usnesení zastupitelstva města 27. 11. 2006Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kadlec, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

 

762/06 Plán jednání zastupitelstva 2006/07

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých zasedání v roce 2006 a 2007.

 

763/06 Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo ruší všechny výbory zastupitelstva zřízené usnesením zastupitelstva města č. 8/03 pro uplynulé volební období.

 

764/06 Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města schvaluje jednací řád výborů zastupitelstva dle upravené přílohy podkladu č. 603/06.

 

765/06 Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města ruší pracovní skupinu pro převzetí majetku armády ČR ustavenou usnesením ZM č. 531/03.

 

766/06 Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích volí členy finančního výboru: Bohuslava Douchu,Jiřího Růžičku, Štefana Nigoše, Jaroslava Šuberta, Františka Holase, Evu Vyoralovou, Stanislava Hanuše a Zbyňka Domkáře. 
Předsedou finančního výboru zastupitelstvo města volí Jana Tecla.

 

767/06 Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích volí členy kontrolního výboru: Jiřího Kopice, Stanislavu Peckovou, Radomíra Klímu, Čestmíra Doležala, Františka Holase, Janu Zdvihalovou, Ivanu Mojžyškovou a Petra Krále.
Předsedou kontrolního výboru zastupitelstvo města volí Zdeňka Dobrého.

 

768/06 Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích volí členy hospodářského výboru: Jiřího Kopice, Zdeňka Kadlece, Jiřího Růžičku, Karla Báťu, Miloše Kejklíčka, Martinu Křípalovou, Josefa Vašíčka a Ivana Kuželku.
Předsedou hospodářského výboru zastupitelstvo města volí Čeňka Jůzla.

 

769/06 Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích volí členy  výboru pro územní plán a rozvoj města: Jana Abbrenta, Petra Douchu, Karla Röhricha, Milana Plodíka, Libora Honzárka, Vlastimila Hladíka, Lenku Rechtigovou a Josefa Topolovského.
Předsedou výboru pro rozvoj města zastupitelstvo města volí Zdeňka Kopeckého.

 

770/06 Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích volí členy  výboru pro sociální a zdravotní tématiku: Stanislavu Báčovou, Jaroslava Ficka, Hanu Hlaváčkovou, Vladimíru Jarošovou, Jiřího Vondráčka, Ivanu Štrossovou, Františka Šenka a Pavla Antonína.
Předsedou výboru pro sociální a zdravotní tématiku zastupitelstvo města volí Petra Libuse.

 

771/06 Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích volí členy  výboru pro výchovu, vzdělání a sport: Kláru Sojkovou, Lukáše Bičíka, Miloše Fikara, Jaroslava Staňka, Janu Hartmanovou, Ladislava Fialu a Veroniku Prchalovou. 
Předsedou výboru pro výchovu, vzdělání a sport zastupitelstvo města volí Lenku Šoposkou.

 

772/06 Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích volí členy výboru pro  cestovní ruch a kulturu: Martinu Matějkovou, Zinu Zborovskou, Karla Palána, Milana Václavka, Jaroslava Pejchala, Hanu Merclovou, Evu Vyoralovou a Jiřího Čáslavského.
Předsedou  výboru pro cestovní ruch a kulturu zastupitelstvo města volí Jana Schwarze.

 

773/06 Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích volí členy výboru pro životní prostředí: Janu Kouřilovou, Zbyňka Stejskala, Jaroslava Procházku, Václava Fejta, Petra Krajcigera, Alenu Štěpánkovou, Milana Hyliše a Miloše Tajovského.
Předsedou výboru pro životní prostředí zastupitelstvo města volí Václava Hlaváče.

 

774/06 Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru předložit na prosincové jednání zastupitelstva návrh na odměňování členů výborů zastupitelstva v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. a § 84, odst. 2 , písm. n) zákona 128/2000 Sb.

 

775/06 Účast zástupců města v orgánech společností, kde má město majetkovou nebo jinou účast

Zastupitelstvo města doporučuje představenstvu HC Rebel a.s.na základě rezignace tří  dosavadních členů představenstva na základě čl. 15, odst. 4 stanov společnosti jmenovat za náhradní členy představenstva do nejbližší valné hromady Jiřího Kopice, Zdeňka Kadlece a Petra Libuse.

 

776/06 Účast zástupců města v orgánech společností, kde má město majetkovou nebo jinou účast

Zastupitelstvo města na základě rezignace předsedy dozorčí rady a.s. HC Rebel doporučuje k volbě za člena dozorčí rady Jana Abbrenta.

 

777/06 Účast zástupců města v orgánech společností, kde má město majetkovou nebo jinou účast

Zastupitelstvo města doporučuje radě města na základě čl. 1O zakladatelské listiny Teplo HB s r.o. odvolání stávající dozorčí rady společnosti a jmenování nové ve složení Zdeněk Kadlec, Zdeněk Kopecký, Lenka Šoposká.

 

778/06 Účast zástupců města v orgánech společností, kde má město majetkovou nebo jinou účast

Zastupitelstvo města schvaluje žádost  představenstvu Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.o svolání mimořádné valné hromady akciové společnosti podle článku 13, odst. 8 an. stanov s programem odvolání dosavadního představenstva a volbou nového.
K volbě do představenstva Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. doporučuje tyto dva kandidáty: Jana Abbrenta a Tomáše Hermanna.

 

779/06 Návrh rozpočtových opatření pro období 11/2006

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje změny schváleného rozpočtu města 11/2006 takto:

a) zvýšení rozpočtových příjmů dle tabulkové přílohy materiálu ZM č. 641 o 33.908,50 tis. Kč ; upravený rozpočet příjmů města na rok 2006 po změnách k 30.11.2006 činí 521.210,00 tis. Kč

b) zvýšení rozpočtových výdajů dle tabulkové přílohy materiálu ZM č. 641 o 24.474,80 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2006 po změnách k 30.11.2006 činí 538.667,40 tis. Kč

 

c) očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2006 - deficit - se rozpočtovým opatřením 11/2006 nastavuje na hodnotu (-)17.457,49 tis. Kč 

 

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2006 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2006 a dále finančními prostředky z přebytku hospodaření za rok 2005 a předchozích let.

 

780/06 Rozpočtové změny v období 12/2006

Zastupitelstvo města schvaluje pro období 01.12.2006 do 31.12.2006 pořízení změn rozpočtu vyvolaných vztahy k územním rozpočtům vyšší úrovně a ke státnímu rozpočtu (účelově vázané dotace, transfery, granty), které budou měnit výši rozpočtových příjmů nebo výdajů a budou mít dopad na celkové saldo rozpočtu v uvedeném období. K zápisu těchto transferů zmocňuje zastupitelstvo města Ekonomický odbor MěÚ a ukládá předložit přehled takto pořízených změn rozpočtu ke schválení na jednání ZM 01/2007.

 

781/06 Novelizace vyhlášky 8/2006 o poplatku za komunální odpad.

Zastupitelstvo města schvaluje návrh vyhlášky č. 8/2006, kterou se novelizuje vyhláška č. 13/2005 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v doslovném znění dle přílohy materiálu č. 319/06. Sazba poplatku místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se pro rok 2007 nemění a činí 480 Kč/poplatník/rok.

 

782/06 Obecně závazná vyhláška č. 7/2006 O místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města schvaluje návrh vyhlášky č. 7/2006 O místním poplatku ze vstupného  v doslovném znění dle přílohy materiálu č. 322/06.

 

783/06 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města schvaluje „Program regenerace městské památkové zóny – aktualizace 2005“.

 

784/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1269/5 v domě čp. 1269 ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3987, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Vladimír P., Havlíčkův Brod za kupní cenu 307 831,00 Kč.

 

785/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 486/06 z 29.5.06 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1238/1 v domě čp.1237,1238, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3816,st.3815 zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím: Hana S. a Martin S., Havlíčkův Brod za kupní cenu 303 772,00 Kč.

 

786/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 91/06 z 20.2.06 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1237/2 v domě čp. 1237,1238 ulice Žižkov II Havl.Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3816,st.3815 zast.pl.se všemi součástmi a příslušenstvím: Ludmila P., Havlíčkův Brod za kupní cenu: 287 710,00 Kč.

 

787/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 498/06 z 29.5.2006 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1574/1 v domě čp. 1574 ulice U Kasáren Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č. st. 2330, zast. pl. a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím: Michaela P. a Michal P., Havlíčkův Brod za kupní cenu 334 982,00 Kč.

 

788/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 529/06 z 29.5.2006 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1205/9 v domě čp.1205,1206 ulice Žižkov II Havl.Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 3809, st. 3808 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Jaroslav M., Havlíčkův Brod za kupní cenu 286 772,00 Kč.

 

789/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 175/06 z 20.2.2006 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 2383/4 v domě čp. 2383, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.1172, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím:  Manželé Zdeňka K., Havlíčkův Brod a Miroslav V., Havlíčkův Brod za kupní cenu 380 948,00 Kč.

 

790/06 Napravení pochybení RK Sever při prodeji městských bytů

Zastupitelstvo města schvaluje provést dodatečné doručení nabídek na převod bytů, u kterých nebyly doručeny nabídky manželům/manželkám nájemců uvedených v nájemní smlouvě.

 

791/06 Napravení pochybení RK Sever při prodeji městských bytů

Zastupitelstvo města schvaluje provést dodatečné doručení nabídek na převod bytů nájemcům bytů č. 1205/11 Žižkov II, 1872/38 Husova, 1877/10 Trčkova, 2475/7 a 2475/14 Kokořínská. 

 

792/06 Prodej části pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/34

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/212 o výměře 107 m2  Marii a Františkovi D., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 449 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

793/06 Prodej pozemku k.ú. Termesivy ppč. 9/6  a části pozemku ppč. 10/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Termesivy ppč. 10/16 o výměře 97 m2  a ppč. 10/15 o výměře 15 m2 oddělených geometrickým plánem č. 299-1192/2006 z pozemku ppč. 10/1 a prodej pozemku ppč. 9/6 o výměře 47m2 Miroslavě K., Chotěboř. Cena pozemků ppč. 10/16 a 9/6 činí 180 Kč/m2. Cena pozemku ppč. 10/15 činí 368 Kč/m2.  Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 
Libor Honzárek, v.z.
Ing. Čeněk Jůzl, v.z.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v.z.
                                                                                                    starostka