Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 25.5.2009Přítomni:

Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Josef Hejkal, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

Omluveni:

Ing. Jan Abbrent, MUDr. Jiří Stryhal

 

323/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 85/09 z důvodu odstoupení smluvní strany od koupě pozemku.

 

324/09 Jmenování zástupce města na Valnou hromadu VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Zastupitelstvo města deleguje na základě § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb.Ing. Čeňka Jůzla jako zástupce města na Valnou hromadu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. konanou 17. června 2009 s mandátem schválit výroční zprávu a návrh na rozdělení zisku za rok 2008.

 

325/09 Předsedové a členové osadních výborů

Zastupitelstvo města určuje Osadní výbor v Poděbabech ve složení: Václav Bažout, Pavel Dvořák, Josef Vaněček a předsedou osadního výboru volí pana Václava Bažouta.

 

326/09 Předsedové a členové osadních výborů

Zastupitelstvo města určuje Osadní výbor v Herlifech ve složení: Aleš Kufr, Jan Marek, Roman Štěpánek a předsedou osadního výboru volí pana Romana Štěpánka.

 

327/09 Předsedové a členové osadních výborů

Zastupitelstvo města určuje Osadní výbor v Horním Papšíkově ve složení: Vít Arbelovský, Roman Dočkal, Pavel Höfer a předsedou osadního výboru volí pana Pavla Höfera.

 

328/09 Předsedové a členové osadních výborů

Zastupitelstvo města určuje Osadní výbor v Jilemníku ve složení: Miroslav Hejný, Mgr. Alois Kufr, Milan Pátek a předsedou osadního výboru volí pana Mgr. Aloise Kufra.

 

329/09 Předsedové a členové osadních výborů

Zastupitelstvo města určuje Osadní výbor v Květnově ve složení: Jan Jaroš, Martina Netolická, Jaroslav Netolický a předsedou osadního výboru volí pana Jaroslava Netolického.

 

330/09 Předsedové a členové osadních výborů

Zastupitelstvo města určuje Osadní výbor v Mírovce ve složení: Květoslava Adamcová, Miroslav Kaufman, Jan Malý , Dana Rázlová, Jiřina Trbušková a předsedou osadního výboru volí paní Jiřinu Trbuškovou.

 

331/09 Předsedové a členové osadních výborů

Zastupitelstvo města určuje Osadní výbor v Novotnově Dvoře ve složení: Jan Fojtík, Ing. Miroslav Sommer, Markéta Vítů a předsedou osadního výboru volí pana Ing. Miroslava Sommera.

 

332/09 Předsedové a členové osadních výborů

Zastupitelstvo města určuje Osadní výbor v Březince ve složení: Ing. Jaroslav Beránek, Jan Prokop, Ing. Jiří Vak, Milan Venc a předsedou osadního výboru volí pana Ing. Jaroslava Beránka.

 

333/09 Předsedové a členové osadních výborů

Zastupitelstvo města určuje Osadní výbor v Perknově ve složení: František Doležal, Jana Košutová, Petr Král, Jaroslav Pavlas, Jan Toman a předsedou osadního výboru volí paní Janu Košutovou.

 

334/09 Jednací řád osadního výboru

Zastupitelstvo města schvaluje upravený text Jednacího řádu osadních výborů dle přílohy č.5.

 

335/09 Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2008

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s usnesením § 43 a § 84, písm. c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a § 17 zákona 250/2000 Sb. o hospodaření ÚSC oba v platném znění projednalo materiál Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2008 včetně:

 

- textové části Závěrečného účtu města za rok 2008

- zprávy a protokolu o přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2008 sestavenou smluvním externím auditorem společností TOP AUDITING, spol. s r.o. Brno, Osvědčení Komory auditorů ČR č. 7

- přehled o finančním hospodaření města k 31.12.2008 s přílohami zobrazujícími údaje o plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů v členění dle závazných ukazatelů schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2008

- tabulkové přehledy a srovnávací sestavy dokumentující vývoj hospodaření města za rok 2008 v členění dle rozpočtové skladby

- tabulkové přehledy a srovnávací sestavy dokumentující vývoj pohledávek za rozpočtovými příjmy města v roce 2008

- tabulkový přehled základních ukazatelů hospodaření 8-mi městem zřizovaných příspěvkových organizací (Technické služby města H. Brod, Sociální služby města H. Brod, 5x Základní školy, 1x Mateřské školy H.Brod) včetně návrhů na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku (7x) a vypořádání ztráty (1x).

 

V souladu s § 17, odst.7, písm. a) schvaluje zastupitelstvo města závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2008 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města v roce 2008 bez výhrad.

 

Souhrnné údaje závěrečného účtu města za rok 2008:

 

Rozpočtové příjmy města Havlíčkův Brod za rok 2008 činily 769 924 468,19 Kč

Rozpočtové výdaje města Havlíčkův Brod za rok 2008 činily 586 084 491,99 Kč

 

Výdaje na splátky úvěrů a půjček města Havlíčkův Brod za rok 2008 činily 5.416.000 Kč

 

Celkové saldo finančního hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2008 skončilo přebytkem - ve výši (+)183 839 976,20 Kč. 

 

Celkový přírůstek finanční hotovosti na účtech města za rok 2008 činil 103 115 123,18 Kč. Finanční hotovost na bankovních účtech města k 31.12.2008 činila 185 217 618,22 Kč Kč.

 

336/09 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Zastupitelstvo města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle předloženého seznamu likvidační komise ze dne 11.5.2009.

 

337/09 Jmenování člena výboru pro životní prostředí

Zastupitelstvo města volí členem výboru pro životní prostředí Ing. Karla Kříže, Havlíčkův Brod.

 

338/09 Zadání změny č.29 ÚPSÚ Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 a  § 6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání změny č. 29 I územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod.

 

339/09 Zadání změny č.29 ÚPSÚ Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 a  § 6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání změny č. 29 G územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod.

 

340/09 Zadání změny č.29 ÚPSÚ Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 a  § 6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, upravené zadání změny č.29 A, B, C, D, E, F, H, J územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod  s opravou výměr u lokality 29 D a 29 H, dle předchozích usnesení zastupitelstva.

 

341/09 Zadání změny č.29 ÚPSÚ Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit vypracování projektové dokumentace veřejné komunikace kolem lokality U Jůzlů, podél Cihlářského potoka.

 

342/09 Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod - parc.č. 1630, k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města  neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemku parc.č. 1630 v  k.ú. Havlíčkův Brod spočívající v převedení tohoto pozemku z neurbanizovaného území, z hlediska funkčního využití „Zahrady, ovocné sady“ na urbanizované území s funkčním využitím "Území bydlení venkovského typu".

 

343/09 Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod - parc.č. 2047, 2048/3, k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města  neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na části pozemků parc.č. 2048/3 a 2047 v k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající v převedení těchto pozemku z neurbanizovaného území s funkčním využitím „Louky, pastviny“, na urbanizované území s funkčním využitím "Území průmyslové výroby".

 

344/09 Prominutí pohledávky

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí pohledávky ve výši 156.000 Kč z titulu bezdůvodného obohacení, kterou má město Havlíčkův Brod vůči občanskému sdružení T.J. Šmolovy, IČ: 46484604, zastoupené předsedou Milanem Kulhánkem, Havlíčkův Brod.

 

345/09 Záměr směny části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2627/7

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2627/7 o výměře cca 240 m2 za část pozemku ppč. 2626 o výměře cca 40 m2.

 

346/09 Odkoupení pozemku v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku pozemkové parcely č. 480/16 o výměře 137 m2 (oddělený geometrickým plánem č. 335-1417/2008) od Zbyška M., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu Kč 55.695. Veškeré náklady spojené s odkoupením pozemku budou hrazeny městem Havlíčkův Brod včetně daně z převodu nemovitostí.

 

347/09 Odkoupení  pozemku v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku pozemkové parcely č. 462/7 o výměře 35 m2 (oddělený geometrickým plánem č. 335-1417/2008) od Víta Š.,  Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu Kč 14.229. Veškeré náklady spojené s odkoupením pozemku budou hrazeny městem Havlíčkův Brod včetně daně z převodu nemovitostí.

 

348/09 Odkoupení  pozemku v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku pozemkové parcely č. 462/8 o výměře 23 m2 (oddělený geometrickým plánem č. 335-1417/2008) od manželů Petry a Bohuslava Š., Havlíčkův Brod  za celkovou kupní cenu Kč 9.350. Veškeré náklady spojené s odkoupením pozemku budou hrazeny městem Havlíčkův Brod včetně daně z převodu nemovitostí.

 

349/09 Směna pozemků v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku pozemkové parcely č. 482/2 o výměře 16 m2  za pozemek pozemkové parcely č. 601/2 o výměře 17 m2 v k.ú. Termesivy.

 

350/09 Směna pozemků v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku pozemkové parcely č. 480/17 o výměře 89 m2  za pozemek pozemkové parcely č. 601/3 o výměře 10 m2 a pozemek  pozemkové parcely č. 601/4 o výměře 125 m2  v k.ú. Termesivy.

 

351/09 prodej nemovitostí areálu - kasárna letiště III.etapa

Zastupitelstvo města schvaluje prodej funkčních celků 17 až 23 v kasárnách letiště Havlíčkův Brod  vítězům z nabídkového řízení provedeného dne 21.5.2009 takto:

 

Č.celku  obálka e.č.          Společnost/fyzická osoba               Nabízená cena    

 

 

23          36950/2009         Jaroslav H., Havl.Brod                   3 480 000,- Kč

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních s kupujícími s tím, že uzavření smlouvy kupní bude realizováno do 60 dnů od konečného schválení prodejů, definitivně stanovených a katastrálním úřadem potvrzených pozemků, zastupitelstvem města. Smlouvy o smlouvách budoucích budou zajištěny smluvní pokutou ve výši Kč  10 % z kupní ceny na straně kupujícího pro případ, že by řádnou kupní smlouvu odmítl uzavřít.

 

352/09 prodej nemovitostí areálu - kasárna letiště III.etapa

Zastupitelstvo města schvaluje prodej funkčních celků 17 až 23 v kasárnách letiště Havlíčkův Brod  vítězům z nabídkového řízení provedeného dne 21.5.2009 takto:

 

Č.celku  obálka e.č.          Společnost/fyzická osoba               Nabízená cena    

 

22          36949/2009         Jaroslav H., Havl.Brod                   3 111 000,- Kč

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních s kupujícími s tím, že uzavření smlouvy kupní bude realizováno do 60 dnů od konečného schválení prodejů, definitivně stanovených a katastrálním úřadem potvrzených pozemků, zastupitelstvem města. Smlouvy o smlouvách budoucích budou zajištěny smluvní pokutou ve výši Kč 10 % z kupní ceny na straně kupujícího pro případ, že by řádnou kupní smlouvu odmítl uzavřít.

 

353/09 prodej nemovitostí areálu - kasárna letiště III.etapa

Zastupitelstvo města schvaluje prodej funkčních celků 17 až 23 v kasárnách letiště Havlíčkův Brod  vítězům z nabídkového řízení provedeného dne 21.5.2009 takto:

 

Č.celku  obálka e.č.          Společnost/fyzická osoba               Nabízená cena    

 

 

 

21          36948/2009         Jaroslav H., Havl.Brod                   2 800 000,- Kč

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních s kupujícími s tím, že uzavření smlouvy kupní bude realizováno do 60 dnů od konečného schválení prodejů, definitivně stanovených a katastrálním úřadem potvrzených pozemků, zastupitelstvem města. Smlouvy o smlouvách budoucích budou zajištěny smluvní pokutou  ve výši Kč  10 % z kupní ceny   na straně kupujícího pro případ, že by řádnou kupní smlouvu odmítl uzavřít.

 

354/09 prodej nemovitostí areálu - kasárna letiště III.etapa

Zastupitelstvo města schvaluje prodej funkčních celků 17 až 23 v kasárnách letiště Havlíčkův Brod  vítězům z nabídkového řízení provedeného dne 21.5.2009 takto:

 

Č.celku  obálka e.č.          Společnost/fyzická osoba               Nabízená cena    

 

 

20          36947/2009         Jaroslav H., Havl.Brod                    3 780 000,- Kč

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních s kupujícími s tím, že uzavření smlouvy kupní bude realizováno do 60 dnů od konečného schválení prodejů, definitivně stanovených a katastrálním úřadem potvrzených pozemků, zastupitelstvem města. Smlouvy o smlouvách budoucích budou zajištěny smluvní pokutou  ve výši Kč  10 % z kupní ceny   na straně kupujícího pro případ, že by řádnou kupní smlouvu odmítl uzavřít.

 

355/09 prodej nemovitostí areálu - kasárna letiště III.etapa

Zastupitelstvo města schvaluje prodej funkčních celků 17 až 23 v kasárnách letiště Havlíčkův Brod  vítězům z nabídkového řízení provedeného dne 21.5.2009 takto:

 

Č.celku  obálka e.č.          Společnost/fyzická osoba               Nabízená cena    

 

 

19          36946/2009         Jaroslav H., Havl.Brod                    3 111 000,- Kč

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních s kupujícími s tím, že uzavření smlouvy kupní bude realizováno do 60 dnů od konečného schválení prodejů, definitivně stanovených a katastrálním úřadem potvrzených pozemků, zastupitelstvem města. Smlouvy o smlouvách budoucích budou zajištěny smluvní pokutou  ve výši Kč  10 % z kupní ceny   na straně kupujícího pro případ, že by řádnou kupní smlouvu odmítl uzavřít.

 

356/09 prodej nemovitostí areálu - kasárna letiště III.etapa

Zastupitelstvo města schvaluje prodej funkčních celků 17 až 23 v kasárnách letiště Havlíčkův Brod  vítězům z nabídkového řízení provedeného dne 21.5.2009 takto:

 

Č.celku  obálka e.č.          Společnost/fyzická osoba               Nabízená cena    

 

 

18          36945/2009         Jaroslav H., Havl.Brod                   1 830 000,- Kč

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních s kupujícími s tím, že uzavření smlouvy kupní bude realizováno do 60 dnů od konečného schválení prodejů, definitivně stanovených a katastrálním úřadem potvrzených pozemků, zastupitelstvem města. Smlouvy o smlouvách budoucích budou zajištěny smluvní pokutou  ve výši Kč  10 % z kupní ceny   na straně kupujícího pro případ, že by řádnou kupní smlouvu odmítl uzavřít.

 

357/09 prodej nemovitostí areálu - kasárna letiště III.etapa

Zastupitelstvo města schvaluje prodej funkčních celků 17 až 23 v kasárnách letiště Havlíčkův Brod  vítězům z nabídkového řízení provedeného dne 21.5.2009 takto:

 

Č.celku  obálka e.č.          Společnost/fyzická osoba               Nabízená cena    

 

17          36944/2009         Jaroslav H., Havl.Brod                    2 730 000,- Kč

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních s kupujícími s tím, že uzavření smlouvy kupní bude realizováno do 60 dnů od konečného schválení prodejů, definitivně stanovených a katastrálním úřadem potvrzených pozemků, zastupitelstvem města. Smlouvy o smlouvách budoucích budou zajištěny smluvní pokutou ve výši Kč 10 % z kupní ceny na straně kupujícího pro případ, že by řádnou kupní smlouvu odmítl uzavřít.

 

358/09 Koupě pozemků ppč. 2021/9 a 2072/2 -  "Oprava mostu a komunikace U Traplů přes Šlapanku, Havlíčkův Brod"

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod, ppč. 2021/9 o výměře 6 m2 a ppč. 2072/2 o výměře 9 m2 oddělených geometrickým plánem č. 5546-132/2007 z pozemků ppč. 2021/2 a ppč. 2072 ve vlastnictví JUDr. Jana S. a Hany S., Havlíčkův Brod. Cena pozemků činí Kč 7.208,50. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně z převodu nemovitostí hradí město Havlíčkův Brod.

 

359/09 Koupě pozemků ppč.  2074/2 a 2075/2  -  "Oprava mostu a komunikace U Traplů přes Šlapanku, Havlíčkův Brod"

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod, ppč. 2074/2 o výměře 7 m2 a ppč. 2075/2 o výměře 8 m2 oddělených geometrickým plánem  č. 5546-132/2007 z pozemků ppč. 2074 a ppč. 2075 ve vlastnictví společnosti ELEKTROM HB s.r.o., U Traplů, Havlíčkův Brod. Cena pozemků činí Kč 7.208,50. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně z převodu nemovitostí hradí město Havlíčkův Brod.

 

360/09 Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v ul. Bratří Čapků

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí pozemku, vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 742/1 o výměře 506 m2 v podílu ideálních 5/8, bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o převod pozemku ve veřejném zájmu pod stávající místní komunikací v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

361/09 Koupě pozemků parcelní č. 3119/3 a 3942 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. 3119/3 o výměře 2038 m2 a parcelní č. 3942 o výměře 20 m2 z vlastnictví České republiky zastoupené Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

362/09 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HHB/5365/2008-HHBM - Cihlářský potok - revokace

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 218/09 z 23.2.2009 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:  

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. UZSVM/HHB/2245/2009-HHBM o bezúplatném převodu nemovitostí včetně doložky ve věci převodu následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod, do vlastnictví města Havlíčkův Brod:

parc.č. 1689/1 o výměře 1485 m2 vodní plocha-vodní koryto toku přirozené nebo upravené

parc.č. 2451/3 o výměře     79 m2 vodní plocha-vodní koryto toku přirozené nebo upravené

parc.č. 2451/5 o výměře     71 m2 vodní plocha-vodní koryto toku přirozené nebo upravené

Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42.

 

363/09 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita  Žižkova ulice

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí následujících pozemků bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupovaní státu ve věcech majetkových, Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví města Havlíčkův Brod:

1) parcelní č. 1806/24 o výměře 630 m2 - oddělené z pozemku parcelní č. 1806/14 v geometrickém plánu č. 4989-1066/2005

2) parcelní č. 1806/27 o výměře  21 m2 - oddělené z pozemku parcelní č. 1806/14 v geometrickém plánu č. 5868-1250/2008 

Jedná se o převod pozemků ve veřejném zájmu pod veřejně přístupnými účelovými komunikacemi.

 

364/09 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita  Žižkova ulice

Zastupitelstvo města neschvaluje přijetí pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 1806/4 o výměře 2585 m2, bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o pozemek, na kterém se nachází účelová komunikace a zatravněné plochy.

 

365/09 Prodej pozemku v k.ú. Suchá ppč. 630/21

Zastupitelstvo města stanovuje minimální cenu 370 Kč/m2 pro prodej pozemku ppč. 630/21 o výměře 358 m2a ukládá radě města vyzvat oba zájemce k podání nabídek.

 

366/09 Prodej části pozemků v k.ú. Perknov ppč. 751/7

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 751/63 o výměře 50 m2odděleného geometrickým plánem č. 462 - 59/2009 z pozemku ppč. 751/7 Romanu B., Havlíčkův Brod IČ: 63565463. Cena pozemku činí 750 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

367/09 Prodej bytu Husova 1872, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 38 o velikosti 1+1 Husova ul. 1872, Havlíčkův Brod včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku Alžbětě P., Havlíčkův Brod za kupní cenu Kč 735 000,-.

 

368/09 Prodej části pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 292/1 a 294/8

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v  k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 292/3 o výměře 75 m2odděleného geometrickým plánem č. 5969-1416/2008 z pozemku ppč. 292/1 a ppč. 294/11 o výměře 6 m2odděleného týmž geometrickým plánem z pozemku ppč. 294/8 do společného jmění manželů Evy a Františka Č., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 630 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

369/09 Záměr prodeje části pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3122/1 a 3119/10

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3122/1 a 3119/10 o výměře cca 210 m2.

 

370/09 Design manuál - jednotný grafický styl

Zastupitelstvo města ukládá radě města posoudit možnosti zpracování jednotného grafického manuálu pro potřeby propagace města.

 

371/09 Návrh na zrušení organizační složky Servis školství Havlíčkův Brod, návrh dodatku č. II zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. d) ruší k datu 30. 6. 2009 organizační složku Servis školství Havlíčkův Brod, přičemž veškerá práva a povinnosti včetně pracovněprávních vztahů zaměstnanců organizační složky přejdou od 1. 7. 2009 na příspěvkovou organizaci Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod.

 

372/09 Návrh na zrušení organizační složky Servis školství Havlíčkův Brod, návrh dodatku č. II zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dle předloženého dodatku č. II zřizovací listiny.

 

373/09 Návrh na zrušení organizační složky Servis školství Havlíčkův Brod, návrh dodatku č. II zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města zmocňuje radu města k provedení rozpočtového opatření – převodu zůstatku limitu rozpočtových výdajů organizační složky Servis školství Havlíčkův Brod (č. org. 300) k datu 30. 6. 2009 do limitu rozpočtových výdajů na neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod (č. org. 310).

 

374/09 Návrh na zrušení organizační složky Servis školství Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ukládá radě města provést mimořádnou inventarizaci majetku evidovaného k  30. 6. 2009 na organizační složce Servis školství Havlíčkův Brod (č. org. 300).

 

375/09 Malá zakázka - vybavení Czech POINT

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele kompletního HW a SW pro kontaktní místo Czech POINTu a za vítěze určuje společnost AIKA, s.r.o. Chotěbořská 2516, Havlíčkův Brod, IČ: 15053709.

 

376/09 Předsedové a členové osadních výborů

Zastupitelstvo města určuje Osadní výbor v Suché ve složení: Luboš Paznocht, Jiří Pustina, Pavel Švec a předsedou osadního výboru volí pana Jiřího Pustinu.

 

377/09 Předsedové a členové osadních výborů

Zastupitelstvo města určuje Osadní výbor ve Svatém Kříži ve složení: Heijting Ilona, Ing. Marek Hejl, Luboš Jůzl, Pavlína Kerberová, Mgr. Vít Vodrážka a předsedou osadního výboru volí pana Ing. Marka Hejla.

 

378/09 Předsedové a členové osadních výborů

Zastupitelstvo města určuje Osadní výbor ve Šmolovech ve složení: Marta Balounová, Pavel Duben, Karel Kocman, Ing. Jindřich Kučera, Dana Šolcová, Leoš Vaněček, David Wasserbauer, Michal Zelingr a předsedou osadního výboru volí pana Ing. Jindřicha Kučeru.

 

379/09 Předsedové a členové osadních výborů

Zastupitelstvo města určuje Osadní výbor v Termesivech ve složení: Jan Klement, Jan Kocourek, Marie Křepinská a předsedou osadního výboru volí pana Jana Kocourka.

 

380/09 Předsedové a členové osadních výborů

Zastupitelstvo města určuje Osadní výbor ve Veselici ve složení: Jiří Beránek, Milan Gruber, Ing. Bohumil Plachý a předsedou osadního výboru volí pana Milana Grubera.

 

381/09 Předsedové a členové osadních výborů

Zastupitelstvo města určuje Osadní výbor ve Vršovicích ve složení: Jaroslav Hart, Blanka Muzikářová, Jaroslava Šoupalová a předsedou osadního výboru volí paní Jaroslavu Šoupalovou.

 

382/09 Předsedové a členové osadních výborů

Zastupitelstvo města určuje Osadní výbor ve Zbožici ve složení: Miloslav Blažek, Jiří Dundáček, Petr Nesládek a předsedou osadního výboru volí pana Miloslava Blažka.

 

383/09 Předsedové a členové osadních výborů

Zastupitelstvo města určuje Osadní výbor v Občinách ve složení: Pavel Buša, Jan Holenda, Anna Nováková a předsedou osadního výboru volí paní Annu Novákovou.

 

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka