Usnesení z jednání zastupitelsva města 30.10.2017Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr., Ing. Čeněk Jůzl, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

Omluveni:

MUDr. Magdalena Chvílová Weberová

 

232/17 Informace kontrolního výboru o provedených kontrolách

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené zprávy o provedených kontrolách.

 

233/17 Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2016/2017

Zastupitelstvo města schvaluje 21 laureátů na udělení Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2016/2017: 

Základní škola a Praktická skola, U Trojice: 5 000 Kč - Jaroslava Ptáčníková, 3 000 Kč - Tereza Kališová, 2 000 Kč - Anna Barcziová; 

ZŠ Konečná: 5 000 Kč - Miroslav Žák, 3 000 Kč - Štěpán Pipek, 2 000 Kč - Lucie Brigantová; 

ZŠ Nuselská: 5 000 Kč - Matěj Vávra, 3 000 Kč - Matěj Moučka, 2 000 Kč - Vilém Mezera; 

ZŠ Štáflova: 5 000 Kč - Eliška Jůzlová, 3 000 Kč - Natálie Arbelovská, 2 000 Kč - Kateřina Lánová;

ZŠ V Sadech: 5 000 Kč - Daniel Kolář, 3 000 Kč - Eliška Švecová, 2 000 Kč - Tereza Choutková;

ZŠ a MŠ Wolkerova: 5 000 Kč - Daniel Štefánek, 3 000 Kč - Jakub Štefánek, 2 000 Kč - Pavel Ešner;

Gymnázium Havlíčkův Brod: 5 000 Kč - Anna Zajíčková, 3 000 Kč - Martin Kosprd, 2 000 Kč - Klára Ledvinková.

 

234/17 Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města volí v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích na funkci přísedících u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pro volební období 2017 - 2021:

Mgr. Radka Fikarová, Havlíčkův Brod

Mgr. Ilona Havlíčková, Havlíčkův Brod

Jana Medková, Havlíčkův Brod

Bc. Marie Suchomelová, Havlíčkův Brod

Eva Jiráková, Havlíčkův Brod

Zuzana Beránková, Havlíčkův Brod

Mgr. Danuška Šidláková, Havlíčkův Brod.

 

235/17 Změny rozpočtu č. 3 až 9. - rozpočtové období 2017

Zastupitelstvo města posoudilo a projednalo návrhy rozpočtových změn včetně odůvodnění v celkovém objemu:

-        zvýšení rozpočtových příjmů 345,0 tis. Kč

-        zvýšení rozpočtových výdajů 10 904,1 tis. Kč

a změny rozpočtu schvaluje. Zastupitelstvo města ukládá Radě města rozepsat navrhované změny do rozpočtového období 2017 a ve zbývající části rozpočtového období hospodařit podle upravených ukazatelů rozpočtu.

 

236/17 Komplexní výsledky Veřejného fóra

Zastupitelstvo města bere na vědomí komplexní výsledky veřejného Fóra konaného dne 13.09.2017 dle přílohy č. 40406.

 

237/17 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – sazba poplatku na rok 2018

Zastupitelstvo města projednalo podkladovou přílohu č. 40245 „Rozúčtování skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2016“ a rozhodlo o zachování sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018 ve výši 600 Kč na osobu a rok. Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů, platí pro další období beze změny.

 

238/17 Návrh obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 5/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města H. Brod č. 2/2016, o stanovení opatření k omezení propagace míst, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017, kterou se s účinností od 1.1.2018 zrušuje Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod č. 2/2016, o stanovení opatření k omezení propagace míst, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry.

 

239/17 Návrh obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 6/2017, o regulaci provozování hazardních her

Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 40249 projednalo a vydává obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod č. 6/2017, o regulaci provozování hazardních her.

 

240/17 Pozemek č. 2371/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice P.F. Ledvinky

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření soudního smíru v řízení vedeném u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp.zn. 15 C 79/2016 v tomto znění:

• Určuje se, že pozemek č. parc. č. 2371/2 - ostatní plocha, o výměře 127 m2 v obci a k.ú. Havlíčkův Brod zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 10 001 vedeném Katastrálním úřadem Vysočina, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, je v podílovém spoluvlastnictví žalobkyň, každé z jedné ideální poloviny spoluvlastnického podílu.

• Žalobkyně jsou povinny žalovanému zaplatit částku 40.000 Kč do 30 dnů od právní moci usnesení soudu o schválení tohoto smíru.

• Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů soudního řízení.

 

241/17 Směna pozemků - cesta Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků č. 600/4 a 600/6 oddělených z pozemku č. 600/3 a pozemku č. 485/3 o výměře 474 m2, v katastrálním území Poděbaby ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 729 oddělený z pozemku č. st. 55, pozemek č. 492/21 oddělený z pozemku č. 492/6 a pozemek č. 492/20 oddělený z pozemku č. 492/5 o výměře 125 m2, v katastrálním území Poděbaby ve vlastnictví SJM Vlastimila H. a M. H. Havlíčkův Brod. Finanční rozdíl ve výši 1.720 Kč uhradí žadatelé.

 

242/17 Záměr prodeje části pozemku č. 2964/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Trocnovská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 2964/1 o výměře cca 4 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

243/17 Záměr prodeje části pozemku č. 3902 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Jihlavská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 3902 o výměře cca 75 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

244/17 Záměr darování části pozemku č. 3093 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Kamenická

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování části pozemku č. 3093 o výměře cca 10 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

245/17 Záměr směny pozemků - cesta Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 24/8 o výměře cca 110 m2 v katastrálním území Perknov ve vlastnictví města Havlíčkův Brod a částí pozemků č. 24/5 a 31 o výměře cca 105 m2 v katastrálním území Perknov ve vlastnictví žadatele.

 

246/17 Přijetí daru - cesta Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - části pozemku č. 24/7 o výměře cca 28 m2 v katastrálním území Perknov od M. S., Havlíčkův Brod. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

247/17 Záměr prodeje částí pozemků č. 1040/5 a 1040/1, v k.ú. Mírovka - Baštínov

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků č. 1040/5 a 1040/1, v katastrálním území Mírovka.

 

248/17 Přijetí daru - pozemky v lokalitě Vysočany

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemků č. 2035/1, č. 2056/15, 2069/3 a 2070/10 o celkové výměře 15.108 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod od E. P., Annapolis, Spojené státy. Zastupitelstvo města za poskytnutý dar děkuje.

 

249/17 Koupě pozemků - ulice Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku č. 2067/6 o výměře cca 15 m2 a části pozemku č. 2067/1 o výměře cca 2.908 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod od J. S. a H. S., Havlíčkův Brod za cenu 350 Kč/m2. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod. Do doby dokončení stavby bude koupě ošetřena smlouvou o smlouvě budoucí.

 

250/17 Darování pozemků č. 585/112 a 667/47, v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Ledečská

Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemku č. 667/47 o výměře 132 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 667/45 a pozemku č. 585/112 o výměře 270 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 585/39, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Kraji Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

 

251/17 Jmenování členů školských rad

Zastupitelstvo města s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2020 jmenuje do školské rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 Ing. Čeňka Jůzla, Evu Vyoralovou a Andreu Dobrou, do školské rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 Ing. Ivana Kuželku, Zbyňka Stejskala a Bc. Janu Královou, do školské rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 Libora Honzárka, Evu Vyoralovou a Mgr. Marka Topolovského, do školské rady příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Ing. Vladimíra Slávku, Ing. Jana Hyliše a Marii Švecovou, do školské rady příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Ing. Vladimíra Friče, Ing. Ivanu Mojžyškovou a Bc. Janu Královou.

 

252/17 Dodatek č. III zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. III ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 40019.

 

253/17 Finanční dar Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města poskytuje finanční dar ve výši 100.000 Kč Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18, Havlíčkův Brod, IČ: 13582143 a ukládá radě města zapracovat do připravovaného rozpočtu r. 2018 vč. rozpočtového zatřídění 50.000,- Kč každoročně vyhrazených na pořízení uměleckého díla na kapitole 16, č. organizačním 375, a to na poskytnutí daru (položka 5339), paragrafu 3317.

 

254/17 Zpevněná plocha v areálu TJ Jiskra

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací záměru „Zpevněná plocha u tenisové haly, Havlíčkův Brod“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 40304.

 

255/17 Plánovací smlouva - Obytný soubor 13 RD k.ú. Havlíčkův Brod, parc.č. 635/2

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 297/16 a 298/16.

 

256/17 Plánovací smlouva - Obytný soubor 13 RD k.ú. Havlíčkův Brod, parc.č. 635/2

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. uzavření plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 40336 s P. Č., 58001 Havlíčkův Brod, P. O., 58001 Havlíčkův Brod, P. O., 58001 Havlíčkův Brod a M. O., 58001 Havlíčkův Brod, jejíž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury pro stavbu „Obytný soubor 13 RD k.ú. Havlíčkův Brod, parc.č. 635/2“.

 

257/17 Plánovací smlouva - Obytný soubor 13 RD k.ú. Havlíčkův Brod, parc.č. 635/2

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle podkladové přílohy č. 40337 s P. Č., 58001 Havlíčkův Brod, P. O., 58001 Havlíčkův Brod, P. O., 58001 Havlíčkův Brod a M. O., 58001 Havlíčkův Brod, jejíž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury pro stavbu „Obytný soubor 13 RD k.ú. Havlíčkův Brod, parc.č. 635/2“.

 

258/17 Plánovací smlouva - Novostavba areálu firmy ZZN, hospodářské potřeby, a.s. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. uzavření plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 40343 s ZZN Hospodářské potřeby, a.s., Žďár nad Sázavou, IČO: 64509818, jejíž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury pro stavbu „Novostavba areálu firmy ZZN, hospodářské potřeby, a.s. Havlíčkův Brod“.

 

259/17 Plánovací smlouva - Novostavba areálu firmy ZZN, hospodářské potřeby, a.s. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle podkladové přílohy č. 40344 s ZZN Hospodářské potřeby, a.s., Žďár nad Sázavou, IČO: 64509818, jejíž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury pro stavbu „Novostavba areálu firmy ZZN, hospodářské potřeby, a.s. Havlíčkův Brod“.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta