usnesení zastupitelstva města 26.6.2006



Přítomni:

Karel Báťa, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Jaromír Hlaváč, Jan Herold, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Milan Koudelka, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Jan Schwarz, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Tomáš Vak, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vodráček, Mgr. Blanka Vyhnalíková, Eva Vyoralová

Omluveni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Václav Hlaváč, Vladimír Hušek, Milan Plodík, Oldřich Záruba

 

557/06 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání, včetně zprávy o prodloužení termínu plnění usnesení č. 421/06 a 422/06 do 30.9.2006.

 

558/06 Jednání kontrolního výboru

Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru nadále průběžně kontrolovat proces prodeje jednotlivých bytových jednotek dle "Pravidel prodeje městských bytů v Havlíčkově Brodě"  až do jeho ukončení.

 

559/06 Lunety

Zastupitelstvo města schvaluje záměr získání souboru lunetových obrazů od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje PhDr. Ivanu Štrossovou k jednání v této záležitosti.

 

560/06 Zajištění přezkoumání hospodaření externí auditorskou firmou.

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit provedení přezkoumání hospodaření města v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, externí auditorskou firmou.

 

561/06 Jednání mediálního výboru

Zastupitelstvo města ukládá radě města registrovat město Havlíčkův Brod jako vydavatele městského periodika.

 

562/06 Jednání mediálního výboru

Zastupitelstvo města ukládá radě města vypsat výběrové řízení na výrobu a distribuci městského periodika.

 

563/06 Návrh rozpočtových opatření 6/2006

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje změny schváleného rozpočtu města 06/2006 takto:
a) zvýšení rozpočtových příjmů dle tabulkové přílohy materiálu ZM 225/06 o 16141,90 tis. Kč ; upravený rozpočet příjmů města na rok 2006 po změnách k 30.06:2006 činí  535.180,30 tis. Kč

b) snížení rozpočtových výdajů dle tabulkové přílohy materiálu ZM 225/06 o 45.118,90 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2006 po změnách k 30.06.2006 činí  559.786,70 tis. Kč

c) očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2006 - deficit - se rozpočtovým opatřením 06/2006 nastavuje na hodnotu (-)24.606,40 tis. Kč 

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2006 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2006 a dále finančními prostředky z přebytku hospodaření za rok 2005 a předchozích let.

564/06 Postoupení pohledávky č. EK/2005/05/dvoř - informace o průběhu.

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o postoupení pohledávky č. EK/2005/05/dvoř a ukládá pokračovat ve výkonu rozhodnutí směřujícímu k vyrovnání dlužníka uvedené pohledávky s městem Havlíčkův Brod.

 

565/06 Zpráva z jednání valné hromady VaK a.s. Chrudim

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z valné hromady VaK a.s. Chrudim konané dne 25. května 2006

 

566/06 Likvidace hmotného investičního majetku

Zastupitelstvo města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku podle předloženého seznamu likvidační komise ze dne 6. 6. 2006.

 

567/06 Závěrečná zpráva o povodni z 28.3. - 5.4. 2006

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o povodni v březnu 2006 včetně návrhu na nápravu škod, které tato povodeň způsobila.

 

568/06 Uložení kabelové chráničky - Smetanovo náměstí

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí, parc. č. 2259/150, 2259/149, 2259/128, 2259/77, 2259/136, 2259/137, 2259/139, 2512/2, 2512/1, 2259/123, 2259/34, 2259/108, 2259/103, 2259/104, 2259/105, 2259/109, 2259/121, 2259/126, 2259/159, 2259/100, 2259/101, 2259/83, 2259/55, st. 4303, st. 4517/2, st. 4517/1, st. 4300, st. 4299, st. 4298, st. 4302, st. 4436, st. 4437, st. 4438, st. 4439 (u této budovy je vlast. podíl 1433/1578) a odsouhlasení provedení vnitřních rozvodů v budovách č.p. 1867, 1880,1879, 1857, 1860 (u této budovy je vlast. podíl 25425/26048), 1859, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868 (u této budovy je vlast. podíl 1433/1578) vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti COMA s.r.o., se sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička, IČ: 47471557, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu. Dřeviny v blízkosti stavby budou při stavbě zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a aby byly ochráněny od případného poškození kmenů. Požadujeme dodržení normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam.
Požadavky:
1. Stromy budou chráněny před mechanickým poškozením (pohmoždění kůry kmene, větví, poškození koruny apod.). To lze zajistit bedněním, které se musí připevnit tak, aby nepoškodilo strom a zejména kořenové náběhy. 
2. Případné výkopy v blízkosti stromů budou prováděny ručně a ne blíže než 2,5 m od paty kmenů stromů. Pokud by nebylo možno tuto vzdálenost dodržet, budou zásahy v konkrétních případech předem konzultovány s orgánem ochrany přírody. Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, ostatní lze přerušit pouze ostrým řezem a řezná místa zahladit. Pokud budou kořeny o průměru větším než 2 cm přerušeny, poškozeny apod., je nutno ošetřit je prostředky na ošetření ran, stejně tak i ostatní mechanická poškození. Odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním, příp. mrazem.
Nezpevněné plochy budou uvedeny do původního stavu. Bude dodržena norma ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. Terén bude urovnán, ohumusován, zbaven větších kamenů a oset travou a předán městu až po provedení seče.

569/06 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1035/5

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú.  Havlíčkův Brod ppč. 1035/5 o výměře 55 m2 .

 

570/06 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5175/2 a 5175/3

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5175/2 o výměře 10 m2 a stpč. 5175/3 o výměře 1 m2 v podílu id. 23852/26873 Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Havlíčkův Brod,  Jihlavská 564, Havlíčkův Brod, IČ: 00044121. Cena pozemku činí  620 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

571/06 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5175/2 a 5175/3

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5175/2 o výměře 10 m2  a stpč. 5175/3 o výměře 1 m2  v podílu ideální 750/26873 Pavlu R., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  620 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

572/06 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5175/2 a 5175/3

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5175/2 o výměře 10 m2  a stpč. 5175/3 o výměře 1 m2  v podílu  ideální 759/26873 Ing. Milanovi V., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 620 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

573/06 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5175/2 a 5175/3

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5175/2 o výměře 10 m2  a stpč. 5175/3 o výměře 1 m2 v podílu  ideální 751/26873 Josefu a Miloslavě P., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  620  Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

574/06 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5175/2 a 5175/3

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5175/2 o výměře 10 m2  a stpč. 5175/3 o výměře 1 m2 v podílu  id. 761/26873 Tomášovi a Jitce N.,  Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  620 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

575/06 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5175/2 a 5175/3

Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 274/99/ZM.

 

576/06 Odkoupení pozemkův k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2698/1

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku pod komunikací a chodníky  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2698/1 o výměře 1562 m2 ideální 1/3  od Ladislava K., Kouřim, ideální 1/3  od Romana K., Kostelec nad Černými Lesy  a ideální 1/3  od Ireny S., Praha 10, Michle do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 150 Kč/m2.

 

577/06 Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí - napojení na optickou síť - věcné břemeno

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí, parc. č. 2259/122, 2259/117, 2259/169 vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Nádražní 397, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu. Dřeviny v blízkosti stavby budou při stavbě zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a aby byly ochráněny od případného poškození kmenů. Požadujeme dodržení normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam.
Požadavky:
1.         Stromy budou chráněny před mechanickým poškozením (pohmoždění kůry kmene, větví, poškození koruny apod.). To lze zajistit bedněním, které se musí připevnit tak, aby nepoškodilo strom a zejména kořenové náběhy. 
2.         Případné výkopy v blízkosti stromů budou prováděny ručně a ne blíže než 2,5 m od paty kmenů stromů. Pokud by nebylo možno tuto vzdálenost dodržet, budou zásahy v konkrétních případech předem konzultovány s orgánem ochrany přírody. Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, ostatní lze přerušit pouze ostrým řezem a řezná místa zahladit. Pokud budou kořeny o průměru větším než 2 cm přerušeny, poškozeny apod., je nutno ošetřit je prostředky na ošetření ran, stejně tak i ostatní mechanická poškození. Odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním, příp. mrazem.
Nezpevněné plochy budou uvedeny do původního stavu. Bude dodržena norma ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. Terén bude urovnán, ohumusován, zbaven větších kamenů a oset travou a předán po odstranění závad městu protokolárně až po provedení seče trávníku. 

 

578/06 Havlíčkův Brod, Havířská - kabel NN - věcné břemeno

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí  parc.č. 2394, 1941/1, st. 671/2 a PK 1935/1 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Vinohradská 325/8, Praha 2, IČ: 27232425, úplatně za cenu 60 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu. Dřeviny v blízkosti stavby budou při stavbě zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a aby byly ochráněny od případného poškození kmenů. Požadujeme dodržení normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam.
Požadavky:
1. Stromy budou chráněny před mechanickým poškozením (pohmoždění kůry kmene, větví, poškození koruny apod.). To lze zajistit bedněním, které se musí připevnit tak, aby nepoškodilo strom a zejména kořenové náběhy. 
2. Případné výkopy v blízkosti stromů budou prováděny ručně a ne blíže než 2,5 m od paty kmenů stromů. Pokud by nebylo možno tuto vzdálenost dodržet, budou zásahy v konkrétních případech předem konzultovány s orgánem ochrany přírody. Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, ostatní lze přerušit pouze ostrým řezem a řezná místa zahladit. Pokud budou kořeny o průměru větším než 2 cm přerušeny, poškozeny apod., je nutno ošetřit je prostředky na ošetření ran, stejně tak i ostatní mechanická poškození. Odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním, příp. mrazem.
Nezpevněné plochy budou uvedeny do původního stavu. Bude dodržena norma ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. Terén bude urovnán, ohumusován, zbaven větších kamenů a oset travou a předán městu až po provedení seče.

 

579/06 Březinka  - vn, TS a kabel nn - věcné břemeno

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí  parc.č. 409/3, 408/2, 408/1, 363, 11/6, 11/3, 324/1, 419, 420/2  v k.ú. Březinka ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Vinohradská 325/8, Praha 2, IČ: 27232425, úplatně za cenu 60 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu. Dřeviny v blízkosti stavby budou při stavbě zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a aby byly ochráněny od případného poškození kmenů. Požadujeme dodržení normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam.
Požadavky:
1. Stromy budou chráněny před mechanickým poškozením (pohmoždění kůry kmene, větví, poškození koruny apod.). To lze zajistit bedněním, které se musí připevnit tak, aby nepoškodilo strom a zejména kořenové náběhy. 
2. Případné výkopy v blízkosti stromů budou prováděny ručně a ne blíže než 2,5 m od paty kmenů stromů. Pokud by nebylo možno tuto vzdálenost dodržet, budou zásahy v konkrétních případech předem konzultovány s orgánem ochrany přírody. Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, ostatní lze přerušit pouze ostrým řezem a řezná místa zahladit. Pokud budou kořeny o průměru větším než 2 cm přerušeny, poškozeny apod., je nutno ošetřit je prostředky na ošetření ran, stejně tak i ostatní mechanická poškození. Odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním, příp. mrazem.
Nezpevněné plochy budou uvedeny do původního stavu. Bude dodržena norma ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. Terén bude urovnán, ohumusován, zbaven větších kamenů a oset travou a předán městu až po provedení seče.
Před vydáním stavebního povolení požadujeme předložení situace kabelového vedení společně se zákresem kanalizace a vodovodu, které jsou v majetku města Havlíčkův Brod.
Konkrétní umístění kabelového vedení bude odsouhlaseno odborem rozvoje města.

