usnesení zastupitelstva města 10. 5. 2006Přítomni:

Ing. Karel Báťa, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Jan Herold, Jaromír Hlaváč, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Milan Koudelka, Ing. Ivan Kuželka, PaeDr. Martina Matějková, Milan Plodík, Jan Schwarz, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Tomáš Vak, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček, Mgr. Blanka Vyhnalíková, Eva Vyoralová, Oldřich Záruba

 

436/06 Slib nového člena zastupitelstva

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci MUDr. Gabriely Cyranyové na mandát zastupitele města dne 26. dubna 2006 a děkuje jí za práci, kterou pro město vykonala.

 

437/06 Slib nového člena zastupitelstva

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Ing. arch. Jaroslava Kruntoráda na mandát zastupitele města dne 10. května 2006 a děkuje mu za práci, kterou pro město vykonal.

 

438/06 Volba starosty, místostarostů a členů rady města

Zastupitelstvo města volí podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona 128/2000 Sb. o obcích starostou  Ing. Janu Fischerovou, CSc. ( 16 hlasy).

 

439/06 Volba starosty, místostarostů a členů rady města

Zastupitelstvo města volí podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona 128/2000 Sb. o obcích místostarosty Ing. Tomáše Hermanna (19 hlasy) a Libora Honzárka (17 hlasy).

 

440/06 Volba starosty, místostarostů a členů rady města

Zastupitelstvo města určuje v souladu s § 104, odst. 1. zákona o obcích místostarostu Ing. Tomáše Hermanna zástupcem starostky v její nepřítomnosti.

 

441/06 Volba starosty, místostarostů a členů rady města

Zastupitelstvo města volí podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona 128/2000 Sb. o obcích členem rady města  Ing. Čeňka Jůzla (17 hlasy), Jiřího Kopice (17 hlasy), Vladimíra Huška (21 hlasy), Ing. Ivana Kuželku (19 hlasy).

 

442/06 Volba starosty, místostarostů a členů rady města

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o zániku předsednictví MUDr. Gabriely Cyranyové ve výboru pro sociální a zdravotní problematiku z důvodu její rezignace na členství v zastupitelstvu města a volí předsedkyní tohoto výboru PhDr. Ivanu Štrossovou.

 

443/06 Volba starosty, místostarostů a členů rady města

Zastupitelstvo města určuje v souladu s § 84, odstavcem 2), písmenem n), zákona o obcích funkci předsedy výboru pro sociální a zdravotní problematiku jako funkci uvolněnou. K výkonu této funkce uvolňuje předsedkyni výboru členku zastupitelstva města PhDr. Ivanu Štrossovou.

 

444/06 Valná hromada VaK a.s. Chrudim

Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 1, písm. g) zákona o obcích deleguje jako zástupce města  na řádnou valnou hromadu VaK a.s. Chrudim  25. května t.r. JUDr. Hanu Andělovou.

 

445/06 Aktualizace Zřizovací listiny a Statutu Technických služeb HB v oblasti odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města schvaluje v doslovném znění dodatek č. 2  Zřizovací listiny a dodatek č. 5 Statutu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod dle návrhu odboru životního prostředí.

 

446/06 Prodej bytu Strážná 439 Havlíčkův Brod - revokace usnesení

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 178/06 ze dne 20.2.2006 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 439/1 v domě čp. 439, ulice Strážná, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č. st. 1279, zast. pl. a nádvoří a pozemku č. 1953/1 zahrada a č. 1963/17 zahrada, se všemi součástmi a příslušenstvím:
Lukáš H., Havlíčkův Brod a Kateřina H., Havlíčkův Brod za kupní cenu 483 873,00 Kč.

 

447/06 Denní centrum pro seniory

Zastupitelstvo města souhlasí s výběrem lokality pro výstavbu Denního centra pro seniory v ulici Reynkova jižně od Domova důchodců a ukládá odboru rozvoje města zajistit podklady pro územní řízení.

 

448/06 Denní centrum pro seniory

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací investiční akce novostavby Denního centra  pro seniory , Havlíčkův Brod v ulici Reynkova jižně od Domova důchodců v celkovém nákladu dle studie 6 mil. Kč a zároveň prohlašuje, že spolu s prostředky státního rozpočtu  ve výši 3,3 mil.  Kč  zajistí dofinancování akce ve výši 2,7 mil. Kč z rozpočtu města.

 

449/06 Denní centrum pro seniory

Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MPSV ČR na investiční záměr výstavby Denního centra pro seniory, Havlíčkův Brod v ulici Reynkova jižně od Domova důchodců.

 

450/06 Smlouva o smlouvě budoucí na prodej bytu

Zastupitelstvo města schvaluje se zpětnou platností uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s manžely Martinou a Jaromírem Z. na koupi bytu č. 29 Husova 1872 dne 1.2.2006. Zároveň schvaluje dodatek této smlouvy č. 1, kterým souhlasí s tím, že část kupní ceny ve výši úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení bude uhrazena tímto přímo na účet města Havlíčkův Brod po podpisu a vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí

 

451/06 Distribuce městských novin Včela č. 5/2006

Zastupitelstvo města projednalo závěry z jednání mediálního výboru z 5. 5. 2006 a s připomínkami výboru k obsahu městských novin Včela č. 5/2006 souhlasí. 
Zastupitelstvo města konstatuje porušení smlouvy o vydávání městských novin čj. SI 98/01 ze strany vydavatelky v odstavci IV., odrážka 6, neboť nepředala redakční radě nebo odpovědnému zástupci města konečnou podobu novin ke korektuře před jejich vytištěním.
Z uvedených důvodů zastupitelstvo souhlasí s distribucí vytištěného čísla městských novin Včela č. 5/2006 výhradně za podmínky, že bude vytištěn a do každého výtisku vložen dodatečný list či listy s příslušnými vyjádřeními k tématům prodeje městských bytových domů, autobusového terminálu a ukončení činnosti rady města tak, aby byly naplněny principy objektivní informovanosti a ústavně zakotvené svobody slova.

 

452/06 Distribuce městských novin Včela č. 5/2006

Zastupitelstvo města ukládá radě města koncepčně se zabývat budoucím vydáváním městských novin a podmínkami smluvního vztahu s příslušným vydavatelem.

 

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.
Libor HONZÁREK, v.r.
místostarostové

 

                                                                              Ing. Jana FISCHEROVÁ, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka