Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 26. 10. 2009Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Josef Hejkal, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

Omluveni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, MUDr. Jiří Stryhal

 

492/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 222/06  do 30.6.2010 a 216/09 do 31.12.2011.

 

493/09 Dotace občanskému sdružení Lyžař Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace v režimu "de minimis" občanskému sdružení Lyžař Havlíčkův Brod ve výši 247.785,- Kč ( tj. 9.569 EUR) na modernizaci večerního osvětlení a zvýšení výroby technického sněhu v lyžařském areálu Vysoká dle podkladové přílohy č. 12357.

 

494/09 Rozpočtová opatření 10/2009

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá zapracovat do upraveného rozpočtu města pro období 10/2009 rozpočtová opatření evid.č. 31 až 37 takto:

a) rozpočtovým opatřením evid.č. 31 až 37 uvedenými v podkladové příloze č. 12324 se snižují rozpočtové příjmy o 39.146,5 tis.Kč; upravený rozpočet příjmů města na rok 2009 po změnách k 31.10.2009 činí 691.245,4 tis. Kč

b) rozpočtovým opatření opatřením evid.č. 31 až 37 uvedenými v podkladové příloze č. 12324 se snižují rozpočtové výdaje o 54.788,6 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2009 po změnách k 31.10.2009 činí 746.847,1 tis. Kč

c) očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2009 - DEFICIT - se rozpočtovým opatřením evid.č. 31 až 37 uvedenými v podkladové příloze č. 12324  snižuje o 15.642,1 tis. Kč a nastavuje na hodnotu (-) 55.601,7 tis. Kč 

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2009 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2009 a dále finančními prostředky z přebytku hospodaření za rok 2008 a předchozích let.

 

495/09 Valná hromada HC Rebel a.s.

Zastupitelstvo města deleguje na základě § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb. Ing. Tomáše Hermanna, jako zástupce města  a PhDr. Zdeňka Dobrého jako náhradníka, na valné hromadě akciové společnosti HC Rebel, která se koná 29. října 2009 a schvaluje návrh změny stanov.

 

496/09 Druhy povrchových úpravy komunikací a chodníků

Zastupitelstvo města schvaluje, dle § 55,odst.2 zákona č.183/2006 Sb. územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořízení změny ÚP SÚ Havlíčkův Brod – resp. Vyhlášky č. 24 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod spočívající ve vypuštění přílohy č. 2 k této vyhlášce.

 

497/09 Upřesnění znění přílohy k usnesení zastupitelstva města č. 481/09

Zastupitelstvo města schvaluje zpřesněné znění zadání územního plánu města Havlíčkův Brod, ve znění podkladové přílohy č. 12355, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. 481/09.

 

498/09 Kupní smlouva - kanalizace U Nové Silnice

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavření kupní smlouvy ve znění podkladové přílohy č.12344 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČ 48173002, jejíž předmětem je prodej kanalizačního řadu vybudovaného v rámci stavby „Havlíčkův Brod – kanalizace pro 16 RD, lokalita U Nové Silnice“.

 

499/09 Pojmenování ulice Stromovka

Zastupitelstvo města rozhoduje v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. o pojmenování nově vzniklé ulice v areálu bývalých kasáren K.H.Borovského dle mapové přílohy „Stromovka“.

 

500/09 Cyklostezky - podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu

Zastupitelstvo města souhlasí s předložením projektu - žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu na projekt Cyklostezka Plovárenská, Havlíčkův Brod a prohlašuje, že město Havlíčkův Brod má zajištěno 100 % finanční krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu.

 

501/09 Cyklostezky - podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu

Zastupitelstvo města souhlasí s předložením projektu - žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu na projekt Cyklostezka od Katastrálního úřadu po lávku Humpolecká a prohlašuje, že město Havlíčkův Brod má zajištěno 100 % finanční krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu.

 

502/09 Kanalizace Termesivy - dotační smlouvy

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy č.01160811 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve znění podkladové přílohy č.12342 s poskytovatelem dotace Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ 20729.

 

503/09 Kanalizace Termesivy - dotační smlouvy

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Zástavní smlouvy č. 01160811-Z ve znění podkladové přílohy č.12343 s poskytovatelem dotace Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ 20729.

 

504/09 Záměr směny pozemku

Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 745/2 za část pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod  ppč. 745/11.

 

505/09 Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Suchá ppč. 638/1, 1964, 684

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků v k. ú. Suchá, ppč. 638/1, 1964, 684 o výměře cca 30m2.

 

506/09 Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 802/17, 792/2, 785/1

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč.  802/17, 792/2 a 785/1 o celkové výměře cca 81 m2.

 

507/09 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Termesivy ppč. 394/5 a 394/12

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Termesivy, ppč. 394/5 o výměře 279m2 a ppč. 394/12 o výměře 95m2 .

 

508/09 Duplicitní vlastnictví k pozemku parcelní č. 690/45 v k.ú. Havlíčkův Brod - ul. Za Hrnčírnou

Zastupitelstvo města schvaluje uznání výlučného vlastnictví České republice - Státnímu statku Jeneč, státnímu podniku v likvidaci, Karlovarská 7, Jeneč, k pozemku vedenému v katastru nemovitostí parc.č. 690/45 o výměře 14 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod. Práva k nemovitosti nejsou mezi osobami, které prohlášení činí, sporná ani pochybná.

 

509/09 Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 2745/18

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ,stpč. 7405 o výměře 1m2, odděleného geometrickým plánem číslo  6061-1164/2009  z pozemku ppč. 2745/18 .

 

510/09 Záměr prodeje části pozemků v k. ú. Mírovka dle KN 983/3 a dle PK 972, 983

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí  pozemků v k. ú.  Mírovka, ppč. 983/3 a  PK 972, 983 o celkové výměře cca 35500 m2. Vlastní prodej bude předložen ke schválení až po realizaci změny územního plánu číslo 28ÚPSÚ.

 

511/09 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 3229

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkúv Brod, ppč. 3229 o výměře 99 m2.

 

512/09 Bezúplatný převod části pozemku parcelní č. 2259/21 v k.ú. Havlíčkův Brod kraji Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemku vedeném v katastru nemovitostí parcelní č. 2259/21 o výměře cca 30 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, kraji Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57. Jedná se o pozemek v k.ú. Havlíčkův Brod pod stávající přístupovou komunikací. Kraj Vysočina dle přijatých zásad města uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

513/09 Směna pozemku v k.ú. Poděbaby stpč. 183 " Chodník Horní Papšíkov II. etapa výstavby"

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku v k. ú. Poděbaby stpč. 183 o výměře cca 10 m2  ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku v k. ú.  Poděbaby ppč.  173/12 o výměře cca 20 m2 ve vlastnictví Jiřího D., Havlíčkův Brod. Řádná smlouva směnná bude uzavřena po realizaci stavby chodníku a po jejím zaměření. Rozdíl v ceně pozemků bude stanoven znaleckým posudkem po dokončení stavby a jejím zaměření.  Do té doby bude směna zajištěna uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

 

514/09 Kasárna letiště, prodej III.etapa, funkční celek č.23

Zastupitelstvo města schvaluje prodej těchto nemovitostí :

Budovy :

- jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 5472 ( SO 13 ) v k.ú. Havlíčkův Brod

- stavba pro výrobu a skladování bez čp/če na st.p.č. 5473 ( SO 12 ) v k.ú. Havlíčkův Brod

- jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 5474 ( SO 11 ) v k.ú. Havlíčkův Brod

Pozemky :

- st.p.č.5472 o výměře 1 439 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod

- st.p.č.5473 o výměře 1 453 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod

- st.p.č.5474 o výměře 1 424 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod

- st.p.č.5475 o výměře 48 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod

- p.p.č.2798/30 o výměře 9 014 m2, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha

v k.ú. Havlíčků Brod, který byl oddělený geometrickým plánem číslo 6113-1272/2009, vyhotoveným firmou GEONOVA s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod,  z pozemku p.č. 2798/1, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, v k.ú. Havlíčkův Brod.

Výše uvedené nemovitosti se převádějí se všemi součástmi a příslušenstvím, tj.:

- přístřešky, kiosky pro různé účely ( SO 47 ) na p.p.č. 2798/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

- oplocení bez obezdívky ( SO 551 ) na p.p.č. 2798/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

- sklad ( SO 101 ) na p.p.č. 2798/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

panu

Jaroslavu H., Havlíčkův Brod

za celkovou kupní cenu  3 480 000,- Kč (slovy: třimilonyčtyřistaosmdesáttisíckorunčeských)

 

Zastupitelstvo města schvaluje smluvní zřízení věcného břemene spočívajícího v trpění elektrorozvodů, rozvodů  plynu, vody a kanalizace a zajištění přístupu k těmto rozvodům za účelem jejich údržby a oprav na pozemku p.p.č. 2798/30 v k.ú. Havlíčkův Brod a k jeho tíži, ve prospěch pozemku st.p.č.157 v k.ú. Poděbaby , st.p.č. 6894 v k.ú. Havlíčkův Brod a pozemku p.p.č. 2798/19 v k.ú.Havlíčkův Brod.

 

515/09 Převod pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod v lokalitě Na Výšině

Zastupitelstvo města schvaluje částečné zpětvzetí  žádosti města Havlíčkův Brod, č.j. hosp. 38/2002 z 3. ledna 2002, o bezúplatný převod pozemků v lokalitě Na Výšině, podané Okresnímu úřadu Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, která přešla na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Havlíčkův Brod. Jedná se o pozemek parcelní č. st. 5436 o výměře 7 m2 a části pozemku parcelní č. 1003/41 o výměře cca 30 m2, které jsou dotčeny stavbou jiného vlastníka.

 

516/09 Záměr prodeje části pozemků v k. ú. Suchá ppč. 634/3, 634/4, 634/5 a  634/8

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Suchá ppč. 634/3, 634/4, 634/5 a  634/8 o výměře  386 m2.

 

517/09 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Štoky

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2188/5 o výměře 2067 m2 (podíl 119/838) a parc. č. 2932/9 o výměře 51 m2 (podíl 119/838) v katastrálním území Štoky.

 

518/09 Záměr směny pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 407/10 a 407/26

Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 407/10 o výměře 2560m2 a  část ppč. 407/26 ve vlastnictví  města Havlíčkův Brod za část pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod, ppč. 407/2, o stejné výměře ve vlastnictví žadatele MP Building, s.r.o.

 

519/09 Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Perknov ppč. 103/188

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Perknov ppč. 103/188 o výměře 150 m2 podle varianty B.

 

520/09 Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Perknov ppč. 103/188

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 309/09 ze dne 27. 4. 2009.

 

521/09 Koupě pozemku a přijetí daru - pozemků pod místní komunikací v k.ú. Havlíčkův Brod v ulici "Pod Vodárnou"

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parcelní č. 1613/8 o výměře 4 m2 a 1613/9 o výměře 8 m2oddělených geometrickým plánem č. 6075-879/2009 z pozemku parcelní č. 1613/2, z vlastnictví vedeném ve společném jmění manželů Ladislava a Magdaleny P., Věž , do vlastnictví města Havlíčkův Brod za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2801/63/09 v celkové výši 6.120,- Kč. Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

522/09 Koupě pozemků a přijetí daru - pozemků pod místní komunikací v k.ú. Havlíčkův Brod v ulici "Pod Vodárnou"

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku parcelní č. 1609/16 o výměře 47 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6075-879/2009 z pozemku parcelní č. 1609/11, z vlastnictví vedeném ve společném jmění manželů Vladimíra a Marty P., Havlíčkův Brod, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Náklady za vypracovaný geometrický plán a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

523/09 Koupě pozemků a přijetí darů - pozemků pod místní komunikací v k.ú. Havlíčkův Brod v ulici "Pod Vodárnou"

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku parcelní č. 1609/17 o výměře 44 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6075-879/2009 z pozemku parcelní č. 1609/12, z vlastnictví vedeném ve společném jmění manželů Ing. Petra a MUDr. Ivany Ž., Havlíčkův Brod, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Náklady za vypracovaný geometrický plán a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

524/09 Koupě pozemků a přijetí darů - pozemků pod místní komunikací v k.ú. Havlíčkův Brod v ulici "Pod Vodárnou"

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku parcelní č. 1609/18 o výměře 38 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6075-879/2009 z pozemku parcelní č. 1609/13, z vlastnictví Ing. Martina V., Havlíčkův Brod, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Náklady za vypracovaný geometrický plán a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

525/09 Koupě pozemků a přijetí darů - pozemků pod místní komunikací v k.ú. Havlíčkův Brod v ulici "Pod Vodárnou"

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku parcelní č. 1609/19 o výměře 25 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6075-879/2009 z pozemku parcelní č. 1609/1, z vlastnictví Ing. Martina V., Havlíčkův Brod (podíl 1/4), Jany V., Okrouhlice (podíl 1/2), Mgr. Jany V., Havlíčkův Brod (podíl 1/4), do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Náklady za vypracovaný geometrický plán a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

526/09 Přijetí daru - pozemků pod místní komunikací v k.ú. Havlíčkův Brod v ulici "Pod Vodárnou"

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - následujících pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, do vlastnictví města Havlíčkův Brod:

vedených v katastru nemovitostí

parc.č.  3789/1  o výměře 21 m2 orná půda (stávající místní komunikace)

parc.č.  3789/2  o výměře 35 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace dle geometrického plánu č.6075 - 879/2009

parc.č.  3787/23 o výměře 83 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace - oddělená z parcel                                                                                                         č. 3787/6 a 3787/11

Jedná se o převod pozemků ve veřejném zájmu pod stávající místní komunikací v k.ú. Havlíčkův Brod. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

527/09 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Mírovka ppč. 747

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku  vedeném ve zjednodušené evidenci v k. ú. Mírovka ppč. 747 o výměře 52 m2.

 

528/09 3.vlna privatizace-převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodeje bytových jednotek takto:

 

1) bytové jednotky č. 3219/8 v domě čp. 3218, 3219,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Vieroslav a Kateřina M., Havlíčkův Brod.      

Za kupní cenu: 292 322,-Kč.

 

2) bytové jednotky č. 3208/12 v domě čp. 3207, 3208,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Aleš a Olga H., Praha 9.

Za kupní cenu: 531 326,-Kč.

 

3) bytové jednotky č. 3221/5 v domě čp. 3220, 3221,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Martin S., Pardubice a Zdeňka S., Havlíčkův Brod. 

Za kupní cenu: 302 198,-Kč.

 

4) bytové jednotky č. 3207/17 v domě čp. 3207, 3208,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Radek D., Havlíčkův Brod.        

Za kupní cenu: 292 328,-Kč.

 

5) bytové jednotky č. 3234/13 v domě čp. 3233, 3234,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Josef a Květoslava S., Havlíčkův Brod.   

Za kupní cenu: 501.846,-Kč   

 

6) bytové jednotky č. 3211/13 v domě čp. 3211, 3212,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jana K., Havlíčkův Brod.   

Za kupní cenu: 517.500,-Kč

 

529/09 Změna a doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, jejímž předmětem je doplnění přílohy č. 1 zřizovací listiny o písmeno N) ekokontejner  a souprava havarijní depo - předání movitého majetku do správy podle zákona č. 250/2000 Sb.

 

530/09 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod dle přiloženého dodatku č. III. zřizovací listiny - podkladová příloha č. 12346.

 

531/09 Záměr Krajského úřadu kraje Vysočina - systémová změna zřizovatelské funkce k domům dětí a mládeže a k základním uměleckým školám na území kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje záměr převzít k datu 1. 7. 2010 školské služby, které zajišťuje příspěvková organizace Dům dětí a mládeže U Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190, dosud zřizovaná krajem Vysočina, a za tím účelem zřídit k datu 1. 7. 2010 příspěvkovou organizaci města Havlíčkova Brodu.

 

532/09 Doplnění obecně závazné vyhlášky č. 1/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku č. 5/2009 dle podkladové přílohy č. 12226, jíž  se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Havlíčkův Brod.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka