Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 31.10.2016Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Bc. Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Bc. Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Zbyněk Stejskal, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

Omluveni:

Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, MUDr. Jiří Stryhal

 

269/16 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 93/16 ze dne 11.4.2016. Žadatelky o převod pozemku č. 2371/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod se obrátí na soud se žalobou na určení vlastnictví.

 

270/16 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 121/14 ze dne 28.4.2014, neboť bezúplatný převod pozemku č. 104/2 v k.ú. Poděbaby není dle sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR možný.

 

271/16 Úprava Statutu pro sportovní ceny města Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci Statutu pro sportovní ceny města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 34118.

 

272/16 Rezignace člena finančního výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Ing. Mariana Drinky na post člena finančního výboru a děkuje mu za dosavadní vykonanou práci. Novým členem Finančního výboru zastupitelstva města Havlíčkův Brod podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. volí Jiřího Kopice, Havlíčkův Brod.

 

273/16 Rezignace člena výboru pro územní plán a rozvoj města zastupitelstva města

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Ing. Arch. Víta Vondráčka na post člena výboru pro územní plán a rozvoj města zastupitelstva města a děkuje mu za dosavadní vykonanou práci. Novým členem Výboru pro územní plán a rozvoj města zastupitelstva města Havlíčkův Brod podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. volí Mgr. Ondřeje Rázla, Havlíčkův Brod.

 

274/16 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – sazba poplatku na rok 2017

Zastupitelstvo města projednalo podkladovou přílohu č. 33049 „Rozúčtování skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2015“ a rozhodlo o zachování sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2017 ve výši 600 Kč na osobu a rok. Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů, platí pro další období beze změny.

 

275/16 Změny rozpočtu 2016

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá radě města zaevidovat rozpočtová opatření č. 2. A 3. uvedená v podkladové příloze č. 34216 do období 10/2016 a pro zbytek rozpočtového období 2016 hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) zvyšují očekávané roční rozpočtové příjmy v kategorii sdílených daňových příjmů o 8,04 mil. Kč 

b) snižují rozpočtové výdaje města v částce 10,28 mil. Kč

c) roční očekávaný deficit fiskálního hospodaření města se snižuje o 18,32 mil. Kč na předpokládanou hodnotu -36,72 mil. Kč.

Funkční a druhový rozsah změn uveden v příloze podkladu č. 31925

Základní parametry rozpočtu města na rok 2016 po změnách (upravený rozpočet):

- rozpočtové příjmy 459 536 613 Kč

- rozpočtové výdaje 496 261 269 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2016 (DEFICIT) -38 712 656 Kč včetně plánovaných splátek úvěrů

Financování upraveného rozpočtu města na rok 2016 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města 13/06/2016 dle podkladové přílohy č. 34216 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2016 a dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města.

 

276/16 Prodej pozemku stpč. 1867 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Staškova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 1867 o výměře 298 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Bytovému družstvu Staškova 706-7, IČ: 25268899, Staškova 707, Havlíčkův Brod za cenu 630 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

277/16 Záměr prodeje části pozemku č. 463/8 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 463/8 o výměře 139 m2 v katastrálním území Termesivy.

 

278/16 Směna pozemků v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků č. 1131/17, 1129/2, 1131/16, 1130/2 a pozemku č.1112/5 odděleného z pozemku č. 1112/3 o celkové výměře 1.385 m2, v katastrálním území Mírovka ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky č. 1112/2, 1112/1 a pozemek č. 1131/20 oddělený z pozemku č. 1131/15 o celkové výměře 1.427 m2, v katastrálním území Mírovka, ve vlastnictví A. Ch., A. Ch. a P. Ch., všichni trvale bytem Havlíčkův Brod. Směna bude provedena bez finančního dorovnání, související náklady uhradí Město Havlíčkův Brod.

 

279/16 Směna pozemků v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků č. 1150/34 a č. 1150/40 o celkové výměře 70 m2 ve vlastnictví A. Ch., A. Ch. a P. Ch., všichni trvale bytem Havlíčkův Brod za pozemek č. 1154/16 o výměře 68 m2, oddělený z pozemku č. 1154/1 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Mírovka. Související náklady uhradí Město Havlíčkův Brod.

 

280/16 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku - u KD Ostrov

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. 270/2016 včetně doložky, ve věci převodu pozemku č. 263/22 v katastrálním území Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 34125. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

281/16 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků - u KD Ostrov

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. 302/2016 včetně doložky, ve věci převodu pozemků č. 263/30 a 263/31, v katastrálním území Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 34105. Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

282/16 Prodej částí pozemků č. 1806/17 a 1806/7 v k.ú. Havlíčkův Brod - Žižkova ulice

Zastupitelstvo města schvaluje za podmínky, že pozemek není dotčen dotací, prodej pozemku č.1806/30 o výměře 109 m2 odděleného z pozemku č. 1806/17 a pozemku č. 1806/31 o výměře 147 m2 odděleného z pozemku č. 1806/7, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Z. P., trvale bytem Havlíčkův Brod, za cenu 650 Kč/m2. Žadatel uhradí související náklady.

 

283/16 Záměr prodeje části pozemku č. 229/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Valech

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 229/2 o výměře cca 20 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

284/16 Záměr prodeje části pozemku č. 166/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - B. Kobzinové

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 166/1 o výměře cca 380 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

285/16 Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemky pozemková parcela číslo 674/14, pozemková parcela 674/39 a id. 1/6 pozemku pozemková parcela číslo 674/47, v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: B&Capital plus, s.r.o., Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 - Libeň, za celkovou kupní cenu 1.336.623 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

286/16 Přijetí daru - pozemek č. 1954/11 v katastrálním území Havlíčkův Brod - ulice Sekaninova

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemku č. 1954/11 o výměře 772 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

287/16 Směna pozemků v k.ú. Suchá - v areálu  ZD

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků pč. 2048/2 o výměře 2690 m2 odděleného GP č. 797-1316/2016 z pozemku pč. 2048, pč. 2097 o výměře 160 m2, pč. 2101 o výměře 305 m2, stpč. 85/3 o výměře 374 m2, stpč. 85/6 o výměře 54 m2 a stpč. 3/4 o výměře 14 m2, vše v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek pč. 2096/2 o výměře 719 m2 odděleného GP č. 797-1316/2016 z pozemku pč. 2096 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu včetně zpevněného asfaltového povrchu ve vlastnictví pana M. Š., 580 01 Havlíčkův Brod. Směna bude provedena s finančním dorovnáním 14.291 Kč ze strany Města Havlíčkův Brod Kč. Žadatel uhradí 1/2 souvisejících nákladů.

 

288/16 Prodej spoluvlastnického podílu částí pozemku č. 260/7 v k.ú. Pohled

Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu (119/838) pozemků č. 260/13 a 260/14 o celkové výměře 13.090 m2, oddělených geometrickým plánem č. 519-1112/2014 z pozemku č. 260/7, v katastrálním území Pohled Obci Pohled, IČ: 268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled. Kupní cena pozemků ve výši spoluvlastnického podílu činí 70.150 Kč. Veškeré náklady související s převodem pozemků uhradí Obec Pohled.

 

289/16 Koupě pozemku stč. 42/5 v k.ú. Termesivy - pod kulturním domem

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 477/2016, dle podkladové přílohy č. 34107 ve věci koupě pozemku stč. 42/5 o výměře 238 m2 v katastrálním území Termesivy od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

290/16 Prodej pozemku č. 2038/96 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Sokolovská

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku č. 2038/96 o výměře 75 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod a ukládá radě města jednat o pronájmu předmětného pozemku.

 

291/16 Záměr prodeje pozemků č. 1223/35, 1223/56, 1223/57, 1223/58, stč. 221/2, 222/2 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu - v areálu bývalého ZD

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 1223/35 o výměře 517 m2, 1223/56 o výměře 96 m2, 1223/57 o výměře 120 m2, 1223/58 o výměře 118 m2, stč. 221/2 o výměře 114 m2 a stč. 222/2 o výměře 75 m2, vše v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

 

292/16 Záměr darování částí pozemků v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování částí pozemků č. 1065/1 o výměře 116 m2, 1065/13 o výměře 35 m2 a 1065/14 o výměře 32 m2, vše v katastrálním území Mírovka.

 

293/16 Prodej pozemku č. 169/2 v k.ú. Poděbaby - Horní Papšíkov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 169/2 o výměře 796 m2 v katastrálním území Poděbaby.

Kupující: M. R. (id. 1/2), B. V. (id. 1/2), Chotěboř

Kupní cena: 810 Kč/m2

Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

294/16 Směna části pozemku č. 747/1 v k.ú. Perknov - ulice Spojovací

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku parcelní číslo 747/1 o výměře cca 48 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku stavební parcela číslo 25 o výměře cca 22 m2 ve vlastnictví id. 1/2 R. P. a id. 1/2 I. P., oba trvale bytem Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Perknov. Směna bude zajištěna uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí směnné. Řádná smlouva směnná bude uzavřena po realizaci stavby chodníku a po jejím zaměření. R.P.a I. P. uhradí rozdíl mezi výměrami pozemků a polovinu souvisejících nákladů v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

295/16 Odborné posouzení hospodaření v městských lesích

Zastupitelstvo města projednalo závěry a doporučení z protokolu o kontrole hospodaření střediska městské lesy příspěvkové organizace Technické služby města Havlíčkův Brod a pro výhledové období potvrzuje stávající právní formu hospodaření. Zastupitelstvo města ukládá radě města cíleně aplikovat doporučení navržená v závěru kontroly.

 

296/16 Koupě pozemků č. 1055/22 a stč. 5171 v k.ú. Havlíčkův Brod - TS

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 1055/22 o výměře 457 m2 a pozemku stč. 5171 o výměře 93 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod, včetně ocelové skladovací haly od I. K., Havlíčkův Brod a J. S., Veselý Žďár, za cenu 600.000 Kč. Související náklady uhradí Město Havlíčkův Brod.

 

297/16 Plánovací smlouva

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle podkladové přílohy č. 34201 s P. Ča., 580 01 Havlíčkův Brod, V. N., 46401 Frýdlant, P. O., 580 01 Havlíčkův Brod a P. O., bydliště 580 01 Havlíčkův Brod, jejíž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury pro stavbu „Obytný soubor 13 RD k.ú. Havlíčkův Brod, parc.č. 635/2“.

 

298/16 Plánovací smlouva

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. uzavření plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 34200 s P. Č., 58001 Havlíčkův Brod, V. N., 46401 Frýdlant, P. O., bydliště 580 01 Havlíčkův Brod a P. O., 580 01 Havlíčkův Brod, jejíž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury pro stavbu „Obytný soubor 13 RD k.ú. Havlíčkův Brod, parc.č. 635/2“.

 

299/16 Bezúplatný převod pozemku č. 1646/9 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1003991618 dle podkladové přílohy č. 34313 se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, týkající se pozemku č. 1646/9 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

300/16 Koupě podílu na pozemku č. 2001/8 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy dle podkladové přílohy č. 34298 se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, na koupi id. 1/2 pozemku č. 2001/8 v katastrálním území Mírovka za cenu 8.300 Kč.

 

301/16 Výsledky z veřejného fóra

Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky hlasování z veřejného fóra konaného dne 14.09.2016 a vyhodnocení následné ověřovací veřejné ankety dle podkladové přílohy číslo 34321.

 

302/16 Státní podpora sportu pro rok 2017 - program 133510

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje podání žádosti na projekt "Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod" do vyhlášeného programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 133510 pro rok 2017 dle podkladové přílohy číslo 34322.

 

303/16 Dar M. R.

Zastupitelstvo města poskytuje finanční dar ve výši 50.000,- paní M. R., Felpham, PO22 7DH, United Kingdom.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta