Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 29. 3. 2010Přítomni:

Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Josef Hejkal, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

Omluveni:

Ing. Jan Abbrent

 

69/10 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s opravou termínu plnění usnesení č. 45/10 a 56/10 na termín 31.5.2010.

 

70/10 Zápis z Výboru pro sociální a zdravotní tématiku ze dne 04.03.2010

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti do I. kola výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2011, který ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany.

 

71/10 Obnova barokních lunetových obrazů

Zastupitelstvo města schvaluje uskutečnění projektu "Obnova barokních lunetových obrazů" v celkovém objemu 331 tis. Kč s finanční podporou kraje Vysočina v předpokládané výši 40 % celkových nákladů.

 

72/10 Žádost o změnu Smluv o poskytnutí finanční podpory OVVV/111/2009/RB a OVVV/112/2009/RB

Zastupitelstvo města schvaluje upravené znění smluv o poskytnutí finančních podpor mimo rámec "Zásad" Kulturnímu domu "Ostrov", spol. s r.o. dle podkladových příloh č. 13242 a č. 13243.

 

73/10 Valná hromada KD Ostrov s.r.o.

Zastupitelstvo města deleguje na základě § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb. jako svého zástupce na Valnou hromadu Kulturního domu "Ostrov" spol. s.r.o. Havlíčkův Brod Ing. Janu Fischerovou, CSc. s mandátem schválit výroční zprávu společnosti za rok 2009.

 

74/10 Hostování spisové služby pro zřizované organizace města

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje tímto usnesením hostování spisové služby na ORP Havlíčkův Brod pro zřizované organizace: Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, Základní škola Havlíčkův Brod V Sadech, Základní škola Havlíčkův Brod Konečná, Základní škola Havlíčkův Brod Štáflova, Základní škola Havlíčkův Brod Nuselská, Základní škola a mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova.

 

75/10 Nominace kandidátů na členy dozorčí rady Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Zastupitelstvo města navrhuje na základě § 84 odst. 2 písm. g) Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Valné hromadě Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. k volbě  členem dozorčí rady na funkční období 2010 - 2014 Ing. Josefa Jukla.

 

76/10 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Zastupitelstvo města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek dle podkladové přílohy č. 13154.

 

77/10 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje novelu Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 13042.

 

78/10 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje přesun finanční částky 10.000 Kč z grantového programu "Významné osobnosti a rodáci města 2010" na grantový program "Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2010".

 

79/10 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 70.000 Kč z grantového programu „Významné osobnosti a rodáci města 2010“ sdružení Jan Václav Stamic, Husova 2147, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 62698371, na projekt - "Stamicovy slavnosti"  v souladu s podanou žádostí, dle podkladové přílohy č. 13374.

 

80/10 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 10.000 Kč z grantového programu „Významné osobnosti a rodáci města 2010“ Liboru Blažkovi FOTO-VIDEO-ATELIER, Zahradní 3512, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 42907978, na projekt – „Žijící legendy“ v souladu s podanou žádostí, dle podkladové přílohy č. 13375.

 

81/10 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 40.000 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2010“ Oblastní charitě Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060233, na projekt – „Hrajeme si s tradicemi“ v souladu s podanou žádostí, dle podkladové přílohy č. 13376.

 

82/10 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 15.000 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2010“ občanskému sdružení Aktivní Perknov, Vratná 3050, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 22676244, na projekt – „Laštovičkův memoriál – přehlídka dechových hudeb“ v souladu s podanou žádostí, dle podkladové přílohy č. 13377.

 

83/10 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 25.000 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2010“ Gymnáziu Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60126621, na projekt – „Naše Gymnázium Havlíčkův Brod slaví 275 let … a my s ním! – část hudební festival Majáles“  v souladu s podanou žádostí, dle podkladové přílohy č. 13378.

 

84/10 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 20.000 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2010“ Havlíčkobrodské o.p.s., Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 27513335, na projekt – „Hudební večery na radnici“ v souladu s podanou žádostí, dle podkladové přílohy č. 13379.

 

85/10 Vymezení veřejně prospěšné stavby - Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 a  § 6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zařazení veřejně prospěšně stavby „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce“ do návrhu změny č. 30 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod.

 

86/10 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2010 na obnovu měšťanského domu čp. 179, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, vlastníku Ing. Petru T., Havlíčkův Brod,  ve výši min. 10 % z ceny udržovacích prací, max. 45.000,- Kč.

 

87/10 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2010 na obnovu měšťanského domu čp. 159, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, vlastníku Ludvíku P., Havlíčkův Brod,  ve výši min. 10 % z ceny udržovacích prací, max. 50.000,- Kč.

 

88/10 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města prohlašuje, že Město Havlíčkův Brod má v rozpočtu na rok 2010 vyčleněny finanční prostředky na obnovu nové radnice čp. 57, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, a na obnovu staré radnice čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, realizovanou v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2010.

 

89/10 Změna č. 29 ÚPSÚ Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města, příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst.4 a § 55 odst.2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb. správní řád, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst.4 stavebního zákona, vydává změnu č.29 Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod, formou opatření obecné povahy, mimo řešené území 29 G a 29 I.

 

90/10 Změna č. 30 ÚPSÚ Havlíčkův Brod - plocha pro FVE

Zastupitelstvo města souhlasí s navrženou úpravou změny č.30 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod spočívající ve vyřazení zastavitelných ploch dle podkladové přílohy č. 13308.

 

91/10 Mimořádná valná hromada HC Rebel a.s.

Zastupitelstvo města deleguje na základě § 84 odst. 2 písm. f) zákona  o obcích č. 128/2000 Sb. PhDr. Zdeňka Dobrého jako zástupce města a Ing. Tomáše Hermanna jako náhradníka, na mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti HC Rebel a.s., která se koná dne 7. dubna 2010.

 

92/10 Mimořádná valná hromada HC Rebel a.s.

Zastupitelstvo města navrhuje na základě § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. mimořádné valné hromadě HC Rebel a.s. konané dne 7. dubna 2010  k volbě na člena dozorčí rady JUDr. Jaroslava Hrdinu.

 

93/10 Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV)

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o spolupráci dle podkladové přílohy č. 13073.

 

94/10 Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV)

Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení limitu běžných výdajů pro rok 2010 na krytí smluvních závazků ze "Smlouvy o spolupráci" uzavřené městem Havlíčkův Brod s Vysočinou a obcemi s rozšířenou působností v kraji Vysočina k přípravě projektu „Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina“. Limit výdajů  bude zařazen na kapitole 02 životní prostředí, číslo organizační 445, paragraf 3725 "využívání a zneškodňování komunálního odpadu", položka 5323 "neinvestiční transfer krajům".

 

95/10 Kasárna letiště prodej volných nemovitostí nabízených v 1.až 3.etapě prodeje za cenu stanovenou znaleckým posudkem

Zastupitelstvo města schvaluje text výzvy pro podání žádosti o prodej nemovitostí areálu kasáren letiště a to funkčních celků č. 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 30, u kterých nebyl dokončen prodej v I., II. a III.etapě prodeje areálu, ve znění podkladové přílohy č. 13391.

 

96/10 Kasárna letiště prodej volných nemovitostí nabízených v 1.až 3.etapě prodeje za cenu stanovenou znaleckým posudkem

Zastupitelstvo města schvaluje formulář žádosti o prodej nemovitostí areálu kasáren letiště Havlíčkův Brod ve znění podkladové přílohy č. 13273.

 

97/10 Kasárna letiště prodej volných nemovitostí nabízených v 1.až 3.etapě prodeje za cenu stanovenou znaleckým posudkem

Zastupitelstvo města schvaluje text inzerce v tisku ve znění podkladové přílohy č. 13390, její četnost, rozsah a finanční náklady v souladu s odstavcem v části zdůvodnění pro orgán města podkladu č. 92/2010.

 

98/10 Koupě pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 3952

Zastupitelstvo města schvaluje koupi  pozemku ppč.  3952 o výměře 362 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod  od Českých drah a.s., nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, Nové Město, 11015 Praha 015 za cenu 200.000,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny kupujícím.

 

99/10 Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 3768

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú.  Havlíčkův Brod stpč. 3768 o výměře  400 m2   Bytovému družstvu Zahradnického 2959, 580 03 Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 302,- Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

100/10 Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 4600

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stavební parcely č.  4600 o výměře  20 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod  Vladimíře J., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 880Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

101/10 Prodej části pozemku v k. ú. Suchá ppč. 634/3

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku v k. ú.  Suchá u Havlíčkova  Brodu ppč. 634/3 o výměře cca 11 m2  Jitce Š., Havlíčkův Brod za účelem vybudování bezbariérového přístupu a rampy. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby a jejím zaměření. Cena pozemku činí  500 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

102/10 Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2259/21

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 7426 o výměře   2 m2 (část ppč. 2259/21) v k. ú. Havlíčkův Brod MUDr. Karlu P., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  2600 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

103/10 Prodej části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 815/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku stpč. 815/1  v k. ú. Havlíčkův Brod o výměře cca 32m2 podílem ideální 1/3 MUDr. Albertu Ch., Havlíčkův Brod, id/1/3 MUDr. Heleně P., Skuhrov a id. 1/3 MUDr. Naděždě V., Havlíčkův Brod. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní.  Řádná kupní smlouva bude uzavřena po vložení geometrického plánu č. 6097-2009091/2009 do katastru nemovitostí a po  novém zaměření opěrné zdi včetně podpěrových sloupů a přístavku. Cena pozemku činí 1600 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

104/10 Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 815/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku stpč. 815/1  v k. ú. Havlíčkův Brod o výměře cca 9m2 v podílu id. 1/2 Aleksandru S. a v podílu id. 1/2 Hasmik K., oba bytem Jihlava. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní.  Řádná kupní smlouva bude uzavřena po vložení geometrického plánu č. 6097-2009091/2009 do katastru nemovitostí a po novém zaměření opěrné zdi včetně podpěrových sloupů a přístavku. Cena pozemku činí 1600 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

105/10 Nabídka stavby olejového hospodářství na pozemku stpč. 3229

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi objektu olejového hospodářství nacházející se na pozemku stpč. 3229 v k. ú. Havlíčkův Brod a ukládá radě města jednat s vlastníkem o  pronájmu zastavěného pozemku.

 

106/10 Analýza "Záměru řešení bytové a sociální otázky v domech čp.310, 311 v ulici 5.května a čp.1375 v ulici Havířská"

Zastupitelstvo města schvaluje Analýzu "Záměru řešení bytové a sociální otázky v domech čp.310, 311 v ulici 5.května a čp.1375 v ulici Havířská" dle podkladové přílohy 13388 a ukládá radě města realizovat jednotlivé kroky dle podkladové přílohy č. 13388.

 

107/10 Záměr prodeje parcel v lokalitě U Rybníčku v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků ppč. 785/31, 785/32, 785/33, 785/34, 785/35, 785/36, 785/37, 785/38 , 785/39 oddělených geometrickým plánem č. 6055-843/2009 z pozemku ppč. 785/1 a pozemků ppč. 785/21 a 785/24 v katastrálním území  Havlíčkův Brod.

 

108/10 Záměr bezúplatného převodu části pozemku parcelní č. 2322/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu části pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 2322/1 o výměře cca 885 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod pod stávající účelovou komunikací.

 

109/10 Vzájemné darování pozemků dle GP č. 338-442/2009 - Chodník podél silnice č. III/3489 Havlíčkův Brod - Šmolovy, Lípa

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru , pozemků pozemkových parcel  č. 759/5 o výměře 130 m2,  č. 759/6 o výměře 218 m2 a č. 759/7 o výměře 217 m2 oddělených z pozemku pozemkové parcely č. 759/3 a zapsaných na LV 221 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu od  kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

 

110/10 Vzájemné darování pozemků dle GP č. 338-442/2009 - Chodník podél silnice č. III/3489 Havlíčkův Brod - Šmolovy, Lípa

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování pozemku pozemkové parcely  č. 759/8 o výměře 27 m2 odděleného z pozemku č. 745/20 díl "a" a z pozemku č. 745/22  díl "b" na LV 10001 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

111/10 Záměr směny částí pozemků 1609/10 a 1609/4 v katastrálním území Havlíčkův Brod - revokace

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 440/08 ze dne 20.10.2008 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemkové parcely č. 1609/23 o výměře 53 m2oddělené GP č. 6192-563/2010 z ppč. 1609/4 ve vlastnictví  města a v katastrálním území Havlíčkův Brod za pozemkovou parcelu č. 1609/15 o výměře 53 m2 oddělenou GP č. 6075-879/2009 z ppč. 1609/10 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

112/10 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města upravuje položku 22) usnesení č.455/09 z 21.9.2009 takto:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3223/11 v domě čp. 3222, 3223,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Zdeněk S., Havlíčkův Brod.       

Za kupní cenu: 292 322,-Kč.

 

113/10 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města upravuje položku 87) usnesení č.409/09 z  22.6.2009 takto:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3223/3 v domě čp. 3222, 3223,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se   všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé  Jiří a Kateřina B., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 507.613,-Kč.

 

114/10 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodeje bytových  jednotek  takto:   

 

1) bytové jednotky č. 3220/3 v domě čp. 3220, 3221,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Josef N., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

 

2) bytové jednotky č. 3220/9 v domě čp. 3220, 3221,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Pavel a Lenka P., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

 

3) bytové jednotky č. 3211/1 v domě čp. 3211, 3212,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Ing. David a Ilona S., Havlíčkův Brod.   

Za kupní cenu: 517.500,-Kč.

 

4)  bytové jednotky č. 3208/1 v domě čp. 3207, 3208, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod,   včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující:  Miroslav V., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 502 356,-Kč.

 

5)  bytové jednotky č. 3210/9 v domě čp. 3209, 3210, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod,   včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé  František a Eva B., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 508 940,-Kč.

 

115/10 Prominutí poplatků a úroků z prodlení

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí části poplatku z prodlení Adrianě B., Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě ve výši  7590 Kč a uhrazení soudních poplatků ve výši  1 500 Kč v termínu do 30.9.2010.

 

116/10 Prominutí poplatků a úroků z prodlení

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí části poplatku z prodlení Ivanu Ž., Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo města stanovuje pro platební rozkaz čj. 25 Ro 26/2000-5 částku k úhradě ve výši 3 966 Kč a uhrazení soudního poplatku ve výši 500 Kč v termínu do 30.9.2010.

 

117/10 Prominutí poplatků a úroků z prodlení

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí části úroků z prodlení za  služby spojené s užíváním nebytových prostorů č.10,11,12,13,14 v čp. 91 Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod Miroslavu K. za rok 2008. Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě ve výši 4 432 Kč a termín zaplacení úroků z prodlení do 31.5.2010. Zastupitelstvo města poskytuje veřejnou podporu v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č. 1998/2006 a použití čl. 87 a 88 Smlouvy ve výši 39 889 Kč.

 

118/10 Bezúplatný převod části pozemku parcelní č. 751/74 v k. ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku ppč. 751/74 o výměře 5 m2 v katastrálním území Perknov kraji Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57. Kraj Vysočina dle přijatých zásad města uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

119/10 Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod, Jihovýchodní obchvat

Zastupitelstvo města schvaluje, dle § 55, odst. 2 zákona č. 183/20006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny ÚPSÚ Havlíčkův Brod na pozemcích vyznačených v podkladových přílohách č. 13412 a č. 13413 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu, Havlíčkův Brod, Suchá u Havlíčkova Brodu, Termesivy, spočívající v převedení uvedených pozemků na pozemky s funkčním využitím "ostatní dopravní zařízení" a dále v úpravě a vymezení veřejně prospěšných staveb inženýrských sítí dle uvedených podkladových příloh.

 

120/10 Členská schůze Lesního družstva ve Štokách

Zastupitelstvo města deleguje Ing. Čeňka Jůzla na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) jako zástupce města na Členskou schůzi Lesního družstva ve Štokách, která se koná dne 23. dubna 2010.

 

121/10 Změna majetkové účasti Města Havl. Brod v a.s. HC Rebel

Zastupitelstvo města ustanovuje pracovní skupinu k dalšímu jednání ve věci případného prodeje akcií společnosti HC Rebel,a.s. na základě zaslané nabídky podané firmou ŽSD. Skupina bude pracovat ve složení: Jiří Kopic, Petr Libus, Čeněk Jůzl, Ivana Štrossová, Zdeněk Dobrý, Zdeněk Kopecký.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka