Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 28.4.2014Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Weberová Chvílová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jan Míka, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl

 

80/14 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 26/14, 27/14,  575/13, 408/13, 415/13  do 30.6.2014 a  568/13 do 30.9.2014.

 

81/14 Bruslařský klub Havlíčkův Brod - čerpání dotace

Zastupitelstvo města ukládá radě města provést kontrolu čerpání dotací Bruslařského klubu Havlíčkův Brod dle Zásad a Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města za období 2011-2013.

 

82/14 Rezignace člena výboru zastupitelstva města

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Jany Zdvihalové na funkci členky Kontrolního výboru zastupitelstva města a jeho novým členem podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. volí Marii Bohuslavovou, Havlíčkův Brod.

 

83/14 Rezignace člena výboru zastupitelstva města

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Ing. Stanislava Hanuše na funkci člena Výboru zastupitelstva města pro životní prostředí a jeho novým členem podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. volí Davida Šidláka, Havlíčkův Brod.

 

84/14 Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města volí v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích přísedící Okresního soudu v Havlíčkově Brodě: 

Vladimír Brož, Havlíčkův Brod, 

Anna Němcová, Havlíčkův Brod,

Jaroslava Patočková, Havlíčkův Brod,

Dana Pařilová, Havlíčkův Brod,

Bc. Josef Chlád, Havlíčkův Brod,

Renata Přenosilová, Havlíčkův Brod,

Lenka Langpaulová, Havlíčkův Brod,

Marie Váňová, Havlíčkův Brod.

 

85/14 Nominace kandidátů na členy dozorčí rady Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Usnesením č. 12/14 zastupitelstvo města delegovalo Ing. Čeňka Jůzla (náhradníka Libora Honzárka) jako svého zástupce na valné hromadě společnosti a zároveň ukládá delegovanému jednat i hlasovat dle návrhu představenstva a doporučení dozorčí rady společnosti.

 

86/14 Nominace kandidátů na členy dozorčí rady Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Zastupitelstvo města navrhuje na základě § 84 odst. 2 písm. g) Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Valné hromadě Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. k volbě  členem dozorčí rady na funkční období 2014 - 2018 Ing. Josefa Jukla, Havlíčkův Brod.

 

87/14 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2014

Zastupitelstvo města schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 20.300 Kč z grantového programu Kulturní počin 2014 na grantový program Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2014.

 

88/14 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2014

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 24.000 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2014“ Aktivnímu Perknovu, o.s., Vratná 3050, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 22676244, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006, na projekt – „Přehlídka dechových hudeb“ v souladu s podanou žádostí.

 

89/14 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2014

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 20.000 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2014“ Havlíčkobrodské o.p.s., Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 27513335, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na projekt – „Hudební večery na radnici“ v souladu s podanou žádostí.

 

90/14 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2014

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 10.000 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2014“ Literární vysočině, Horní 10, 140 00 Praha, IČ 27014053, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006, na projekt – „Festival Literární Vysočina 2014 – 12. ročník“ v souladu s podanou žádostí.

 

91/14 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2014

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 48.300 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2014“ Oblastní charitě Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060233, na projekt – „Hrajeme si s tradicemi“ v souladu s podanou žádostí.

 

92/14 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2014

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 8.000 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2014“ Římskokatolické farnosti-děkanství Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060527, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006, na projekt – „Noc kostelů 2014“ v souladu s podanou žádostí.

 

93/14 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2014

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 150.000 Kč z grantového programu „Havlíčkobrodské kulturní léto 2014“ Havlíčkobrodské o.p.s., Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 27513335,  na projekt – „Havlíčkobrodské kulturní léto 2014“ v souladu s podanou žádostí.

 

94/14 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2014

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 50.000 Kč z grantového programu „Festival dechových hudeb“ Jaroslavu Dubnovi, Horní Papšíkov 183, 580 01 Havlíčkův Brod, RČ 850616/3270, na projekt – „1. festival dechových hudeb Havlíčkův Brod – Memoriál Otty Bauera“ v souladu s podanou žádostí.

 

95/14 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2014

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 25.000 Kč z grantového programu „Kulturní počin 2014“ PhDr. Lucii Tučkové, Wolkerova 571, 250 82 Úvaly, RČ 815410/0042, na projekt – „Výstava: Vůně lip a hrst popela – Petrkov Suzanne Renaudové“ v souladu s podanou žádostí.

 

96/14 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2014

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 13.700 Kč z grantového programu „Kulturní počin 2014“ Bc. Kláře Šťastné, Vagonová 2652, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 71851054, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006, na projekt – „Den dětí a jejich rodin“ v souladu s podanou žádostí.

 

97/14 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2014

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužit možnost zasílání žádostí na již vyhlášený grantový program Kulturní počin 2014, ve kterém zbývá rozdělit finanční prostředky ve výši 21 tis. Kč, do 21. 5. 2014.

 

98/14 Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2013

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s § 43 a § 84, odst. 2. písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích a § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oba v platném znění projednalo materiál Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2013 včetně:

- Důvodové zprávy Závěrečného účtu města za rok 2013

- Zprávy o přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2013 

- Tabulkového přehledu o finančním hospodaření města za rok 2013

 

V souladu s § 17, odst.7, písm. a) schvaluje zastupitelstvo města závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2013 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města v roce 2013 bez výhrad.

 

Souhrnné údaje finančního hospodaření města za rok 2013:

- rozpočtové příjmy 484 632 953,93 Kč

- rozpočtové výdaje 457 867 413,90 Kč

- výdaje na splátky úvěrů a půjček 2 505 016 Kč

- celkové saldo rozpočtového hospodaření přebytek (+) 26 765 540,03 Kč

- zůstatek finanční hotovosti na bankovních účtech k 31.12.2013 činil 186 311 109,14 Kč (v tom: 140 000 000,00 Kč na účtech termínovaných vkladů).

- zůstatek jistiny nesplacených úvěrů a půjček města k 31.12.2013 činil 29 057 701,00 Kč

 

99/14 Účetní závěrka města Havlíčkův Brod za rok 2013

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s ustanovením § 43 a § 84, písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích a vyhláškou č. 220/2013 projednalo a schvaluje účetní závěrku účetní jednotky město Havlíčkův Brod sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013. Hospodářský výsledek po zdanění k rozvahovému dni 31.12.2013 činil (+) 81 093 279,60 Kč.

 

100/14 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2014

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 19.000 Kč z grantového programu „Město bez bariér 2014“ pro Fokus Vysočina, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060306, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006, na projekt – „FOKUS Vysočina školám“ v souladu s podanou žádostí.

 

101/14 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2014

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 36.000 Kč z grantového programu „Město bez bariér 2014“ pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Okresní výbor Havlíčkův Brod, Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60128402, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006, na projekt – „Den dětí 2014 - Integrace sluchově postižených do společnosti“ v souladu s podanou žádostí.

 

102/14 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2014

Zastupitelstvo města schvaluje přesun zbývající částky ve výši 25.000,- Kč určené na realizaci projektů grantového programu „Město bez bariér- 2014“ z kapitoly 22 na kapitolu 28 (Implementace a vyhodnocování závěrů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období let 2013-2015), včetně rozpočtové úpravy.

 

103/14 Žádost o mimořádnou provozní dotaci z rozpočtu města

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč  z rozpočtu města na rok 2014 Rugby klubu Havlíčkův Brod, IČ: 02238667, Poděbaby 159, 580 01 Havlíčkův Brod na jeho celoroční činnost.

 

104/14 Cena města - Novinářská křepelka

Zastupitelstvo města schvaluje udělení Ceny města "Novinářská křepelka, cena určená pro mladé novináře do 33 let" poskytnuté dle podkladové přílohy č. 24867.

 

105/14 Strategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod 2014 - 2024 dle přílohy č. 24986 a akční plán 2014 - 2016 dle přílohy č. 24987.

 

106/14 Stadler Havlíčkův Brod od 1.9.2014 do 31.8.2017

Zastupitelstvo města schvaluje reklamní akci "Stadler Havlíčkův Brod na období od 1.9.2014 do 31.8.2017" za smluvní cenu 188.400,63 Kč  a uzavření reklamní smlouvy se společností RAILREKLAM, spol. s r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Štětkova 1638/18, IČO: 170 47 234 (viz. podkladová příloha č. 24957; 24958; 24959; 24960).

Zastupitelstvo města ukládá zahrnout limit výdajů ve výši schválené realizace reklamy exteriérového tisku "Stadler Havlíčkův Brod"  do rozpočtových opatření kapitoly 22 Odboru vnějších a vnitřních vztahů k 30.4.2014 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu, tj. zvýšení deficitu rozpočtu města pro rok 2014.

 

107/14 Žádost o investiční dotaci

Zastupitelstvo města:

- schvaluje Aeroklubu Havlíčkův Brod o.s., IČ: 00528951, Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod, poskytnutí investiční dotace ve výši 907.498 Kč  na výstavbu požární nádrže v areálu letiště Havlíčkův Brod, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006; 

- ukládá radě města uzavřít smlouvu s příjemcem investiční dotace;

-  ukládá zahrnout limit výdajů ve výši schválené investiční dotace  do rozpočtových opatření kapitoly 22 Odboru vnějších a vnitřních vztahů k 30.4.2014 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu, tj. zvýšení deficitu rozpočtu města pro rok 2014.

 

108/14 Přistoupení města k Výzvě číslo 22 z Integrovaného opračního programu

Zastupitelstvo města schvaluje přistoupení města k "Výzvě 22 z Integrovaného operačního programu  "Zavádění ICT v územní veřejné správě".

 

109/14 Směna pozemku č. 2671/7 v k. ú. Havlíčkův Brod - Družstvo Stavba

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 2671/13 o výměře 23 m2, odděleného geometrickým plánem č. 7103-200/2013, z pozemku č. 2671/7, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 690/46 o výměře 23 m2 ve vlastnictví Družstva Stavba, IČ: 00030163, se sídlem Humpolecká 1576, Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod. Žadatel uhradí 1/2 souvisejících nákladů. Smlouva bude zajištěna smlouvou o smlouvě budoucí směnné do 31. března 2018. Po uvedeném termínu bude uzavřena řádná směnná smlouva.

 

110/14 Záměr prodeje částí pozemku č. 188/2 v k.ú. Veselice

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku č. 188/2 o výměře cca 300 m2 v katastrálním území Veselice s podmínkou, že zůstane zachován průjezd na sousední pozemky.

 

111/14 Záměr prodeje pozemků č. 150/17, 150/18 a 150/19 v k.ú. Perknov

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků č. 150/17, 150/18 a 150/19 v katastrálním území Perknov.

 

112/14 Prodej pozemků pro bytové domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města ukládá radě města organizovat prodej věcného práva stavby v lokalitě Rozkoš veřejnou soutěží podle směrnice města pro hospodaření s nemovitým majetkem č. QS 55-25 a postupem popsaným v odůvodnění podkladového materiálu zastupitelstva města.

 

113/14 Prodej pozemků pro bytové domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje návrh textu vzorové smlouvy o zřízení věcného práva stavby v k.ú. Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 24897.

 

114/14 Prodej pozemků pro bytové domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje věcného práva stavby na pozemcích č. 659/41, č. 659/72, č. 659/73, č. 659/74, č. 659/75, č. 659/76 a č. 659/77 o celkové výměře 4.447 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

115/14 Nabytí pozemků č. 263/2, č. 263/21 a 263/22 v k.ú. Havlíčkův Brod - parkoviště Ostrov

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o koupi části pozemku č. 263/2 o výměře cca 500 m2 a pozemku č. 263/21 o výměře 518 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, které jsou ve vlastnictví ČR - Úřad po zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 za cenu dle znaleckého posudku.

 

116/14 Nabytí pozemků č. 263/2, č. 263/21 a 263/22 v k.ú. Havlíčkův Brod - parkoviště Ostrov

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku č. 263/22 o výměře 341 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví ČR - Úřad po zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 do vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

117/14 Koupě pozemku č. 553/4 v k.ú. Poděbaby - Horní Papšíkov

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 553/4 o výměře 137 m2 v katastrálním území Poděbaby ve vlastnictví id. 1/2 Josefa P. Havlíčkův Brod a id. 1/2 Josefa N., Havlíčkův Brod za cenu 13.700 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí veškeré náklady spojené s vkladem práva vlastnického do katastru nemovitostí.

 

118/14 Smlouva BUP - Výšina

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 160/2014 včetně doložky, ve věci převodu pozemků č. 1003/1, 1003/26, 1003/27, 1003/29, 1003/30, 1003/31, 1003/32, 1003/33, 1003/34, 1003/35, 1003/36, 1003/37, 1003/38, 1003/39, 1003/40, 1003/43, 1003/44, 1003/45, 1003/46, 1003/48, 1003/49, 1003/50, 1003/51, 1003/52, 1003/53, 1003/54, 1003/55, 1003/56, 1003/57, 1003/58, 1003/59, 1003/141, 1003/152, 1003/157, vše  v katastrálním území Havlíčkův Brod, Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 24558. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

119/14 Záměr darování pozemků č. 745/1 a č. 1013/7 v k.ú. Vysoká

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování pozemků č. 745/1 o výměře 13.959 m2 a č. 1013/7 o výměře 177 m2, vše v katastrálním území Vysoká u Havlíčkova Brodu.

 

120/14 Přijetí daru pozemku č. 4284 v k.ú. Havlíčkův Brod - Rozkošská ul.

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemku č. 4284 o výměře 16 m2 odděleného geometrickým plánem č. 7137-142/2013 z pozemku č. st. 1850 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava.

 

121/14 Bezúplatný převod pozemku č. 104/1 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku č. 104/1 o výměře 3.862 m2 v katastrálním území Poděbaby do vlastnictví Města Havlíčkův Brod z vlastnictví ČR - Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, IČ: 179230, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod.

 

122/14 Záměr prodeje části pozemku č. 5/15 - Jilemník

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 5/15 o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Jilemník.

 

123/14 Záměr prodeje pozemku č. 715/2 a 715/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - u Mahlerovy vily

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 715/2 a části pozemku č. 715/5 o celkové výměře cca 125 m2, oba v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

124/14 Koupě pozemku č. 2387/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - Mírová ulice

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 2387/5 o výměře 52 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Jana S. a Hany S., Havlíčkův Brod, za cenu 27.240 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí Město Havlíčkův Brod.

 

125/14 Záměr prodeje pozemku č. 58/25 - Suchá

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 58/25 o výměře cca 90 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

126/14 Záměr směny pozemku č. 1494 v k.ú. Havlíčkův Brod - Občiny

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 1494 o výměře 185  m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek č. 1547/9 o výměře 136 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví žadatele s tím, že finanční rozdíl bude dorovnán.

 

127/14 Směna pozemků č. 1050/8 a 1050/29 v k. ú. Havlíčkův Brod - U Cihláře

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 1050/31 o výměře 68 m2 odděleného geometrickým plánem č. 7158 - 36/2014 z pozemků č. 1050/8 a č. 1050/29 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek č. 1050/32 o výměře 67 m2 odděleného výše uvedeným geometrickým plánem ve vlastnictví podílu id. 1/3 Jaroslava B., Havlíčkův Brod a podílu id. 2/3 Jiřího V., Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod. Finanční rozdíl ve výši 1.540 Kč uhradí žadatelé městu. Žadatelé dále uhradí polovinu nákladů souvisejících s převodem pozemků.

 

128/14 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod č. 627/1 ul. Na Stráni

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 627/1 o výměře cca 111  m2 v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

129/14 Prodej části pozemku č. 2664/1 v k. ú. Havlíčkův Brod - Humpolecká

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 2664/3 díl "a" o výměře 80 m2, odděleného geometrickým plánem č. 7186-16/2014 z pozemku č. 2664/1, v katastrálním území Havlíčkův Brod manželům Marii a Martinu S., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 600 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

 

130/14 Záměr prodeje části pozemku č. 2036/53 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 2036/53 o výměře cca 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

131/14 Zřizovací listina příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení příkazní smlouvy č. HO 215/2004/Zim ze dne 3. 1. 2005 ve znění všech dodatků, uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a Technickými službami Havlíčkův Brod ke dni 28.4.2014.

 

132/14 Zřizovací listina příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje doslovný text zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 70188041 dle podkladové přílohy č. 24831.

 

133/14 Koupě pozemku ppč. 5/48 a bezúplatný převod stpč. 20 a ppč. 554, vše v k.ú. Jilemník

Zastupitelstvo město schvaluje koupi pozemku ppč. 5/48 o výměře 101 m2 v k.ú. Jilemník od Jaromíry a Stanislava B. za cenu 1 Kč.

 

134/14 Koupě pozemku ppč. 5/48 a bezúplatný převod stpč. 20 a ppč. 554, vše v k.ú. Jilemník

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků  č. 554 a st. 20 v k.ú. Jilemník ve veřejném zájmu z vlastnictví ČR-Úřad po zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.

 

135/14 Prodej volné bytové jednotky č. 1121/5, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1121/5 v domě čp. 1121, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Tomáš Z., Havlíčkův Brod

Kupní cena: 836.000 Kč

 

136/14 Prodej pozemku č. 5653 v k.ú. Havlíčkův Brod - garáž Žižkov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. st. 5653 o výměře 308 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod za cenu 730 Kč/m2 těmto nabyvatelům:

SJM Josef B a Dana B., 58001 Havlíčkův Brod 1/19 

SJM Jiří Č. a Hana Č.,  1/19 

Jiří Č., 58001 Havlíčkův Brod 

Hana Č., 58001 Havlíčkův Brod 

Petr H., 58251 Šlapanov 1/19 

Zdeněk J., Hlubočepy, 15200 Praha 1/38 

SJM Josef K. a Jindra K., 58001 Havlíčkův Brod 1/19 

SJM Pavel K. a Marie K., 58001 Havlíčkův Brod 1/19 

Pavel L., 58001 Havlíčkův Brod 1/19 

Jakub M. Staré Brno, 60300 Brno 1/19 

SJM František M. a Vlasta M., 58001 Havlíčkův Brod 1/19 

Ladislav N., 25088 Čelákovice 1/19 

Jiří P. 58001 Havlíčkův Brod 1/38 

Alena P., 58001 Havlíčkův Brod 1/38 

Milada P., 58001 Horní Krupá 1/38 

Ivana S., 58001 Havlíčkův Brod 1/19 

SJM Jan S. a Cecilia S., 58001 Havlíčkův Brod 1/19 

Jaroslav Š., 58001 Havlíčkův Brod 1/19 

Lenka T., 58001 Havlíčkův Brod 1/19 

SJM Josef V. a Eliška V., 58001 Havlíčkův Brod 1/19 

Soňa J., 58001 Havlíčkův Brod 1/19 

Martin Ž., 58223 Havlíčkova Borová 1/19 

Tomáš Ž., 58001 Havlíčkův Brod 1/19 

Kupující uhradí související náklady.

 

137/14  číslo přiděleno omylem

 

138/14 Prodej bytových jednotek v čp. 310, 5. května, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 8 v domě čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Eva F., Havlíčkův Brod

Kupní cena: 900.000 Kč.

 

139/14 Záměr prodeje části pozemku ppč. 58/26 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 58/26 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu o výměře cca 270 m2.

 

140/14 Žádost o prominutí poplatku z prodlení - Sídliště Pražská 2762/10

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí části poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 10, Sídliště Pražská 2762, Havlíčkův Brod Heleně H., Chomutov. Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě ve výši 4.418 Kč, splatnou do 31.8.2014.

 

141/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - U Kasáren 3504/3

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Lucií a Davidem K., Havlíčkův Brod. Dluh za poplatky z prodlení, nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 3, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod bude splácen na základě uzavřeného uznání dluhu a dohody o jeho splácení v měsíčních splátkách 1.000,00 Kč po dobu 33 měsíců.

 

142/14 Záměr prodeje pozemků č. 407/28 a č. 407/26 - Havlíčkův Brod, Nad Skalkou

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 407/28 o výměře 2.511 m2  a č. 407/26 o výměře 5.665 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

143/14 Záměr směny částí pozemků - Šmolovy-Lipka, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 294/39 o výměře cca 100 m2 v katastrálním území Poděbaby ve vlastnictví žadatele za části pozemků č. 585/21, 585/22 a 2293/4 o celkové výměře cca 430 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

144/14 Koupě pozemku č. 590/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - Ledečská ul.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 590/1 o výměře 2.420 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Boženy K., Kunratice, 148 00 Praha, za cenu 250.000,- Kč. Související náklady uhradí Město Havlíčkův Brod.

 

145/14 Směna částí pozemků  č. 39/1 a  č. 498 v k. ú. Květnov

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků, všechny v katastrálním území Květnov, a to dílů „b“ + „c“ o výměře 506 m2, oddělených geometrickým plánem č. 173 – 15/2014 z pozemku č. 39/1, grafický příděl, a dílu „d“ o výměře 33 m2, odděleného geometrickým plánem č. 173 – 15/2014 z pozemku č. 498, vše ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod, za pozemek č. 39/12 o výměře 194 m2, oddělený geometrickým plánem č. 173 – 15/2014 z pozemku č. 39/10 ve spoluvlastnictví id. ½  Petra Š., 580 01 Havlíčkův Brod a id. ½  Ireny Š., 580 01 Havlíčkův Brod. Žadatelé uhradí finanční rozdíl v ceně směňovaných pozemků ve výši 79.320 Kč a 1/2 nákladů souvisejících s převodem nemovitostí. Směna pozemků bude uskutečněna po vyrovnání závazků a pohledávek.

 

146/14 Záměr prodeje pozemku ppč. 2686/6 v k.ú. Havlíčkův Brod, U Kasáren

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 2686/6 o výměře 99 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

147/14 Termesivy – veřejné osvětlení - věcné břemeno

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch Města Havlíčkův Brod. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 503/21 v k.ú. Termesivy, který je ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

 

148/14 Domov pro seniory - prodej budovy bývalé Obchodní akademie

Zastupitelstvo města  nepřijímá nabídku firmy SENIOR DOMY POHODA a.s, IČ 28568877, se sídlem Český Těšín, Smetanova 173/2,  na odkup budovy č.p. 2005 v ulici Boženy Němcové za 1,- Kč za účelem zřízení a provozování Domova pro seniory.

 

149/14 Plnění koncepce kultury v roce 2013

Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o plnění Koncepce kultury města Havlíčkův Brod v roce 2013 dle podkladových příloh č. 24961 a 24962.

 

150/14 Plánovací smlouva - ZTV Perknov, Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. uzavření plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 24326 s Milošem K., Havlíčkův Brod, jejíž předmětem je výstavba technické a dopravní infrastruktury „ZTV PERKNOV – SPÁLENÁ STRÁŇ č.par.632/4“.

 

151/14 Plánovací smlouva - ZTV Perknov, Spálená stráň

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o smlouvě budoucí darovací dle podkladové přílohy č. 24327 s Milošem K., Havlíčkův Brod, jejíž předmětem je výstavba technické a dopravní infrastruktury „ZTV PERKNOV – SPÁLENÁ STRÁŇ č.par.632/4“.

 

152/14 II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-025

Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem na předpokládané rozdělení nákladů při realizaci stavby „II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č.150-025“ mezi jednotlivé stavebníky v rozsahu dle podkladové přílohy č. 24982 aukládá radě města pokračovat v jednání s Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o realizaci připojovacích a vyřazovacích pruhů v rámci této stavby.

 

153/14 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014 na obnovu měšťanského domu čp. 17, Horní ulice, Havlíčkův Brod, vlastníkům Aleně N. a Janu N., Havlíčkův Brod, ve výši min. 10 % z uznatelných nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury, maximálně však 9 000 Kč.

 

154/14 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014 na obnovu měšťanského domu čp. 49, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, vlastníku Mileně E., Praha 3 – Vinohrady, ve výši min. 10 % z uznatelných nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury, maximálně však 35 000 Kč.

 

155/14 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014 na obnovu kostela Nanebevzetí P. Marie čp. 22, Rubešovo náměstí, Havlíčkův Brod, vlastníku Římskokatolické farnost – děkanství Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod, ve výši min. 10 % z uznatelných nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury, maximálně však 26 000 Kč.

 

156/14 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014 na obnovu děkanství (fara) a ohradní zdi čp. 173, Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod, vlastníku Římskokatolické farnost – děkanství Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod, ve výši min. 10 % z uznatelných nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury, maximálně však 70 000 Kč.

 

157/14 Kanalizace Pohledští Dvořáci - přijetí daru výtlačného řadu

Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím daru výtlačného kanalizačního řadu a čerpací jímky včetně příslušenství, který je veden z místní části Pohledští Dvořáci do Havlíčkova Brodu, od společnosti Natura Food Additives, a.s., IČO 28183096.

 

158/14 Smlouva o bezúplatném převodu - Smetanovo nám.

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. 267/2014, včetně doložky, ve věci převodu pozemku č. 95 o výměře 43 m2, Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 25116. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta