usnesení zastupitelstva města 27. 3. 2006Přítomni:

Ing. Karel Báťa, MUDr. Gabriela Cyranyová, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Jaromír Hlaváč, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Milan Koudelka, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějka, Milan Plodík, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Tomáš Vak, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček, Eva Vyoralová, Oldřich Záruba

Omluveni:

Mgr. Blanka Vyhnalíková

 

195/06 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z předchozích jednání, včetně informace o prodloužení termínu plnění usnesení č: 270/04 a 102/04 do 30.6.2006 a usnesení č. 111/04 do 30.4.2006.

 

196/06 Prodej městských bytových domů

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o provedené kontrole plnění mandátní smlouvy č. HO/127/2005/Fik uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a Realitní kanceláří Sever s.r.o. a její výpovědi radou města.

 

197/06 Prodej městských bytových domů

Zastupitelstvo města se ze zákona (podle § 43 a an. Občanského zákoníku a §22 an. zákona 72/1994 Sb.) cítí být vázáno výší nabídkové ceny bytových jednotek, které byly doručeny řádným nájemcům v domech určených k prodeji, a tyto ceny tedy nájemcům garantuje.

 

198/06 Číslo přiděleno omylem

 

199/06 Prodej městských bytových domů

Zastupitelstvo města deklaruje zájem na řádném dokončení celého procesu prodeje bytového fondu. V důsledku vypovězení mandátní smlouvy přerušuje proces administrace prodejů nejdéle do 31. 5. 2006, přičemž všem, kteří přijmou nabídku na prodej v průběhu tohoto období budou všechny lhůty a nároky vyplývající ze zákona a schválených pravidel prodeje zachovány.

 

200/06 Prodej městských bytových domů

Zastupitelstvo města schvaluje ceny bytových jednotek v domech, kde nabídky na prodej ještě nebyly řádným nájemcům doručeny takto:
- Husova 1868-69: Kč 6.250/m2 základní cena, Kč 5.312,50/m2 cena s 15% slevou za rychlou akceptaci 

- Žižkov II 1235-6: Kč 5.546,25/m2 základní cena, Kč 4.714,31/m2 cena s 15% slevou za rychlou akceptaci

 

201/06 Autobusový terminál - informace o dalším postupu

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 3. 3. 2006 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadání veřejné zakázky "Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě" a o pokutě ve výši 100.000 Kč uložené ve správním řízení a ukládá radě města předložit zastupitelstvu návrh opatření, která učinila či učiní s cílem předejít podobným pochybením.

 

202/06 Autobusový terminál - informace o dalším postupu

Zastupitelstvo města bere na vědomí stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podle něhož nebude vydána certifikace k proplacení dotace Evropských společenství na projekt  "Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě" ve výši 47.619.385 Kč (63,49% uznatelných nákladů) s odkazem na pravomocné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o porušení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ze strany příjemce dotace, pokud nedojde k vypsání nového výběrového řízení na dodavatele stavby.

 

203/06 Autobusový terminál - informace o dalším postupu

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o výsledku jednání se zástupci dodavatele stavby "Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě" o možnostech a podmínkách ukončení smlouvy o dílo č. 780300 09806 5 5123 ze dne 25. 8. 2005 dohodou ke dni 31. 3. 2006 v návaznosti na usnesení 55/06/ZM. V současné chvíli není možné dospět k dohodě o ukončení smlouvy.

 

204/06 Změna vyhlášky č. 7/2003

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

205/06 Prodej volných bytů za tržní ceny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 5 v domě čp. 1294 Žižkov II, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p.č. st. 4020 se všemi součástmi a příslušenstvími.
Kupující Božena K. Oudoleň.

Za kupní cenu 620.111,-Kč.

 

206/06 Prodej volných bytů za tržní ceny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 5 v domě čp. 1171 Jihlavská ul., Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p.č.st. 3703,p.č.st. 3704, p.č.st. 3705 se všemi součástmi a příslušenstvími.
Kupující ing. David F., Praha 10
Za kupní cenu 600.666,60 Kč. V případě odstoupení od smlouvy zastupitelstvo města schvaluje jako náhradníka p. Milenu M. ( Havl. Brod) za cenu 561.000,-Kč.

 

207/06 Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 499/3 a 499/7

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 499/3 o výměře 1400 m2 odděleného geometrickým plánem č. 5207- 1044/2006 z pozemků ppč. 499/3 a ppč. 499/7 Českému svazu chovatelů, základní organizaci Havlíčkův Brod se sídlem Na Spádu 971, Havlíčkův Brod, IČ: 601 269 22, s tím, že schvaluje zřízení předkupního práva pro všechny formy zcizení. Cena pozemku činí 105 530 Kč. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

208/06 Prodej objektu čp. 2272 a pozemků v katastrálním území Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy čp. 2272 na stavební parcele č. -565/1, pozemku stavební parcely č. -565/1, pozemku pozemkové parcely č. 3767 v katastrálním území Havlíčkův Brod Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se sídlem Kališnická 4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČ 62933591, zastoupené ředitelem RNDr. Františkem Pelcem, za celkovou kupní cenu ve výši Kč 1.999.999,-Kč.

 

209/06 Smlouva budoucí kupní na objekty vybudované investorem stavby "Obchodní centrum Havlíčkův Brod" na pozemcích ve vlastnictví InterCory, spol. s.r.o. a na pozemcích ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. HO 035/2006/MZ s InterCorou spol. s r.o., Lochotínská 18, 201 00 Plzeň ve znění přiloženého podkladového materiálu.

 

210/06 Smlouva budoucí kupní na objekty vybudované investorem stavby "Obchodní centrum Havlíčkův Brod" na pozemcích ve vlastnictví InterCory, spol. s.r.o. a na pozemcích ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Havlíčkův Brod k tíži pozemků p. č. 2393/1 a 2260/5 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví kraje Vysočina, respektive k jejich částem vymezeným geometrickým plánem, spočívající ve zřízení a provozování stavby "Kabelové vedení VO - osvětlení přechodu pro chodce v ul. Bělohradská a Nádražní v H. Brodě" a s tím souvisejícím právu vstupu oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na tyto pozemky za účelem udržování a provádění oprav stavby bezúplatně.

 

211/06 Prodej objektu čp. 72 a pozemků v katastrálním území Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy čp. 72 na stavební parcele č. -93, pozemku stavební parcely č. -93, pozemku pozemkové parcely č. 705, 704/3 a 703 v katastrálním území Mírovka firmě VULTUR Trading s.r.o., Karoliny Světlé  147, 280 02 Kolín, IČ 475 36 543 zastoupené p. Josefem Chromiakem za celkovou kupní cenu ve výši Kč 1.350.000,-Kč a ukládá radě města předložit zastupitelstvu města návrh  kupní smlouvy k odsouhlasení.

 

212/06 dům čp. 578 Sázavská

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů V., Havlíčkův Brod o poskytnutí slevy z kupní ceny bytu nebo poskytnutí dotace na rekonstrukci bytu a potvrzuje platnost nabídkové ceny bytu č. 6, jehož jsou řádnými nájemci, v nezměněné výši.

 

213/06 Záměr prodeje pozemku  k.ú. Havlíčků Brod ppč. 1849/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 7011 o výměře 113 m2 odděleného geometrickým plánem č. 4970-8/2005 z pozemku ppč. 1849/1.

 

214/06 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Suchá  ppč. 541/4

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku v k. ú. Suchá ppč. 541/4 o výměře 9170 m2 a části ppč. 541/1, 541/3 a 541/5 o celkové výměře záboru cca 1357 m2.

 

215/06 Záměr prodeje části pozemku k.ú. Havlíčků Brod ppč. 2359/27

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2359/27 o výměře cca 30 m2 .

 

216/06 Prodej pozemků v zahrádkové kolonii osada " Vodárna"

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5043 o výměře 38 m2 a ppč. 1592/2 o výměře 377 m2 manželům Bohumilu a Stanislavě Ch., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 40 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

217/06 Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2393/7

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2393/24 o výměře 83 m2 a ppč. 1903/30 díl "a" o výměře 1 m2, oddělených geometrickým plánem č. 5172-1276/2005 z pozemku ppč. 2393/7 Emílii H., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 240 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

218/06 Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2393/7

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2393/25 o výměře 14 m2 odděleného geometrickým plánem č. 5172-1276/2005 z pozemku ppč. 2393/7  manželům Daliboru a Marcele C., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 240 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

219/06 Prodej pozemků v k.ú. Suchá ppč. 58/20 a 58/4

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Suchá ppč.  58/20 o výměře 655 m2 a 58/4 o výměře 94 m2 Marii M., Havlíčkův Brod. Celková cena obou pozemků činí 1 Kč vzhledem k tomu, že kupní cena byla ze strany žadatelky již dříve uhrazena. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

220/06 Prodej pozemku v k.ú. Suchá ppč. 53/35

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Suchá ppč. 53/35 o výměře 500 m2 manželům Mileně a Jaroslavu K., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  322,10 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

221/06 Odkoupení pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 2170/9 v rámci stavby "Odkanalizování průmyslové zóny Havlíčkův Brod a obce Mírovka"

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2170/9 o výměře 29 m2 od firmy Agroslužby Havlíčkův  Brod, a.s., Baštínov  117, Havlíčkův Brod IČ: 64828361. Cena pozemku činí  6.960 Kč.

 

222/06 Věcné břemeno v k.ú. Havlíčkův Brod  k tíži ppč.  2099/7 a 2099/8 v rámci stavby  "Odkanalizování průmyslové zóny  Havlíčkův Brod a obce Mírovka"

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vedení a údržby kanalizace a elektropřípojky, jejich provozu a oprav a odstraňování případného stromoví, dále v právu v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí  pro katastrální území Havlíčkův Brod ppč. 2099/7 a 2099/8  ve vlastnictví firmy Agroslužby Havlíčkův  Brod, a.s., Baštínov 117, Havlíčkův Brod IČ: 64828361, ve prospěch města Havlíčkův Brod. Věcné břemeno bude zřízeno za úhradu v jednorázové výši 7 160 Kč.

 

223/06 Prodej pozemku ppč. 32/3 v k.ú. Mírovka - revokace

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 12/04 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku v k.ú. Mírovka ppč.32/3  díly  "a, b" o výměře 111 m2 ( oddělené geometrickým plánem č.304-70/2003 z pozemků ppč.1064/1 a  ppč.32/6 ) ve výši ideální 3/4 Aleně V., bytem Mírovka a ve výši ideální 1/4 Anně P., bytem Mírovka . Cena pozemku činí 70 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

224/06 Odkoupení pozemku od Ministerstva obrany ČR

Zastupitelstvo města schvaluje nabytí nepotřebného vojenského majetku do vlastnictví města Havlíčkův Brod kupní smlouvou. Předmětem prodeje je následující nemovitost včetně součástí a příslušenství:
pozemek:
parcelní č. 2792/ 5 o výměře 6860 m2 - ostatní plocha-jiná plocha,
to vše v k.ú. Havlíčkův Brod, zapsáno na listu vlastnictví číslo 320, pro k.ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod. Cena pozemku včetně znalečného činí 281.080,00 Kč, tj. 40,97 Kč/m2 dle posudku, který zadala Vojenská stavební a ubytovací správa Pardubice.

 

225/06 Odkoupení pozemku od Ministerstva obrany ČR

Zastupitelstvo města ukládá radě města poskytnout Ministerstvu obrany ČR spolupráci při přípravě prodeje a předložit zastupitelstvu města úplný text návrhu kupní smlouvy ke schválení.

 

226/06 Směna pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč.1083/28

Zastupitelstvo města bere na vědomí postup hospodářského odboru ve věci zveřejnění záměru směny části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1083/28 a tento postup schvaluje.

 

227/06 Směna pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč.1083/28 - revokace

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 406/04 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 1249 díl "a"  o výměře 1m2 odděleného geometrickým plánem č. 5135-1223/2005 z pozemku ppč. 1083/28 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 3939 o výměře 1 m2 odděleného týmž geometrickým plánem  z pozemku stpč. 1249 ve vlastnictví žadatelky Martiny H., bytem Havlíčkův Brod. Žadatelka uhradí polovinu souvisejících nákladů v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

228/06 Bezúplatný převod vojenského majetku do vlastnictví Města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje nabytí nepotřebného vojenského majetku do vlastnictví města Havlíčkův Brod darovací smlouvou podle zákona č. 174/2003 Sb. 
Předmětem převodu budou následující nemovitosti včetně součástí a příslušenství:
pozemky:
parc. č. st. 6052 o výměře 244 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. st. 6053 o výměře 246 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. st. 6054 o výměře 245 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. st. 6055 o výměře 246 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 3916 o výměře 35 m2 - ostatní plocha - jiná plocha
stavby:
budova čp. 3277, bytový dům na parc. č. st. 6052
budova čp. 3276, bytový dům na parc. č. st. 6053
budova čp. 3275, bytový dům na parc. č. st. 6054
budova čp. 3274, bytový dům na parc. č. st. 6055
to vše v k.ú. Havlíčkův Brod, zapsáno na listu vlastnictví číslo 7880, pro k.ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod. Výčet převáděných nemovitostí, jejich součástí a příslušenství bude upřesněn v dohodě s Ministerstvem obrany ČR při přípravě převodu a uveden v návrhu darovací smlouvy.

 

229/06 Bezúplatný převod vojenského majetku do vlastnictví Města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ukládá radě města podat žádost Ministerstvu obrany ČR o převod nepotřebného vojenského majetku, poskytnout Ministerstvu obrany ČR spolupráci při přípravě převodu a v případě schválení převodu Vládou ČR předložit zastupitelstvu města úplný text návrhu darovací smlouvy ke schválení.

 

230/06 Bezúplatný převod a prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod pod komunikací "Lidická-Havířská" - 2. stavba

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků následujících parcelních čísel ve vlastnictví města Havlíčkův Brod kraji Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57:
1) 2890/5 o výměře 79 m2
2) 3755/47 o výměře 193 m2
Uvedené pozemky město Havlíčkův Brod získalo bezúplatným převodem od Pozemkového fondu České republiky smlouvou č. 1005990518 ze dne 14. 9. 2005.

 

231/06 Bezúplatný převod a prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod pod komunikací "Lidická-Havířská" - 2. stavba

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků následujících parcelních čísel ve vlastnictví města Havlíčkův Brod kraji Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57:
1) 3755/131  o výměře   14 m2
2) 3911/10    o výměře 182 m2. 
Uvedené pozemky město Havlíčkův Brod získalo na základě kupní smlouvy č. HO/99/81/36/ks/Ho ze dne 18. 11. 1999 a prodej kraji Vysočina se uskuteční za stejnou cenu tj. 200,19 Kč/m2 - celkem 39.237 Kč. 
3) 2897/14  o výměře 546 m2 
4) 3911/7 o výměře 51 m2 
Uvedené pozemky město Havlíčkův Brod získá na základě smluv i smlouvách budoucích kupních č. HO/316/2005 a HO 324/2005 za cenu Kč 240/m2 a prodej kraji Vysočina se uskuteční za stejnou cenu, tj. celkem za 143.280 Kč. Do doby nabytí pozemků do vlastnictví města bude prodej pozemků ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí kupní
Kraj Vysočina dle přijatých zásad města Havlíčkův Brod uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

232/06 Telekomunikační vedení - "Havlíčkův Brod - Smetanovo náměstí - Optická síť" - věcné břemeno - revokace

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí, parc. č. 2259/150, 2259/149, 2259/128, 2259/77, 2259/136, 2259/137, 2259/139, 2512/2, 2512/1, 2259/130, 2259/123, 2259/129, 2259/34, 2259/114, 2259/108, 2259/104, 2259/105, 2259/109, 2259/100, 2259/101, 2259/82, 2259/85, 2259/33, 2259/55, 2259/86, 3603, st. 4302, st. 4436, st. 4437, st. 4438, st. 4439 (u této nemovitosti je vlast. podíl 1433/1578), st. 4303, st. 5054, st. 138/2, st. 4517/2, st. 4517/1, st. 4300, st. 4299, st. 4298, st. 4440 (u této nemovitosti je vlast. podíl 11/12), st. 4441 (u této nemovitosti je vlast. podíl 11/12) a odsouhlasuje provedení vnitřních rozvodů v budovách č.p. 1872, 1871, 1870, 1869, 1868 (u této budovy je vlast. podíl 1433/1578),  1867, 1880,1879, 1857, 1860 (u této budovy je vlast. podíl 25425/26048), 1859, 1877 (u této budovy je vlast. podíl 11/12), 1878 (u této budovy je vlast. podíl 11/12),  vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Nádražní 397, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu. Dřeviny v blízkosti stavby budou při stavbě zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a aby byly ochráněny od případného poškození kmenů (např. bedněním). Požadujeme dodržení norem ČSN DIN 18 920 (83 9061), zejména článku 3.9 (ochrana kořenového systému při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů).
Požadavky:
1. Výkopy v blízkosti stromů budou prováděny ručně a ne blíže než 1 m od paty kmenů stromů. Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm, ostatní lze přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Kořeny o průměru 2-3 cm či jiná poškození je nutno ošetřit prostředky na ošetření ran. Odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním a před mrazem.
2. Stromy budou chráněny před mechanickým poškozením (pohmoždění kůry kmene, větví, poškození koruny apod.). To lze zajistit bedněním, které se musí připevnit tak, aby nepoškodilo strom.
Nezpevněné travnaté plochy budou uvedeny do původního stavu. Bude dodržena norma ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků. Terén bude urovnán, ohumusován, zbaven větších kamenů, oset travou a předán městu po provedení seče.

 

233/06 Rozšíření zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod v článku 6, v odstavci o hlavní účel a hlavní předmět činnosti "provozování dešťové kanalizace" a v článku 11, v odstavci 1.2. o písmeno ch) dle znění podkladového materiálu č. 90/06.

 

234/06 Rozšíření statutu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření statutu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod v článku II. , o "dešťovou kanalizaci" - zajištění správy v souladu s příslušnými předpisy.

 

235/06 Dotace 2006 - vyřazené žádosti

Zastupitelstvo města schvaluje předložený protokol o vyřazených žádostech o dotaci z rozpočtu města na rok 2006.

 

236/06 Návrh změny Zásad pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu města

Zastupitelstvo města schvaluje s účinností od 1.4.2006 úpravu Zásad pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu města ve znění přílohy podkladu ZM/73/06.

 

237/06 Kontrola vyúčtování dotací a grantů poskytnutých v roce 2005

Zastupitelstvo města vyhovuje žádosti FC Slovan a schvaluje zaplacení 1. splátky na pořízení traktoru z dotace města na rok 2005

 

238/06 Kontrola vyúčtování dotací a grantů poskytnutých v roce 2005

Zastupitelstvo města schvaluje tolerování opožděného podání vyúčtování grantů za rok 2005 příjemců prostředků z rozpočtu města - Vladěny Hlaváčkové, FC Slovan,  Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - klub Havlíčkův Brod, ing. Vladimíra Kunce, Jiřího Čáslavského. Tyto subjekty jsou však podle Zásad vyřazeny ze žadatelů o granty na rok 2005.

 

239/06 Kontrola vyúčtování dotací a grantů poskytnutých v roce 2005

Zastupitelstvo města konstatuje hrubé porušení Zásad města pro poskytování dotací a grantů a uzavřené smlouvy u grantu Sportem ke zdravému životnímu stylu - Florball a potápění na koupališti (slunce, voda, sport) příjemcem Ondřejem Včelou, Světlá nad Sázavou a ukládá právnímu oddělení postupovat v souladu se Zásadami k vrácení grantových prostředků do rozpočtu města včetně sankcí.

 

240/06 Základní škola Konečná - informace.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o postupu řešení problematiky Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884.

 

241/06 Dotace 2006

Zastupitelstvo města schvaluje dotace z rozpočtu města na rok 2006 podle upravené přílohy předloženého podkladu č. 78/2006.

 

242/06 Dotace 2006

Zastupitelstvo města ukládá radě města jednat s představenstvem FC Slovan Havlíčkův Brod o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2006.

 

243/06 Jednání Finančního výboru 6.3.2006 - hřiště Šmolovy

Zastupitelstvo města ukládá radě města jednat dále o možnostech odkoupení nebo směny pozemků s vlastníkem pozemků pod stávajícím sportovním hřištěm ve Šmolovech p. Adamcem.

 

244/06 Rezignace člena výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Jiřího Jaška na členství ve výboru pro územní plán a rozvoj města. Za jeho dobrou práci mu děkuje.

 

245/06 Rezignace člena výboru

Zastupitelstvo města volí členkou výboru pro územní plán a rozvoj města Lenku Rechtigovou, Na Výšině 3276, Havlíčkův Brod.

 

246/06 Usnesení z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání - 20.3.2006

Zastupitelstvo města ukládá radě města vytipovat vhodné pozemky pro potřeby vybudování dopravního hřiště.

 

247/06 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4237/3

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4237/3 o výměře 1 m2 Janě T., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 680 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.
Ing. Tomáš HERMANN, v. r.

místostarostové

                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.
                                                                                                     starosta