Usnesení z ustavujícího jednání zastupitelstva města 17.10.2022Přítomni:

MUDr. Jindřich Bárta, Pavel Duben, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Bc. Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Daniel Chymo, Ing. Milan Kašpar, CSc., Jan Kerber, DiS., Mgr. Jan Kletečka, Klára Kyselová, Ing. Jan Matějka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Ondřej Rázl, Marie Rothbauerová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA

 

183/22 Volební řád zastupitelstva města

Zastupitelstvo města schvaluje Volební řád zastupitelstva města, který upravuje podrobně způsob volby starosty, místostarostů, členů rady města zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 74103.

(Podklad jednání č. 146)

 

184/22 Určení počtu uvolněných funkcí

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s § 84 odst. 2) písm. k), že dlouhodobě uvolněny budou následující funkce: starosta, místostarosta určený k zastupování starosty, a dva místostarostové.

(Podklad jednání č. 146)

 

185/22 Volba volební komise

Zastupitelstvo města dle schváleného Volebního řádu určuje volební komisi ve složení: Ing. Tomáš Hermann, Milan Plodík, Mgr. Ondřej Rázl.

(Podklad jednání č. 146)

 

186/22 Volba starosty

Zastupitelstvo města volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích starostu města Zbyňka Stejskala, bytem Havlíčkův Brod (19 hlasy).

(Podklad jednání č. 146)

 

187/22 Volba zastupujícího místostarosty

Zastupitelstvo města volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  místostarostu, který je určený k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti, Bc. Libora Honzárka, bytem Havlíčkův Brod  (19  hlasy).

(Podklad jednání č. 146)

 

188/22 Volba místostarosty

Zastupitelstvo města volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  místostarostu města Ing. Vladimíra Slávku, bytem Havlíčkův Brod (19 hlasy).

(Podklad jednání č. 146)

 

189/22 Volba místostarosty

Zastupitelstvo města volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  místostarostku města Marii Rothbauerovou, bytem Havlíčkův Brod (18 hlasy).

(Podklad jednání č. 146)

 

190/22 Volba členů rady města

Zastupitelstvo města volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích členy rady města: PhDr. Ivanu Štrossovou, bytem Prokopa Havlíčkův Brod (19 hlasy), Mgr. et Mgr. Jana Sojku, bytem Havlíčkův Brod (20 hlasy) a Ing. Jana Matějku, bytem Havlíčkův Brod (19 hlasy).

(Podklad jednání č. 146)

 

191/22 Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 72, odst. 2) a odst. 3) a § 74, odst. 3) zákona 128/2000 Sb. svým neuvolněným členům odměny za výkon funkce za měsíc v následujících částkách s účinností od 18.10.2022:

- člen rady: 10274 Kč,

- předseda výboru/komise: 5137 Kč,

- člen výboru/komise: 4281 Kč,

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2569 Kč.

Odměny se v souladu s § 74, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích sčítají.

(Podklad jednání č. 144)

 

192/22 Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 71, odst. 3) zákona 128/2000 Sb. neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, výši náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou ve výši 230 Kč za každou i započatou hodinu a současně stanovuje nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc na 5000 Kč.

(Podklad jednání č. 144)

 

193/22 Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

Zastupitelstvo města stanovuje s účinností od 18.10.2022 členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, odměnu ve výši 700 Kč za účast na jednání výboru či komise. Odměna je splatná za kalendářní čtvrtletí v pravidelném výplatním termínu MěÚ v následujícím měsíci.

(Podklad jednání č. 144)

 

194/22 Zřízení výborů zastupitelstva města

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2), písm. l), zákona č.128/2000 Sb. o obcích zřizuje pro volební období 2022 až 2026 tyto výbory:

- finanční výbor (FV)

- kontrolní výbor (KV)

- výbor pro územní plán a rozvoj města (VÚPaRM)

- výbor pro školství a volnočasové aktivity (VŠaV)

- sociální výbor (SV)

- výbor pro cestovní ruch, média a kulturu (VCRMaK)

- výbor pro životní prostředí (VŽP).

Všechny zřízené výbory budou mít po 11 členech.

(Podklad jednání č. 145)

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta