Usnesení zastupitelstva města 20.02.2012Přítomni:
MUDr. Pavel Antonín, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Petr Doucha, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jan Míka, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, PhDr. Ivana Štrossová, Bc. Jan Tecl

3/12 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 283/11 do 31.3.2012.

4/12 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání
Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 265/11. Důvodem je skutečnost, že žadatel odstoupil od žádosti na prodej pozemku.

5/12 Vyhodnocení grantu města "Budky 2011" a plán práce výboru ŽP pro rok 2012
Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečnou zprávu o vyhodnocení grantu města "Budky 2011", předloženou výborem pro životní prostředí.

6/12 Vyhodnocení grantu města "Budky 2011" a plán práce výboru ŽP pro rok 2012
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce výboru pro životní prostředí na rok 2012 dle podkladové přílohy č. 18537.

7/12 Zápis výboru pro cestovní ruch a kulturu
Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhodnocení grantů za rok 2011 dle podkladové přílohy č. 18519.

8/12 Plán práce výboru pro cestovní ruch a kulturu pro rok 2012
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce výboru pro cestovní ruch a kulturu dle podkladové přílohy č. 18518.

9/12 Souhrnná zpráva Výboru pro sociální a zdravotní tématiku o podpořených grantových programech za rok 2011
Zastupitelstvo města bere na vědomí souhrnnou závěrečnou zprávu Výboru pro sociální a zdravotní tématiku o kontrole podpořených grantů z grantového programu "Město bez bariér - 2011", dle podkladové přílohy č. 18484.

10/12 Grantový program "Město bez bariér 2012"
Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Město bez bariér - 2012", dle podkladové přílohy č. 18483.

11/12 Zpráva z kontroly Kontrolního výboru zastupitelstva města Havlíčkův Brod.
Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit, aby byly do návrhu rozpočtu zařazovány investice, kde lze předpokládat skutečnou realizaci v rozpočtovém období. To znamená, lze předpokládat vydání územního rozhodnutí, respektive stavebního povolení a současně jsou vyřešeny vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům a pod.

12/12 Zpráva z kontroly Kontrolního výboru zastupitelstva města Havlíčkův Brod
Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat pokyny ke zveřejňování informací o podpoře města Havlíčkův Brod.

13/12 Zpráva z kontroly Kontrolního výboru zastupitelstva města Havlíčkův Brod
Zastupitelstvo města ukládá radě města doplnit zásady pro poskytování dotace o povinnost příjemce, pokud bude dotaci používat na nákup PHM, vést přehled o pohybu motorových vozidel, ze kterého bude možno zpětně zkontrolovat spotřebu PHM.

14/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 150.000 Kč z grantového programu "Farmářské trhy Koudelův talíř 2012" Aleně Č., Havlíčkův Brod, na projekt "Farmářské trhy Koudelův talíř 2012" v souladu s podanou žádostí, dle podkladové přílohy č. 18530.

15/12 Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a sport
Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a sport na období březen až prosinec 2012 dle podkladové přílohy č. 18244.

16/12 Změna člena finančního výboru
Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci MUDr. Pavla Jedličky na členství ve finančním výboru a jeho novým členem podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona 128/2000 Sb. volí Martina Sedláka dle podkladové přílohy č. 18543.

17/12 Změna člena výboru pro sociální a zdravotní tématiku
Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Ing. Petry Murínové na členství ve výboru pro sociální a zdravotní tématiku a jeho novým členem podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona 128/2000 Sb. volí Ivanu Kohoutovou dle podkladové přílohy č. 18551.

18/12 OZV města Havlíčkův Brod č. 3/2012 - zrušovací vyhláška k vyhlášce č. 7/2011
Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č.18437 projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2011,  o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému. Zrušovací vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení (§ 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

19/12 OZV města Havlíčkův Brod č. 2/2012 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry
Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit obecně závaznou vyhlášku o postupném zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města.

20/12 OZV města Havlíčkův Brod č. 2/2012 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry
Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 18433. projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod  č. 2/2012 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry.

21/12 Nominace zástupce města na členské schůze společnosti s majetkovou účastí města na rok 2012
Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích místostarostu Ing. Čeňka Jůzla jako svého zástupce na členské schůze společnosti Lesního družstva ve Štokách konané v roce 2012.

22/12 Nominace zástupce města na valné hromady společnosti s majetkovou účastí města na rok 2012
Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích místostarostu Ing. Ivana Kuželku jako svého zástupce  na valné hromady společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r.o. konané v roce 2012.

23/12 Nominace zástupce města na valné hromady společnosti s majetkovou účastí města na rok 2012
Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích starostu města Bc. Jana Tecla jako svého zástupce  na valné hromady společnosti HC REBEL a.s. konané v roce 2012.

24/12 Nominace zástupce města na valné hromady společnosti s majetkovou účastí města na rok 2012
Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostu Ing. Čeňka Jůzla jako svého zástupce  na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané v roce 2012.

25/12 Nominace zástupce města na valné hromady společnosti s majetkovou účastí města na rok 2012
Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostu Ing. Čeňka Jůzla jako svého zástupce  na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. konané v roce 2012.

26/12 Nominace zástupce města na valné hromady společnosti s majetkovou účastí města na rok 2012
Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích člena rady Jiřího Kopice jako svého zástupce  na valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. konané v roce 2012.

27/12 Ceny města Havlíčkův Brod
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem kulturní ceny města Havlíčkova Brodu udělení kulturních cen města za rok 2011:
- Janu Exnarovi v kategorii významný přínos kulturnímu životu města v roce 2011
- JUDr. Ladislavu Vondrákovi v kategorii významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně dalších kulturně společenských aktivitách.

28/12 Ceny města Havlíčkův Brod
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem sportovní ceny města Havlíčkova Brodu udělení sportovních cen města za rok 2011:
- Janu Kučírkovi v kategorii nejlepší sportovec města
- Liboru Milichovskému v kategorii nejlepší mladý sportovec města do 18 let
- Stanislavu Dubnovi v kategorii nejlepší dobrovolný cvičitel nebo trenér
- týmu starších dorostenek házené v kategorii nejlepší sportovní kolektiv města.

29/12 Ceny města Havlíčkův Brod
Zastupitelstvo města schvaluje udělení zvláštních cen města za rok 2011 za významný celoživotní přínos městu v oblasti  tělovýchovy a sportu:
- panu Václavu Chytráčkovi
- panu Janu Šedému

30/12 Ceny města Havlíčkův Brod
Zastupitelstvo města schvaluje udělení zvláštní ceny města in memoriam Josefu Vašíčkovi za celoživotní přínos pro město Havlíčkův Brod.

31/12 Ceny města Havlíčkův Brod
Zastupitelstvo města schvaluje udělení zvláštní ceny města Martě Štáflové a zvláštní ceny in memoriam Evženu Štáflovi za celoživotní přínos pro město Havlíčkův Brod.

32/12 Prodej volných bytů a bytů 3.osobám
Zastupitelstvo města souhlasí, aby kupní smlouvu na koupi volných bytů a bytů prodávaných 3.osobám uzavřeli oba manželé, pokud bude v nabídce uveden pouze jeden z nich a manželství v době učinění nabídky existovalo.

33/12 Koupě pozemku  v k.ú. Termesivy ppč. 478/8
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku v katastrálním území Termesivy ppč. 478/8 o výměře 166 m2 od  AFRODITÉ REAL, a. s. v likvidaci, 140, 25219 Chrášťany IČ: 25281666. Cena pozemku činí   43.970,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí prodávající, Město Havlíčkův Brod hradí kolkovou známku za povolení vkladu práva do katastru nemovitostí.

34/12 Koupě pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 3515/2 a 2795/2
Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemků ppč. 3515/2 o výměře 7 m2 a 2795/2 o  výměře 
48 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnickém podílu:  
- id. 1/6 Dr. Ing. Petra H., Havlíčkův Brod
- id. 1/4 Ing. Jiřího H., Přeštice, Zastávka
- id. 1/6 Veita H., Wiener Neustadt, Rakousko
- id. 1/4 Zdeňka H., Karlovy Vary
- id. 1/6 Aleny H., Havlíčkův Brod

35/12 Prodej bytů třetím osobám
Zastupitelstvo města schvaluje prodej  bytové jednotky č. 3220/2, v domě čp. 3220, 3221, v ulici 
Na Výšině, Havlíčkův Brod,  včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující : Stanislav K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 675 076 Kč, to vše za předpokladu, že stávající nájemce nepřijme nabídku na odkoupení předmětné bytové jednotky  v zákonné lhůtě § 22, odst. 2 zákona 72/1994 Sb. za tuto kupní cenu.

36/12 Prodej bytů třetím osobám
Zastupitelstvo města schvaluje prodej  bytové jednotky č.3222/1, v domě čp. 3222, 3223, v ulici 
Na Výšině, Havlíčkův Brod,  včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Stanislav K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 647 192 Kč, to vše za předpokladu, že stávající nájemce nepřijme nabídku na odkoupení předmětné bytové jednotky  v zákonné lhůtě § 22, odst. 2 zákona 72/1994 Sb. za tuto kupní cenu.

37/12 Prodej volných bytů
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové  jednotky č.1295/11  v domě čp.1295,   ulice  Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu  a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím. 
Kupující: Lucie J., Havlíčkův Brod a Ondřej M., Havlíčkův Brod za kupní cenu: 605 100 Kč.

38/12 Prodej volných bytů
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové  jednotky č.1172/2  v domě čp. 1170, 1171,1172,  ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu  a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím. 
Kupující: Roman B., Havlíčkův Brod za kupní cenu: 531 000 Kč

39/12 Koupě pozemku ppč. 1707/8 v k. ú. Havlíčkův Brod
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku ppč. 1707/8 o výměře 373  m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví id. 1/2 RNDr. Jiřího B., Praha  a  id. 1/2 Ivy T., Valtice.
Cena pozemku činí 100 Kč/m2. Správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí Město Havlíčkův Brod.

40/12 Záměr prodeje části pozemku ppč. 1708/29 v k.ú. Havlíčkův Brod
Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1708/29 o výměře cca 65 m2.

41/12 Dohoda o způsobu úhrady dluhu
Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o způsobu úhrady dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a  Miroslavem P., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 18252.

42/12 Darování pozemku ppč. 749/6 v k. ú. Perknov
Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemku ppč. 749/6 o výměře 55 m2 v k. ú. Perknov 
ve vlastnictví města Havlíčkův Brod Miroslavě M., Havlíčkův Brod. Žadatelka uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

43/12 Záměr prodeje části pozemku 973/113 v k.ú. Havlíčkův Brod
Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 973/113 v k.ú. Havlíčkův Brod

44/12 Záměr prodeje částí pozemků - k.ú. Suchá
Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků ppč. 58/16 a ppč. 640/2 
v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu .

45/12 Darování pozemků - Klanečná, Poděbaby
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 18217 o darování pozemků ppč. 207/2, 207/7, 207/8 a 207/9 v k.ú. Klanečná a ppč. 542/15 v k.ú. Poděbaby Kraji Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, Jihlava.

46/12 Bezúplatný převod pozemku - KD Ostrov
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí části pozemku ppč. 263/2  o výměře cca 1760 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Město Havlíčkův Brod hradí vyhotovení geometrického plánu.

47/12 Prodej volných bytů
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č.438/11 z 12.12.2011 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3208/8 v domě čp. 3207, 3208,  ulice 
Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Pavel a Martina Z., Havlíčkův Brod.     
Za kupní cenu: 941.118,-Kč.

48/12 Prodej volných bytů
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č.440/11 z 12.12.2011 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3236/18 v domě čp. 3236, 3237,  ulice 
Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Pavel a Martina Z., Havlíčkův Brod a manželé Petr Z., Šmolovy a Dana Zachariášová, Havlíčkův Brod.      
Za kupní cenu: 931.118,-Kč.

49/12 Koupě pozemků - zelený okruh
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků ppč. 673/8 o výměře 824 m2, ppč.  672/1 o výměře 
3 987 m2 (vytvořený z částí pozemků ppč. 672/1, 673/5 a 673/7) a část pozemku ppč. 674/15 o výměře cca 3190 m2, vše v k.ú. Havlíčkův Brod od Mgr. Milana M., Praha a MUDr. Markéty M., Praha,  za cenu 80 Kč/m2. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu.
50/12 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/HHB/548/2012-HHBM
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. UZSVM/HHB/548/2012-HHBM o bezúplatném převodu nemovitosti včetně doložky ve věci převodu pozemků ppč. 581/1 a PK 578 v k.ú. Poděbaby do vlastnictví Města Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č.18424. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

51/12 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 799/2 v domě č.p. 798,799, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích příslušejících k budově  parc.č.st. 3135 a parc. č.st.3136 zast. plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 1868/1 ost. plocha se všemi součástmi a příslušenstvím
Kupující: Zuzana M., Havlíčkův Brod
Za kupní cenu: 209.994,- Kč.

52/12 4.vlna privatizace - změna Pravidel
Zastupitelstvo města schvaluje změnu čl. VI. odst.1 – tabulka Výpočet ceny bytů pro město Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 18419.

53/12 Přijetí daru
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - čtyř parkovacích míst na pozemku ppč. 295/2 v k.ú. Havlíčkův Brod od Pavla S., Havlíčkův Brod.

54/12 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky  - Termesivy
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí pozemků st.pč. 211 a st.pč. 212 v katastrálním území Termesivy bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky, zastoupené Pozemkovým fondem ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Jedná se o bezúplatný převod dle § 5 odst.1 písm. d) zákona č. 95/1999 Sb.

55/12 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky  - Termesivy
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí části pozemku ppč. 484 o výměře 60 m2 v katastrálním území Termesivy bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky, zastoupené Pozemkovým fondem ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Jedná se o bezúplatný převod dle § 5 odst.1 písm. c) zákona č. 95/1999 Sb.

56/12 Zpráva o plnění druhého plánu odpadového hospodářství č. 1
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu č. 1 o plnění Plánu odpadového hospodářství původce odpadů města Havlíčkův Brod pro roky 2011 - 2015 (POH2) dle podkladové přílohy č. 18511.

57/12 Záměr prodeje pozemku - Kalinovo nábřeží
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků ppč. 2270/1 a ppč. 2259/47 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby a po jejím zaměření. Do té doby bude prodej zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Stavbu musí žadatel konzultovat a koordinovat s odborem rozvoje města.

58/12 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. 206
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 206 včetně doložky ve věci převodu pozemků ppč. 2449 a ppč. 2454 v k.ú. Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č.18349. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

59/12 Bezúplatný převod pozemku - Sekaninova
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku ppč. 1964/27 v k.ú. Havlíčkův Brod z majetku České republiky do majetku města Havlíčkův Brod.

60/12 Záměr prodeje části pozemku ppč. 3991/1 a 3991/2 v k. ú. Havlíčkův Brod -revokace
Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 240/11 přijaté dne 12. 9. 2011 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění: 
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 3991/1 o výměře 8m2 a ppč. 3991/2 o výměře 1m2 pod stavbou.

61/12 Záměr prodeje části pozemku ppč. 3991/1 a 3991/2 v k. ú. Havlíčkův Brod
Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 240/11 přijaté dne 12. 9. 2011 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění: 
Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú.  Havlíčkův Brod ppč. 3991/1 o výměře 48 m2 ostatní plocha.

62/12 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky - Na Spravedlnosti
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí pozemků ppč. 1003/16, ppč. 1003/17, ppč. 1003/112, ppč. 1003/167 a ppč. 1003/164 v k.ú. Havlíčkův Brod bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky, zastoupené Pozemkovým fondem ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Jedná se o bezúplatný převod dle § 5 odst.1 písm a) zákona č. 95/1999 Sb.

63/12 Záměr prodeje části pozemku ppč. 150/28 v k. ú. Perknov
Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Perknov  ppč.150/28  o výměře cca 200  m2 a ukládá radě města jednat s žadatelem o pronájmu.

64/12 Darovací smlouva
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru ve výši 231.472,91 Kč Svazku obcí Přibyslavska, sídlo Městský úřad Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČO 70951730 ve znění darovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 18408.

65/12 Program prevence kriminality - 2012
Zastupitelstvo města schvaluje "Program prevence kriminality - 2012", dle podkladových příloh 
č. 18494, 18495, 18496.

66/12 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a NNO v sociální oblasti (Oblastní charita HB, Fokus Vysočina HB, Úsvit - zařízení SPMP HB) pro rok 2012
Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě OSV/1/2009 o poskytnutí finanční podpory pro rok 2012 na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČ 15060233, dle podkladové přílohy č. 18460.

67/12 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a NNO v sociální oblasti (Oblastní charita HB, Fokus Vysočina HB, Úsvit - zařízení SPMP HB) pro rok 2012
Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě OSV/2/2009 o poskytnutí finanční podpory pro rok 2012 na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a Fokusem Vysočina Havlíčkův Brod, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, 
IČ 15060306, dle podkladové přílohy č. 18466.

68/12 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a NNO v sociální oblasti (Oblastní charita HB, Fokus Vysočina HB, Úsvit - zařízení SPMP HB) pro rok 2012
Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě OSV/3/2009 o poskytnutí finanční podpory pro rok 2012 na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a Úsvitem zařízením SPMP Havlíčkův Brod, Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60128640, dle podkladové přílohy č. 18471.

69/12 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. V ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 18393.
70/12 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. IV ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 dle podkladové přílohy č. 18394.

71/12 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. V ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 dle podkladové přílohy č.18395.

72/12 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. IV ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 dle podkladové přílohy č. 18396.

73/12 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. V ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 dle podkladové přílohy č. 18397.

74/12 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. VII ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle podkladové přílohy č. 18398

75/12 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. I ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 18399

76/12 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje obecně závaznou  vyhlášku č. 1/2012, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Havlíčkův Brod, ve znění podkladové přílohy 
č. 18158.

77/12 Projekt Revitalizace vodního toku mezi ulicemi Havlíčkova, Ledečská a řekou Sázava
Zastupitelstvo města schvaluje dle §102, odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb. pro rozpočtové období 2012 delegaci pravomoci radě města k rozpočtovým změnám spočívajícím v rozpočtovém určení rezervy rozpočtových výdajů kapitoly 35-podporované projekty na funkčně a druhově určené limity rozpočtových výdajů pro financování přípravy dokumentů a podkladů k podání žádostí o podporu projektů a zároveň deleguje radě města pravomoc k akceptaci a uzavření smluv o čerpání dotací na projekty podporované z prostředků státního rozpočtu, rozpočtu EU, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtově organizované na kapitole 35-podporované projekty a to na projekt „Revitalizace vodního toku mezi ulicemi Havlíčkova, Ledečská a řekou Sázava“.

78/12 Uzavření kupní smlouvy - kanalizace Žižkov III
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy dle podkladové přílohy č. 18228 ve věci prodeje stavby „Havlíčkův Brod – 28 TI Žižkov III - Kanalizace“ se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČ 48173002.

79/12 Informace z valné hromady Kulturní dům "Ostrov", s.r.o.
Zastupitelstvo města vyjadřuje zájem odkoupit jednotku 28/3 obsahující velký sál Kulturního domu Ostrov, včetně veškerého zázemí za podmínek souhlasu všech společníků Kulturní dům „Ostrov“, s.r.o.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
Ing. Ivan Kuželka, v. r.
místostarostové

    Bc. Jan Tecl, v. r.
    starosta