 

580/06 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - II. etapa - věcné břemeno

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí, parc. č. 752/29, 752/31, 752/39, 752/54, 789/11, 789/12, 790/1, 930/2, 930/4, 930/5, 930/7, 930/8, 930/9, 930/12, 930/14, 930/32, 933/1, 933/4, 936/19, 936/4, 942/4, 978, 982/31, 977/2, 987/26, 1003/8, 1003/22, 1003/23, 1012/5, 2259/33, 2259/34, 2259/68, 2259/94, 2259/100, 2259/109, 2327/3, 3899, St. 3336 a o odsouhlasení provedení vnitřních rozvodů v budovách č.p. 3247 (vlast. podíl 4134/10000), 3208, 3230, 3231, 3241, 3272 a 3643 vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Nádražní 397, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu. Dřeviny v blízkosti stavby budou při stavbě zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a aby byly ochráněny od případného poškození kmenů. Požadujeme dodržení normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam.
Požadavky:
1.         Stromy budou chráněny před mechanickým poškozením (pohmoždění kůry kmene, větví, poškození koruny apod.). To lze zajistit bedněním, které se musí připevnit tak, aby nepoškodilo strom a zejména kořenové náběhy. 
2.         Případné výkopy v blízkosti stromů budou prováděny ručně a ne blíže než 2,5 m od paty kmenů stromů. Pokud by nebylo možno tuto vzdálenost dodržet, budou zásahy v konkrétních případech předem konzultovány s orgánem ochrany přírody. Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, ostatní lze přerušit pouze ostrým řezem a řezná místa zahladit. Pokud budou kořeny o průměru větším než 2 cm přerušeny, poškozeny apod., je nutno ošetřit je prostředky na ošetření ran, stejně tak i ostatní mechanická poškození. Odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním, příp. mrazem.
Nezpevněné plochy budou uvedeny do původního stavu. Bude dodržena norma ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. Terén bude urovnán, ohumusován, zbaven větších kamenů a oset travou a předán po odstranění závad městu protokolárně až po provedení seče trávníku. 

 

581/06 Výstavba limnigrafické stanice v k.ú. Havlíčkův Brod - věcné břemeno

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího ve zřízení a provozování stavby "Limnigrafická stanice Pohledští Dvořáci." a s tím souvisejícím právu vstupu oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na pozemek za účelem udržování a provádění oprav stavby. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku parc. č. 3497 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch Českého hydrometeorologického ústavu, se sídlem Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4, IČ: 00020699 . Smlouva řádná bude uzavřena za úplatu 240 Kč/m2 až po realizaci stanice a následném geodetickém zaměření skutečného provedení. (Celková cena bude navýšena o náklady na zhotovení znaleckého posudku, tj. 1.000 Kč). Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit  na vlastní náklady. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy a náklady spojené se správním poplatkem na vklad práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene, tj. Český hydrometeorologický ústav. Zřízení věcného břemene bude zajištěno uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene.

 

582/06 "Kabelová smyčka VN 22 kV" pro trafostanici filiálky Billa, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí  parc.č.  545/1, 57/6, 121/31, 57/5, 2259/54, 49, 15/1 v k.ú. Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Vinohradská 325/8, Praha 2, IČ: 27232425, úplatně za cenu 60 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu. Dřeviny v blízkosti stavby budou při stavbě zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a aby byly ochráněny od případného poškození kmenů. Požadujeme dodržení normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam.
Požadavky:
1. Stromy budou chráněny před mechanickým poškozením (pohmoždění kůry kmene, větví, poškození koruny apod.). To lze zajistit bedněním, které se musí připevnit tak, aby nepoškodilo strom a zejména kořenové náběhy. 
2. Případné výkopy v blízkosti stromů budou prováděny ručně a ne blíže než 2,5 m od paty kmenů stromů. Pokud by nebylo možno tuto vzdálenost dodržet, budou zásahy v konkrétních případech předem konzultovány s orgánem ochrany přírody. Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, ostatní lze přerušit pouze ostrým řezem a řezná místa zahladit. Pokud budou kořeny o průměru větším než 2 cm přerušeny, poškozeny apod., je nutno ošetřit je prostředky na ošetření ran, stejně tak i ostatní mechanická poškození. Odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním, příp. mrazem.
Nezpevněné plochy budou uvedeny do původního stavu. Bude dodržena norma ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. Terén bude urovnán, ohumusován, zbaven větších kamenů a oset travou a předán městu až po provedení seče.

 

583/06 Přijetí daru - pozemku pod chodníkem v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku vedeném v katastru nemovitostí parcelní č. 1903/88 v k.ú. Havlíčkův Brod od kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava. Jedná se pozemek vedený jako ostatní plocha - ostatní komunikace pod stávajícím chodníkem ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

584/06 Přeložka vedení ČESKÉHO TELECOMU, a.s. u obchodního centra Kaufland Havlíčkův Brod - věcné břemeno

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene  spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí, parc. č. 295/2, 1906, 2260/6, 2260/7, 2260/27, 2393/14, 2393/16, 2393/17, 2393/18 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, IČ: 60193336, úplatně za cenu 60 Kč/bm.  Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu. Dřeviny v blízkosti stavby budou při stavbě zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a aby byly ochráněny od případného poškození kmenů. Požadujeme dodržení normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam.
Požadavky:
1.         Stromy budou chráněny před mechanickým poškozením (pohmoždění kůry kmene, větví, poškození koruny apod.). To lze zajistit bedněním, které se musí připevnit tak, aby nepoškodilo strom a zejména kořenové náběhy. 
2.         Případné výkopy v blízkosti stromů budou prováděny ručně a ne blíže než 2,5 m od paty kmenů stromů. Pokud by nebylo možno tuto vzdálenost dodržet, budou zásahy v konkrétních případech předem konzultovány s orgánem ochrany přírody. Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, ostatní lze přerušit pouze ostrým řezem a řezná místa zahladit. Pokud budou kořeny o průměru větším než 2 cm přerušeny, poškozeny apod., je nutno ošetřit je prostředky na ošetření ran, stejně tak i ostatní mechanická poškození. Odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním, příp. mrazem.
Nezpevněné plochy budou uvedeny do původního stavu. Bude dodržena norma ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. Terén bude urovnán, ohumusován, zbaven větších kamenů a oset travou a předán městu až po provedení seče.
Společnost InterCora s.r.o. jako investor vyzve min. 60 dní před zahájením přeložky město Havlíčkův Brod, zastoupené odborem rozvoje města, ke vzájemné koordinaci.

 

585/06 Dodatek č. 3  ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod.

 

586/06 Převzetí majetku - kasárna letiště

Zastupitelstvo města zřizuje dle zákona o obcích č.128/200Sb., § 84 odst.2 písmeno c).
organizační složku města Správa nemovitostí - kasárna letiště.

 

587/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1203/8 v domě čp. 1203, 1204, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3811,st.3810 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Tomáš V., Kolín, za kupní cenu: 166 498,00 Kč.

 

588/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1294/8 v domě čp. 1294, ulice Žižkov II, Havl. Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 4020 zast.pl.se všemi součástmi a příslušenstvím:
Jiří U., Havlíčkův Brod, za kupní cenu: 146 609,00 Kč.

 

589/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1170/9 v domě čp. 1170, 1171, 1172 ulice Jihlavská, Havl. Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st .3703, st 3704, st.3705 zast.pl. se všemi  
součástmi a příslušenstvím: Petr P., Havl. Brod a Lucie P., Humpolecká 1475, Havlíčkův Brod,
 za kupní cenu: 409 910,00 Kč.

 

590/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1237/4 v domě čp. 1237,1238 ulice Žižkov II, Havl. Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3816,st.3815 zast.pl.se všemi součástmi a příslušenstvím:
Daniela V., Havlíčkův Brod, za kupní cenu: 305 662,00 Kč.

 

591/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 99/06 z 20.2.06 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1239/9 v domě čp. 1239,1240 ulice Žižkov II, Havl. Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích č.st.3818,st.3817 zast.pl.se všemi součástmi a příslušenstvím: Romana Š., Havlíčkův Brod  za kupní cenu: 165 936,00 Kč.

 

592/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č.312/06 z 24. 4. 06 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1206/12 v domě čp. 1205,1206 ulice Žižkov II, Havl.Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích č.st.3809,st.3808 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Jitka Žitná, Žižkov  II 1206, Havl.Brod a

František Žitný, Žižkov II 1206, Havl.Brod za kupní cenu:  307 054,00 Kč.

 

593/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č.347/06 z 24.4.06 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1270/8  v domě čp. 1270, ulice Žižkov II, Havl.Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc. č.st.3988, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Václav a Milada B., Havlíčkův Brod, za kupní cenu: 306 417,00 Kč.

 

594/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č.415/06 z 24.4.06 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2921/4  v domě čp. 2921, ulice Zahradnického Havl. Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc. č.st.3307, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Josef a Jana B, Havlíčkův Brod, za kupní cenu :  520 662,00 Kč.

 

595/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č.292/06 z 24.4.06 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1171/3  v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havl. Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích č.st.3703, st.3704, st.3705 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím: Stanislav a Ilona P., Havlíčkův  Brod, za kupní cenu:  409 910,00 Kč.

 

596/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1263/8 v domě čp. 1262, 1263 ulice Žižkov II, Havl.Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3981, st.3982 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím:
Jaroslav a Iveta H., Havlíčkův Brod, za kupní
cenu: 318 202,00 Kč.

 

597/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1170/2 v domě čp. 1170, 1171, 1172 ulice Jihlavská, Havl. Brod, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku  č.st.3703, st.3704, st.3705 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Miloslava N., Havlíčkův Brod, za kupní cenu: 177 190,00 Kč.

 

598/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2577/7 v domě čp. 2577, ulice Reynkova, Havlíčkův  Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.1593, zast.pl.se všemi součástmi a příslušenstvím:
Ludmila S., Havlíčkův Brod, za kupní cenu: 175 546,00 Kč.

 

599/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2577/21 v domě čp. 2577, ulice Reynkova, Havlíčkův  Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č. st. 1593, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Miroslav a Jarmila B., Štoky, a Jana a Vladislav V., Havlíčkův Brod, za kupní cenu:  175 546,00 Kč.

 

600/06 Privatizace bytového fondu - změna pravidel prodeje

Zastupitelstvo města schvaluje změnu "Pravidel prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod" v čl. IX. odst.2, písm. b) takto: V případě prodeje bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. je podmínkou pro vznik nároku na poskytnutí dotace uzavření kupní smlouvy oprávněným nájemcem v konkrétní budově ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy.

 

601/06 Privatizace bytového fondu-Husova 1868-69 /termín nabídek/

Zastupitelstvo města schvaluje změnu "Pravidel prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod" v čl. XII, Závěrečná ustanovení, takto: odstavec sedmý se doplňuje o větu: Výjimku tvoří pouze bytový dům Husova 1868, 1869, kde nabídku ke koupi bytu podle zákona č. 72/1994 Sb. lze doručit ve lhůtě do 30 dnů od zápisu změněného prohlášení vlastníka o rozdělení domu na jednotky do katastru nemovitostí.

 

602/06 Přechodná pravidla hospodaření bytových domů

Zastupitelstvo města schvaluje Přechodná pravidla hospodaření domů po jejich prodeji, která budou přílohou č. 2  kupních smluv se smyslu § 4, odst. 2, písm. h) a  j) zákona 72/1994 Sb.

 

603/06 Záměr směny části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2382

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr ppč. 2382 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek vedený v katastru nemovitostí ppč. 2382/2 o výměře 135 m2 a částí pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr ppč. 2044, 2045, 2047 o výměře cca 750 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví žadatele.

604/06 Záměr prodeje  pozemku v k.ú. Knyk ppč. 2

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Knyk ppč. 2 o výměře 151 m2 .

 

605/06 Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Pávov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 477/1(podíl29/407) o výměře 8724 m2, 509/1(podíl29/407) o výměře 7150 m2, 478/1 (podíl29/407) o výměře 724 m2  v katastrálním území Pávov.

 

606/06 Prodej podílu 41,34 % na domě čp. 3247 - 51

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve znění přílohy č.1 podkladového materiálu s Bytovým družstvem Reynkova, IČ: 25280449, sídlem Reynkova 3251, 580 01 Havlíčkův Brod za předpokladu uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o sdružení ve znění přílohy č. 2 a uzavření řádné kupní smlouvy v souladu s usnesením číslo 608/06  (pozemky pod garážemi), jejímž předmětem budou pozemky pp.č. 975/12, 975/4, 3779/3, 982/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod, případně nájemní smlouvy na pozemky pp.č. 975/12, 975/4, 3779/3, 982/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod (bližší podmínky stanoví rada města) s Bytovým družstvem Reynkova, IČ: 25280449, sídlem Reynkova 3251, 580 01 Havlíčkův Brod.

 

607/06 Prodej podílu 41,34 % na domě čp. 3247 - 51

Zastupitelstvo města schvaluje postup hospodářského odboru  ve věci zveřejnění záměru prodeje části pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 3779/3 o výměře 80 m2 a 982/3 o výměře 2 m2.

 

608/06 Prodej podílu 41,34 % na domě čp. 3247 - 51

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 379/01takto: 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 6602 díly  "c, d, e, f " o celkové výměře 336 m2 Bytovému družstvu Reynkova, Reynkova 3251, Havlíčkův Brod, IČ: 25280449. Cena pozemku činí  600 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

609/06 Prodej podílu 41,34 % na domě čp. 3247 - 51

Zastupitelstvo města ukládá radě města prověřit možnost zateplení sklepů v bytovém domě Reynkova 3247-51, Havlíčkův Brod a výsledek s návrhem opatření předložit k rozhodnutí ZM.

 

610/06 Prodej pozemku v k.ú. Pávov, parc. č. 404/1, 404/3

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 404/1 (podíl 119/838) o výměře 15596 m2 a 404/3 (podíl 119/838) o výměře 15319 m2 v katastrálním území Pávov, firmě ACO Stavební prvky spol. s r.o., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, IČ: 25980009.
Cena podílů pozemků činí 2.172.893 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí daň z převodu nemovitosti. S kupujícím bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy. Smlouva řádná bude uzavřena po vydání územního rozhodnutí.

 

611/06 Odkoupení nemovitého majetku v rámci konkursního řízení

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení kůlny postavené na pozemku stavební parcely č. 5827 v katastrálním území Havlíčkův Brod od správce konkursní podstaty Ing. Miloše Bartoše, E. Beneše 1533, Hradec Králové za nabídnutou kupní cenu Kč 5000.

 

612/06 Revokace usnesení - prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3122/4, 3122/3 a 3119/48

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 19/06 takto: 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.3122/3 o výměře  213 m2 odděleného geometrickým plánem č. 5027-1096/2005 z pozemku ppč. 3122/1 a ppč. 3119/48 o výměře 58 m2 ideální 1/2 Ing. Josefu a Marii Č., Havlíčkův Brod a ideální 1/2 Ing. Aleši Č., Havlíčkův Brod, za podmínky zřízení věcného břemene práva chůze po pozemku ppč. 3122/3 ve prospěch města Havlíčkův Brod. Cena pozemku ppč. 3122/3 je 168 Kč/m2 a cena pozemku ppč. 3119/48 je 280 Kč/m2. Žadatelé dle přijatých zásad města uhradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

613/06 Informace ohledně objektu čp. 34 Žižkova ulice v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace týkající se ukončení nájemní smlouvy k objektu čp. 34 Žižkova ulice v Havlíčkově Brodě dle podkladového materiálu č. 221/06 a schvaluje uzavření Smlouvy o zabezpečení požární ochrany mezi městem Havlíčkův Brod a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina ve znění přílohy.

 

614/06 Informace ohledně objektu čp. 34 Žižkova ulice v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje záměr přestěhování Městské policie Havlíčkův Brod z objektu čp. 53 na Havlíčkově náměstí do objektu čp. 34 v Žižkově ulici a ukládá radě města zajistit zpracování projektu nezbytných stavebních úprav, včetně odhadu finančních nákladů.

 

615/06 Zrušení věcného břemene - HARTMANN - RICO a.s.

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení smlouvy o věcném břemenu č. 1/94-Ho uzavřené se společností HARTMANN - RICO a.s., závod 02, Havlíčkův Brod, IČ: 44947429 ke dni 31.12.2005 v souladu s dohodou o ukončení smlouvy o věcném břemenu ve znění upravené přílohy podkladového materiálu a neschvaluje převod stavby studní a jímacího česla do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

616/06 Vršovice, prodloužení kanalizačního, vodovodního a plynovodního potrubí

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřízení a provozování kanalizačního, vodovodního a plynového řádu, jeho provozu, oprav, odstraňování případného stromoví. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitost v souvislosti s uvedenými činnostmi. Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene s tím, že všechna vedení budou uložena dle podmínek stanovených odborem rozvoje města a městským úřadem tak, aby vedení sítí bylo koordinováno  s ostatními investory v předmětné lokalitě. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí, parc. č. 1609/4 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, ve prospěch Jana R., Hradec Králové, úplatně za cenu 60 Kč/bm/za každé vedení. Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu. Dřeviny v blízkosti stavby budou při stavbě zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a aby byly ochráněny od případného poškození kmenů (např. bedněním). Požadujeme dodržení norem ČSN DIN 18 920 (83 9061), zejména článku 3.9 (ochrana kořenového systému při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů).

Požadavky:

1.         Výkopy v blízkosti stromů budou prováděny ručně a ne blíže než 1 m od paty kmenů stromů. Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm, ostatní lze přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Kořeny o průměru 2-3 cm či jiná poškození je nutno ošetřit prostředky na ošetření ran. Odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním a před mrazem.
2.         Stromy budou chráněny před mechanickým poškozením (pohmoždění kůry kmene, větví, poškození koruny apod.). To lze zajistit bedněním, které se musí připevnit tak, aby nepoškodilo strom.
Nezpevněné travnaté plochy budou uvedeny do původního stavu. Bude dodržena norma ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků. Terén bude urovnán, ohumusován, zbaven větších kamenů, oset travou a předán městu po provedení seče.

 

617/06 Žádost Martiny K.

Zastupitelstvo města schvaluje na žádost Martiny K., bytem Vlašim, a po úmrtí příjemce grantu pana Františka D., dodatek ke smlouvě o poskytnutí grantu č. Práv/41/2006, kterým všechny práva a povinnosti z této smlouvy přejdou na paní Krejčiříkovou a jí budou poskytnuty grantové prostředky z rozpočtu města.

 

618/06 Jednání výboru pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod spočívající v zahrnutí lokality Nad Psychiatrickou léčebnou z rezervy do návrhového období - lokalita pro bydlení.

 

619/06 Informace o stavu plnění investičních akcí

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o stavu plnění investičních akcí schválených v rozpočtu města na rok 2006.

 

620/06 Žádost TJ Sokol Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje žádost TJ Sokol Mírovka o změnu v bodě I. smlouvy o poskytnutí dotace č. Práv/31/2006, z  "na nákup sekacího stroje" na "úhradu cestovních výdajů na fotbalová utkání u všech družstev".

 

621/06 Žádost Římskokatolické farnosti Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje žádost Římskokatolické farnosti Svatý Kříž, IČ 60128551, Svatý Kříž 19, o prodloužení termínu podání vyúčtování grantu Havlíčkův Brod - město otevřené sociální aktivitám do konce měsíce října 2006.

 


Ing. Tomáš HERMANN, v. r.
Libor HONZÁREK, v. r.
místostarostové

 


                                                                              Ing. Jana FISCHEROVÁ, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka