Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 23. 2. 2009Přítomni:

Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Josef Hejkal, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

Omluveni:

Ing. Jan Abbrent

 

123/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 519/08 do 31.3.2009.

 

124/09 Zápis z výboru pro kulturu a cestovní ruch z 20.1.2009

Zastupitelstvo města pověřuje radu města jednáním s vedením Kulturního domu Ostrov s.r.o. o řešení nastalé situace v chodu kulturního domu.

 

125/09 Zápis z výboru pro kulturu a cestovní ruch z 20.1.2009

Zastupitelstvo města schvaluje plán práce výboru pro kulturu a cestovní ruch na rok 2009.

 

126/09 Zápis z výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města projednalo situaci spojenou s přerušením promítání v Kulturním domě Ostrov s.r.o. v měsíci únoru 2009 a schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů schváleného rozpočtu města pro rok 2009 na kapitole 23, č.org. 500 Kulturní dům Ostrov s.r.o.na poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 600,0 tis. Kč za účelem zajištění provozu kina pro období 1. pol. 2009. Zastupitelstvo města ukládá radě města uzavřít smlouvu o dotaci s Kulturním domem Ostrov s.r.o. podle platných Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kulturních a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod s vyúčtováním do 31.07.2009.

 

127/09 Návrh na udělení kulturních cen města za rok 2008

Zastupitelstvo města schvaluje udělení kulturních cen města za rok 2008:

-  Ludmile Honzové, Havlíčkův Brod  za významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti a v dalších kulturně společenských aktivitách 

- Michalu Hájkovi, Havlíčkova Borová za významný přínos kulturnímu životu města v roce 2008.

 

128/09 Návrh na udělení sportovních cen města za rok 2008

Zastupitelstvo města schvaluje udělení sportovních cen města za rok 2008:

- Michalu Šiškovi, Havlíčkův Brod v kategorii nejlepší sportovec města 

- Ladě Novákové, Údolí v kategorii nejlepší mladý sportovec města do 18 let 

- družstvu juniorů R4 TJ Jiskra Havlíčkův Brod v raftingu v kategorii nejlepší sportovní kolektiv města 

- Zdeňku Nečilovi, Havlíčkův Brod v kategorii nejlepší dobrovolný cvičitel.

 

129/09 Zveřejňování jmenovitého hlasování zastupitelstva města na webových stránkách

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejňování jmenovitého hlasování u všech projednávaných materiálů zastupitelstva města na webových stránkách.

 

130/09 Systémová podpora města občanům - solární systémy ohřevu vody

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit zpracování variantního návrhu pro systémovou podporu obnovitelných zdrojů energie - solárních systémů k ohřevu vody pro občany Havlíčkova Brodu.

131/09 Vyhlášení grantu pro rok 2009 v sociální oblasti.

Zastupitelstvo města vyhlašuje upravený grantový program  "Havlíčkův Brod - město otevřené sociálním aktivitám 2009 " dle přílohy č. 1 podkladu ZM č.66/09.

 

132/09 Výroční zpráva o činnosti městské policie za rok 2008

Zastupitelstvo města bere na vědomí výroční zprávu o činnosti městské policie za rok 2008.

 

133/09 Změna plánovaného termínu jednání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města schvaluje změnu termínu červnového jednání ze dne  29. června na den 22. června 2009 .

 

134/09 Zkapacitnění křižovatky I/34 a I/38

Zastupitelstvo města závazně prohlašuje, že nejpozději do 3 měsíců od doručení písemné výzvy Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Jihlava převezme do svého vlastnictví stavební objekty: úprava chodníků, přeložka veřejného osvětlení, úprava a přestavba SSZ křižovatky, přesun kontrolní budky a terénní a sadové úpravy.

 

135/09 Kupní smlouva - kanalizace, vodovod Spálená stráň

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavření předložené kupní smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČ 48173002, jejíž předmětem je prodej vodovodního a kanalizačního řadu vybudovaných v rámci stavby „Obytná zóna na Spálené Stráni III. etapa (vodovod a kanalizace pro 18 RD)“.

 

136/09 Plánovací smlouva - Sluneční Hora

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. plánovací smlouvu dle předloženého návrhu uzavíranou s HB REAL GROUP s.r.o., IČ 27541622, jejíž předmětem je stavba veřejné infrastruktury lokality pro bydlení „Sluneční Hora“.

 

137/09 Plánovací smlouva - Sluneční Hora

Zastupitelstvo města ukládá radě města uzavřít se společností REAL GROUP s.r.o., IČ 27541622 smlouvu budoucí darovací na stavební objekty dešťová kanalizace, komunikace a smlouvu budoucí kupní na stavební objekt veřejné osvětlení u veřejné infrastruktury budované v rámci lokality pro bydlení „Sluneční Hora“. Obě smlouvy budou tvořit přílohu plánovací smlouvy na tuto lokalitu.

 

138/09 Zpráva o plnění Plánu odpadového hospodaření města Havlíčkův Brod č. 3

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu č. 3 o plnění Plánu odpadového hospodářství města.

 

139/09 Prodej částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod, stpč. 3346 a 1045 - revokace

Prodej částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod, stpč. 3346 a 1045 - revokace

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 515/08 takto:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod st.p. číslo 3346 a st.p. číslo 1045 o celkové výměře 655 m2 za cenu 400 Kč/m2 ve výši id. 20/28 z celku převáděných nemovitostí Bytovému družstvu 5. května 650-651, se sídlem ulice 5. května 650, 580 01  Havlíčkův Brod, IČ: 25276930 a ve výši id. 8/28 z celku převáděných nemovitostí vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě čp. 309 v poměru spoluvlastnických podílů ke společným částem bytového domu čp. 309. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby oplocení a po jeho geometrickém zaměření. Kupující uhradí geometrický plán a související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. 

 

140/09 Kasárna letiště prodej nemovitostí III.etapa

Zastupitelstvo města schvaluje upravenou výzvu pro podání nabídky na prodej nemovitostí areálu kasáren letiště ve III.etapě a to funkčních celků č. 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23, u kterých nebyl dokončen prodej z I.etapy prodeje areálu, ve znění přílohy č.1 tohoto podkladového materiálu.

 

141/09 Kasárna letiště prodej nemovitostí III.etapa

Zastupitelstvo města schvaluje upravený text inzerce v tisku ve znění přílohy č.5 tohoto podkladu a  její četnost, rozsah a finanční náklady v souladu s odstavcem v části Zdůvodnění návrhu pro orgán města tohoto podkladu.

 

142/09 číslo přiděleno omylem

 

143/09 Kasárna letiště prodej nemovitostí III.etapa

Zastupitelstvo města schvaluje text vzorové smlouvy kupní a o zřízení věcného břemene ve znění přílohy č.6 tohoto podkladu.

 

144/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3233/3 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé František a Anežka P., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

 

145/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3232/7 v domě čp. 3231, 3232,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jaroslav a Vladimíra F., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 501 846,-Kč.

 

146/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3234/23 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Hana L., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 283 486,-Kč.

 

147/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3234/12 v domě čp. 3233, 3234,  ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Josef a Hana N., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

 

148/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3234/9 v domě čp. 3233, 3234,  ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Petr a Martina J., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

 

149/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3234/8 v domě čp. 3233, 3234,  ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Milena M., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 283 486,-Kč.

 

150/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3234/3 v domě čp. 3233, 3234,  ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Vladislav a Eva V., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

 

151/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3233/11 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Petr a Marie M., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

 

152/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3236/11 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Václav a Jana H., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 274 014,-Kč.

 

153/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3233/9 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Věra V., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

 

154/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3236/12 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Vladimír a Jitka S., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 465 946,-Kč.

 

155/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3233/1 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Ivana P., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

 

156/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3232/22 v domě čp. 3231, 3232,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Miloš a Jiřina R., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 501 846,-Kč.

 

157/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3232/19 v domě čp. 3231, 3232,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Aleš a Marta D., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 501 846,-Kč.

158/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3232/17 v domě čp. 3231, 3232,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Lenka P., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 283 486,-Kč.

 

159/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3232/16 v domě čp. 3231, 3232,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Markéta B., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 501 846,-Kč.

 

160/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3232/13 v domě čp. 3231, 3232,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jaromír a Bohumila F., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 501 846,-Kč.

 

161/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č.48/09 z 26.1.2009 takto:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3213/2 v domě čp. 3213, 3214,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Pavel a Jaroslava N., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 501 320,-Kč.

 

162/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3233/10 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jiří a Marcela Š., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 515 254,-Kč.

 

163/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3237/6 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jaroslav a Marie V., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 475 821,-Kč.

 

164/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3209/18 v domě čp. 3209, 3210, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Václava K., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 507 624,-Kč.

 

165/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3277/2 v domě čp. 3277, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6052  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Manželé Martin a Simona Š., 580 01 Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 957 428,00 Kč.

 

166/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3276/9 v domě čp. 3276, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6053  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Ladislav S., 580 01 Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 956 456,00 Kč.

 

167/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3276/5 v domě čp. 3276, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6053  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Manželé Marek a Andrea P., 580 01 Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 957 428,00 Kč.

 

168/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3275/7 v domě čp. 3275, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6054  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Manželé Martin a Ilona P., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 948 680,00 Kč.

 

169/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3275/9 v domě čp. 3275, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6054  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Gabriela L., 580 01 Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 955 484,00 Kč.

 

170/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3275/5 v domě čp. 3275, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6054  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Manželé Jaromír a Hana J., 580 01 Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 966 176,00 Kč.

 

171/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3236/9 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Vladimír a Božena P., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 475 821,-Kč.

 

172/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3237/13 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Libor a Pavla Z., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 475 821,-Kč.

 

173/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3232/1 v domě čp. 3231, 3232, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jaroslav a Miroslava S., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 501 846,-Kč

 

174/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3237/5 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Marie A., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 283 271,-Kč.

 

175/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3237/3 v domě čp. 3236, 3237,  ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Václav a Miloslava P., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 475 821,-Kč.

 

176/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3237/1 v domě čp. 3236, 3237,  ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Ladislav a Jana N., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 475 821,-Kč.

 

177/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3236/15 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Václav J., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 475 821,-Kč.

 

178/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3236/14 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jan J., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 283 271,-Kč.

 

179/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3237/14 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Eva T., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 274 014,-Kč.

 

180/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3211/4 v domě čp. 3211, 3212,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Martina F.,  580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 517 500,-Kč.

 

181/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3213/10 v domě čp. 3213, 3214,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Iveta a Stanislav D., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 501 320,-Kč.

 

182/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3213/7 v domě čp. 3213, 3214,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Radek a Hana K., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 491 412,-Kč.

 

183/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3213/5 v domě čp. 3213, 3214,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Alena a Jaromír J., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu : 491 412,-Kč.

 

184/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3212/6 v domě čp. 3211,  3212,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Petr Š., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 531 327,-Kč.

 

185/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3212/3 v domě čp. 3211, 3212,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Rostislav a Petra O., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 507 624,-Kč.

 

186/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3211/16 v domě čp. 3211, 3212,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jana T., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 517 500,-Kč.

 

187/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3211/12 v domě čp. 3211, 3212,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Milan a Jana Z., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 507 624,-Kč.

 

188/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3232/10 v domě čp. 3231, 3232,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Radek a Dagmar Č., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 501 846,-Kč.

 

189/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3211/6 v domě čp. 3211, 3212,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Tomáš a Ivana M., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 507 624,-Kč.

 

190/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3214/11 v domě čp. 3213, 3214,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Ludvík Novák a Marie V., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 293 262,-Kč.

 

191/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3211/3 v domě čp. 3211, 3212,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé  Pavel a Miroslava L., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 507 624,-Kč.

 

192/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3210/11 v domě čp. 3209, 3210,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Lubomír a Alena R., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 501 040,-Kč.

 

193/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3210/6 v domě čp. 3209, 3210,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Radek a Dita D., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 531 326,-Kč.

 

194/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3210/5 v domě čp. 3209, 3210,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jaroslav a Eva Š., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 501 040,-Kč.

 

195/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3209/17 v domě čp. 3209, 3210, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Pavel H., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 292 328,-Kč.

 

196/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3210/2 v domě čp. 3209, 3210,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Eduard Z., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 531 326,-Kč.

 

197/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3211/10 v domě čp. 3211, 3212,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Petr a Anna M., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 517 500,-Kč.

 

198/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3229/12 v domě čp. 3229, 3230, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Michal a Blanka R., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 601 739,-Kč.

 

199/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3231/16 v domě čp. 3231, 3232,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Karel a Marie N., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 515 254,-Kč.

 

200/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3231/14 v domě čp. 3231, 3232,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Ivana a Hynek Š., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 514 616,-Kč.

 

201/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3231/12 v domě čp. 3231, 3232,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jiří a Nadiya K., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 515 254,-Kč.

 

202/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3231/7 v domě čp. 3231, 3232, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jitka M., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 492 269,-Kč

 

203/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3231/5 v domě čp. 3231, 3232, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jozef a Dagmar J., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 492 269,-Kč

 

204/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3230/11 v domě čp. 3229, 3230,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Evženie a Kazimír S., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 296 659,-Kč.

 

205/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3230/9 v domě čp. 3229, 3230,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Josef a Aneta K., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 498 750,-Kč.

 

206/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3214/4 v domě čp. 3213, 3214,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Dana T., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 502 641,-Kč.

 

207/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3230/3 v domě čp. 3229, 3230,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Petr a Hana B., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 498 750,-Kč.

 

208/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3214/8 v domě čp. 3213, 3214,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Pavel a Zdeňka P., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 293 262,-Kč.

 

209/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3229/8 v domě čp. 3229, 3230, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Lucie H., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 601 739,-Kč.

 

210/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3229/7 v domě čp. 3229, 3230, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: David B., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 498 750,-Kč.

 

211/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3214/16 v domě čp. 3213, 3214,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Radko a Libuše A., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 502 641,-Kč.

 

212/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3214/15 v domě čp. 3213, 3214,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Robert a Eva D., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 519 153,-Kč.

 

213/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3214/12 v domě čp. 3213, 3214,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Aleš a Lenka D., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 519 153,-Kč.

 

214/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3275/4 v domě čp. 3275, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6054  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Manželé Roman a Pavla F., 580 01 Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 915 632,00 Kč.

 

215/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3230/7 v domě čp. 3229, 3230,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Kateřina B., 580 01 Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 373 091,-Kč.

 

216/09 Přijetí daru pozemků  v rámci stavby  " Komunikace Lidická - Havířská, 2 stavba , Havlíčkův Brod"

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemků  v katastrálním území Havlíčkův Brod, ppč. 2395/44 o výměře    91 m2 odděleného z pozemku ppč. 2395/40 

ppč. 2395/45 o výměře 100 m2, odděleného z pozemku ppč. 2395/39 

ppč. 2395/46 o výměře     2 m2, odděleného z pozemku ppč. 2395/38 

ppč. 2890/64 o výměře     2 m2, odděleného z pozemku ppč. 2890/5 

ppč. 2895/10 o výměře   97 m2, odděleného z pozemku ppč. 2895/9 

ppč. 3911/11 o výměře 163 m2, odděleného z pozemku ppč. 3911/8 

ppč. 3911/12 o výměře   39 m2, odděleného z pozemku ppč. 3911/1 

ppč. 3911/1 o výměře   193 m2, odděleného z pozemku ppč. 3911/1 

ppč. 3912/3 o výměře     15 m2, odděleného z pozemku ppč. 3912/2 geometrickým plánem č. 5670-1091/2008 od kraje Vysočina, Žižkova1882/57, Jihlava IČ: 70890749.

 

217/09 Duplicitní zápis vlastnictví k pozemkům parcelní č. GP 2001/9 a č. KN 786/2 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje uznání výlučného vlastnictví k pozemku dle geometrického plánu č. 403-1228/2008, parcelní č. 786/23, o výměře 77 m2, v k.ú. Mírovka, České republice -Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město. Jedná se o odstranění duplicitního vlastnictví k části pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci-původ grafický, příděl parcelní č. 2001/9 a k části pozemku vedeném v katastru nemovitostí, parcelní č. 786/2.

 

218/09 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HHB/5365/2008-HHBM - Cihlářský potok

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. UZSVM/HHB/5365/2008-HHBM o bezúplatném převodu nemovitostí včetně doložky ve věci převodu následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod, do vlastnictví města Havlíčkův Brod:

parc.č. 1689/1 o výměře 1485 m2 vodní plocha-vodní koryto toku přirozené nebo upravené

parc.č. 2451/3 o výměře 79 m2 vodní plocha-vodní koryto toku přirozené nebo upravené

parc.č. 2451/5 o výměře 71 m2 vodní plocha-vodní koryto toku přirozené nebo upravené

     Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42.

 

219/09 Prodej a bezúplatný převod pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod pod komunikací "Lidická - Havířská" - revokace

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 303/05 z 30.5.2005 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění: 

    Zastupitelstvo města schvaluje prodej a bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví města Havlíčkův Brod parcelní č. 3755/26 o výměře 9513 m2, 3755/2 o výměře 823 m2, 3755/109 o výměře 18 m2, 3755/94 o výměře 22 m2, 368/28 o výměře 338 m2, 368/24 o výměře 13 m2, 368/23 o výměře 84 m2, 368/25 o výměře 268 m2, 368/26 o výměře 71 m2, 3755/127 o výměře 47 m2 a 3755/128 o výměře 11 m2, kraji Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, za cenu 1.481.705,- Kč podrobně rozvedenou v příloze podkladového materiálu. Z uvedené ceny bylo městu Havlíčkův Brod kupní smlouvou č. HO/292/2005 uhrazeno 1.326.405,- Kč a zbývá městu ještě uhradit částku 155.300,-Kč.  Kraj Vysočina dle přijatých zásad města uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

220/09 Prodej a bezúplatný převod pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod pod komunikací "Lidická - Havířská" - revokace

Zastupitelstvo města schvaluje postup hospodářského odboru ve věci zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku parcelní č. 3755/128 o výměře 11 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, do vlastnictví kraje Vysočina.

 

221/09 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 146/09 v k.ú. Havlíčkův Brod v lokalitě "Na Výšině"

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 146/09 o bezúplatném převodu nemovitostí včetně doložky ve věci převodu následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod, do vlastnictví města Havlíčkův Brod:

parc.č.   987/2     o výměře     52 m2   ostatní plocha-jiná plocha

parc.č.   987/9     o výměře    387 m2  ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č.   998/35   o výměře      48 m2  ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 1003/60   o výměře      16 m3  ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 1003/61   o výměře    129 m2  ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 1003/62   o výměře    440 m2  ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 1003/72   o výměře    424 m2  ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 1003/81   o výměře    385 m2  ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 1003/91   o výměře    262 m2  ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 1003/126 o výměře    422 m2  ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 1003/127 o výměře    553 m2  ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 1003/130 o výměře      34 m2  ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 1003/137 o výměře 1082 m2  ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 1003/138 o výměře   244 m2  ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 1003/142 o výměře  2631 m2 ostatní plocha-ostatní komunikace  

    Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42.

 

222/09 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč, 332/3 

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 332/3 o výměře 57 m2 .

 

223/09 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Suchá ppč. 630/21

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Suchá ppč. 630/21 o výměře 358 m2 .

 

224/09 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Perknov ppč. 751/7

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Perknov ppč. 751/7 o výměře cca 100 m2 .

 

225/09 Záměr prodeje volných bytových jednotek - 3. vlna privatizace

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek:

č. 8 Žižkov II 1205 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu a pozemku

č. 38 Husova 1872 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu a pozemku

č. 8 Na Výšině 3221 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu - bez pozemku

č. 7 Jihlavská 1170 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu a pozemku.

 

226/09 Zrušení organizační složky Veřejné knihovny Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města  se zavazuje poskytovat ve smyslu § 11, odst. 4 zákona 257/2001 Sb. o knihovnách kraji Vysočina každoročně provozní příspěvek ve výši Kč 6.500.000 na zajištění funkce základní knihovny prostřednictvím příspěvkové organizace kraje Krajská knihovna Vysočiny. 

Zastupitelstvo města ukládá radě města uzavřít v tomto smyslu s krajem Vysočina smlouvu o poskytování příspěvku na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou s tím, že počínaje rokem 2010 bude tato částka každým rokem zvýšena o 150 000 Kč.

 

227/09 Zrušení organizační složky Veřejné knihovny Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ruší organizační složku Veřejné knihovny Havlíčkův Brod k 30.6.2009. Zastupitelstvo města ukládá radě města uzavřít smlouvu o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny od 1.7.2009.

 

228/09 Plán činnosti Finančního výboru ZM pro rok 2009

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje plán činnosti Finančního výboru pro rok 2009.

 

229/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3236/21 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Věra B., 580 01 Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 475 821,-Kč.

 

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka