Usnesení z mimořádného jednání zastupitelstva města dne 27.6.2016Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Jan Hyliš, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Bc. Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, MUDr. Lucie Stehlíková, Zbyněk Stejskal, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

Omluveni:

Bc. Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Petr Korčák, Milan Plodík, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Jiří Stryhal

 

194/16 Krajská knihovna Kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu s Krajem Vysočina dle podkladové přílohy č. 32202.

 

195/16 Krajská knihovna Vysočiny – záměr bezúplatného převodu pozemků města Kraji Vysočina

Zastupitelstvo města projednalo a  schvaluje zveřejnění záměru bezplatného převodu pozemků dotčených plánovanou výstavbou budovy Krajské knihovny Vysočiny par. č. st. 6157, par. č. 1876/5, 1876/31, 1876/32 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod IČ 002 67 449 do vlastnictví Kraje Vysočina IČ 708 90 749.

 

196/16 Krajská knihovna Kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zajištění funkce základní knihovny a úhradě nákladů spojených s jejím provozem s Krajem Vysočina dle podkladové přílohy č. 32287.

 

197/16 Krajská knihovna Kraje Vysočina

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 192/16 a nahrazuje jej tímto zněním: Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů při realizaci veřejné zakázky „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV, dokumentace stavby“ dle podkladové přílohy č. 32290.

 

198/16 Bezúplatný převod - St.poz.úřad x Město HB - vodovod Okrouhličtí Dvořáci

Zastupitelstvo města projednalo nabídku bezúplatného převodu vodovodu „Okrouhličtí Dvořáci“ od Státního pozemkového úřadu a nabytí tohoto nemovitého majetku neschvaluje.

 

199/16 Záměr prodeje pozemku č. 4278 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Havířská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 4278 o výměře 442 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

200/16 Zásady pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkova Brodu - změna č. 5

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci QS 55-33 Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 32288.

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta