usnesení zastupitelstva města 20. 2. 2006Přítomni:

Ing. Karel Báťa, MUDr. Gabriela Cyranyová, PhDr. Zdeněk Dobrý,  Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jaromír Hlaváč, Ing. Milan Koudelka, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Milan Plodík, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Tomáš Vak, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček, Mgr. Blanka Vyhnalíková, Eva Vyoralová, Oldřich Záruba

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc.

 

42/06 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání, včetně zprávy o prodloužení termínu plnění usnesení č: 551/05 do 31.3.2006, 501/05 a 303/05 do 31.5.2006, 111/05 do 30.4.2006 a usnesení č. 562/05 a 563/05 do 15.3.2006.

 

43/06 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 310/04.

 

44/06 Změna č.23 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod – Perknov, Mírovka, Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje podle § 20, odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění návrh zadání změny č. 23 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod spočívající v :
a) převedení ppč.103/209 k.ú. Perknov, 103/210 a k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 627/59, 627/61.do „území bydlení městského typu obecné“
b) převedení pozemek č. 596 k.ú. Mírovka do „území bydlení městského typu obecné“
c) převedení č.p. 42 a přilehlé pozemky k.ú. Mírovka do „smíšené území venkovské“

 

45/06 Výsledek finančního hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2005

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek finančního hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2005 takto:
Rozpočtové příjmy:
upravený rozpočet: 448.034.900,00 Kč
plnění (skutečnost): 449.873.624,20 Kč
procento plnění: 100,41%

 

Rozpočtové výdaje
upravený rozpočet: 442.697.000,00 Kč
čerpání (skutečnost): 422.792.056,30 Kč
procento čerpání: 95,50 %

 

Výsledek finančního hospodaření města Havlíčkův Brod za r. 2005 (saldo příjmů a výdajů):
upravený rozpočet: +5.337.900,00 Kč (přebytek)
skutečnost: +27.081.567,92 Kč (přebytek)

 

Finanční prostředky na bankovních účtech města:
stav k 1.1.2005 činil: 16.748.387,56 Kč
stav k 31.12.2005 činil:56.584.179,08 Kč
přírůstek za rok 2005:  +39.835.800,52 Kč

 

Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit zastupitelstvu do 30.04.2006 závěrečný účet města včetně:
- zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2005
- výsledku hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací s návrhem na rozdělení hosp.výsledku resp. pokrytí ztráty z hospodaření v členění dle jednotlivých příspěvkových organizací zřizovaných městem Havlíčkův Brod
- výsledku hospodaření založených obchodních společností města se 100%-ním majetkovým podílem města s návrhem na rozdělení hosp.výsledku resp. pokrytí ztráty z hospodaření v členění dle jednotlivých obchodních společností.

 

46/06 Přehled o finančním plnění rozpočtu města Havlíčkův Brod k 31.12.2005

Zastupitelstvo města bere na vědomí a schvaluje vyúčtování souhrnného finančního vztahu s rozpočtem kraje Vysočina za rok 2005 a schvaluje vrácení nespotřebovaných účelových dotací ve výši 3.669.245 Kč, které bylo provedeno 2.2.2006.
Vyúčtování souhrnného finančního vztahu ukládá zastupitelstvo města zapracovat do závěrečného účtu města Havlíčkův Brod za rok 2005.

 

47/06 Změna územního plánu - katastrální území Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje podle § 31, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod spočívající v přehodnocení funkčního využití pozemků parcelních čísel 907/1, 907/6 a 907/7 v. k.ú. Havlíčkův Brod z neurbanizovaného území „zahradnictví (Z)“na území do stabilizovaného urbanizovaného území„drobné výroby a služeb (Vd)“.

 

48/06 Změna č.24 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod - bývalá kasárna K.H.Borovského a kasárna Letiště

Zastupitelstvo města schvaluje podle § 20, odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění upravený návrh zadání změny č. 24 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod spočívající v :
a) převedení ploch v areálu bývalých kasáren Karla Havlíčka Borovského v Čechově ulici do území bydlení „městského typu obecné“.   
b) převedení kasáren u letiště do „území průmyslové výroby“ a "území drobné výroby a služeb".
c) převedení ploch vlevo od výjezdu z města do plochy „občanského vybavení“.

 

49/06 Hřiště Plovárenská

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o finančním zajištění akce Rekonstrukce veřejného sportoviště Plovárenská – 2.etapa v rozsahu 7 mil.Kč ze státního rozpočtu s tím, že 30 % spoluúčast města bude řešena v rámci rozpočtových opatření.

 

50/06 Hřiště Plovárenská

Zastupitelstvo města schvaluje architektonickou studii areálu veřejného sportoviště Plovárenská – 2.etapa aktualizovanou v únoru 2006 vycházející z požadavků veřejnosti. Další stupně projektové dokumentace budou předloženy radě města a zastupitelstvu města.

 

51/06 Prodej částí pozemku v k.ú. Mírovka  dle PK ppč. 1019

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Mírovka ppč. 1017/18 o výměře 243 m2 odděleného geometrickým plánem č. 360-48/2006 z pozemku dle PK ppč. 1019 Petru H., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 120 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

52/06 Prodej částí pozemků v k.ú. Mírovka  dle PK ppč. 1019

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Mírovka ppč. 1017/17 o výměře 132 m2  a ppč. 1017/5 o výměře 47 m2 oddělené geometrickým plánem č. 360-48/2006 z pozemku dle PK ppč. 1019. Miroslavu H., Mírovka. Cena pozemku činí 120 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

53/06 Zřízení věcného břemene na ppč. 1017/19 odděleného z původního pozemku dle PK ppč. 1019 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení vzájemného věcného břemene spočívajícího v oprávnění chůze a jízdy k tíži a ve prospěch pozemků ppč. 1017/7 ppč. 1017/19 na základě předloženého geometrického plánu č. 360-48/2006. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy a náklady spojené se správním poplatkem na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí žadatelé.

 

54/06 Prodej časti pozemku v k.ú. Mírovka dle PK ppč. 1019

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Mírovka ppč. 1017/19 o výměře 172 m2 odděleného geometrickým plánem č. 360-48/2006 z pozemku dle PK ppč. 1019  Ing. Františku E., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 120 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

55/06 Autobusový terminál - aktuální informace

Zastupitelstvo města na základě posouzení dostupných informací o možnostech zajištění dotace ze SROP na financování projektu „Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě“ ukládá radě města jednat s dodavatelem stavby firmou Skanska DS a.s., Brno, Bohunická 133/50, o ukončení smlouvy o dílo č. 780300 09806 5 5123 ze dne 25. 8. 2005 dohodou ke dni 31. 3. 2006 a o výsledku jednání předložit zprávu na nejbližším jednání zastupitelstva.

 

56/06 Text kupních smluv

Zastupitelstvo města schvaluje vzory kupních smluv pro prodeje bytových jednotek v rámci probíhajícího prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod dle upravených příloh podkladového materiálu.

 

57/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 578/1 v domě čp. 578, ulice Sázavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.1602, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jíchová G., Havlíčkův Brod za kupní cenu 302 726,00 Kč.

 

58/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 578/2 v domě čp. 578, ulice Sázavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.1602, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Marie S. a Josef S., Havlíčkův Brod za kupní cenu 296 516,00 Kč.

 

59/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 578/4 v domě čp. 578, ulice Sázavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.1602, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jan H. a Marie H., Havlíčkův Brod za kupní cenu 305 443,00 Kč

 

60/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 579/4 v domě čp. 579, ulice Sázavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.1601, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jiřina P., Havlíčkův Brod  za kupní cenu 172 255,00 Kč

 

61/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 579/5 v domě čp. 579, ulice Sázavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.1601, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jana K. a Tomáš K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 172 255,00 Kč.

62/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1170/8 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Eva U., Havlíčkův Brod aJiří H., Kounov za kupní cenu 177 190,00 Kč.

 

63/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1170/10 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Karel K. a Irena K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 288 754,00 Kč.

 

64/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1170/11 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
DiS.Dana S., Havlíčkův Brod za kupní cenu 177 190,00 Kč.

 

65/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1170/12 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
František N. a Stanislava N., Havlíčkův Brod za kupní cenu 409 910,00 Kč.

 

66/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1171/1 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Vladislav E a Hana E., Havlíčkův Brod za kupní cenu 316 519,00 Kč.

 

67/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1171/2 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
František S. a Ludmila S., Havlíčkův Brod za kupní cenu 177 190,00 Kč.

 

68/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1171/6 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jaroslav F. a Zdeňka F., Havlíčkův Brod za kupní cenu 409 910,00 Kč.

 

69/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1171/18 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jaromíra L, Havlíčkův Brod  za kupní cenu 409 910,00 Kč.

 

70/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1172/4 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Vladislav V. a Jana V., Havlíčkův Brod za kupní cenu 318 538,00 Kč.

 

71/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1172/5 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Zdenka H., Havlíčkův Brod za kupní cenu 176 685,00 Kč.

 

72/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1172/6 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Irena K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 408 395,00 Kč.

 

73/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1172/7 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Pavel V. a Věra V., Havlíčkův Brod za kupní cenu 318 538,00 Kč.

 

74/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1172/9 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Tomáš S. a Ilona S., Havlíčkův Brod za kupní cenu 408 395,00 Kč.

 

75/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1172/12 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Bohumil B.a Hana B., Havlíčkův Brod za kupní cenu 408 395,00 Kč.

 

76/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1172/13 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Bohdanka V. a Zdeněk V., Havlíčkův Brod za kupní cenu 318 538,00 Kč.

 

77/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1172/14 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Lubomír L., Havlíčkův Brod za kupní cenu 176 685,00 Kč.

 

78/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1172/15 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jaroslav H. a Stanislava H., Havlíčkův Brod za kupní cenu 408 395,00 Kč

 

79/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1203/2 v domě čp. 1203, 1204, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3811, st.3810, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Marek P., Havlíčkův Brod za kupní cenu 166 498,00 Kč.

 

80/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1203/3 v domě čp. 1203, 1204, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3811, st.3810, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Anna V. a Bedřich V., Havlíčkův Brod za kupní cenu 287 244,00 Kč

 

81/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1204/7 v domě čp. 1203, 1204, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3811, st.3810, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jaroslav P. a Dagmar P., Havlíčkův Brod za kupní cenu 289 131,00 Kč

 

82/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1205/6 v domě čp. 1205, 1206, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3809, st.3808, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Aleš F., Havlíčkův Brod za kupní cenu 286 772,00 Kč.

 

83/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1205/10 v domě čp. 1205, 1206, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3809, st.3808, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Mgr. Hana T., Havlíčkův Brod za kupní cenu 308 941,00 Kč.

 

84/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1206/3 v domě čp. 1205, 1206, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3809, st.3808, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Martin :L. a Lucie L., Havlíčkův Brod za kupní cenu 307 054,00 Kč.

 

85/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1206/5 v domě čp. 1205, 1206, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3809, st.3808, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jan M. a Marie M., Havlíčkův Brod za kupní cenu 166 026,00 Kč.

 

86/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1237/1 v domě čp. 1237, 1238, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3816, st.3815, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
František K. a Helena K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 302 828,00 Kč.

 

87/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1237/5 v domě čp. 1237, 1238, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3816, st.3815, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Marie M., Havlíčkův Brod za kupní cenu 287 710,00 Kč.

 

88/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1237/7 v domě čp. 1237, 1238, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3816, st.3815, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Martina B., Havlíčkův Brod za kupní cenu 305 662,00 Kč.

 

89/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1237/8 v domě čp. 1237, 1238, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3816, st.3815, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jiří Š. a Hana Š., Havlíčkův Brod za kupní cenu 287 710,00 Kč.

 

90/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1237/12 v domě čp. 1237, 1238, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3816, st.3815, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Josef V., Havlíčkův Brod za kupní cenu 167 240,00 Kč.

 

91/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1237/2 v domě čp. 1237, 1238, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3816, st.3815, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Ludmila P. a MUDr. Karel P., Havlíčkův Brod za kupní cenu  287 710,00 Kč.

 

92/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1238/5 v domě čp. 1237, 1238, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3816, st.3815, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Miloslav Š. a Jana Š., Havlíčkův Brod za kupní cenu 307 552,00 Kč.

 

93/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1238/6 v domě čp. 1237, 1238, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3816, st.3815, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Ivana B. a Josef B., Havlíčkův Brod za kupní cenu 167 240,00 Kč.

 

94/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1238/9 v domě čp. 1237, 1238, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3816, st.3815, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Vladislava T., Havlíčkův Brod za kupní cenu 167 240,00 Kč

 

95/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1238/11 v domě čp. 1237, 1238, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3816, st.3815, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Václav J. a Alena J., Havlíčkův Brod za kupní cenu 307 552,00 Kč.

 

96/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1238/12 v domě čp. 1237, 1238, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3816, st.3815, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Hana N. a Jaroslav N., Havlíčkův Brod za kupní cenu 167 240,00 Kč

 

97/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1239/3 v domě čp. 1239, 1240, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3818, st.3817, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Helena K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 165 936,00 Kč.

 

98/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1239/5 v domě čp. 1239, 1240, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3818, st.3817, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Ladislav K., a Vlasta K., Havlíčkův Brod za kupní cenu  288 032,00 Kč.

 

99/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1239/9 v domě čp. 1239, 1240, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3818, st.3817, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Xenie Š., Havlíčkův Brod za kupní cenu 165 936,00 Kč.

 

100/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1239/12 v domě čp. 1239, 1240, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3818, st.3817, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Radoslava U.,Havlíčkův Brod za kupní cenu 165 936,00 Kč.

 

101/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1240/4 v domě čp. 1239, 1240, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3818, st.3817, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jiří Z. a Hana Z., Havlíčkův Brod za kupní cenu 287 560,00 Kč.

 

102/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1240/6 v domě čp. 1239, 1240, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3818, st.3817, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Ing. Josef H., Havlíčkův Brod za kupní cenu 166 408,00 Kč.

 

103/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1171/10 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Josef D. a Jaroslava D., Havlíčkův Brod za kupní cenu 316 519,00 Kč.

 

104/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1171/13 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Tomáš A., Havlíčkův Brod za kupní cenu 316 519,00 Kč.

 

105/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1171/16 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jan T. a Marcela T., Havlíčkův Brod za kupní cenu 316 519,00 Kč.

 

106/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1204/10 v domě čp. 1203, 1204, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3811, st.3810, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Iva P., Havlíčkův Brod za kupní cenu 289 131,00 Kč.

 

107/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1240/8 v domě čp. 1239, 1240, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3818, st.3817, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Antonín S. a Dagmar S., Havlíčkův Brod za kupní cenu 305 002,00 Kč.

 

108/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1262/8 v domě čp. 1262, 1263, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3981, st.3982, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Zdeňka Š., Havlíčkův Brod za kupní cenu 319 616,00 Kč.

 

109/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1263/3 v domě čp. 1262, 1263, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3981, st.3982, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Terezie Š., Havlíčkův Brod za kupní cenu 320 087,00 Kč.

 

110/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1263/6 v domě čp. 1262, 1263, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3981, st.3982, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Josef K. a Marie K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 318 202,00 Kč.

 

111/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1262/1 v domě čp. 1262, 1263, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3981, st.3982, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Tomáš K. a Renata K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 318 202,00 Kč.

 

112/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1263/7 v domě čp. 1262, 1263, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3981, st.3982, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Alois K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 320 087,00 Kč.

 

113/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1268/2 v domě čp. 1268, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.3986, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Mgr. Marie S., Havlíčkův Brod za kupní cenu 309 245,00 Kč.

 

114/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1268/3 v domě čp. 1268, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.3986, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jana T., Havlíčkův Brod za kupní cenu 165 936,00 Kč.

 

115/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1171/4 v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.3703, st.3704, st.3705, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jan M. a Jaroslava M., Havlíčkův Brod za kupní cenu 316 519,00 Kč.

 

116/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1268/4 v domě čp. 1268, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.3986, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
RNDr. Jiří S., Havlíčkův Brod za kupní cenu 381 842,00 Kč.

 

117/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1268/8 v domě čp. 1268, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.3986, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Zdeněk D. a Eva D., Havlíčkův Brod za kupní cenu 309 245,00 Kč.

 

118/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1269/2 v domě čp. 1269, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.3987, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Alena L., Havlíčkův Brod za kupní cenu 307 831,00 Kč.

 

119/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1269/3 v domě čp. 1269, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.3987, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Milada Č., Havlíčkův Brod za kupní cenu 165 465,00 Kč.

 

120/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1269/6 v domě čp. 1269, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.3987, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Eva S., Havlíčkův Brod za kupní cenu 165 465,00 Kč.

 

121/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1269/10 v domě čp. 1269, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.3987, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Miroslava D., Havlíčkův Brod za kupní cenu 385 142,00 Kč.

 

122/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1270/6 v domě čp. 1270, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.3988, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jana K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 165 465,00 Kč.

 

123/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1270/9 v domě čp. 1270, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.3988, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Adelheit Š., Havlíčkův Brod za kupní cenu 165 465,00 Kč.

 

124/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1294/4 v domě čp. 1294, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4020, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Marta V., Havlíčkův Brod za kupní cenu 275 303,00 Kč.

 

125/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1294/6 v domě čp. 1294, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4020, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Vladimír M. a Jarmila M., Havlíčkův Brod za kupní cenu 352 143,00 Kč.

 

126/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1294/9 v domě čp. 1294, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4020, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
MUDr. Ladislav K. a Irena K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 352 143,00 Kč.

 

127/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1295/2 v domě čp. 1295, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4021, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Vladimír R., Havlíčkův Brod za kupní cenu 146 609,00 Kč.

 

128/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1295/3 v domě čp. 1295, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4021, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jaroslav H. a Ilona H., Havlíčkův Brod za kupní cenu 352 143,00 Kč.

 

129/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1295/4 v domě čp. 1295, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4021, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jana K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 276 246,00 Kč.

 

130/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1295/5 v domě čp. 1295, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4021, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Petra M., Havlíčkův Brod za kupní cenu 146 609,00 Kč.

 

131/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1295/8 v domě čp. 1295, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4021, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
PaedDr. Jaroslava S., Havlíčkův Brod za kupní cenu 146 609,00 Kč.

 

132/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1295/12 v domě čp. 1295, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4021, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Ing. Ivan M. a Anna M., Havlíčkův Brod za kupní cenu 352 143,00 Kč.

 

133/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1300/6 v domě čp. 1300, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4017, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Ing. Pavel Š. a Marie Š., Havlíčkův Brod za kupní cenu 345 544,00 Kč.

 

134/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1300/7 v domě čp. 1300, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4017, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Helena H., Havlíčkův Brod za kupní cenu 259 747,00 Kč.

 

135/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1870/1 v domě čp. 1870, 1871, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.4437, st.4436, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 

Ing. Kvanka Jiří, Husova 1870, Havlíčkův Brod a  Kvanková Pavlína, Husova 1870, Havlíčkův Brod za kupní cenu  478 125,00 Kč.

 

136/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1870/3 v domě čp. 1870, 1871, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.4437, st.4436, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Vladimír P. a Vlasta P., Havlíčkův Brod za kupní cenu 478 125,00 Kč.

 

137/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1870/4 v domě čp. 1870, 1871, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.4437, st.4436, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Ivan Ž. a Jana Ž., Havlíčkův Brod za kupní cen  387 813,00 Kč.

 

138/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1870/7 v domě čp. 1870, 1871, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.4437, st.4436, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Ing. Pavel D. a Ludmila D., Havlíčkův Brod za kupní cenu 478 125,00 Kč.

 

139/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1300/9 v domě čp. 1300, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4017, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Ing. Miloslav Ř. a Jiřina Ř., Havlíčkův Brod za kupní cenu 345 544,-Kč.

 

140/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1870/8 v domě čp. 1870, 1871, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.4437, st.4436, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
JUDr. Václav D. a JUDr. Naděžda D., Havlíčkův Brod za kupní cenu 387 813,00 Kč.

 

141/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1870/11 v domě čp. 1870, 1871, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.4437, st.4436, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Petr D.a Naděžda D., Havlíčkův Brod za kupní cenu 478 125,00 Kč.

 

142/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1870/12 v domě čp. 1870, 1871, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.4437, st.4436, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Mgr. Karel S. a Dáša S., Havlíčkův Brod za kupní cenu 387 813,00 Kč.

 

143/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1871/1 v domě čp. 1870, 1871, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.4437, st.4436, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Libor Š. a Helena Š., Havlíčkův Brod za kupní cenu 477 063,00 Kč.

 

144/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1871/3 v domě čp. 1870, 1871, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.4437, st.4436, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
JUDr. Alena K. a Mgr. Martina K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 477 063,00 Kč.

 

145/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1871/6 v domě čp. 1870, 1871, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.4437, st.4436, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Vladislav V. a Marie V., Havlíčkův Brod za kupní cenu 388 344,00 Kč.

 

146/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1871/11 v domě čp. 1870, 1871, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.4437, st.4436, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
MUDr. Bohumil F. a MUDr. Zuzana F., Havlíčkův Brod za kupní cenu 477 063,00 Kč.

 

147/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1872/3 v domě čp. 1872, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4302, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jana V., Havlíčkův Brod  za kupní cenu 316 316,00 Kč.

 

148/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1872/8 v domě čp. 1872, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4302, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Petr M. a Petra M, Havlíčkův Brod za kupní cenu 192 807,00 Kč.

 

149/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1872/14 v domě čp. 1872, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4302, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jiří K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 192 807,00 Kč.

 

150/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1872/17 v domě čp. 1872, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4302, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Gabriela P., Havlíčkův Brod za kupní cenu 144 251,00 Kč.

 

151/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1872/18 v domě čp. 1872, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4302, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jan M. a Marie M., Havlíčkův Brod za kupní cenu 346 015,00 Kč.

 

152/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1872/21 v domě čp. 1872, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4302, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Radek S. a Daniela S., Havlíčkův Brod za kupní cenu 316 316,00 Kč.

 

153/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1872/23 v domě čp. 1872, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4302, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Bohumil S. a Alena S., Havlíčkův Brod za kupní cenu 144 251,00 Kč.

 

154/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1872/29 v domě čp. 1872, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4302, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Martina Z. a Jaromír Z., Havlíčkův Brod za kupní cenu 144 251,00 Kč.

 

155/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1872/32 v domě čp. 1872, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4302, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Alena H. a Jiří H., Havlíčkův Brod za kupní cenu 192 807,00 Kč.

 

156/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1872/33 v domě čp. 1872, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4302, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Milan S. a Alena S., Havlíčkův Brod za kupní cenu 316 316,00 Kč.

 

157/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1872/41 v domě čp. 1872, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4302, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Vladimír H., Havlíčkův Brod za kupní cenu 144 251,00 Kč.

 

158/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1872/42 v domě čp. 1872, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4302, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Eliška B., Havlíčkův Brod za kupní cenu 346 015,00 Kč.

 

159/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1872/44 v domě čp. 1872, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4302, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Václav E. a Marie E., Havlíčkův Brod za kupní cenu 192 807,00 Kč.

 

160/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1872/45 v domě čp. 1872, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4302, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Mgr. Jitka V., Havlíčkův Brod za kupní cenu 316 316,00 Kč.

 

161/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1872/48 v domě čp. 1872, ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.4302, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Lenka S., Havlíčkův Brod za kupní cenu 346 015,00 Kč

 

162/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1877/3 v domě čp. 1877, 1878, ulice Trčkova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.4441, st.4440, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
MUDr. Josef L. a Jana L., Havlíčkův Brod za kupní cenu 426 155,00 Kč.

 

163/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1877/5 v domě čp. 1877, 1878, ulice Trčkova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.4441, st.4440, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
František P. a Jana P., Havlíčkův Brod za kupní cenu 426 155,00 Kč.

 

164/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1877/9 v domě čp. 1877, 1878, ulice Trčkova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.4441, st.4440, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
JUDr. Ladislav K. a Zdeňka K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 426 155,00 Kč.

 

165/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1877/12 v domě čp. 1877, 1878, ulice Trčkova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.4441, st.4440, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Oldřich K. a Vlasta K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 348 372,00 Kč.

 

166/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1878/6 v domě čp. 1877, 1878, ulice Trčkova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.4441, st.4440, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jana Š., Havlíčkův Brod za kupní cenu 347 901,00 Kč

 

167/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1878/7 v domě čp. 1877, 1878, ulice Trčkova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.4441, st.4440, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím
Vít R. a Lenka R., Havlíčkův Brod za kupní cenu  426 626,00 Kč.

 

168/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1878/8 v domě čp. 1877, 1878, ulice Trčkova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st.4441, st.4440, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím:
Vladimír S. a Stejskalová Marie S., Havlíčkův Brod za kupní cenu  347 901,00 Kč.

 

169/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 2381/3 v domě čp. 2381, ulice Brigádnická, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.1170, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Zvonimír M. a Marie M., Havlíčkův Brod za kupní cenu  371 945,00 Kč.

 

170/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 2381/5 v domě čp. 2381, ulice Brigádnická, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.1170, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím:
Dagmar S. a Zbyněk S., Havlíčkův Brod za kupní cenu 195 820,00 Kč.

 

171/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 2382/3 v domě čp. 2382, ulice Brigádnická, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.1171, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 

Drahomíra F., Havlíčkův Brod  za kupní cenu 233 521,00 Kč.

 

172/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 2382/6 v domě čp. 2382, ulice Brigádnická, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.1171, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Zdena R., Havlíčkův Brod za kupní cenu 235 771,00 Kč.

 

173/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 2382/7 v domě čp. 2382, ulice Brigádnická, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.1171, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Josef P., Havlíčkův Brod za kupní cenu 235 771,00 Kč.

 

174/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 2382/12 v domě čp. 2382, ulice Brigádnická, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.1171, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Jana B., Havlíčkův Brod za kupní cenu 240 273,00 Kč

 

175/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 2383/4 v domě čp. 2383, ulice Brigádnická, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.1172, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 

Zdeňka K. a Miroslav V.,, Havlíčkův Brod za kupní cenu 178 376,00 Kč.

 

176/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 2475/5 v domě čp. 2475, ulice Kokořínská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.1233, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 

Mgr. Andrea K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 176 132,00 Kč.

 

177/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 2475/22 v domě čp. 2475, ulice Kokořínská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. st.1233, zast.pl., se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Monika V., Havlíčkův Brod za kupní cenu 188 788,00 Kč

 

178/06 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 439/1 v domě čp. 439, ulice Strážná, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st. 1279, zast.pl. a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím: 
Lukáš H.a Kateřina H., Havlíčkův Brod za kupní cenu 483 873,00 Kč.

 

179/06 Záměr bezúplatného převodu a prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod pod komunikací "Lidická-Havířská" - 2. stavba

Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků následujících parcelních čísel ve vlastnictví města Havlíčkův Brod kraji Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57:
1) 2890/5     o výměře   79 m2
2) 3755/47   o výměře 193 m2
Uvedené pozemky město Havlíčkův Brod získalo bezúplatným převodem od Pozemkového fondu České republiky smlouvou č. 1005990518

 

180/06 Záměr bezúplatného převodu a prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod pod komunikací "Lidická-Havířská" - 2. stavba

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků následujících parcelních čísel ve vlastnictví města Havlíčkův Brod kraji Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57:
1) 3755/131  o výměře   14 m2
2) 3911/10    o výměře 182 m2
Uvedené pozemky město Havlíčkův Brod získalo na základě kupní smlouvy č. HO/99/81/36/ks/Ho.

 

181/06 Rozdělení rozpočtové rezervy komunikace, osadní výbory

Zastupitelstvo města schvaluje určení rozpočtové rezervy rozpočtu roku 2006 č. org. 244 ve výši 3 mil. Kč pro investice a opravy v osadních výborech a určení rozpočtové rezervy č. org. 470 ve výši 3 mil. Kč pro investice do místních komunikací ve vlastnictví města dle příloh materiálu ZM/41/06.

 

182/06 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Suchá  ppč. 53/35

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Suchá ppč. 53/35 o výměře 500 m2 .

 

183/06 Prodej domu čp. 76 Šmolovy

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 23/06 z 30.1.2006 takto:
Zastupitelstvo město schvaluje prodej domu čp. 76 a pozemku stavební číslo 215 o výměře 82 m2, vše v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu, Martinu B., Herálec a Lucii B., Humpolec, každému ve výši spoluvlastnického podílu id. ½ z celku nemovitostí za celkovou cenu 1 360 000 Kč.

 

184/06 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 1797 a 1798

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 1797 o výměře 90 m2 a stpč. 1798 o výměře 188 m2 Vlastě K., Třebíč. Cena pozemku činí 116 371 Kč. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

185/06 Směna pozemků v k.ú. Květnov ppč. 505/17 a  505/18

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v k.ú. Květnov ppč.505/17 o výměře 50 m2 a ppč. 505/18 o výměře 24 m2 oddělených geometrickým plánem č.144-13/ 2006 z pozemku ppč. 505/1 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek v k. ú. Květnov ppč. 264/5  o výměře 114 m2 oddělený geometrickým plánem č. 145-12/2006 z pozemku dle PK ppč. 264  parcela ve zjednodušené evidenci ve vlastnictví žadatelky Martiny N. Květnov. Rozdíl ve výměře 40 m2 doplatí město Havlíčkův Brod za dohodnutou cenu 240 Kč/m2. Žadatelka uhradí polovinu souvisejících nákladů v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

186/06 Směna částí pozemků v k.ú. Květnov ppč.38/3, 38/18

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v k.ú. Květnov ppč. 38/2 díl "a" o výměře 11 m2 a díl "b" o výměře 65 m2 oddělených geometrickým plánem č. 141-1202/2005 z pozemku ppč. 34  a 38/3 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek v k.ú. Květnov ppč. 38/21 o výměře 22 m2 oddělený týmž geometrickým plánem z pozemku ppč. 38/2  ve vlastnictví žadatelů ideálních 3/4 podílu Zdeňka K., Květnov a ideální 1/4 podílu na Marii K., Květnov. Rozdíl ve výměře 54 m2 uhradí žadatelé. Cena pozemku činí 165 Kč/m2.  Žadatelé dále uhradí polovinu souvisejících nákladů v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města mimo geometrický plán, který uhradí poměrnou částí z ceny celkově zaměřených pozemků.

 

187/06 Převod pozemků Kraji Vysočina v souvislosti se stavbou "Lidická - Havířská", 2. stavba

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku pozemkové parcely č. 2897/14 a pozemku pozemkové parcely č. 3911/7 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

188/06 Rozšíření vykonávaných činností MIC.

Zastupitelstvo města schvaluje vydání dalších živnostenských oprávnění  pro město Havlíčkův Brod za účelem poskytování požadovaných činností v městském informačním centru:

- kopírovací práce

- pronájem a půjčování věcí movitých

 

189/06 Finanční výbor 15.2.2006 - přebytek hospodaření města za r. 2005

Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení finančního přebytku hospodaření města za  rok 2005 takto: 15. mil. Kč na navýšení kapitálových výdajů a zbytek – 3.628.322,- Kč na založení fondu rezerv a rozvoje.

 

190/06 Finanční výbor 15.2.2006 - rozdělení limitu na dotace a granty.

Zastupitelstvo města schvaluje  rozdělení  rozpočtové rezervy běžných výdajů ve výši 3 mil. Kč na dotace a granty takto:

1,8 mil. Kč                              přímé dotace

1,1 mil. Kč                              granty

0,1 mil. Kč                              ponechat v rezervě na řešení mimořádných potřeb  v průběhu  roku 2006

 

191/06 Finanční výbor 15.2.2006 - plán činnosti na rok 2006

Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti Finančního výboru na rok 2006.

 

192/06 Granty 2006

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantů z rozpočtu města pro rok 2006: Sportem ke zdravému životnímu stylu Kč 150.000, Volnočasové aktivity - primární prevence kriminality Kč 100.000, Město bez bariér Kč 200.000, Havlíčkův Brod - město otevřené sociálním aktivitám Kč 50.000, Karel Havlíček Borovský Kč 150.000, Prezentace města Kč 150.000, Založ nové včelstvo Kč 25.000. 

 

193/06 Granty 2006

Zastupitelstvo města schvaluje převedení částky 200 tis. Kč  z celkové částky určené na granty 2006 na kapitolu 16. Částka je určena na oslavy 750 let první písemné zmínky o městě Brod.

 

194/06 Vlajka pro Tibet

Zastupitelstvo města souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2006  v rámci mezinárodní akce solidarity  "Vlajka pro Tibet".

 
PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.
Ing. Tomáš HERMANN, v. r.
místostarostové                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.
                                                                                                     starosta