Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 9.9.2013Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Weberová Chvílová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jan Míka, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl

 

270/13 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 333/12 do 31.12.2013 a usnesení č. 259/11 do 31.3.2014.

 

271/13 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 70/13 ze dne 18.2.2013. Žadatel o prodej pozemku od své žádosti odstoupil.

 

272/13 Řádná valná hromada Úpravny vody Želivka, a. s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA, a.s., konané dne 21. 6. 2013, předložený v podkladové příloze č. 22776.

 

273/13 Zpráva z 31. valné hromady Kulturního domu "Ostrov" spol. s r.o., konané dne 18.6.2013

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích jako dalšího náhradníka zástupce města na valné hromady společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r.o. do konce roku 2013 starostu města Mgr. Jana Tecla.

 

274/13 Zpráva z 31. valné hromady Kulturního domu "Ostrov" spol. s r.o., konané dne 18.6.2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z 31. valné hromady Kulturního domu "Ostrov" spol. s r.o., IČ 47453281 konané dne 18. června 2013. Protokol a usnesení 31. valné hromady jsou v příloze č. 22823, ostatní podklady v příloze č. 22824.

 

275/13 Dodatek zřizovací listiny PO SSM HB

Zastupitelstvo města předává pozemky číslo 977/2, 977/15, 982/2, 982/57, 987/5, 987/21, 987/22, 987/26, 987/27, 987/28, 989/4, 991/1, 991/4, 991/5, 991/6, 991/7, které jsou vlastnictvím města Havlíčkova Brodu k hospodaření Příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu a zároveň schvaluje doplnění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace, dle podkladové přílohy č. 23017.

 

276/13 Cena města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu Podzimního knižního veletrhu

Zastupitelstvo města schvaluje udělení "Ceny města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu Podzimního knižního veletrhu" v rámci 23. Podzimního knižního veletrhu.

 

277/13 Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2012/2013

Zastupitelstvo města schvaluje 21 laureátů na udělení Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2012/2013: 

5.000 Kč - Michaela T., 3.000 Kč - Kristýna D., 2.000 Kč - Nikola N.; 

5.000 Kč - Barbora T., 3.000 Kč - Barbora V., 2.000 Kč - Miroslav Ž.; 

5.000 Kč - Michaela K., 3.000 Kč - Martin J., 2.000 Kč - Marie P.; 

5.000 Kč - Jan H., 3.000 Kč - Daniel B., 2.000 Kč - Dagmar D.;

5.000 Kč - Adam F., 3.000 Kč - Veronika T., 2.000 Kč - Martin P.;

5.000 Kč - Vilém P., 3.000 Kč - Veronika B., 2.000 Kč - Vít L.;

5.000 Kč - Jáchym B., 3.000 Kč - Jan Š., 2.000 Kč - Tomáš R.

 

278/13 Vstup do území Místní akční skupiny Královská stezka o.p.s.

Zastupitelstvo města schvaluje členství v Místní akční skupině Královská stezka o.p.s. dle podkladové přílohy č. 22918 za vstupní poplatek 3.000,-- Kč a ukládá radě města členství smluvně zajistit.

 

279/13 Místní agenda 21

Zastupitelstvo města schvaluje zapojení města Havlíčkův Brod do realizace Místní agendy 21 - kategorie Zájemci dle podkladové přílohy č. 22980. Odpovědným zástupcem za zastupitelstvo města jmenuje starostu Mgr. Jana Tecla a koordinátorem Místní agendy 21 Ing. Marii Kudrnovou a ukládá radě města zapojení smluvně zajistit.

 

280/13 Žádost TJ Jiskra Havlíčkův Brod o poskytnutí mimořádné dotace na opravu tělocvičny

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční podpory občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672, ve výši 152.000,- Kč na opravu podlahy tělocvičny v tribuně letního stadionu.

Zastupitelstvo města ukládá zahrnout limit výdajů ve výši schválené finanční podpory do rozpočtových opatření kapitoly 22 Odboru vnějších a vnitřních vztahů k 30.9.2013 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu, tj. zvýšení deficitu rozpočtu města pro rok 2013.

 

281/13 Žádost o přesunutí investiční dotace pro TJ Jiskra Havlíčkův Brod na rok 2014 - veřejný příslib

Zastupitelstvo města prohlašuje, že město Havlíčkův Brod zajistí v rozpočtovém období 2014 spolufinancování realizace projektu „Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod, sociální zázemí pro oddíl tenisu“, jehož nositelem je občanské sdružení Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod do výše 30 % investičních nákladů, max. 1,1 mil. Kč.

 

282/13 TJ Jiskra Havlíčkův Brod - žádost o prominutí splácení půjčky.

Zastupitelstvo města na základě žádosti promíjí o.s. Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod dluh splácení půjčky dle smlouvy č. EK/1450/2012/JU ze dne 18.4.2012 ve výši 4,2 mil Kč a schvaluje uzavření Dohody o prominutí dluhu dle podkladové přílohy č. 22917.

 

283/13 Technická změna vyhlášky č. 4/2012 o zákazu a regulaci provozování loterií a jiných podobných her v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města ve znění podkladové přílohy č. 21759 projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se mění text přílohy č. 1 vyhlášky č. 4/2012 o zákazu a regulaci provozování loterií a jiných podobných her v Havlíčkově Brodě.

 

284/13 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě písemné žádosti společnosti Loutkové divadlo Havlíčkův Brod, o.p.s.,Vrabčí trh 187, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 28771010 o prominutí odvodu 39.900 Kč a penále za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/83/2011/IA,  promíjí povinnost odvodu ve výši 35 910,- Kč (90 %) a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Loutkové divadlo Havlíčkův Brod, o.p.s. odvede 10 % nesprávně použitých a vyúčtovaných prostředků dotace tj. 3.990 Kč, a to ve lhůtě do 30 dnů po oznámení rozhodnutí orgánu samosprávy.

 

285/13 Nabídka odkupu obchodního podílu společníka Kulturního domu "Ostrov", spol.s r.o.

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení obchodního podílu ve společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r. o., IČ: 474 53 281 od společníka OS TOK Čech a Moravy za cenu 5 mil. Kč. Nabytí podílu je vázáno souhlasem valné hromady s vyhrazením kompetence nakládání s nemovitým majetkem do působnosti rozhodování valné hromady.

 

286/13 Návrh rozpočtových opatření 9/2013

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá radě města zaevidovat rozpočtová opatření č. 5.  až 8. uvedená v podkladové příloze č. 22904 a od 09/2013 hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) snižují očekávané roční rozpočtové příjmy o 995.668 Kč

b) zvyšují a mění věcné a odpovědnostní zatřídění limitů výdajů ve výši 8.144.000 Kč.

Základní parametry upraveného rozpočtu města na rok 2013 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města v 9/2012 dle podkladové přílohy č. 22904:

- rozpočtové příjmy 445.707.941 Kč

- rozpočtové výdaje 488.587.725 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2013 (DEFICIT) 42.879.786 Kč

Financování upraveného rozpočtu města na rok 2013 po rozpočtových opatřeních provedených zastupitelstvem města v 09/2013 dle podkladové přílohy č. 22904 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2013, dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města a aktivním zůstatkem finančních investic ve správě ČSOB AM.

 

287/13 Určení celkové částky pro poskytování finančních podpor v roce 2014

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s QS 55-33 Zásadami pro poskytování finančních podpor  z rozpočtu města Havlíčkův Brod celkovou částku pro poskytování finanční podpory pro rok 2014 ve výši cca 6 % sdílených daňových příjmů pro rok 2014 tj. 13.200.000,- Kč (č. org. 0200 rezerva běžných výdajů na granty 600.000,- Kč, č. org. 201 rezerva běžných výdajů na dotace 12.450.000,- Kč, č. org. 202 rezerva běžných výdajů na dary RM 150.000,- Kč).

 

288/13 Prodej pozemku č. 934/17  Havlíčkův Brod - Pražská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 934/17 o výměře 200 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, a to id. 1/2 do SJM  Stanislavě K. a Ivanu K., Havlíčkův Brod a id 1/2 do SJM Lubomíru P. a Boženě P., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 910 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.

 

289/13 Záměr prodeje pozemku - Zbožice

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 33/3 o výměře 70 m2 v k.ú. Zbožice.

 

290/13 Záměr prodeje části pozemku č. 103/1 a celého pozemku č.103/198 v k. ú. Perknov

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 103/1 o výměře 46 m2 v ul. Březová, v situaci označené písmenem „B“ v k. ú. Perknov a doporučuje radě města jednat s žadatelem o pronájmu.

 

291/13 Záměr prodeje části pozemku č. 103/1 a celého pozemku č.103/198 v k. ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 103/198 o výměře 69 m2 a pozemku č. 103/1 o výměře cca 44 m2 v ul. Na Svahu v situaci označené písmenem „A“ v k. ú. Perknov.

 

292/13 Záměr směny pozemků - Havířská

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemků ppč. 1959/4 a ppč. 1951/1 o výměře cca 267 m2 ve vlastnictví žadatele za část pozemku ppč. 4278 o výměře cca 272 m2 ve vlastnictví města, vše v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

293/13 Prodej pozemku č. st. 7347 a č. 3477/7 a č. 3477/4 - Hamry

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. st. 7347 o výměře 23 m2,  pozemku č. 3477/7 o výměře 36 m2 a pozemku č. 3477/4  o výměře 63 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Karlovi S., Havlíčkův Brod. Cena pozemku č. st. 7347 činí 1.320 Kč/m2, pozemku č. 3477/7 je 550 Kč/m2 a pozemku č. 3477/4 je 600 Kč/m2. Žadatel dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

 

294/13 Prodej pozemku č. 854/39 - Šmolovy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 854/39 o výměře 112 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu Haně K., 580 01 Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 300 Kč/m2. Žadatel dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

 

295/13 Prodej části pozemku ppč. 2699/16 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 2699/20 o výměře 122 m2, odděleného geometrickým plánem č. 7005-1104/2013 z pozemku č. 2699/16, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod do SJM Jiřímu a Miluši Č., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 408 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

 

296/13 Prodej části pozemku ppč. 2699/16 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 2699/21 o výměře 102 m2, odděleného geometrickým plánem č. 7005-1104/2013 z pozemku č. 2699/16, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Radomíře S., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 448 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

 

297/13 Prodej části pozemku ppč. 2699/16 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 2699/22 o výměře 84 m2, odděleného geometrickým plánem č. 7005-1104/2013 z pozemku č. 2699/16, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod do SJM Pavlu T., Vepříkov a Jolaně T., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 440 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

 

298/13 Prodej části pozemku ppč. 2699/16 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 2699/23 o výměře 117 m2, odděleného geometrickým plánem č. 7005-1104/2013 z pozemku č. 2699/16, vše  v katastrálním území Havlíčkův Brod Bohumilu H., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 448 Kč/m2. Žadatel dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

 

299/13 Prodej části pozemků ppč. 103/128 v k. ú. Perknov a ppč. 627/1 k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu "a" o výměře 44 m2, odděleného geometrickým plánem č. 7004-560-13/2013 z pozemku č. 103/128 v katastrálním území Perknov a dílu "b" o výměře 10 m2 odděleného geometrickým plánem č. 7004-560-13/2013 z pozemku č. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod do SJM Lence a Jiřímu Č., Havlíčkův Brod. Cena dílu "b" činí 507 Kč/m2. Cena dílu "a" činí 450 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

 

300/13 Prodej pozemků č. 103/213, 103/188 v k. ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 103/213 o výměře 59 m2 a pozemku č. 103/188 o výměře 192 m2, vše v katastrálním území Perknov, Anně a Miroslavu S., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 450 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

 

301/13 Záměr prodeje pozemků č. st. 1866 a 1867  BD Staškova

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. st. 1866 o výměře 147 m2 a pozemku č. st. 1867 o výměře 151  m2 v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

302/13 Prodej pozemků č. 778/100  a č. 778/4  v k. ú. Havlíčkův Brod (ul. Mahenova)

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 778/107 o výměře 70 m2 a ppč. 778/108 o výměře 5 m2 oddělených geometrickým plánem č. 6077 – 882/2009 z pozemků ppč. 778/100 a 778/4 Marii R., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 1500 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

303/13 Prodej pozemků č. 778/100  a č. 778/4  v k. ú. Havlíčkův Brod (ul. Mahenova)

Zastupitelstvo města bere na vědomí postup odboru správy majetku ve věci zveřejnění záměru prodeje části pozemků č. 778/100 cca 70 m2 a 778/4 o výměře cca 5 m2  ve vlastnictví města Havlíčkův Brod a s tímto postupem souhlasí.

 

304/13 Záměr prodeje částí pozemků č. 2627/3 a 2596/5 - Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 2627/3 a pozemku č. 2596/5 o výměře cca 129 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

305/13 Žádost o prodej pozemku č. 330/11  a č. 330/10- Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 330/11 o výměře 791  m2 a pozemku č. 330/10 o výměře 327 m2 v katastrálním území Poděbaby.

 

306/13 Koupě pozemku č. 653/2 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemku č. 653/2 o výměře 15262 m2 v katastrálním území  Havlíčkův Brod v podílu id. 1/6 Pavly Č., Havlíčkův Brod,  id 1/2 Vojtěcha N., Frýdlant v Čechách, id. 1/6 Pavla O., Havlíčkův Brod a id. 1/6 Petra O., Havlíčkův Brod za navrženou cenu 1350 Kč/m2.

 

307/13 Prodej pozemku ppč. 1134 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 1134 o výměře 143 m2 v k.ú. Mírovka Bohumilu Š.,  Havlíčkův Brod za cenu 270 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady.

 

308/13 Prodej podílů na pozemcích ppč. 30/21 a stpč. 24/1 v k.ú. Štoky

Zastupitelstvo města schvaluje prodej id. podílu 119/838 na pozemcích stpč. 24/1 a ppč. 30/21 v k.ú. Štoky městysu Štoky za cenu 61.825 Kč. Kupující dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

 

309/13 Zrušení rozvazovací podmínky - pozemky u KD Ostrov

Zastupitelstvo města schvaluje doplatek kupní ceny za předmět kupní smlouvy č. HO 112/2004/Zim  3.600.000,- Kč Janu R., Hradec Králové. Zastupitelstvo ukládá uzavřít dodatek smlouvy, který zruší ujednání čl. V. této kupní smlouvy o rozvazovací podmínce a sjedná za předmět smlouvy konečnou cenu včetně doplatku ve výši 7.988.736 Kč. Zastupitelstvo města ukládá zahrnout limit výdajů na doplatek kupní ceny za výkup pozemků ve výši 3,6 mil.Kč do rozpočtových opatření kapitoly 39 Ek.odbor-úsek majetek k 30.9.2013 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu, tj. zvýšení deficitu rozpočtu města pro rok 2013.

 

310/13 Smlouva o bezúplatném převodu č. 210/12 - revokace

Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 261/13 ze dne 17.6.2013 a nahrazuje ho usnesením následujícím: 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku č. 210/12 ve věci převodu  pozemku parc.č. 597/1 v k.ú. Termesivy Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 22647. Převodcem pozemku je Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.

 

311/13 Záměr prodeje pozemku ppč. 2458/5 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 2458/5 o výměře 951 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

312/13 Prodej pozemků stpč. 5283 a stpč. 5055 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků stpč. 5283 o výměře 122 m2 a stpč. 5055 o výměře 108 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod firmě ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4, IČ 24729035, za cenu 950 Kč/m2 (st.5283) a 1250 Kč/m2 (st.5055). Žadatel dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

 

313/13 Koupě části pozemku ppč. 163/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku ppč. 163/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, od Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o., IČ 60109807, Dobrovského 2366, 58001 Havlíčkův Brod za cenu podle znaleckého posudku, stanovenou po realizaci stavby. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.

 

314/13 Směna pozemků ppč. 2798/9 a ppč. 2798/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku ppč. 2798/39 o výměře 46 m2 odděleného geometrickým plánem č. 7060-323/2013 z pozemku ppč. 2798/2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod v k.ú. Havlíčkův Brod za pozemek ppč. 2798/40 o výměře 38 m2 oddělený geometrickým plánem č. 7060-323/2013 z pozemku ppč. 2798/9 ve vlastnictví Ing. Jindřicha H. a Jaroslavy H., Plumlov. Finanční rozdíl ve výši 4000 Kč bude uhrazen Městu Havlíčkův Brod. Žadatel dále uhradí 1/2 souvisejících nákladů.

 

315/13 Prodej částí pozemků ppč. 1028/6 a ppč. 2359/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části "b" pozemku ppč. 1028/6 o výměře 24 m2 a části "a" pozemku ppč. 2359/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Lence A., Havlíčkův Brod za cenu 860 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí náklady související s převodem pozemku.

 

316/13 Koupě pozemků ppč. 546/18, 546/19, 546/20, 546/21, 546/1 a 545/11 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků ppč. 546/18, 546/19, 546/20, 546/21 a částí pozemků ppč. 546/1 a 545/11 v k.ú. Havlíčkův Brod o celkové výměře cca 3320 m2 od Jana R., Hradec Králové za cenu 500 Kč/m2. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na oddělované části pozemků dle podkladové přílohy č. 22752. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí kupující.

 

317/13 Smlouva o bezúplatném převodu č. 240

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 240, včetně doložky, ve věci převodu pozemků ppč. 2260/20, 2260/17 a 2260/21 v k.ú. Havlíčkův Brod, o celkové výměře 880 m2, Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 22803. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

318/13 Záměr směny částí pozemků ppč. 253 a ppč. 294/37 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku ppč. 294/37 o výměře cca 1200 m2ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za část pozemku ppč. 253 o výměře cca 1200 m2, vše v k.ú. Poděbaby.

 

319/13 Prodej části pozemku ppč. 761/6 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 761/27 o výměře 18 m2, odděleného geometrickým plánem č. 501-1211/2013 z pozemku ppč. 761/6 v k.ú. Mírovka, Milanovi a Blance M., Havlíčkův Brod za cenu 320 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady.

 

320/13 Záměr směny částí pozemků ppč. 615, ppč. 10/1 a ppč. 10/7 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku ppč. 10/7 o výměře cca 50 m2 za části pozemků ppč. 10/1 a ppč. 615 o výměře cca 20 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod, vše v k.ú. Termesivy.

 

321/13 Vyhláška města o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 22832 projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 "O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Havlíčkův Brod".

 

322/13 Zpráva z valné hromady Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. konané dne 29. května 2013 předložený v podkladové příloze č. 22849.

 

323/13 OPŽP pokračování v realizační fázi projektu -  Revitalizace zeleně v ulicích Rozkošská, U Vlkovska a U Cihláře

Zastupitelstvo města schvaluje pokračování v realizační fázi projektu „Revitalizace alejí v ulicích Rozkošská, U Vlkovska a U Cihláře”, na který je žádána podpora z Operačního programu Životní prostředí a schvaluje finanční zajištění projektu a jeho začlenění do rozpočtu na rok 2014 a 2015.

 

324/13 OPŽP uplatnění žádosti o dotaci - projekt Revitalizace zeleně na lokalitách č. 1 - 4 v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu Ing. Čeňka Jůzla pro projekt Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č.1 – 4 dle podkladových příloh č. 22855, 22856, 22857 a 22858 jako osobu jednající jménem města se Státním fondem životního prostředí ČR.

 

325/13 Koupě pozemků ppč. 725/21, ppč. 725/22, ppč. 725/23, ppč. 725/24 a ppč. 2260/41 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků ppč. 725/21, ppč. 725/22, ppč. 725/23, ppč. 725/24 za cenu 1 Kč/m2 a pozemku ppč. 2260/41 za cenu 100 Kč/m2, vše v k.ú. Havlíčkův Brod, od firmy COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 00032115. Související náklady uhradí kupující.

 

326/13 Bezúplatný převod bytové jednotky č. 3209/3, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod bytové jednotky č. 3209/3 v domě čp. 3209, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím, do vlastnictví Marie V., Havlíčkův Brod.

 

327/13 Zápis z členské schůze Lesního družstva ve Štokách

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z členské schůze Lesního družstva ve Štokách konané dne 28. června 2013 uvedený v podkladové příloze č. 22901.

 

328/13 Prodej volných bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1123/4 v domě čp. 1123, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Kateřina S., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 565.000 Kč.

 

329/13 Prodej volných bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3230/6 v domě čp. 3230, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: id. 1/2 Lenka B., Havlíčkův Brod a id. 1/2 Hana B., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 851.100 Kč.

 

330/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/6 a id.1/5 pozemku ppč. 659/61  v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Alešem a Alenou P., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 326.862 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

331/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/7 a id. 1/5 pozemku ppč. 659/61 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Jiřím B., 580 01 Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 281.261 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

332/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/22 a id. 1/17 pozemku ppč. 659/65 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Petrem a Martinou K., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 301.638 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

333/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/43 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Jaroslavem a Pavlínou M., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 954.944 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

334/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 674/27 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Ladislavem a Marií V., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 858.660 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

335/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 674/33 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Monikou H., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 755.480 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

336/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 674/23 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Romanem a Jaroslavou R., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 863.317 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

337/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 674/32 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Adamem H., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 749.520 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

338/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 674/40 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Radkem a Janou K., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 886.170 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

339/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/21 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Miroslavem Š., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 849.690 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

340/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/49 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Miroslavem Š., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 665.199 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

341/13 číslo usnesení přiděleno omylem

 

 

342/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/48 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Zdeňkem a Lenkou M., Havlíčkův Brod, za celkovou kupní cenu 720.252 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

343/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/50 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Petrem Č., Havlíčkův Brod a Renatou Č., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 655.614 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

344/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/54 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Bohdanem a Alenou K., Přibyslav za celkovou kupní cenu 781.268 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

345/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/51 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Adamem H., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 673.559 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

346/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/52 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Petrem a Monikou D., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 727.533 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

347/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/53 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Tomášem J., Chomutov a Lenkou J., Sedlec 315, 691 21, za celkovou kupní cenu 774.180 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

348/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 674/22 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Jaroslavem a Miroslavou F., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 790.777 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

349/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 674/1 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Radimem a Zuzanou P., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 1.070.112 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

350/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 674/41 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Kateřinou Č., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 1.110.075 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

351/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 674/42 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Jaromírem Š. Havlíčkův Brod a Renatou Š. R., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 1.136.355 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

352/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 674/20 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Romanem a Lucií P., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 1.025.461 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

353/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 674/43 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Martinem Ž., Havlíčkova Borová za celkovou kupní cenu 1.081.136 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

354/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 674/44  v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Miroslavem Š., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 1.029.007 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

355/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/44 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Monikou H., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 950.950 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

356/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/45 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Gabrielou Š., Havlíčkův Brod a Martinem Š., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 1.072.075 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

357/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/46 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Adamem H., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 813.021 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

358/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/47 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Miroslavem Š., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 863.978 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

359/13 Prodej stavebních parcel v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 674/31 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Miroslavem Š., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 812.328 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

360/13 Plánovací smlouva - 3 rekreační domy

Zastupitelstvo města neschvaluje plánovací smlouvu na stavbu "Technická a dopravní infrastruktura pro 3 rekreační domy v lokalitě Cihlářský rybník" v předložené podobě (dle přílohy č. 22271) a ukládá radě města jednat o její úpravě a vypořádání připomínek města před jejím schválením.

 

361/13 Kupní smlouva  kanalizace U Borové, Na Žabinci

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy dle podkladové přílohy č. 22470 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002 ve věci prodeje kanalizace v ulicích U Borové a Na Žabinci.

 

362/13 Kanalizace Termesivy - smlouvy o budoucí smlouvě kupní

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle podkladové přílohy č. 22906 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002 ve věci prodeje kanalizace v místní části Termesivy.

 

363/13 Změna územního plánu č. 32

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 anásledujících zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, vydává změnu č. 32 Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod, formou opatření obecné povahy.

 

364/13 Jihovýchodní obchvat - smlouva o spolupráci

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci dle podkladové přílohy č. 22994 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, jejíž předmětem je koordinace činností při realizaci stavby silnice  „I/38 Havlíčkův Brod – jihovýchodní obchvat“.

 

365/13 II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-025

Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit k projednání návrh na konkrétní výši spoluúčasti Kraje Vysočina a Ředitelství silnic a dálnic České republiky a města Havlíčkův Brod včetně plánovaného harmonogramu a předpokládaného dopadu do rozpočtu města.

 

366/13 II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-025

Zastupitelstvo města na základě pracovního semináře zastupitelstva ze dne 24.7.2013 k problematice připojovacích a vyřazovacích pruhů křižovatky silnice I/34, I/38, II/150 v majetku státu a kraje z důvodu nadměrného zatížení této křižovatky a řešení dopravní situace regionálního významu pokládá za nezbytné v rámci stavby „II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č.150-025“ Kraje Vysočina připravit a realizovat připojovací a odbočovací pruh na silnici 1. třídy. Město Havlíčkův Brod je připraveno se na přípravě a realizaci této stavby podílet úměrně vlastnictví jednotlivých částí této stavby, které budou po dokončení této stavby spravovat jednotliví vlastníci ve smyslu zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcího předpisu 104/1997 Sb.

 

367/13 OPŽP uplatnění žádosti o dotaci - projekt Revitalizace zeleně na lokalitách č. 1 - 4 v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti z Operačního programu Životní prostředí na projekt Revitalizace významné sídelní zeleně v lokalitách č.1 – 4 dle podkladových příloh č. 22855, 22856, 22857 a22858 a deklaruje finanční zajištění projektu.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r. 

místostarostové

 

 

                                                                            Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta