Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 30. 3. 2009Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Josef Hejkal, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

Omluveni:

MUDr. Jiří Stryhal

 

230/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší svá následující usnesení: 

č. 157/07 a 77/08 z důvodů odstoupení nájemníků od zájmu o koupi bytu

č. 411/08 z důvodů odstoupení zájemce od záměru koupě volného bytu

č. 408/07 a č.221/06 z důvodů odstoupení zájemce o koupi pozemku.

 

231/09 Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje přesun finanční částky 17.000,- z grantového programu Kulturní počin na program Prezentace města.

 

232/09 Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje přesun finanční částky 70.000,-- z grantového programu Oživlé náměstí na grantový program Obnovení a zakládání kulturních tradic.

 

233/09 Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 30.000,-- Kč z grantového programu Oživlé náměstí Havlíčkobrodské o.p.s., Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt Historie města netradičně.

 

234/09 Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 15.000,-- Kč z grantového programu Prezentace města 2009 Hofmannové Marii, PaedDr. Na Valech 264, 580 01 Havlíčkův Brod, The place where we live/Místo kde žijeme.

 

235/09 Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 15.000,-- Kč z grantového programu Prezentace města 2009 Křížovi Jakubovi, Plovárenská 482, 580 01 Havlíčkův Brod, Natočení hudebního cd brodského dua If Kaa.

 

236/09 Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 87.000-- Kč z grantového programu Prezentace města 2009 Kuncovi Vladimíru Ing. VIDEO-FOTO-KUNC, Bělohradská 115, 580 01 Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod – Portrét města.

 

237/09 Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 35.000-- Kč z grantového programu Obnovení a zakládání kulturních tradic Aktivnímu  Perknovu, o.s., Vratná 3050, 580 01 Havlíčkův Brod, Laštovičkův memoriál – přehlídka dechových hudeb.

 

238/09 Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 35.000-- Kč z grantového programu Obnovení a zakládání kulturních tradic Oblastní charitě HB, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, Hrajeme si s tradicemi.

 

239/09 Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 70.000-- Kč z grantového programu Obnovení a zakládání kulturních tradic Gymnáziu HB, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod, Majáles 2009.

 

240/09 Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 30.000-- Kč z grantového programu Obnovení a zakládání kulturních tradic Havlíčkobrodské o.p.s., Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, Cesta pohádkovým městem.

 

241/09 Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 10.000-- Kč z grantového programu Kulturní počin 2009 Jurmanovi Hynku Ing., 592 63 Štěpánov nad Svr. 183, Čítanka Vysočiny.

 

242/09 Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 23.000-- Kč z grantového programu Kulturní počin 2009 Klub maminek Sluníčko, o.s., Ing. Kašpara 1198, 580 01 Havlíčkův Brod, Táto, mámo přečteme si knížku (Sluníčko čte dětem).

 

243/09 Územní systém ekologické stability Havlíčkova Brodu (ÚSES)

Zastupitelstvo města ukládá radě města prověřit případné rozpory stávajícího územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod ve vztahu k novému územnímu systému ekologické stability města Havlíčkův Brod a případné rozpory předložit výborům zastupitelstva města a zastupitelstvu města.

 

244/09 Obecně závazná vyhláška O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města schvaluje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. h) zákona 128/2000Sb.  s účinností od 15. dubna 2009  obecně závaznou vyhlášku O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.

 

245/09 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Zastupitelstvo města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle přílohy č.1 - předloženého seznamu likvidační komise ze dne 16.2.2009.

 

246/09 Změna usnesení ZM105/09

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 105/09 z 26.1.2009 a nahrazuje jej usnesením:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3275/6 v domě čp. 3275, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6054  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Ilona O., 580 01 Havlíčkův Brod spolu s Robertem F.,580 01 Havlíčkův Brod do společného vlastnictví za kupní cenu: 934 100,00 Kč.

 

247/09 Prodej  pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1040/5 ,1040/4, 2342/3 a stpč. 6288

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú.  Havlíčkův Brod stpč. 6288 o výměře 15 m2  za cenu18 255 Kč  a ppč 1040/4 o výměře 36 m2, ppč. 1040/5 o výměře 6 m2 oddělené  geometrickým plánem č. 5377-1251/2008 z pozemku 1040/3 a dále pozemku ppč. 2342/3 o výměře 27 m2 odděleného týmž geometrickým plánem z pozemku ppč. 2342/1 za cenu 38 778 Kč  Janovi a Věře A., Havlíčkův Brod.  Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

248/09 Prodej pozemků v Havlíčkově Brodě ppč. 3819, 1967/3, 1962/17

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 7379  díl "a" o výměře 6 m2odděleného geometrickým plánem č. 5946- 1389/2008 z pozemku ppč. 3819 , dále pozemků ppč. 1962/23  díl "d"  o výměře 34 m2 a stpč. 7379 díl "b" o výměře 1 m2  odděleného týmž geometrickým plánem z pozemku podle PK parcela ve zjednodušené evidenci část 1967/3  a pozemku ppč. 1962/76 o výměře 16 m2oddělených týmž geometrickým plánem z pozemku pozemku dle KN ppč. 1962/17 Markovi P., Havlíčkův Brod. Cena pozemku stpč. 7379 díly  "a, b" pod stavbou  je 960 Kč/m2, cena pozemku ppč. 3819 zahrada je 440 Kč/m2, cena  pozemku ppč. 1962/76 a 1962/23 je 400 Kč/m2.  Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

249/09 Koupě pozemků pod chodníkem v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 3755/137 a 3755/146

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod, ppč. 3755/137  o výměře 6 m2 a nově vzniklého pozemku ppč. 3755/146 o výměře 4 m2, odděleného geometrickým plánem č. 5670-1091/2008  z pozemku ppč. 3755/137, ve vlastnictví ideální 1/2 Milana L., 582 21 Pohled a id. 1/2 Petra M., 582 81 Habry. Cena pozemku činí 3510,- Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem včetně daně z převodu nemovitostí hradí město Havlíčkův Brod.

 

250/09 Koupě pozemků pro " Stezku od KÚ po lávku ul. Humpolecká" ppč. 2630, 2631 a ppč. 2632.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ppč. 2630 o výměře cca 40 m2  ve vlastnictví:

id.1/2 Anny P., Havlíčkův Brod, 

id. 1/4 Jaroslavy S., Havlíčkův Brod  

id. 1/4 Věry V., Havlíčkův Brod 

Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby a po jeho geometrickém zaměření. Cena pozemku činí 410 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem včetně daně z převodu nemovitostí hradí město Havlíčkův Brod.

 

251/09 Koupě pozemků pro " Stezku od KÚ po lávku ul. Humpolecká" ppč. 2630, 2631 a ppč. 2632.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2631 o výměře cca 30 m2  ve společném jmění manželů Jaroslava  a Jany E., Havlíčkův Brod. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby a po jeho geometrickém zaměření. Cena pozemku činí 410 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem včetně daně z převodu nemovitostí hradí město Havlíčkův Brod.

 

252/09 Koupě pozemků pro " Stezku od KÚ po lávku ul. Humpolecká" ppč. 2630, 2631 a ppč. 2632.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2632 o výměře cca 20 m2  ve společném jmění manželů Jiřího a Aleny K., Havlíčkův Brod. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby a po jeho geometrickém zaměření. Cena pozemku činí 410 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem včetně daně z převodu nemovitostí hradí město Havlíčkův Brod.

 

253/09 Duplicitní zápis vlastnictví k pozemku parcelní č. 377/1 díl 2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uznání výlučného vlastnictví k pozemku vedenému ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, parcelní č. 377/1 díl 2 o výměře 34 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, následujícím vlastníkům vedeným na listu vlastnictví 5386:

Zdeňce B.,Praha                             podíl 1/8

RNDr. Ireně D.,Chrudim,                 podíl 1/4 

Jiřině M., Nové Město                     podíl 1/4

Doc.MUDr. Čestmíru P. CSc.,Plzeň   podíl 1/8

Ing. Věře R., Slatiňany                    podíl 1/8

Marcele Š., Pardubice                     podíl 1/8

Na listu vlastnictví č. 5386 je v duplicitním zápise vlastnictví kromě uvedených vlastníků veden Městský národní výbor Havlíčkův Brod a město Havlíčkův Brod  je v souladu se zákonem č.172/1991 Sb. povinno řešit odstranění duplicitního vlastnictví.

 

254/09 Duplicitní zápis vlastnictví k pozemku parcelní č. 2745/23 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uznání výlučného vlastnictví k pozemku vedenému v katastru nemovitostí, parcelní č. 2745/23 o výměře 53 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, následujícím vlastníkům vedeným na listu vlastnictví 7591:

Ing. Jiří H.,Přeštice                                  podíl 1/4

RNDr. Petr H., Havlíčkův Brod          podíl 1/6

Veit H., Wiener Neustadt, Rakousko        podíl 1/6

Zdeněk H., Karlovy Vary                   podíl 1/4

Alena H., Havlíčkův Brod                  podíl 1/6

 

255/09 Možnost uložení přebytečné zeminy z jihovýchodní obchvatové komunikace na pozemcích v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje uložení přebytečné zeminy v množství 431.250 m3, vzniklé při výstavbě stavby "I/38 Havlíčkův Brod jihovýchodní obchvat", na následujících pozemcích ve vlastnictví města Havlíčkův Brod v k.ú. Mírovka:

část parc.č.  GP 972        orná půda

část parc.č.  GP 983        orná půda

část parc.č.  GP 977/4     orná půda

část parc.č.  GP 977/3     orná půda

část parc.č.  GP 975/5     trvalý travní porost

část parc.č.  PK 975/1     trvalý travní porost

parc.            KN 975/6     lesní pozemek 

část parc.č.  KN 977/2     trvalý travní porost

část parc.č.  KN 977/1     trvalý travní porost

Do celkové plochy pro ukládání zeminy o výměře 8,8 ha je zahrnut i pozemek parcelní č. KN 975/7 o výměře 1436 m2 (lesní pozemek) ve vlastnictví Lesů ČR s.p. a pozemek parcelní č. st. PK 72 o výměře 129 m2(stavební pozemek bez stavby) ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR. Na zemědělských pozemcích bude sejmuta ornice a po skončení skládkování bude rozprostřena na uložené zemině a dále budou na lesních pozemcích obnoveny lesní porosty. Investorem uvedených úprav bude Ředitelství silnic a dálnic ČR, které zajistí nutná vyjádření a povolení orgánů státní správy.

 

256/09 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.  87, 88, 89, 90 a části pozemku ppč. 2259/108

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 87, 88, 89, 90 a části pozemku ppč. 2259/108 o výměře 254 m2 a ukládá radě města  jednat s žadatelem o udělení  souhlasu se stavbou parkoviště na žádaných pozemcích města za předpokladu bezúplatného předání vybudovaného parkoviště městu Havlíčkův Brod.

 

257/09 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Suchá ppč. 522/12

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku  v k.ú. Suchá ppč. 522/12 o výměře 27 m2.

 

258/09 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3704, 3705, 3706

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 3704 o výměře 342 m2, 3705 o výměře 110 m2, 3706 o výměře 104 m2.

 

259/09 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 879/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku v k.ú. Šmolovy, ppč. 879/10 o výměře 52 m2 odděleného geometrickým plánem č. 321 - 1374/2008 z pozemku ppč. 879/1.

 

260/09 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/188

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku v k.ú. Perknov, ppč. 103/188 o výměře 400 m2 .

 

261/09 Záměr směny pozemku v k.ú. Mírovka ppč. 1150/3  a část pozemků ppč. 1154/1 a  2243

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru směny pozemku v k.ú. Mírovka, ppč. 1154/1 o výměře 67 m2, 1150/3 o výměře 3008 m2, 1150/28 o výměře cca 25 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod  za pozemky 1150/22 o výměře  960 m2  a 1150/21 o výměře  2616 m2 ve vlastnictví žadatelů.

 

262/09 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3477/4

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje celého pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ppč. 3477/4 o výměře 99 m2 .

 

263/09 Žádost o snížení ceny bytové jednotky

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Michala R. a Blanky R., Havlíčkův Brod a neschvaluje snížení prodejní ceny bytové jednotky.

 

264/09 Kasárna letiště, úroky z prodlení za pozdní úhrady při prodeji nemovitostí v I.etapě

Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí úroků z prodlení ve výši 17.549,- Kč, za pozdní úhradu kupní ceny smlouvy č.SNKL 8/2008/SOM, společnosti TRASEK TS s.r.o., Havlíčkův Brod.

 

265/09 Kasárna letiště, úroky z prodlení za pozdní úhrady při prodeji nemovitostí v I.etapě

Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí úroků z prodlení ve výši 59.756,- Kč, za pozdní úhradu kupní ceny smlouvy č.SNKL 21/2008/SOM, společnosti AGRO LÍPA s.r.o., Lípa u Havlíčkova Brodu.

 

266/09 Kasárna letiště, úroky z prodlení za pozdní úhrady při prodeji nemovitostí v I.etapě

Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí úroků z prodlení ve výši 130.099,- Kč, za pozdní úhradu kupní ceny smlouvy č.SNKL 17/2008/SOM, společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

 

267/09 Kasárna letiště, úroky z prodlení za pozdní úhrady při prodeji nemovitostí v I.etapě

Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí úroků z prodlení ve výši  87.151,- Kč, za pozdní úhradu kupní ceny smlouvy č.SNKL 22/2008/SOM, společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

 

268/09 Kasárna letiště, úroky z prodlení za pozdní úhrady při prodeji nemovitostí v I.etapě

Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí úroků z prodlení ve výši 201.262,- Kč,  za pozdní úhradu kupní ceny smlouvy č.SNKL 12/2008/SOM, společnosti MMPI, s.r.o., Praha 5.

 

269/09 Kasárna letiště, úroky z prodlení za pozdní úhrady při prodeji nemovitostí v I.etapě

Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí úroků z prodlení ve výši 80.590,- Kč, za pozdní úhradu kupní ceny smlouvy č.SNKL 16/2008/SOM, společnosti Toscada, s.r.o., Praha 2.

 

270/09 Kasárna letiště, úroky z prodlení za pozdní úhrady při prodeji nemovitostí v I.etapě

Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí úroků z prodlení ve výši 42.256,- Kč, za pozdní úhradu kupní ceny smlouvy č.SNKL 20/2008/SOM, společnosti Kedaung Central Europe s.r.o., Praha 2.

 

271/09 Změna a doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, jejím předmětem je doplnění přílohy č. 1 zřizovací listiny o písmeno M) Rodinný dům čp. 15 v areálu psího útulku v obci Mírovka na stavební parcele číslo 118 v katastrálním území Mírovka.

 

272/09 Změna a doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, jejím předmětem je doplnění článku 6 „Hlavní účel a hlavní předmět činnosti“ – rodinný dům čp. 15 – správa a údržba, pronájem služebního bytu.

 

273/09 Dodatek k podkladu č. 72 - prodej volných bytů

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 23 o velikosti 1+1 v domě čp. 3237 Na Výšině včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvími.

Kupující Klára O., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu 859.000 Kč.

 

274/09 Dodatek k podkladu č. 72 - prodej volných bytů

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 11 o velikosti 1+1 v domě čp. 3211 Na Spravedlnosti včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvími.

Kupující Martina S., Žďár nad Sázavou.

Kupní cena 801.000 Kč.

 

275/09 Dodatek k podkladu č. 72 - prodej volných bytů

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 15 o velikosti 3+1 v domě čp. 3234 Na Výšině včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvími.

Kupující Pavel a Lenka L., Lípa.

Kupní cena 1.444.000 Kč.

 

276/09 Dodatek k podkladu č. 72 - prodej volných bytů

Zastupitelstvo města ukládá radě města znovu inzerovat prodej zbývajících volných bytů čp.:

3210/9 Na Spravedlnosti o velikosti 3+1 za min. cenu 1 450 tis. Kč

3210/3 Na Spravedlnosti o velikosti 3+1 za min. cenu 1 410 tis. Kč

3233/12 Na Výšině o velikosti 3+1 za min. cenu 1 435 tis. Kč.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka