usnesení zastupitelstva města 18. 12. 2006Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc.,    Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kadlec,        Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká,    PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl,  Bc. Jiří Vondráček

 

Omluveni:

Ing. Josef Vašíček

 

794/06 Finanční výbor ZM 6.12.2006 - doporučující usnesení k ZM

Zastupitelstvo města schvaluje členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva, návrh výše odměny za výkon funkce člena výboru zastupitelstva ve výši 500,-Kč za každou účast na řádném jednání výboru jehož jsou řádně zvolenými členy.

 

795/06 Návrh zásad Rozpočtového provizoria na období od 1.1.2007 do schválení rozpočtu na rok 2007.

a) Zastupitelstvo města ukládá radě města hospodařit v období od 1.1.2007 do schválení rozpočtu města H. Brod na rok 2007 (platnost pravidel rozpočtového provizoria) podle zveřejněného návrhu rozpočtu varianta U1.
b) skutečně čerpané limity běžných výdajů (položky třídy 5) čerpaných v období rozpočtového provizoria nepřekročí  měsíčně 1/12 celkových ročních limitů běžných výdajů dle funkčního a organizačního rozpisu Návrhu rozpočtu města na r. 2007 datová varianta U1
c) v době platnosti rozpočtového provizoria nebudu vůbec čerpány  výdaje na:
- seskupení položek 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (příspěvky a granty dle Zásad ZM 2005)
- seskupení položek 54 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 
- položce 5137 Drobný hmotný majetek a technické zhodnocení dlouhodobého majetku, které nepřesahuje 40.000 Kč, s výjimkou plateb za plnění smluvně sjednaná, věcně odsouhlasená a dodaná do 31.12.2006
- položce 5171 Opravy a udržování s výjimkou plateb za plnění smluvně sjednaná věcně odsouhlasená a dodaná do 31.12.2006. V období platnosti pravidel rozpočtového provizoria nebudou smluvně ujednávány, zahajovány a financovány akce týkající se  oprav a udržování majetku města s výjimkou odstranění následků provozních havárií a poruch bránících  řádnému a bezpečnému zajištění výkonů a činností státní správy a samosprávy v rámci Městského úřadu a organizačních složek města Havlíčkův Brod a řádnému a bezpečnému zajištění výkonů a činností zřizovaných příspěvkových organizací města Havlíčkův Brod.
- položce 5175 Pohoštění s výjimkou čerpání těchto prostředků z kapitoly 20 Sekretariát starosty, jejichž čerpání je rovněž omezeno nejvýše do 1/12 celkového ročního limitu dle Návrhu U1
- položce 5194 Věcné dary
- položka 5331 neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím bude čerpána maximálně do výše 1/12 neinvestičního příspěvku dle Návrhu varianta U1 
- položka 5410 sociální dávky není rozpočtovým provizoriem omezena a její čerpání se povoluje do výše dotace, inkasované z rozpočtu Min.práce a soc.věcí  v daném měsíci, vymezené na dávky sociální podpory
- položce 5901 Nespecifikovaná rezerva rozpočtových výdajů běžných. 
- položkách tř. 6 Kapitálové výdaje s výjimkou plateb za plnění smluvně sjednaná a schválená radou města v souladu s upraveným rozpočtem města platným pro rok 2006. V období platnosti pravidel rozpočtového provizoria nebudou smluvně ujednávány, zahajovány a financovány žádné nové investiční akce týkající se  služeb, stavebních prací a dodávek.
- položce 6901 rezerva rozpočtových výdajů kapitálových
d) v době platnosti rozpočtového provizoria zřizované příspěvkové organizace města Havlíčkův Brod:
- nebudou nově smluvně sjednávat a realizovat  platby za náklady související s pořízením drobného hmotného  majetku a technickým zhodnocením dlouhodobého majetku v rozsahu 3-40 tis. Kč/ks s výjimkou plateb za plnění smluvně sjednaná do 31.12.2006
- nebudou nově realizovat  platby za náklady související s opravami a udržováním majetku města svěřeném do správy, v nájmu nebo ve výpůjčce s výjimkou plateb za plnění smluvně sjednaná, věcně odsouhlasená a dodaná do 31.12.2006
- nebudou nově realizovat  platby za náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného (nad 40 tis. Kč) i nehmotného (nad 60 tis. Kč) majetku a technickým zhodnocením majetku s výjimkou plateb za plnění smluvně sjednaná, věcně odsouhlasená a dodaná do 31.12.2006

 

796/06 Odměňování členů zastupitelstva obce a výborů ZM

Zastupitelstvo města schvaluje s účinností od 1.1.2007 v souladu s § 84, odst. 2), písm. n), zákona 128/2000 Sb. o obecích odměny neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města a komisí rady dle podkladového materiálu č. 649/06.

 

797/06 Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města volí Petra Řeháka členem výboru pro výchovu,vzdělávání a sport.

 

798/06 Žádost VaK Havlíčkův Brod a.s.

Zastupitelstvo města netrvá na svolání mimořádné valné hromady Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. po té, co se dva zástupci města v představenstvu společnosti vzdali svých funkcí a společnost podle svých stanov kooptuje do orgánu dva nově zastupitelstvem navržené členy - ing. Abbrenta a ing. Hermanna

 

799/06 Příspěvek na opravu domu čp.50 Havlíčkovo náměstí

Zastupitelstvo města prohlašuje, že se město Havlíčkův Brod bude v roce 2007 finančně spolupodílet na provedení udržovacích prací v objektu č.p. 50, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, jenž je ve vlastnictví Ing. Jana H., Havlíčkův Brod, a to částkou představující dle zásad  Programu rozvoje kraje Vysočina 2.4.2. – Podpora rozvoje kultury a kulturního dědictví, ochrana a obnova památek 20 % z celkových nákladů na obnovu kulturní památky, max. do výše 140 tis. Kč.

 

800/06 Příspěvek na opravu domu čp.50 Havlíčkovo náměstí

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ  na rok 2007  Ing. Janu H., Havlíčkův Brod na obnovu domu č.p. 50, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod ve výši 10 % z celkových nákladů na obnovu restaurování kamenných prvků, max. do výše 45 tis. Kč.

 

801/06 Příspěvek na opravu domu čp.50 Havlíčkovo náměstí

Zastupitelstvo města ukládá odboru rozvoje města zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2007 finanční prostředky na příspěvek na obnovu kulturních památek, oprava domu č.p. 50, Havlíčkovo náměstí, ve výši 185 tis.Kč.

 

802/06 Změna ÚP SÚ HB - Mendlova Ves

Zastupitelstvo města schvaluje podle §31, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na části pozemku č.p. 1780 k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu, spočívající v převedení z neurbanizovaného území  do území pro bydlení.

 

803/06 Změna č.25 ÚP SÚ HB – Pražská - Rakušanovi

Zastupitelstvo města schvaluje podle § 20, odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění návrh zadání změny č. 25 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod spočívající v přehodnocení funkčního využití pozemků parcelních čísel 907/1, 907/6 a 907/7 v. kú. Havlíčkův Brod z neurbanizovaného území „zahradnictví (Z)“na území do stabilizovaného urbanizovaného území„drobné výroby a služeb (Vd)“

 

804/06 Změna č.17 - Havlíčkův Brod, Svatý Kříž, Termesivy, ÚP SÚ HB

Zastupitelstvo města podle § 31,  odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a podle § 84, odst. 2, písm b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje návrh změny č. 17 - Havlíčkův Brod, Svatý Kříž, Termesivy, územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod, spočívající ve změně funkčního využití a převedení :  
-          části pozemku ve Svatém Kříži – východní okraj,  parc.č.692/1 k.ú.Suchá u Havlíčkova Brodu z území  „pole“ do  urbanizovaného území „území bydlení městského typu – podmíněné (Bp)“
-          ploch pozemků východně od potoka Žabinec  z území  „zahrady,ovocné sady“ a „louky,pastviny“ do urbanizovaného území „území bydlení  městského typu obecné (Bo)“ a odchylném řešení trasy pěší zóny (místní komunikace a stezky pro pěší a  cyklisty).
-          pozemků v Termesivech– JV okraj, parc.č. 423/2 a části pozemku parc.č.435 z území " Pole" do urbanizovaného území „území bydlení městského typu obecné (Bo)“

 

805/06 Změna č.17 - Havlíčkův Brod, Svatý Kříž, Termesivy, ÚP SÚ HB

Zastupitelstvo města podle § 29, odst. 2 a podle § 31, odst. 1 stavebního zákona a podle § 84, odst. 2, písm, b) zákona o obcích schvaluje a vymezuje závaznou část změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod v rozsahu vyhlášky, která je přílohou podkladového materiálu ZM č. 655/06. Vyhlášení bude provedeno podle § 12 zákona o obcích.

 

806/06 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č.296/06 z 24.4.06:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1171/12 v domě čp.1170,1171,1172, ulice Jihlavská Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3703,st.3704,st.3705, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Jiří V., Havlíčkův Brod za kupní cenu 409 910,00 Kč.

 

807/06 Záměr prodeje garáže č. 143 a pozemku stp.č. 3360 v ulici Zahradnického v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje garáže číslo 143 postavené na pozemku stavební parcela číslo 3360 o výměře 18 m2 a pozemku stavební parcela číslo 3360 o výměře 18 m2 v ulici Zahradnického v Havlíčkově Brodě.

 

808/06 Záměr prodeje pozemku  v k.ú. Mírovka ppč. 1065/2 a 1065/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Mírovka ppč. 1065/2 a 1065/1 o výměře cca 50  m2 .

 

809/06 Záměr směny pozemku  v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 998/3

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 998/3 o výměře  cca 20 m2 za část pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 998/14 o stejné výměře.

 

810/06 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2342

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 1498 díl "c" o výměře 18 m2 a 1042/5 díl "f" výměře 18 m2  oddělených geometrickým plánem č. 5280-165/2006 z pozemku ppč. 2342 Zlatě H., Skuhrov. Cena pozemku činí 459 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

811/06 Prodej objektu čp. 738 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej objektu čp. 738, pozemku stavební parcely č. 1757 a pozemku pozemkové parcely č. 537/16 v katastrálním území Havlíčkův Brod Jaromíru L., Chotěboř, za kupní cenu ve výši 2.153.000 Kč.

 

812/06 Prodej části objektu čp. 55 v katastrálním území Suchá

Zastupitelstvo města schvaluje prodej objektu čp. 55, pozemku stavební parcely č. 47/2 o výměře 214 m2 a pozemku pozemkové parcely č. 584/13 o výměře 382 m2 v katastrálním území Suchá  Tomášovi B. - TRUHLÁŘSTVÍ, IČ: 67041477, trvale bytem v Havlíčkově Brodě, za kupní cenu ve výši Kč 336.490. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

813/06 Zřizovací listina Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu v úplném znění dle přílohy podkladu č. 650/06.

 

814/06 Prodej volných bytů za tržní ceny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 11 o velikosti 1+1 Jihlavská ul.,Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p.č. st. 3703,3704,3705 se všemi součástmi a příslušenstvími.
Kupující Lenka D., Havlíčkův Brod, za kupní cenu 670.000 Kč.

 

815/06 Prodej volných bytů za tržní ceny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 13 o velikosti 3+1 v domě čp. 1239 Žižkov II, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p.č. st.  3817 a p.č.st. 3818  se všemi součástmi a příslušenstvími.
Kupující Martina S., Světlá nad Sázavou, za kupní cenu 950.000 Kč.

 

816/06 Prodej volných bytů za tržní ceny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 18  o velikosti 4+1 ihlavská ul.,Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p.č.st. 3703,3704,3705 se všemi součástmi a příslušenstvími.
Kupující Zbyněk R., Havlíčkův Brod, za kupní cenu 1.050.000 Kč.

 

817/06 Valná hromada HC Rebel a.s.

Zastupitelstvo města navrhuje představenstvu HC Rebel a.s. zahrnout do programu valné hromady 5. února odvolání představenstva a dozorčí rady a poté volbu nových orgánů.

 

818/06 Valná hromada HC Rebel a.s.

Zastupitelstvo města deleguje podle § 84, odst. 2, písm. f) zákona o obcích jako svého zástupce na valnou hromadu HC Rebel a.s. konanou dne 5. února 2007 ing. Tomáše Hermanna. Zástupce má od zastupitelstva mandát k volbě členů orgánů společnosti podle návrhu zastupitelstva města.

 

819/06 Valná hromada HC Rebel a.s.

Zastupitelstvo města podle § 84, odst. 2, písm. g) zákona o obcích navrhuje k volbě do představenstva HC Rebel a.s. - Jiřího Kopice, MUDr. Petra Libuse, Vladimíra Huška, ing. Zdeňka Kadlece a ing. Michala Milfeita a doporučuje volbu Libora Honzárka a Josefa Rauera jako zástupce minoritních akcionářů.
K volbě do dozorčí rady zastupitelstvo města navrhuje - ing. Jana Abbrenta a ing. Josefa Vašíčka a doporučuje volbu JUDr. Josefa Košmidera jako zástupce minoritních akcionářů.

 

820/06 Změna č.21 - jihovýchodní obchvat ÚP SÚ HB

Zastupitelstvo města podle § 31,  odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a podle § 84, odst. 2, písm b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje návrh změny č. 21- jihovýchodní obchvat, územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod, spočívající v odchylném řešení trasy jihovýchodního obchvatu města.

 

821/06 Změna č.21 - jihovýchodní obchvat ÚP SÚ HB

Zastupitelstvo města podle § 29, odst. 2 a podle § 31, odst. 1 stavebního zákona a podle § 84, odst. 2, písm, b) zákona o obcích schvaluje a vymezuje závaznou část změny č. 21 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod v rozsahu vyhlášky, která je přílohou podkladového materiálu ZM č. 676/06. Vyhlášení bude provedeno podle § 12 zákona o obcích.

 
Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka