Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 31. 5. 2010Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Josef Hejkal, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Bc. Jiří Vondráček

Omluveni:

Jindřich Kučera, Ing. Josef Vašíček

 

152/10 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 512/09 do 31.10.2010 a usnesení č. 526/09, 435/09 a 23/09 do 31.12.2010.

 

153/10 Valná hromada Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Ing. Čeňka Jůzla jako svého zástupce na jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. konané dne 23. 6. 2010.  Zároveň ukládá delegovanému jednat i hlasovat dle návrhu představenstva a doporučení dozorčí rady společnosti.

 

154/10 Žádost o finanční podporu na zajištění akce "Letní kino" v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města na rok 2010 Jaroslavu A. ve výši 25.000,- Kč (z kapitoly 22, č.org. 202), a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy, v souladu se Zásadami pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 13822.

 

155/10 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 5.000 Kč z grantového programu „Edice 2010“ Ing. Hynku Jurmanovi, Štěpánov nad Svratkou 183, 592 63 Štěpánov nad Svratkou, IČ 10119612, a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na projekt - "Omyly tradované"  v souladu s podanou žádostí, dle podkladové přílohy č. 13860.

 

156/10 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 15.000 Kč z grantového programu „Edice 2010“ Sboru dobrovolných hasičů Svatý Kříž, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60128721, na projekt - "Almanach ... jak šel čas ve Svatém Kříži, Ovčíně a Mendlové Vsi"  v souladu s podanou žádostí, dle podkladové přílohy č.13861.

 

157/10 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 30.000 Kč z grantového programu „Edice 2010“ Ing. Vladimíru Kuncovi VIDEO-FOTO-KUNC, Bělohradská 115, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 10463186, a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy na projekt - "Havlíčkův Brod do kapsy"  v souladu s podanou žádostí, dle podkladové přílohy č.13862.

 

158/10 likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Zastupitelstvo města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek dle podkladové přílohy č. 13789 .

159/10 Návrh rozpočtových změn 05/2010

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá zapracovat do upraveného rozpočtu města pro období 05/2010 rozpočtová opatření evidovaná v přípravě změn rozpočtu pod .č. 1 až 4 takto:

a) rozpočtovým opatřením evid. č. 1 až 4 uvedenými v podkladové příloze č. 13821 se snižují rozpočtové příjmy o 1.500,0 tis.Kč; upravený rozpočet příjmů města na rok 2010 po změnách k 31.05.2010 činí 608.308,7 tis. Kč

b) rozpočtovým opatřením evid. č. 1 až 4 uvedenými v podkladové příloze č. 13821 se zvyšují rozpočtové výdaje o 2.053,9 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2010 po změnách k 31.05.2010 činí 772.295,6 tis. Kč

c) očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2010 - DEFICIT - rozpočtovým opatřením evid. č. 1. až 4.  uvedenými v podkladové příloze č. 13821 zvyšuje o 3.553,9 tis. Kč a nastavuje na hodnotu 163.986,9 tis. Kč 

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2010 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2010 a dále finančními prostředky z přebytku hospodaření za rok 2009 a předchozích let.

 

160/10 Závěrečný účet města H.Brod za rok 2009

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s usnesením § 43 a § 84, písm. c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a § 17 zákona 250/2000 Sb. o hospodaření ÚSC oba v platném znění projednalo materiál Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2009 včetně:

 

- textové části Závěrečného účtu města za rok 2009

- zprávy o přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2009 sestavenou smluvním externím auditorem společností TOP AUDITING, spol. s r.o. Brno, Osvědčení Komory auditorů ČR č. 7

- přehled o finančním hospodaření města k 31.12.2009 s přílohami zobrazujícími údaje o plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů v členění dle závazných ukazatelů schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2009

- tabulkový přehled základních ukazatelů hospodaření 8-mi městem zřizovaných příspěvkových organizací (Technické služby města H. Brod, Sociální služby města H. Brod, 5x Základní školy, 1x Mateřské školy Korálky H.Brod) včetně návrhů na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku (8x).

 

V souladu s § 17, odst.7, písm. a) schvaluje zastupitelstvo města závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2009 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města v roce 2009 bez výhrad.

 

Souhrnné údaje závěrečného účtu města za rok 2009:

 

Rozpočtové příjmy města Havlíčkův Brod za rok 2009 činily 724 910 287,34 Kč

Rozpočtové výdaje města Havlíčkův Brod za rok 2009 činily 675 763 164,44 Kč

 

Výdaje na splátky úvěrů a půjček města Havlíčkův Brod za rok 2009 činily 5.416.000 Kč

 

Celkové saldo finančního hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2009 skončilo přebytkem - ve výši (+)49 147 122,90 Kč. 

 

Celkový přírůstek finanční hotovosti na účtech města za rok 2009 činil 40.712.003,87 Kč. Finanční hotovost na bankovních účtech města k 31.12.2009 činila 225.929.622,09 Kč.

 

161/10 Valná hromada Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. f)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Ing. Čeňka Jůzla jako svého zástupce na jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 7. 6. 2010.

 

162/10 Žádost o finanční podporu TJ Jiskra - úprava povrchu ve sportovní hale

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města na rok 2010 Tělovýchovné jednotě Jiskře Havlíčkův Brod o.s. ve výši 300.000 Kč v souladu se Zásadami pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 13819.

 

163/10 Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemky parc.č. 585/11, 585/32, 585/33 v k.ú. Havlíčkův Brod (Ledečská ul.)

Zastupitelstvo města  schvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod -  parc.č. 585/11, 585/32, 585/33 v k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající v převedení těchto pozemků z rezervních ploch s funkčním využitím "Území bydlení městského typu obecné" do návrhových ploch s funkčním využitím "Území bydlení městského typu obecné".

Tuto změnu podmiňuje dohodou o komplexním urbanistickém řešení zástavby a vedení inženýrských sítí v souladu s požadavky města.

 

164/10 Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - část pozemku parc.č. 1669 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu (místní část Svatý Kříž)

Zastupitelstvo města  neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod -  parc.č. 1669 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu, spočívající v převedení části pozemku parc.č. 1669 o výměře cca 800 m2, z neurbanizovaného území, z hlediska funkčního využití „Pole“ na urbanizované území z hlediska funkčního využití "Území bydlení venkovského typu".

 

165/10 Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemky parc.č. 903/10 a 909/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města  neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod -  na pozemcích parc.č. 903/10 a 909/2 v k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající v převedení těchto pozemků z funkčního využití „Zahradnictví“ na funkční využití "Území drobné výroby a služeb".

 

166/10 Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemky parc.č. 907/2 a 3634 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města  neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod -  na pozemcích parc.č. 907/2 a 3634 v k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající v převedení těchto pozemků z funkčního využití „Zahradnictví“ na funkční využití "Území drobné výroby a služeb".

 

167/10 Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemky parc.č. 816/1-5 v k.ú. Šmolovy

Zastupitelstvo města  neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod -  na pozemcích parc.č. 816/1-5 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu, spočívající v převedení těchto pozemků o celkové výměře 5045 m2 z neurbanizovaného území, z hlediska funkčního využití „Lesy“ na urbanizované území z hlediska funkčního využití "Území bydlení venkovského typu".

 

168/10 Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - stav.parc.č. 1, část parc.č. 64/1 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města  schvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod -  na pozemcích parc.č.st. 1 a parc.č. 64/1 v k.ú. Poděbaby, spočívající v převedení pozemku parc.č.st. 1 a části pozemku  parc.č. 64/1 o výměře cca 133m2 z neurbanizovaného území, z hlediska funkčního využití „Zahrady, ovocné sady“ a „Louky, pastviny“ na urbanizované území z hlediska funkčního využití "Smíšené území venkovské".

 

169/10 Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - část pozemku parc.č. 806/1 v k.ú. Šmolovy

Zastupitelstvo města  schvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod -  na pozemku parc.č. 806/1 v k.ú. Šmolovy, spočívající v převedení části pozemku o celkové výměře cca 1000m2, z neurbanizovaného území, z hlediska funkčního využití „Pole“ na urbanizované území z hlediska funkčního využití "Území bydlení venkovského typu".

 

170/10 Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod - část pozemků parc.č. PK 830, 845/1-2 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod -  na pozemcích parc.č. PK 845/1, 845/2, 830 v k.ú. Mírovka, spočívající v převedení části pozemků o celkové výměře cca 1000m2, z neurbanizovaného území, z hlediska funkčního využití „Pole“ na urbanizované území z hlediska funkčního využití "Území bydlení venkovského typu".

 

171/10 Prodej plynovodní přípojky

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy dle podkladové přílohy č. 13814 na prodej plynárenského zařízení STL plynovodu o délce 89,7 m a plynovodní přípojka v délce 9,8 m v katastrální území Suchá u Havlíčkova Brodu se společností VČP Net s.r.o., IČ 27495949.

 

172/10 Změna ÚPSÚ - parkoviště u HŘBITOVA

Zastupitelstvo města  schvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemku parc.č. 903/7, v k.ú. Havlíčkův Brod spočívající v převedení části tohoto pozemku o výměře cca 7.500m2 z neurbanizovaného území s funkčním využitím „Pole“ na urbanizované území s funkčním využitím "Dopravní plochy".

 

173/10 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města ruší položku 1) usnesení 455/09 ze dne 21.9.2009.

 

174/10 Koupě pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod pro pěší zónu Havlíčkův Brod - Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje koupi následujících pozemků z vlastnictví RNDr. Boženy K., Praha, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod:

část parc.č.  566/1   o výměře       cca 30 m2     trvalý travní porost

část parc.č.  561/1   o výměře   cca 2.160 m2    trvalý travní porost

        parc.č.   561/6   o výměře       3.293 m2    trvalý travní porost

        parc.č.   560/6   o výměře          519 m2    trvalý travní porost

        parc.č.   560/11 o výměře          504 m2    trvalý travní porost

        parc.č.   546/4   o výměře       1.259 m2    ostatní plocha-jiná plocha

        parc.č.   546/6   o výměře          733 m2    ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha

část parc.č.  545/12 o výměře cca 1.390 m2 ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha

Jedná se o koupi pozemků o celkové výměře cca 9.888 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 3350/167/2009 ve výši 3.377.850,- Kč, t.j. 341,60 Kč/m2. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

175/10 Záměr prodeje pozemku ppč. 125/71 v k.ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 125/71 v k.ú. Perknov o výměře 29 m2.

 

176/10 Záměr prodeje části pozemku  ppč. 745/8 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 745/8 v k.ú. Havlíčkův Brod o výměře cca 30 m2 za podmínky, že v kupní smlouvě bude uvedena povinnost kupujícího uzavřít smlouvu s Metropolitní s.r.o. o přístupu k sítím.

 

177/10 Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2259/21 - revokace

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 102/10 ze dne 29. 3. 2010 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 6584 o výměře  1 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod MUDr. Karlu P., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  2600 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

178/10 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Mírovka ppč. 1150/3

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Mírovka ppč. 1150/3 o výměře 3008 m2.

 

179/10 Dodatek k prodeji pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 3768

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí části kupní ceny ve výši 403.200,- Kč  Bytovému družstvu Zahradnického 2959, IČ: 632 17 058, 580 03 Havlíčkův Brod a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88. Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě ve výši 120 800,- Kč s termínem zaplacení do 30.6.2010.

 

180/10 Prodej pozemku v k. ú. Šmolovy ppč. 879/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k. ú. Šmolovy stpč. 443 o výměře 3 m2,  stpč. 444 o výměře 3 m2  a ppč. 879/13 o výměře 2 m2 Janě H., Havlíčkův Brod. Cena pozemků stpč. 443 a stpč. 444 je 765 Kč/m2 a cena pozemku ppč. 879/13 je 375 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

181/10 Prodej pozemku v k. ú. Perknov ppč. 103/214

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 103/214 o výměře  149  m2 v k. ú.  Perknov oddělených geometrickým plánem č. 480 - 4/2010 z  pozemku ppč. 103/188 Miroslavu a Anně S., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 690 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

182/10 Prodej akcií HC Rebel a.s. a Smlouva o spolupráci mezi ŽSD a.s. a Městem Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje znění Smlouvy o prodeji cenných papírů dle podkladové přílohy 13916 aSmlouvy o spolupráci s firmou ŽSD a.s., IČ 64511359, Brněnská 1050, 66442 Modřice dle podkladové přílohy 13925.

 

183/10 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3207/7 v domě čp. 3207, 3208,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Petr U., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 517 500,-Kč.

 

184/10 Žádost o snížení úroku z prodlení - odvolání

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí části úroků z prodlení ve výši 120.053 Kč Josefu Landsmanovi, IČ: 40140971, a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č. 1998/2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy za nájemné a služby spojené s užíváním nebytového prostoru č. 2 v čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod.  Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě ve výši 13 339,- Kč s  termínem zaplacení do 30.6.2010.

 

185/10 Záměr darování části pozemku ppč.182/1v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování části pozemku ppč. 182/1 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

186/10 Záměr směny pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1661/124

Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemku ppč. 1661/124 o výměře  614  m2 ve vlastnictví města za pozemek ppč. 1661/ 125 o výměře 317 m2 ve vlastnictví žadatele, vše v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

187/10 Prodej stavebních parcel v lokalitě U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 785/21 v lokalitě U Rybníčku s kupujícími: Slavomír K., Havlíčkův Brod a Renata P., Jihlava za celkovou kupní cenu 1 838 040 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Pokud bude kupní cena hrazena bankovním převodem po podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas, má Město Havlíčkův Brod právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu veškerých nákladů, které vynaloží v souvislosti s realizací svého práva na odstoupení, včetně dalších nákladů s tím spojených.

Kupující se zavazuje v případě neuhrazení kupní ceny v době splatnosti podepsat souhlasné prohlášení nutné k zapsání tohoto jednostranného úkonu odstoupení prodávajícího do Katastru nemovitostí České republiky.

 

188/10 Prodej stavebních parcel v lokalitě U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 785/34 v lokalitě U Rybníčku s kupujícím: Zdeněk P., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 1 759 824 Kč.  Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.Pokud bude kupní cena hrazena bankovním převodem po podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas, má Město Havlíčkův Brod právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu veškerých nákladů, které vynaloží v souvislosti s realizací svého práva na odstoupení, včetně dalších nákladů s tím spojených.

Kupující se zavazuje v případě neuhrazení kupní ceny v době splatnosti podepsat souhlasné prohlášení nutné k zapsání tohoto jednostranného úkonu odstoupení prodávajícího do Katastru nemovitostí České republiky.

 

189/10 Prodej stavebních parcel v lokalitě U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 785/32 v lokalitě U Rybníčku s kupujícím: Martin Z., Ledeč nad Sázavou za celkovou kupní cenu 2 596 464 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.Pokud bude kupní cena hrazena bankovním převodem po podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas, má Město Havlíčkův Brod právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu veškerých nákladů, které vynaloží v souvislosti s realizací svého práva na odstoupení, včetně dalších nákladů s tím spojených.

Kupující se zavazuje v případě neuhrazení kupní ceny v době splatnosti podepsat souhlasné prohlášení nutné k zapsání tohoto jednostranného úkonu odstoupení prodávajícího do Katastru nemovitostí České republiky.

 

190/10 Prodej stavebních parcel v lokalitě U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 785/33 v lokalitě U Rybníčku s kupujícím: Jaroslav P., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 1 500 006 Kč.  Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Pokud bude kupní cena hrazena bankovním převodem po podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas, má Město Havlíčkův Brod právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu veškerých nákladů, které vynaloží v souvislosti s realizací svého práva na odstoupení, včetně dalších nákladů s tím spojených.

Kupující se zavazuje v případě neuhrazení kupní ceny v době splatnosti podepsat souhlasné prohlášení nutné k zapsání tohoto jednostranného úkonu odstoupení prodávajícího do Katastru nemovitostí České republiky.

 

191/10 Prodej stavebních parcel v lokalitě U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 785/35 v lokalitě U Rybníčku s kupujícím: Jana F., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 2 225 636 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Pokud bude kupní cena hrazena bankovním převodem po podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas, má Město Havlíčkův Brod právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu veškerých nákladů, které vynaloží v souvislosti s realizací svého práva na odstoupení, včetně dalších nákladů s tím spojených.

Kupující se zavazuje v případě neuhrazení kupní ceny v době splatnosti podepsat souhlasné prohlášení nutné k zapsání tohoto jednostranného úkonu odstoupení prodávajícího do Katastru nemovitostí České republiky.

 

192/10 Prodej stavebních parcel v lokalitě U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 785/37 v lokalitě U Rybníčku s kupujícím: Karel K., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 1 864 038 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Pokud bude kupní cena hrazena bankovním převodem po podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas, má Město Havlíčkův Brod právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu veškerých nákladů, které vynaloží v souvislosti s realizací svého práva na odstoupení, včetně dalších nákladů s tím spojených.

Kupující se zavazuje v případě neuhrazení kupní ceny v době splatnosti podepsat souhlasné prohlášení nutné k zapsání tohoto jednostranného úkonu odstoupení prodávajícího do Katastru nemovitostí České republiky.

 

193/10 Prodej stavebních parcel v lokalitě U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 785/38 v lokalitě U Rybníčku s kupujícím: Dagmar G., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 2 202 292 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Pokud bude kupní cena hrazena bankovním převodem po podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas, má Město Havlíčkův Brod právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu veškerých nákladů, které vynaloží v souvislosti s realizací svého práva na odstoupení, včetně dalších nákladů s tím spojených.

Kupující se zavazuje v případě neuhrazení kupní ceny v době splatnosti podepsat souhlasné prohlášení nutné k zapsání tohoto jednostranného úkonu odstoupení prodávajícího do Katastru nemovitostí České republiky.

 

194/10 Prodej stavebních parcel v lokalitě U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 785/36 v lokalitě U Rybníčku s kupujícím: MUDr. Jiří P. a Mgr. Petra P., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 2 708 100 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Pokud bude kupní cena hrazena bankovním převodem po podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas, má Město Havlíčkův Brod právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu veškerých nákladů, které vynaloží v souvislosti s realizací svého práva na odstoupení, včetně dalších nákladů s tím spojených.

Kupující se zavazuje v případě neuhrazení kupní ceny v době splatnosti podepsat souhlasné prohlášení nutné k zapsání tohoto jednostranného úkonu odstoupení prodávajícího do Katastru nemovitostí České republiky.

 

195/10 Prodej stavebních parcel v lokalitě U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 785/39 v lokalitě U Rybníčku s kupujícím: Jan D. a Monika D., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 2 171 511 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Pokud bude kupní cena hrazena bankovním převodem po podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas, má Město Havlíčkův Brod právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu veškerých nákladů, které vynaloží v souvislosti s realizací svého práva na odstoupení, včetně dalších nákladů s tím spojených.

Kupující se zavazuje v případě neuhrazení kupní ceny v době splatnosti podepsat souhlasné prohlášení nutné k zapsání tohoto jednostranného úkonu odstoupení prodávajícího do Katastru nemovitostí České republiky.

 

196/10 Prodej stavebních parcel v lokalitě U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 785/24 v lokalitě U Rybníčku s kupujícím: Renáta P., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 1 678 950 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Pokud bude kupní cena hrazena bankovním převodem po podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas, má Město Havlíčkův Brod právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu veškerých nákladů, které vynaloží v souvislosti s realizací svého práva na odstoupení, včetně dalších nákladů s tím spojených.

Kupující se zavazuje v případě neuhrazení kupní ceny v době splatnosti podepsat souhlasné prohlášení nutné k zapsání tohoto jednostranného úkonu odstoupení prodávajícího do Katastru nemovitostí České republiky.

 

197/10 Prodej stavebních parcel v lokalitě U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnit  nabídku na uvolněný pozemek ppč. 785/31 v k.ú. Havlíčkův Brod v lokalitě u Rybníčku.

 

198/10 Prodej stavebních parcel v lokalitě U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje způsob prodeje uvolněného pozemku ppč. 785/31 tak, že nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách, které budou k otevření a vyhodnocení předloženy zastupitelstvu města.

 

199/10 Prodej stavebních parcel v lokalitě U Rybníčku

Zastupitelstvo města souhlasí, aby kupní smlouvu na koupi pozemků v lokalitě U Rybníčku uzavřeli oba manželé, pokud smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavřel pouze jeden z nich a manželství v době uzavření smlouvy o smlouvě budoucí existovalo.

 

200/10 Záměr směny pozemku ppč. 162/18 a části pozemku ppč. 162/37 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku ppč. 162/18 ve vlastnictví žadatele a části pozemku ppč. 162/37 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod o výměře cca 2500 m2 v k.ú. Poděbaby.

 

201/10 Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 537/50, 537/51, 537/53, 537/54, 537/55, 537/56, 537/58, 2290/8, 2290/9, 361/10

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků  ppč. 537/50, 537/51, 537/53, 537/54, 537/55, 537/56, 537/58, 2290/8, 2290/9, 361/10 o celkové výměře 1.412 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod, oddělených geometrickým plánem  č. 6097-2009091/2009 z pozemků ppč. 537/14,  537/12, 361/6, 361/7,  361/8, 2557/1, 2558 a stpč. 815/1.

 

202/10 Zpráva o předkládaných žádostech o dotace ze SF EU a dalších programů

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o zpracovaných a podaných žádostech o dotaci ze Strukturálních fondů Evropské unie a dalších dotačních zdrojů za roky 2008-10 a ukládá radě města v přípravě projektových žádostí dále pokračovat.

 

203/10 Koncepce kultury Města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje Koncepci kultury Města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 13867 podkladu zastupitelstva města č. 169/2010.

 

204/10 Koncepce kultury Města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ukládá radě města každoročně předkládat zprávu o plnění Koncepce kultury Města Havlíčkův Brod.

 

205/10 Prodej budovy čp.2005, U Trojice, k.ú.Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje budoucí prodej budovy čp.2005 a pozemku stavební parcely 245, v k.ú.Havlíčkův Brod  společnosti Futurum vzdělávací institut s.r.o. , IČ 27154301, se sídlem Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim za kupní cenu 8.981.070 Kč, navýšenou o míru inflace v době prodeje za podmínky uskutečnění technického zhodnocení dle podkladových příloh č. 13901, 13902 a 13903. Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy je naplnění všech závazků společnosti daných smlouvou dle podkladové  přílohy č. 13904.

 

206/10 Prodej nemovitostí areálu - kasárna letiště IV.etapa

Zastupitelstvo města schvaluje prodej tohoto majetku areálu kasáren letiště (funkční celek č.30):
Budova – jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 5462 ( SO 92 ) v k.ú.Havlíčkův Brod
Pozemek – st.p.č. 5462 o výměře 803 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.Havlíčkův Brod
Pozemek - p.p.č.2798/28oddělený geometrickým plánem č. 5927-1362/2008 fy Geonova s.r.o., Havl. Brod, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú.Havlíčkův Brod, o výměře 2237 m2,
Výše uvedené nemovitosti se převádějí se všemi součástmi a příslušenstvím, tj.:
- oplocení ostatní ( 1/5 ze SO 529 ) na p.p.č. 2798/28 v k.ú. Havlíčkův Brod
- plochy char.poz.komunikací ( SO 542 ) na p.p.č.2798/28 v k.ú. Havlíčkův Brod
- sítě parovodní ( 1/22 ze SO 558 ) na p.p.č.2798/28 v k.ú. Havlíčkův Brod
Movitý majetek pevně spojený s budovami, taxativně uvedený a specifikovaný v příloze č.2 kupní smlouvy (ohřívač vody, čerpadlo 2 ks, nádrž kondenzátu, výtah GNV 1000 2 ks, proudnice požární, hadice tlaková)
Kupujícímu Jaroslavu H., Havlíčkův Brod, r.č. 640504/0994
Za kupní cenu 8 331 000 Kč ( slovy : osmmilionůtřistatřicetjedentisíckorunčeských)
Zastupitelstvo města schvaluje smluvní zřízení věcného břemene spočívajícího v trpění elektrorozvodů, rozvodů plynu, vody a kanalizace a zajištění přístupu k těmto rozvodům za účelem jejich údržby a oprav na pozemku p.p.č. 2798/28 v k.ú. Havlíčkův Brod a k jeho tíži, ve prospěch pozemku st.p.č.157 v k.ú. Poděbaby , st.p.č. 6894 v k.ú. Havlíčkův Brod a pozemku p.p.č. 2798/19 v k.ú.Havlíčkův Brod.

 

Libor Honzárek,v.r.

Ing. Čeněk Jůzl,v.r.

místostarostové

 

 

                                                                Ing. Jana Fischerová, CSc.,v.r.

                                                                               starostka