Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 26. 4. .2010Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Josef Hejkal, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

 

122/10 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 261/04, 260/04, 312/04, 311/04, 68/05, 240/05, 27/07, 406/07, 67/08 do 31.12.2010

 

123/10 Zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis výboru pro kulturu a cestovní ruch dle podkladové přílohy č.13568.

 

124/10 Grant města 2010 "Ptačí a netopýří budky 2010"

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu Ptačí a netopýří budky 2010 dle podkladové přílohy č. 13567.

 

125/10 Projednání stížnosti petičního výboru Jihlavská

Zastupitelstvo města bere na vědomí protokol o projednání stížnosti kontrolním výborem zastupitelstva města se závěrem, že dle šetření kontrolního výboru nedošlo k žádnému vážnému pochybení při přípravě projektu "Dětské hřiště Jihlavská" ze strany města viz. podkladová příloha č. 13544.

 

126/10 Cyklostezky - realizace stavby

Zastupitelstvo města ukládá radě města realizovat v roce 2010 projekty Cyklostezka Plovárenská a Cyklostezka od Katastrálního úřadu po lávku Humpolecká a to i za předpokladu, že město nezíská dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

127/10 Dětské hřiště Jihlavská

Zastupitelstvo města se seznámilo se žádostí o okamžité ukončení realizace projektu „Dětské hřiště Jihlavská, Havlíčkův Brod – reg. číslo CZ.1.11/3.2.00/01.00336“ a ukládá radě města pokračovat v realizaci tohoto záměru.

 

128/10 Cena města - Novinářská křepelka

Zastupitelstvo města schvaluje udělení Ceny města "Novinářská křepelka, cena určená pro mladé novináře do 33 let" poskytnuté darovací smlouvou dle podkladové přílohy č. 13570.

 

129/10 UB CZ, a.s. (dříve UNITED BAKERIES, a.s.)

Zastupitelstvo města se seznámilo s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové čj. 17Co 552/2009-217, který v plném rozsahu akceptuje. K úhradě závazku města vyplývajícího z rozsudku schvaluje zastupitelstvo města provedení rozpočtové změny schváleného rozpočtu města pro rok 2010 spočívající ve zřízení limitu výdajů ve výši 3.085,5 tis. Kč, zatřídění KA 41, Č.ORG 0944 Delta/UB CZ, PAR 6409 Ostatní činnosti, položka 5191 Zaplacené sankce. Touto rozpočtovou změnou se mění celkové rozpočtové výdaje schváleného rozpočtu města pro rok 2010 na hodnotu 770.240,8 tis. Kč a deficit schváleného rozpočtu a zvyšuje na hodnotu (-)160.433,0 tis. Kč.

 

130/10 UB CZ, a.s. (dříve UNITED BAKERIES, a.s.)

Zastupitelstvo města ukládá radě města podat proti rozsudku čj. 17Co 552/2009-217 ve věci sporu s UB CZ, a.s. (dříve UNITED BAKERIES, a.s.) Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15.3.2010 dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

 

131/10 Žádost o finanční podporu Loutkového divadla Havlíčkův Brod o.p.s.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města na rok 2010 Loutkovému divadlu Havlíčkův Brod o.p.s. ve výši 30.000 Kč (z kapitoly 22, č.org. 202, pol. 6171) v souladu se Zásadami pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 13582.

 

132/10 Žádost o finanční podporu Anglické mateřské školy The Tiny, v.o.s.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města na rok 2010 Anglické mateřské škole The Tiny, v.o.s. ve výši 30.000 Kč (z kapitoly 22, č.org. 202, pol. 6171), a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy, v souladu se Zásadami pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 13625.

 

133/10 Prodej budovy čp.2005, U Trojice, k.ú.Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje budovy čp. 2005 a pozemku stavební parcely 245 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

134/10 Informace o využití budovy čp. 171 Rubešovo náměstí v Havlíčkově Brodě (bývalá ZŠ Rubešova)

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o možném budoucím využití budovy čp. 171, Rubešovo náměstí v Havlíčkově Brodě.

 

135/10 Rozsudek ve věci sporu s RK Sever

Zastupitelstvo města se seznámilo s usnesením soudu čj. 11 Cmo 271/2009 - 272 a rozsudek v plném rozsahu akceptuje. K úhradě závazku vyplývajícího z rozsudku schvaluje provedení rozpočtové změny schváleného rozpočtu města pro rok 2010 spočívající ve zřízení limitu výdajů ve výši 1.398.250,- Kč + úroky do dne zaplacení  ve výši 434.061 Kč + náklady řízení u soudu I.stupně ve výši 75.625,- Kč. Nový limit výdajů bude zatříděn na kapitole 39 správa majetku, č.organizačním 0199 prodej městských bytů, Paragraf 3612 bytové hospodářství. Současně bude ve výši celkového závazku města vyplývajícího z Usnesení soudu čj. 11 Cmo 271/2009 - 272 zkrácen limit běžných rozpočtových výdajů pro rok 2010 o 1.907.936 Kč na kapitole 39 správa majetku, č.organizačním 3523 městské byty, paragraf bytové hospodářství. Touto rozpočtovou změnou se deficit schváleného rozpočtu nemění.

 

136/10 Prodej parcel v lokalitě U Rybníčku v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcel v lokalitě U Rybníčku zájemcům, kteří nabídnou nejvyšší cenu. Minimální cena za pozemek pro samostatný rodinný dům je 1540,- Kč/m2 . Kupní cena bude zaplacena ve dvou splátkách. Druhá splátka bude činit 150.000,- Kč. Do doby uzavření řádné kupní smlouvy bude prodej zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. V případě odstoupení kupujícího od této smlouvy bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč.

 

137/10 Prodej parcel v lokalitě U Rybníčku v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnit termín pro výběr kupujících pozemků v lokalitě U Rybníčku a to: 19. 5. 2010  od 14,30 hod ve velké zasedací místnosti, formou obálkové metody.

 

138/10 Prodej parcel v lokalitě U Rybníčku v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění lhůty od 27. 4. 2010 do 19. 5. 2010, ve které si můžou zájemci prohlédnout mapové podklady k prodeji pozemků určených ke stavbě rodinných domů v lokalitě U Rybníčku  na odboru správy majetku Městského úřadu v Havlíčkově Brodě.

139/10 Prodej parcel v lokalitě U Rybníčku v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města jmenuje komisi pro vyhodnocování nabídek na koupi pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě U Rybníčku ve složení: Ing. Čeněk Jůzl, Libor Honzárek, Milan Plodík.

 

140/10 Prodej parcel v lokalitě U Rybníčku v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje závazek města, že v případě splnění všech podmínek kupní smlouvy stavebníkem mu bude prominuta druhá splátka kupní ceny ve výši 150.000,- Kč.

 

141/10 Prodej parcel v lokalitě U Rybníčku v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle podkladové přílohy č. 13579 a řádné kupní smlouvy dle podkladové přílohy č. 13580 pro prodej pozemků v lokalitě U Rybníčku v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

142/10 Směna pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1722/22

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků ppč. 1722/28 o výměře 16 m2 a ppč.1722/30 o výměře 94 m2ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky ppč. 1722/29 o výměře  31 m2 a ppč. 4002 o výměře 3 m2 ve vlastnictví Josefa V., Havlíčkův Brod. Finanční rozdíl 79.720,- Kč doplatí žadatel městu spolu s uhrazením poloviny souvisejících nákladů v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

143/10 Směna a prodej pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod v areálu Autodružstva

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků stavebních parcel číslo 3254/2, 3253/2, 5648, 3254/3, 4775/2  o výměře 106 m2, pozemkových parcel číslo 404/2 o výměře  691m2 a ppč.422/2 o výměře 611m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky ppč. 422/6, 419/2, 422/5 a 422/9 o výměře 388 m2 ve vlastnictví Autodružstva Havlíčkův Brod, se sídlem Lidická 1057, Havlíčkův Brod IČ: 47468777. Finanční rozdíl 801.820,-Kč dorovná žadatel městu Havlíčkův Brod. Žadatel uhradí polovinu souvisejících nákladů v souladu se zásadami nakládání s nemovitým majetkem města. Město uhradí  žadateli 1/3 nákladů za zhotovení geometrického plánu.

 

144/10 Směna částí pozemků 1609/10 a 1609/4 v katastrálním území Havlíčkův Brod - revokace

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 520/08 ze dne 24.11.2008 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemkové parcely č. 1609/23 o výměře 53 m2 oddělené GP č. 6192-563/2010 z ppč. 1609/4 ve vlastnictví  města a v katastrálním území Havlíčkův Brod za pozemkovou parcelu č. 1609/15 o výměře 53 m2 oddělenou GP č. 6075-879/2009 z ppč. 1609/10 ve vlastnictví Jiřího Š., Česká Bělá a v katastrálním území Havlíčkův Brod. Náklady spojené s převodem nemovitostí  budou hrazeny městem Havlíčkův Brod.

 

145/10 Darování pozemků dle GP č. 338-442/2009 - Chodník podél silnice č. III/3489 Havlíčkův Brod  - Šmolovy, Lípa

Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemku ppč. 759/8 o výměře 27 m2 odděleného z pozemku ppč.745/20 díl "a" a z pozemku ppč. 745/22 díl "b" na LV 1001 v k.ú. Šmolovy ve vlastnictví města Havlíčkův Brod kraji Vysočina.

 

146/10 Záměr prodeje pozemku  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 377/16  a studně

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 377/16 o výměře 20 m2 včetně studně.

 

147/10 Směna pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1753/91 - revokace

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 45/10 ze dne 22.2.2010 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku v k. ú.  Havlíčkův Brod ppč. 1753/91 o výměře 40m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1753/92 o výměře 10 m2 ve vlastnictví  id. 1/2 Lenky K., Havlíčkův Brod a id. 1/2 Josefa M., Štoky. Finanční rozdíl 15.520 Kč doplatí  městu žadatelé. Žadatelé dále uhradí polovinu souvisejících nákladů v souladu se zásadami nakládání s nemovitým majetkem města.

 

148/10 Přijetí daru - rekonstrukce komunikace č. III/03810 ul. Mírová, Havlíčkův Brod - revokace

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 435/09 z 21.9.2009 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku parcelní č. 1902/11 o výměře 134 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, z vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, IČ: 70890749, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

149/10 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod  stpč. 6557

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje podílu id. 12/15 z pozemku  stpč. 6557 o výměře 9 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

150/10 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 627/59, 627/61 a v k. ú. Perknov ppč.103/128, 103/210

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 103/128 o výměře cca 17m2,  ppč. 103/210 o výměře 22m2 v k. ú. Perknov a ppč. 627/61 o výměře 14m2 a ppč. 627/59 o výměře 42m2 v k. ú. Havlíčkův Brod .

 

151/10 Prodej akcií HC Rebel a.s.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej 3199 ks akcií firmy HC REBEL, a.s. IČ:64259757, se sídlem Havlíčkův Brod, U stadionu 2777, PSČ 58001, za kupní cenu 3199,00 Kč firmě ŽSD,a.s. IČ : 64511359, Brněnská 1050, Modřice a ukládá radě města ve spolupráci s pracovní komisí zastupitelstva, ustanovenou dne 29.3.2010, připravit smlouvu o prodeji cenných papírů. Současně s tím ukládá zastupitelstvo města radě města  ve spolupráci s uvedenou komisí připravit smlouvu o spolupráci s nabyvatelem akcií společností ŽSD, a.s. Brněnská 1050, Modřice a tu předložit k projednání do nejbližšího jednání zastupitelstva města.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka