Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 26. 1. 2009Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Josef Hejkal, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

Omluveni:

Ing. Zdeněk Kopecký, PaedDr. Martina Matějková

 

1/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o stavu plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením plnění usnesení č. 372/08, 373/08 a 376/08 do 31.3.2009 a 20/08 do 31.5.2009.

 

2/09 Kontrolní výbor - zpráva o činnosti

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2008 a schvaluje plán činnosti na rok 2009.

 

3/09 Usnesení výboru pro výchovu, vzdělávání a sport

Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a sport na rok 2009.

 

4/09 Vyhlášení grantů pro rok 2009 v oblasti kultury, cestovního ruchu a sportu

Zastupitelstvo města vyhlašuje grantový program "Oživlé náměstí 2009" dle přílohy č. 1 podkladu ZM č. 21/09.

 

5/09 Vyhlášení grantů pro rok 2009 v oblasti kultury, cestovního ruchu a sportu

Zastupitelstvo města vyhlašuje grantový program "Prezentace města 2009" dle přílohy č. 2 podkladu ZM č. 21/09.

 

6/09 Vyhlášení grantů pro rok 2009 v oblasti kultury, cestovního ruchu a sportu

Zastupitelstvo města vyhlašuje grantový program "Významné osobnosti a rodáci města 2009" dle přílohy č. 3 podkladu ZM č. 21/09.

 

7/09 Vyhlášení grantů pro rok 2009 v oblasti kultury, cestovního ruchu a sportu

Zastupitelstvo města vyhlašuje grantový program "Kulturní počin 2009" dle přílohy č. 4 podkladu ZM č. 21/09.

 

8/09 Vyhlášení grantů pro rok 2009 v oblasti kultury, cestovního ruchu a sportu

Zastupitelstvo města vyhlašuje grantový program "Obnovení a zakládání kulturních tradic 2009" dle přílohy č. 5 podkladu ZM č. 21/09.

 

9/09 Informace o rozpočtových opatřeních 12/2008 provedených dle usnesení  ZM 504/2008 ze dne 24.11.2008.

Rozpočtová opatření 12/2008

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje změny rozpočtu provedené radou města v souladu s usnesením ZM 504/2008 za období 01.12.2008 až 31.12.2008.

 

a) upravený rozpočet příjmů města na rok 2008 po změnách k 31.12. 2008 činí 802.121,7 tis. Kč

 

b) upravený rozpočet výdajů města na rok 2008 po změnách k 31.12. 2008 činí 610.799,7 tis. Kč

 

c) rozpočtovaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2008 - přebytek -  činí (+)191.322,0 tis. Kč 

 

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2008 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2008.

 

 

10/09 Rezignace člena finančního výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci člena finančního výboru zastupitelstva města ing. Bohuslava Douchy a novým členem  výboru volí Jaroslava Ficka.

 

11/09 Program prevence kriminality 2009

Zastupitelstvo města schvaluje "Program prevence kriminality ve městě Havlíčkův Brod na rok 2009".

 

12/09 Prevence kriminality - pracovní skupina

Zastupitelstvo města doplňuje pracovní skupinu prevence kriminality o Ing. Tomáše Hermanna, Evu Holendovou, Hanu Kopeckou, plk. Mgr. Pavla Nováčka, plk. Mgr. Jaromíra Štěpánka, npr. Mgr. Miroslava Bednáře a zároveň děkuje Bc. Josefu Chladovi a JUDr. Jaroslavu Hrdinovi za jejich práci v této pracovní skupině.

 

13/09 Předložení žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu "E- Governement v obcích - Czech POINT"

Zastupitelstvo města souhlasí s předložením žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt "E- Government v obcích - Czech POINT" a konstatuje, že město Havlíčkův Brod má zajištěno financování tohoto projektu, a to včetně vlastního podílu.

 

14/09 Příspěvek na obnovu kulturní památky

Zastupitelstvo města prohlašuje, že město Havlíčkův Brod se bude v roce 2009 finančně spolupodílet na provedení opravy objektu čp. 86, Svatovojtěšská ul., Havlíčkův Brod, jenž je ve vlastnictví ZVERIMEXu – obchodní podnik Českého svazu chovatelů – v likvidaci, Maškova 1646/3, Praha – Kobylisy, Jany M., Přerov – Předmostí a Kateřiny Z., Přerov, částkou představující dle Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina ze dne 16. 9. 2008 č. 12/08 nejméně 20 %  z celkových nákladů na obnovu kulturní památky, tj. max. do výše 50.000,- Kč.

 

15/09 Příspěvek na obnovu kulturní památky

Zastupitelstvo města prohlašuje, že město Havlíčkův Brod se bude v roce 2009 finančně spolupodílet na provedení opravy objektu čp. 13, Horní ul., Havlíčkův Brod, jenž je ve vlastnictví Jaroslavy P., Havlíčkův Brod, částkou představující dle Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina ze dne 16. 9. 2008 č. 12/08 nejméně 20 %  z celkových nákladů na obnovu kulturní památky, tj. max. do výše 60.000,- Kč.

 

16/09 Příspěvek na obnovu kulturní památky

Zastupitelstvo města prohlašuje, že město Havlíčkův Brod se bude v roce 2009 finančně spolupodílet na provedení opravy objektu čp. 157, Dolní ul., Havlíčkův Brod, jenž je ve vlastnictví MUDr. Jiřího K., Havlíčkův Brod a Ing. Zuzany V., Praha – Strašnice, částkou představující dle Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina ze dne 16.9.2008 č. 12/08 nejméně 20 %  z celkových nákladů na obnovu kulturní památky, tj. max. do výše 6.000,- Kč.

 

17/09 Schválení zadání  změny č.28 - západní segment obchvatu Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje dle § 47 ods. 5 stavebního zákona zadání změny č.28 Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod.

 

18/09 Změna ÚPSÚ Havlíčkův Brod, Perknov, parc.č.623

Zastupitelstvo města  schvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na části pozemku  parc.č .PK.623 v  k.ú Perknov spočívající  v převedení uvedeného pozemku do urbanizovaného území s funkčním využitím "Území bydlení městského typu obecné".

 

19/09 Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod,k.ú. Mírovka p.č. 1017/11 a 1039/4

Zastupitelstvo města  schvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemku parc.č.1017/11 a 1039/4 v  k.ú Mírovka spočívající  v převedení uvedených pozemků do urbanizovaného území s funkčním využitím "Území drobné výroby"

 

20/09 Realizace podchodu Masarykova ulice

Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Podchod pro pěší v ulici Masarykova schválené radou města usnesením 37/09 dne 16.1.2009. a schvaluje celkové realizační náklady projektu Podchod Masarykova ul. č.2 ve výši 32.943,8 tis. Kč, z toho 31.788,8 tis. Kč stavba podchodu dle výběrového řízení, 1.100,0 tis. Kč přeložka vedení telefonu a sadové úpravy, 55,0 tis. Kč výběrové řízení.

Zastupitelstvo ukládá radě města předložit v 04/2009 k projednání návrh změn schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2009, ve kterém bude řešeno zvýšení výdajů města na spolufinancování projektu Podchod Masarykova ul. č.2 ze stávajících 5.730,0 tis.Kč na 13.673,8 tis.Kč. Očekávaná dotace Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci daného projektu je zahrnuta v rozpočtových příjmech schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2009 ve výši 19.270,0 tis.Kč.

 

21/09 Přestavba a přístavba severní tribuny zimního stadionu, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o vyúčtování dotace na přestavbu a přístavbu severní tribuny zimního stadionu

 

22/09 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 151/08 v k.ú. Havlíčkův Brod v ulici "Na Spravedlnosti"

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 151/08 o bezúplatném převodu nemovitostí včetně, doložky ve věci převodu následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod, do vlastnictví města Havlíčkův Brod:

parc.č. 1003/24    o výměře  47 m2      ostatní plocha-ostatní komunikace (chodník)

parc.č. 1003/165  o výměře  16 m2      ostatní plocha-ostatní komunikace (chodník)

parc.č. 1003/166  o výměře  31 m2      ostatní plocha-ostatní komunikace (chodník)

parc.č. 1003/168  o výměře    1 m2      ostatní plocha-ostatní komunikace (chodník)

   Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42.

 

23/09 Přijetí daru - Oprava silnice II/150 a III/34719 v Perknově

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemků pod chodníkem v katastrálním území Havlíčkův Brod, ppč. 751/50 o výměře 28 m2, ppč. 751/51 o výměře 332 m2 a ppč. 751/52 o výměře 466 m2, ppč. 751/53 o výměře 38 m2, ppč. 751/54 o výměře 299m2, ppč. 751/55 o výměře 96 m2, ppč. 751/56 o výměře 30 m2oddělených geometrickým plánem č. 454-20080024/2008 z pozemků ppč. 751/13 a ppč. 715/3, od kraje Vysočina, Žižkova1882/57, Jihlava.

 

24/09 Duplicitní zápis vlastnictví k pozemku parcelní č. 141 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje uznání výlučného vlastnictví k pozemku, vedeném v katastru nemovitostí, parcelní č. 141 o výměře 403 m2 v k.ú. Mírovka, Radomíře K., Havlíčkův Brod.

 

25/09 Přijetí daru - chodníku v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - chodníku na pozemku parc. č. 1718/7 v k. ú. Havlíčkův Brod, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, od společnosti START HB, s.r.o., Šubrtova 3299, Havlíčkův Brod, IČ: 25958011.

 

26/09 Přijetí daru - Chodník Horní Papšíkov, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku pod chodníkem  v katastrálním území Poděbaby, ppč. 542/22 o výměře 454 m2 odděleného geometrickým plánem č. 310-463/2008  z pozemku ppč. 542/1 ve vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava.

 

27/09 Duplicitní zápis vlastnictví k pozemkům parcelní č. 906 a 902 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje uznání výlučného vlastnictví k pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní č. 906 o výměře 76 m2 a k pozemku vedenému ve zjednodušené evidenci - původ grafický příděl parcelní č. 902 o výměře 7005 m2 v k.ú. Mírovka, Miladě G., Havlíčkův Brod a Heleně Š., Havlíčkův Brod.

 

28/09 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1708/29

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ppč. 1708/29 o výměře cca 250 m2 .

 

29/09 Záměr prodeje  pozemku v k.ú. Suchá ppč. 58/39

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Suchá, ppč.  58/39 o výměře 396 m2 .

 

30/09 Záměr prodeje 2 částí pozemku  v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1660/1

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ppč. 1660/1 o výměře cca 167 m2 .

 

31/09 Prodej pozemků v k.ú. Mírovka ppč. 908/12, 37/1, 631/4, 38, 40/4

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Mírovka, ppč. 37/1 o výměře 183 m2, ppč. 631/4 o výměře 371 m2,  ppč. 38 o výměře 679 m2 a ppč. 40/4 o výměře 19 m2 Stanislavu H., 580 01 Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 130 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

32/09 I/34 Havlíčkův Brod - zkapacitnění se silnicí I/38 - smlouva o provedení stavby

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o provedení stavby "I/34 H Havlíčkův Brod - zkapacitnění se silnicí I/38" s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, statní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390 ve znění přílohy podkladového materiálu.

 

33/09 Žádost o snížení prodejní ceny bytové jednotky

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ing. Josefa S. a PhDr. Etely S., nájemců bytu č. 24, v domě čp. 3232 Na Výšině, Havlíčkův Brod a neschvaluje snížení prodejní ceny bytové jednotky.

 

34/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3209/7 v domě čp. 3209, 3210, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Martin a Hana V.,580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 517 500,-Kč.

 

35/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3209/8 v domě čp. 3209, 3210, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Pavel K., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 292 328,-Kč.

 

 36/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3209/9 v domě čp. 3209, 3210, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Ota a Jitka Z.,  580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 507 624,-Kč.

 

 37/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3209/14 v domě čp. 3209, 3210, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod,  včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Petr S.,  580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 292 328,-Kč.

 

 38/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3209/15 v domě čp. 3209, 3210, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod,  včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Martin a Jana K., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 507 624,-Kč.

 

 39/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3210/7 v domě čp. 3209, 3210,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod,  včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jan K. a Veronika K., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 501 040,-Kč.

 

40/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3211/18 v domě čp. 3211, 3212, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod,  včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jiřina H., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 507 624,-Kč.

 

41/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3212/4 v domě čp. 3211, 3212, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Josef a Jana K., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 531 327,-Kč.

 

42/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3212/5 v domě čp. 3211, 3212, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Dáša M., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 507 624,-Kč.

 

 43/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3212/7 v domě čp. 3211, 3212, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé  Romana a Miloš G., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 507 624,-Kč.

 

44/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3212/9 v domě čp. 3211, 3212, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Luděk a Yvetta Š., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 507 624,-Kč.

 

45/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3212/10 v domě čp. 3211,  3212, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Ivana H., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 531 327,-Kč.

 

46/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3212/11 v domě čp. 3211, 3212, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé  Zdeněk a Irena V., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 507 624,-Kč.

 

47/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3212/12 v domě čp. 3211, 3212, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Emilie V., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 531 327,-Kč.

 

48/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3213/2 v domě čp. 3213, 3214, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Pavel a Jana N., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 501 320,-Kč.

 

49/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3214/3 v domě čp. 3213, 3214, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující:  Manželé Jiřina a Jindřich M., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 519 153,-Kč.

 

50/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3214/5 v domě čp. 3213, 3214, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Andrea P., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 293 262,-Kč.

 

51/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3214/6 v domě čp. 3213, 3214, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jiří H., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 519 153,-Kč.

 

52/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3214/9 v domě čp. 3213, 3214, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Ivo a Naděžda J., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 519 153,-Kč.

 

53/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3214/10 v domě čp.3213,  3214, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Radek a Lenka K., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 502 641,-Kč.

 

54/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3214/13 v domě čp.3213, 3214, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Radomíra M., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 502 641,-Kč.

 

55/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3214/18 v domě čp.3213, 3214, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Václav a Blanka P., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 519 153,-Kč.

 

56/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3229/4 v domě čp. 3229, 3230, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Juraj a Zuzana D., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 601 739,-Kč.

 

57/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3229/11 v domě čp.3229, 3230, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Štefan a Miroslava M., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 498 750,-Kč.

 

58/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3230/4 v domě čp.3229, 3230, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé  Antonín a Ludmila A., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 373 091,-Kč.

 

59/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3230/10 v domě čp. 3229, 3230, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Peter O., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 373 091,-Kč.

 

60/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3230/16 v domě čp. 3229, 3230, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Eliška V., 580 01 Havlíčkův Brod. 

Za kupní cenu: 373 091,-Kč.

 

61/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3230/17 v domě čp. 3229, 3230, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Marie a Zdeněk B., 580 01 Havlíčkův Brod. 

Za kupní cenu: 296 659,-Kč.

 

62/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3230/18 v domě čp. 3229, 3230, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé  Milan a Anna L., 580 01 Havlíčkův Brod. 

Za kupní cenu: 506 523,-Kč.

 

63/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3231/4 v domě čp. 3231, 3232, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Josef a Dana R., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 515 254,-Kč

 

64/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3231/9 v domě čp. 3231, 3232, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Josef a Jarmila  Ch., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

 

65/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3231/10 v domě čp. 3231, 3232, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Veronika V., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 515 254,-Kč.

 

 66/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3231/11 v domě čp. 3231, 3232, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Marie a Leo Š., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

 

67/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3232/6 v domě čp. 3231, 3232, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jozef a Alena K., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 492 269,-Kč

 

68/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3232/9 v domě čp. 3231, 3232, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Michal a Marie S., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

 

69/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3232/12 v domě čp. 3231, 3232, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Karel a Anežka L., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

 

70/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3232/15 v domě čp. 3231, 3232, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Pavlína a Vladimír Č., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

 

71/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3233/2 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Martin a Iveta K., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 515 254,-Kč.

 

72/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3233/5 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod,  včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Zdeněk a Vlastimila V., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

 

73/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3233/14 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Hana K., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 515 254,-Kč.

 

74/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3233/16 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé František a Lenka P., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 515 254,-Kč.

 

75/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3234/1 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Markéta a Jaroslav P., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 501 846,-Kč.

 

76/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3234/2 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Josef D., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 283 486,-Kč.

 

77/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3234/5 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jarmila P., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 283 486,-Kč.

 

78/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3234/10 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Miroslav a Jana Z., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 501 846,-Kč.

 

79/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3234/11 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Libuše A., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 283 486,-Kč.

 

80/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3234/14 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Anna N., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 283 486,-Kč.

 

81/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3234/17 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Miluše S., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 283 486,-Kč.

 

82/09 Prodej volných bytů - dodatek k podkladu č. 17

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 10 o velikosti 3+1 v domě čp. 1877 Trčkova ul., Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p.č. st. 4440 a 4441 se všemi součástmi a příslušenstvími.

Kupující Zdeňka P., Skuhrov

za kupní cenu 1 502 tis. Kč.

 

83/09 Prodej volných bytů - dodatek k podkladu č. 17

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 14 o velikosti 1+1 v domě čp. 3211 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

Kupující Dana K., Tis 

za kupní cenu 820 596,- Kč.

 

84/09 Prodej volných bytů - dodatek k podkladu č. 17

Zastupitelstvo města ukládá radě města znovu  inzerovat prodej zbývajících volných bytů čp. 3234/15 Na Výšině o velikosti 3+1 za min. cenu 1 440 tis. Kč

3233/12 Na Výšině o velikosti 3+1 za min. cenu 1 435 tis. Kč

3237/23 Na Výšině o velikosti 1+1 za min. cenu 750 tis. Kč

3211/11Na Spravedlnosti o velikosti 1+1 za min. cenu 780 tis. Kč

3210/9 Na Spravedlnosti o velikosti 3+1 za min. cenu 1 450 tis. Kč

321/3 Na Spravedlnosti o velikosti 3+1 za min. cenu 1 410 tis. Kč.

 

85/09 Prodej pozemku parc. č. 628/129 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemkové parcely č. 628/129 o výměře 804 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod  Petru S., Havlíčkův Brod za kupní cenu  1.603 Kč za 1 m2.

 

86/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3234/18 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jana D., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

 

87/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3236/5 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Dáša B., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 273 396,-Kč.

 

88/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3236/6 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Anna a Josef F., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 465 946,-Kč.

 

89/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3236/8 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Zdeňka Č., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 273 396,-Kč.

 

90/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3236/13 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Ján a Ilona Š.,580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 356 094,-Kč

 

91/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3236/16 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Ladislav a Božena M.,580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 346 220,-Kč.

 

92/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3236/17 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jiřina J.,580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 283 271,-Kč.

 

93/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3236/19 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Josef a Jitka N.,580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 356 094,-Kč.

 

94/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3236/22 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jaromír a Dana N.,580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 346 220,-Kč.

 

95/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3237/2 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Pavel a Martina L.,580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 274 014,-Kč.

 

96/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3237/4 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Roman a Vlasta D.,580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 485 078,-Kč.

 

97/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3237/7 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jana N.,580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 475 821,-Kč.

 

98/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3237/12 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jana a Antonín S.,580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 475 821,-Kč.

 

99/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3237/15 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Juraj a Věra K.,580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 475 821,-Kč.

 

100/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3237/19 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jaroslav a Hana M.,580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 485 078,-Kč.

 

101/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3237/22 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Hana B.,580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 485 078,-Kč.

 

102/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3274/2  v domě čp. 3274, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6055  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Manželé Zdeněk a Zuzana R.,580 01 Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 937 988,00 Kč.

 

103/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3274/8  v domě čp. 3274, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6055  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Josef H.,580 01 Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 941 876,00 Kč.

 

104/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3274/10 v domě čp. 3274, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6055  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Manželé Bohumil a Helena R.,580 01 Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 953 540,00 Kč.

 

105/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3275/6 v domě čp. 3275, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6054  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Ilona O.,580 01 Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 934 100,00 Kč.

 

106/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3275/10 v domě čp. 3275, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6054  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Iva H.,580 01 Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 932 156,00 Kč.

 

107/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3276/2 v domě čp. 3276, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6053  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Manželé Jan a Iva P.,580 01 Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 938 960,00 Kč.

 

108/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3276/7 v domě čp. 3276, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6053  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Manželé Vladimír a Jana P.,580 01 Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 957 428,00 Kč.

 

109/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3277/4 v domě čp. 3277, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6052  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Manželé Marián a Jaroslava B.,580 01 Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 940 904,00 Kč.

 

110/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3277/7 v domě čp. 3277, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6052  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Manželé Petr a Ivana L.,580 01 Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 959 372,00 Kč.

 

111/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3213/12 v domě čp. 3213, 3214,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jaroslav S.,580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 501 320,-Kč.

 

112/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3212/1 v domě čp. 3211, 3212,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Aleš a Martina O., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 507 624,-Kč.

 

113/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3212/2 v domě čp. 3211, 3212,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jitka a František D., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 531 327,-Kč.

 

114/09 číslo přiděleno omylem.

 

115/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3231/8 v domě čp. 3231, 3232,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Aleš a Božena M., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 515 254,-Kč.

 

116/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3232/4 v domě čp. 3231, 3232,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jiří a Květoslava V., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 501 846,-Kč.

 

117/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3213/3 v domě čp. 3213, 3214,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Dana B., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 491 412,-Kč.

 

118/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3237/9 v domě čp. 3236, 3237,  ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Josef  M., 580 01 Havlíčkův Brod a Ladislava M., bytem Kameničky.

Za kupní cenu: 466 564,-Kč.

 

119/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3275/2 v domě čp. 3275, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6054  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Manželé Jana a Milan F., 580 01 Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 921 464,00 Kč.

 

120/09 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 309/5 v domě čp. 309, ulice Nádražní, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 1052,  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Dana K., 580 01 Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 773 264,00 Kč.

 

 

121/09 Zrušení rozvazovací podmínky - pozemky u KD Ostrov

Zastupitelstvo města neschvaluje nabídku p. Jana Raupacha na doplacení ceny v souvislosti se zrušením rozvazovací podmínky kupní smlouvy č. HO 112/2004/Zim a ukládá radě města jednat dál s p. Janem Raupachem  o podmínkách zrušení rozvazovací podmínky.

 

122/09 Kontrolní výbor - správa portfólia

Zastupitelstvo města ukládá radě města jednat s dodavatelem finančních služeb ČSOB Asset management o změně Smlouvy o obhospodařování portfolia města Havlíčkův Brod ze dne 13.6.2008. 

ZM ukládá RM:

1) změnit v Příloze č. 1, čl. 1. a 2. ujednání o investiční strategii, povolených transakcích a investičních nástrojích tak, aby strukturu portfolia mohly tvořit investiční nástroje v přípustném podílu:

- hotovostní nástroje 0-100% 

- dluhopisy 0-100%

- akcie 0%

- podílové listy 0%

2) změnit v Příloze č. 1 část E) Odměna obhospodařovatele tak, aby byla zrušena pevná část sjednané odměny ve výši 0,25% p.a. a odměna za obhospodařování byla sjednána výlučně jako výkonnostní max. do výše 0,45% p.a. ke stanovenému etalonu 95%sazby PRIBID1M.

3) podat informaci o průběhu jednání s ČSOB Asset management do ZM 03/2009.

4) nezvyšovat objemy finančních prostředků ve správě

5) měsíčně v RM monitorovat vývoj hodnoty portfolia a podat zprávu v jednání zastupitelstva města v sekci různé.

 

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka