, st.3704,st 3705, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím:Zdeněk Š, Havlíčkův Brod za kupní cenu 409 910,00 Kč.

 

470/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1170/16 v domě čp. 1170,1171,1172, ulice Jihlavská Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společ. částech domu a pozemku st. 3703,st. 3704,st. 3705, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím:Ludmila M., Havl.Brod, Miluše K.,N.Jičín, Milouš K., Světlá N/Sáz. za kupní cenu 288 754,00 Kč.

 

471/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1171/11 v domě čp. 1170,1171,1172, ulice Jihlavská Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 3703, st. 3704, st.3705, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Dalibor H.,Havlíčkův Brod za kupní cenu 177 190,00 Kč.

 

472/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1172/16 v domě čp. 1170,1171,1172, ulice Jihlavská Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 3703, st. 3704, st.3705,zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Šárka Š, Světlá N/Sázavou za kupní cenu 318 538,00 Kč.

 

473/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1172/17 v domě čp. 1170,1171,1172, ulice Jihlavská Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č. st. 3703, st. 3704, st.3705 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Petr K., Přelouč za kupní cenu 176 685,00 Kč.

 

474/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1203/5 v domě čp. 1203,1204, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3811,st 3810 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Roman Č, Havlíčkův Brod za kupní cenu  166 498,00 Kč.

 

475/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1203/12 v domě čp. 1203,1204, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3811,st. 3810 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím:Jaroslav P., Havlíčkův Brod za kupní cenu 287 244,00 Kč.

 

476/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1204/5 v domě čp. 1203,1204, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3811,st.3810 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím:Vladimír K., Havlíčkův Brod a Vladislava K. Havlíčkův Brod za kupní cenu 166 498,00 Kč.

 

477/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1205/2 v domě čp. 1205,1206, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3809,st.3808 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Marcela U., Havlíčkův Brod za kupní cenu  166 498,00 Kč.

 

478/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1205/3 v domě čp. 1205,1206, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 3809,st.3808 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Jiří S., Havlíčkův Brod za kupní cenu  286 772,00 Kč.

 

479/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1205/4 v domě čp. 1205,1206, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 3809,st.3808 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Dagmar Š.,Praha 5 a Jaroslav Š., Praha 5 za kupní cenu 308 941,00 Kč.

 

480/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1205/5 v domě čp. 1205,1206, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3809,st.3808 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím:Rostislav V., Havl.Brod za kupní cenu   166 498,00 Kč.

 

481/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1206/2 v domě čp. 1205,1206, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3809,st.3808 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Miroslava K.,Havlíčkův Brod a Milan  K., Štoky za kupní cenu 166 026,00 Kč.

 

482/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1206/6 v domě čp. 1205,1206, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3809, st.3808 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Alena M., Havlíčkův Brod za kupní cenu 307 054,00 Kč.

 

483/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1206/10 v domě čp. 1205,1206, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3809,st.3808 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Renata N.,Petr N., Havlíčkův Brod za kupní cenu 288 187,00 Kč.

 

484/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1237/3 v domě čp. 1237,1238, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3816,st.3815 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Jana B.,Havlíčkův Brod za kupní cenu  167 240,00 Kč.

 

485/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1237/6 v domě čp. 1237,1238, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3816,st.3815 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím:Jaroslava K. a Otakar K.,Havlíčkův Brod za kupní cenu 167 240,00 Kč.

 

486/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1238/1 v domě čp. 1237,1238, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3816,st.3815 zast.pl se všemi součástmi a příslušenstvím: Hana P.,Havlíčkův Brod za kupní cenu  303 772,00 Kč.

487/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1238/4 v domě čp. 1237,1238, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3816,st.3815 zas.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Svatava Š.a Josef Š., Havlíčkův Brod za kupní cenu 286 765,00 Kč.

 

488/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1262/3 v domě čp. 1262,1263, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3981,st.3982 zast.pl se všemi součástmi a příslušenstvím:Ivana R.,Havlíčkův Brod za kupní cenu  318 202,00 Kč.

 

489/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1262/5 v domě čp. 1262,1263  ulice Žižkov II Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3981,st.3982 zast.pl se všemi součástmi a příslušenstvím: Pavel S.a Iva S. Havlíčkův Brod za kupní cenu 318 202,00 Kč.

 

490/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1263/4 v domě čp. 1262,1263  ulice Žižkov II Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3981,st.3982 zast.pl se všemi součástmi a příslušenstvím: Soňa Š.,Havlíčkův Brod za kupní cenu  318 202,00 Kč.

 

491/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1269/4 v domě čp. 1269 ulice Žižkov II Havlíčkův Brod,včetně příslušného poluvlastnického  podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3987, zast.pl. se všemi  součástmi a příslušenstvím: Vladimír N., Havl. Brod za kupní cenu 385 142,00 Kč. 

 

492/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1269/13 v domě čp. 1269 ulice Žižkov II Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č. st.3987, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Zbyněk B.,Havlíčkův Brod za kupní cenu 385 142,00 Kč.

 

493/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1270/1  v domě čp. 1270 ulice Žižkov II Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3988, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Miroslava H. a Simon H.,Havlíčkův Brod za kupní cenu 304 531,00 Kč

 

494/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1294/1  v domě čp. 1294 ulice Žižkov II Havlíčkův Brod,včetně příslušného oluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4020, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Martin Č.,Havl.Brod za kupní cenu 275 303,00 Kč.

 

495/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1294/2  v domě čp. 1294 ulice Žižkov II Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4020, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Martin M., Havl. Brod za kupní cenu 146 609,00 Kč.

 

496/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1294/11 v domě čp. 1294 ulice Žižkov II Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4020, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Sebastian L.a Martina L., Havlíčkův Brod za kupní cenu 146 609,00 Kč.

 

497/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1295/9  v domě čp. 1295 ulice Žižkov II Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4021, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Josef V.a Marie V.,Havlíčkův Brod za kupní cenu 352 143,00 Kč.

 

498/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1574/1  v domě čp. 1574 ulice U Kasáren Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.2330, zast.pl.a nádvoří  se všemi součástmi a příslušenstvím: Michaela T., Havlíčkův Brod za kupní cenu 334 982,00 Kč.

 

499/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1870/6  v domě čp. 1870,1871 ulice Husova Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4437,st.4436, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Pavel H., Havl. Brod za kupní cenu  387 813,00 Kč.

 

500/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1870/9  v domě čp. 1870,1871 ulice Husova Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4437,st.4436, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Pavel B.,Havlíčkův Brod za kupní cenu  478 125,00 Kč.

 

501/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1871/9  v domě čp. 1870,1871 ulice Husova Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4437,st.4436, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Lukáš V.,Havlíčkův Brod za kupní cenu  477 063,00 Kč.

 

502/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1872/2  v domě čp. 1872, ulice Husova Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4302, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Lucie K., Havlíčkův Brod  za kupní cenu 192 807,00 Kč.

 

503/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1872/12 v domě čp. 1872, ulice Husova Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4302, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Ludvík Z., Havlíčkův Brod za kupní cenu 346 015,00 Kč.

 

504/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1872/15 v domě čp. 1872, ulice Husova Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4302, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Jiří F., Havlíčkův Brod za kupní cenu 316 316,00 Kč.

 

505/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1872/16 v domě čp. 1872, ulice Husova Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4302, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Michal H., Havl.Brod za kupní cenu 307 359,00 Kč.

 

506/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1872/22 v domě čp. 1872, ulice Husova Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4302, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím:Jaroslava Š., Havlíčkův Brod za kupní cenu   307 359,00 Kč.

 

507/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1872/27 v domě čp. 1872, ulice Husova Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4302, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Jan E.,Havl.Brod za kupní cenu 316 316,00 Kč.

 

508/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1872/37 v domě čp. 1872, ulice Husova Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4302, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Olga S., Havl.Brod za kupní cenu 308 302,00 Kč.

 

509/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1878/5  v domě čp. 1877, 1878 ulice Trčkova Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4441,st.4440, zast. pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Vladimír M., Havl.Brod za kupní cenu  426 626,00 Kč.

 

510/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1878/9  v domě čp. 1877, 1878 ulice Trčkova Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4441,st.4440, zast. pl. se všemi součástmi a příslušenstvím:Jaroslav H. a Alena H.,Havl.Brod za kupní cenu 426 626,00 Kč.

 

511/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1878/12 v domě čp. 1877, 1878 ulice Trčkova Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4441,st.4440, zast. pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Václav S. a Lenka S., Havl.Brod za kupní cenu 347 901,00 Kč.

512/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2382/2  v domě čp. 2382, ulice Brigádnická Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.1171, zast. pl. se všemi součástmi a příslušenstvím:  Marie  T., Havl.Brod za kupní cenu 233 521,00 Kč.

 

513/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2383/2  v domě čp. 2383, ulice Brigádnická Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.1172, zast. pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Marie F.,Havl. Brod za kupní cenu 178 376,00 Kč.

 

514/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2475/1  v domě čp. 2475, ulice Kokořínská  Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.1233, zast. pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Dana Č., Světlá N/Sáz. za kupní cenu 234 666,00 Kč.

 

515/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2475/10 v domě čp. 2475, ulice Kokořínská  Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.1233, zast. pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Marcela M.,Havl.Brod a Pavel M., Havlíčkův Brod za kupní cenu 224 120,00 Kč.

 

516/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2475/21 v domě čp. 2475, ulice Kokořínská  Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.1233, zast. pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Martin H.,Havl. Brod za kupní cenu 176 132,00 Kč.

 

517/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2491/1  v domě čp. 2491, ulice Pražská Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.1235, zast. pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Jaroslava M.,Havl. Brod za kupní cenu 278 915,00 Kč.

 

518/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2577/9  v domě čp. 2577, ulice Reynkova Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.1593, zast. pl. se všemi součástmi a příslušenstvím:Alena K., Havl. Brod za kupní cenu 175 546,00 Kč.

 

519/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2577/13 v domě čp. 2577, ulice Reynkova Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického  podílu na společných částech domu a pozemku č.st.1593, zast. pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Roman V.,Havlíčkův Brod za kupní cenu 175 546,00 Kč.

 

520/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2577/16 v domě čp. 2577, ulice Reynkova Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.1593, zast. pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Anna D.,Havlíčkův Brod za kupní cenu 175 546,00 Kč.

 

521/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2577/17 v domě čp. 2577, ulice Reynkova Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.1593, zast. pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Pavel M.,Havlíčkův Brod  za kupní cenu 175 546,00 Kč.

 

522/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2921/2  v domě čp. 2921, ulice Zahradnického Havl.Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 3307, zast. pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Stanislav M.,a Marie M., Havl.Brod za kupní cenu  529 934,00 Kč. 

 

523/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1170/1  v domě čp. 1170,1171,1172, ulice Jihlavská Havl.Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společ. částech domu a pozemku č.st.3703,st.3704,st.3705, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím:  Jiří Z.,a Renata Z., Havl.Brod za kupní cenu 339 711,00 Kč.

 

524/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1204/9  v domě čp. 1203,1204, ulice Žižkov II Havl.Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společ. částech domu a pozemku č.st.3811,st.3810,zast.pl.se všemi součástmi a příslušenstvím: František M., Havlíčkův Brod za kupní cenu 309 412,00 Kč.

 

525/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1872/5  v domě čp. 1872, ulice  Husova  Havlíčkův  Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4302, zast.pl.se všemi součástmi a příslušenstvím: Gabriela T.Havlíčkův Brod za kupní cenu 144 251,00 Kč.

 

526/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2577/23 v domě čp. 2577, ulice Reynkova Havlíčkův  Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.1593, zast.pl.se všemi součástmi a příslušenstvím: Pavlína S., Havlíčkův Brod za kupní cenu 175 546,00 Kč.

 

527/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2921/3 v domě čp. 2921, ulice Zahradnického Havl.Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3307, zast.pl.se všemi součástmi a příslušenstvím: František N.,a  Irena O., Havlíčkův Brod za kupní cenu 527 081,00 Kč.

 

528/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2577/1 v domě čp. 2577, ulice Reynkova Havl.Brod,včetně příslušného poluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.1593, zast.pl.se všemi součástmi a příslušenstvím: Eva Č.,Havlíčkův Brod za kupní cenu 175 546,00 Kč.

 

529/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1205/9 v domě čp. 1205,1206 ulice Žižkov II Havl.Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3809,st.3808 zast.pl.se všemi součástmi a příslušenstvím: Dana  M.,a Jaroslav M., Havlíčkův Brod za kupní cenu 286 772,00 Kč.

 

530/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1300/1 v domě čp. 1300,  ulice Žižkov II Havl.Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4017 zast.pl.se všemi součástmi a příslušenstvím: Petr P.,Havlíčkův  Brod za kupní cenu 259 747,00 Kč. 

 

531/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2381/8 v domě čp. 2381, ulice Brigádnická Havl.Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 1170 zast.pl.se všemi součástmi a příslušenstvím: Anna B.,Havlíčkův Brod za kupní cenu  440 031,00 Kč.

 

532/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č.123/06 z 20.2.06 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1270/9 v domě čp. 1270, ulice Žižkov II   Havl.Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 3988 zast.pl.se všemi součástmi a příslušenstvím: Petr Š.,Havlíčkův Brod za kupní cenu 165 465,00 Kč.

 

533/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č.125/06 z 20.2.06 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1294/6 v domě čp. 1294, ulice Žižkov II   Havl.Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 4020 zast.pl.se všemi součástmi a příslušenstvím: Martina M.,Havlíčkův Brod za kupní cenu 352 143,00 Kč.

 

534/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1877/1 v domě čp. 1877, 1878 ulice Trčkova Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4441,st.4440, zast. pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Pavel H.,Havlíčkův Brod za kupní cenu  426 155,00 Kč.

 

535/06 Změna Pravidel prodeje bytového fondu

Zastupitelstvo města schvaluje úpravu čl. II, odst. l) a čl. VII "Pravidel prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod", kterou se vypouští dosavadní organizátor prodeje Realitní kancelář Sever s.r.o. Ústí nad Labem a nahrazuje se novým organizátorem prodeje městem Havlíčkův Brod, organizační složkou Městská bytová správa, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod s účinností od 17. dubna 2006.

 

536/06 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/34

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/34 o výměře cca 98  m2 .

 

537/06 Záměr prodeje rybníka na pozemku parcelní č. 38/5 v k.ú. Květnov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje rybníka včetně pozemku vedeném v katastru nemovitostí parcelní č. 38/5  o výměře 906 m2 v k.ú. Květnov.

 

538/06 Odkoupení pozemkových parcel v k.ú. Havlíčkův Brod v lokalitě nad Nuselskou školou - revokace

Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 423/06 přijaté dne 24.4.2006 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:
Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod následujících parcelních čísel vedených v katastru nemovitostí od Karla F., Havlíčkův Brod a Jaroslavy K., Havlíčkův Brod:
     LV  617  ( Karel F.,podíl 1/2, Jaroslava K. podíl 1/2)
parc.č. KN 1949/17  o výměře     100 m2     ostatní plochy-ostatní komunikace
parc.č. KN 1035/8    o výměře     287 m2     ostatní plochy-ostatní komunikace
parc.č. KN 1032/5    o výměře     562 m2     ostatní plocha-dobývací prostor
parc.č. KN 1032/6    o výměře       71 m2     ostatní plocha-jiná plocha
parc.č. KN 1032/9    o výměře     715 m2     ostatní plocha-dobývací prostor
parc.č. KN 1032/10  o výměře       21 m2     ostatní plocha-jiná plocha
parc.č. KN 1032/11  o výměře     806 m2      ostatní plocha-dobývací prostor
parc.č. KN 1032/14  o výměře     109 m2      zahrada
parc.č. KN 1032/15  o výměře     170 m2      ostatní plocha-jiná plocha
parc.č. KN 1032/16  o výměře    1730 m2     ostatní plocha-jiná plocha
parc.č. KN 1046/1    o výměře     232 m2      trvalý travní porost
parc.č. KN 1046/10  o výměře     263 m2       trvalý travní porost
parc.č. KN 2341/23  o výměře       20 m2       ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č. KN 3888/2    o výměře         9 m2      ostatní plocha-jiná plocha
     LV 619  (Karel Fischer)

parc.č. KN  982/59    o výměře      10 m2      ostatní plocha-jiná plocha  
parc.č. KN 1031/4     o výměře    845 m2      ostatní plocha-neplodná půda
parc.č. KN 1O46/8     o výměře  2421 m2      trvalý travní porost
parc.č. KN 1047         o výměře  3862 m2      trvalý travní porost
parc.č. KN 1048/6     o výměře   2572 m2      orná půda
parc.č. KN 1050/9     o výměře   1870 m2      ostatní plocha-dobývací prostor
parc.č. KN 1050/22   o výměře       62 m2      ostatní plocha-skládka 
parc.č. KN 3775/5     o výměře      45 m2       orná půda
parc.č. PK 1050/1     o výměře   2185 m2           -
     LV  620  (Kutová Jaroslava)
parc.č. KN 1031/5     o výměře       83 m2     ostatní plocha-neplodná půda
Cena uvedených pozemků o celkové výměře 19.050 m2 stanovená znaleckým posudkem činí 1.256.190  Kč + 3%. Znalecký posudek a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

539/06 Odkoupení pozemků od akciové společnosti Benzina

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemků pozemkových parcel č. 942/47, 942/48, 942/41, 936/8, 3874, 936/10, 936/7, 936/6, 936/2 a podílu ve výši id. 1/2 pozemků pozemkových parcel č. 942/49, 942/42, 942/40, 942/50 od a.s. Benzina se sídlem  Praha 7, Dělnická 12 za celkovou kupní cenu ve výši Kč 720.540.

 

540/06 Odkoupení nemovitého majetku v rámci konkursního řízení

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku pozemkové parcely č. 689/24 o výměře 46 m2 a pozemku pozemkové parcely č. 689/23 o výměře 155 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od správce konkursní podstaty  Ing. Miloše B., Hradec Králové za nabídnutou kupní cenu Kč 240/m2.

 

541/06 Odkoupení nemovitého majetku v rámci konkursního řízení

Zastupitelstvo města neschvaluje odkoupení kolny postavené na pozemku stavební parcely č. 5827 v katastrálním území Havlíčkův Brod od správce konkursní podstaty  Ing. Miloše B., Hradec Králové.

 

542/06 Záměr prodeje budovy a pozemků v ulici Na Losích

Zastupitelstvo města  vyjímá majetek jeslí a stacionáře Na Losích 738 , který svěřilo do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci  Sociální služby města Havlíčkova Brodu zřizovací listinou ze dne 27.6.2005, z této správy k datu 31. května 2006

 

543/06 Záměr prodeje budovy a pozemků v ulici Na Losích

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 zřizovací listiny, kterým je změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu v její závazné příloze č. 1, kde se vypouští ze správy  majetek jeslí a stacionáře Na Losích 738

 

544/06 Záměr prodeje budovy a pozemků v ulici Na Losích

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stavební parcely č. 1757, pozemku pozemkové parcely č. 537/16 a komplexu budov čp. 738 postavených na této stavební parcele v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

545/06 Prodej volných bytů za tržní ceny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 5 v domě čp. 1294 Žižkov II, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p.č. st. 4020 se všemi součástmi a příslušenstvími.
Kupující: Dana a Petr P., Horní Studenec, za kupní cenu 540.000 Kč.

 

546/06 Prodej volných bytů za tržní ceny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 13 v domě čp. 1239 Žižkov II, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p.č. st. 3817 a p.č. st. 3818 se všemi součástmi a příslušenstvími.
Kupující: Manželé J., Kamená Lhota,  za kupní cenu 1.000.000 Kč.

 

547/06 Kupní smlouva - prodej vodovodu a kanalizace v lokalitě Spálená Stráň

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením předložené kupní smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., Žižkova 832, Havlíčkův Brod, IČ 48173002 jejíž předmětem je prodej vodovodu a kanalizace v lokalitě Na Spálené Stráni.

 

548/06 

číslo přiděleno omylem

 

549/06 Granty navržené výborem pro sport, volnočasové aktivity a prevenci kriminality na rok 2006

Zastupitelstvo města na základě doporučení výboru pro sport, volnočasové aktivity a prevenci kriminality schvaluje převedení finanční částky 41 tis. Kč z grantového programu "Sportem ke zdravému životnímu stylu" na grantový program " Volnočasové aktivity - primární prevence kriminality".

 

550/06 Granty navržené výborem pro sport, volnočasové aktivity a prevenci kriminality na rok 2006

Zastupitelstvo města na základě doporučení výboru pro sport, volnočasové aktivity a prevenci kriminality schvaluje přidělení grantových prostředků na grantové pragramy " Sportem ke zdravému životnímu stylu" a " Volnočasové aktivity - primární prevence kriminality" z rozpočtu města na rok 2006 podle přílohy podkladu číslo 1.

 

551/06 Granty navržené výborem pro sport, volnočasové aktivity a prevenci kriminality na rok 2006

Zastupitelstvo města na návrh výboru pro sport, volnočasové aktivity a prevenci kriminality ukládá radě města dořešit umístění dětského dopravního hřiště a znovu prozkoumat možnost vybudování hřiště v lokalitě Základní školy Nuselská.

 

552/06 Granty navržené výborem pro sport, volnočasové aktivity a prevenci kriminality na rok 2006

Zastupitelstvo města schvaluje v případě výše uvedených grantů vyjímečně zpětné čerpání grantových prostředků, nejdříve však 30 dnů před konáním grantem podporované akce.

 

553/06 Účast na valných hromadách

Zastupitelstvo města deleguje na základě § 84, odst. 2, písm. g)  zákona 128/2000 Sb. Vladimíra Huška (náhradník Jan Schwarz) jako zástupce města na valnou hromadu  Kulturního domu Ostrov s r.o. Havlíčkův Brod. 

 

554/06 Účast na valných hromadách

Zastupitelstvo města deleguje na základě § 84, odst. 2, písm. g)  zákona 128/2000 Sb. Jiřího Kopice jako zástupce města na valnou hromadu  HC Rebel a.s. Havlíčkův Brod

 

555/06 Účast na valných hromadách

Zastupitelstvo města deleguje na základě § 84, odst. 2, písm. g)  zákona 128/2000 Sb. Libora Honzárka (náhradník Ing. Tomáš Vak) jako zástupce města na valnou hromadu  Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod

 

556/06 Účast na valných hromadách

Zastupitelstvo města deleguje na základě § 84, odst. 2, písm. g)  zákona 128/2000 Sb. Ing. Ivana Kuželku jako zástupce města na členskou schůzi Lesního družstva ve Štokách.

 
Ing. Tomáš HERMANN
Libor HONZÁREK
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana FISCHEROVÁ, CSc.
                                                                                                    starostka