Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 23. 11. 2009Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Josef Hejkal, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Bc. Jiří Vondráček

Nepřítomni:

Ing. Josef Vašíček

 

533/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání.

 

534/09 Zápis a usnesení výboru pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitelstvo města ukládá radě města jednat s TJ Sokol, vlastníkem Sokolovny (bývalého kina OKO) o podmínkách prodeje a zabývat se možným budoucím využitím budovy.

 

535/09 Změna stanov LD Štoky

Zastupitelstvo město schvaluje pozměněný návrh změny stanov Lesního družstva Štoky dle podkladové přílohy č. 12295.

 

536/09 Obecně závazná vyhláška města  č. 8/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Zastupitelstvo města vydává s účinností od 1.1.2010 obecně závaznou vyhlášku číslo č. 8/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ ve znění podkladové přílohy č. 12549, kterou se mění příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

 

537/09 Výzva 06 technologická centra ORP

Zastupitelstvo města doporučuje přistoupení města k "Výzvě 06 technologická centra obcí s rozšířenou působností" z Integrovaného operačního programu  "ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH" . Rozsah realizace 1. části bude upřesněn až podle skutečného rozsahu realizace technologického centra v kraji Vysočina.

 

538/09 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Zastupitelstvo města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek dle podkladové přílohy č.12530,  předloženého seznamu likvidační komise ze dne 9.11.2009.

 

539/09 Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU Z UBYTOVACÍ KAPACITY

Zastupitelstvo města vydává s účinností od 1.1.2010 obecně závaznou vyhlášku číslo 7/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU Z UBYTOVACÍ KAPACITY ve znění podkladové přílohy č. 12547 a zároveň k tomuto datu zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003 o poplatku z ubytovací kapacity.

 

540/09 Návrh rozpočtových opatření 11/2009

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá zapracovat do upraveného rozpočtu města pro období 11/2009 rozpočtová opatření evidovaná v přípravě změn rozpočtu pod .č. 38 až 41 takto:

a) rozpočtovým opatřením evid.č. 38 až 41 uvedenými v podkladové příloze č. 12544 se zvyšují rozpočtové příjmy o 1.443,2 tis.Kč; upravený rozpočet příjmů města na rok 2009 po změnách k 30.11.2009 činí 714.437,9 tis. Kč

b) rozpočtovým opatřením evid.č. 38 až 41 uvedenými v podkladové příloze č. 12544 se snižují rozpočtové výdaje o 8.274,2 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2009 po změnách k 30.11.2009 činí 760.230,4 tis. Kč

c) očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2009 - DEFICIT - rozpočtovým opatřením evid.č. 38 až 41 uvedenými v podkladové příloze č. 12544 snižuje o 9.717,4 tis. Kč a nastavuje na hodnotu (-) 45.691,6 tis. Kč 

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2009 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2009 a dále finančními prostředky z přebytku hospodaření za rok 2008 a předchozích let.

 

541/09 Obecně závazná vyhláška 6/2009 o koeficientech pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města vydává s účinností od 1.1.2010 obecně závaznou vyhlášku číslo 6/2009 O STANOVENÍ KOEFICIENTŮ PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ

ve znění podkladové přílohy č. 12548 a zároveň k tomuto datu zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 O STANOVENÍ KOEFICIENTŮ PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ.

 

542/09 Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - parc.č. 3450, 3452/1, 3445/2 a 3446 v k.ú. Havl.Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod - pozemky parc.č.st. 2307 a parc.č. 3447, 3450, 3452/1, 3445/2 a 3446, v k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající v převedení těchto pozemků o celkové výměře 8507 m2 z neurbanizovaného území, z hlediska funkčního využití „Louky a pastviny“ na urbanizované území z hlediska funkčního využití "Území drobné výroby a služeb".

 

543/09 Změna ÚPSÚ Havl.Brod - pozemky parc.č. 1899/17, 1897/13, 2434/8 v k.ú. Havl.Brod, zahradnictví U Šlapanky

Zastupitelstvo města  schvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod -  pozemky parc.č. 1899/17, 1897/13, 2434/8 v k.ú. Havlíčkův Brod spočívající v převedení těchto pozemků o celkové výměře 3441 m2, z ploch s funkčním využitím „Zahrady, ovocné sady“ a „Veřejná zeleň“, na urbanizované území s funkčním využitím „Zahradnictví“.

 

544/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje limit výdajů na finanční podpory (dotace a granty) poskytované městem pro rok 2010 ve výši 7 % z předpokládaných sdílených daňových příjmů města.

 

545/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Nadačnímu fondu pro hipoterapii v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod, IČ 67440568, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, ve výši 4 000,-Kč na jednorázovou akci pořádanou pro občany Havlíčkova Brodu vyžadující sociální nebo zdravotní péči - 9. ročník veřejné benefice v areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě.

 

546/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 HC Rebelu a.s., IČ 64259757, U stadionu 2777, Havlíčkův Brod, ve výši 7 825 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - lední hokej - z toho v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy ve výši 600.000,- Kč (tj. 23.230 EUR).

 

547/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 v režimu "de minimis"  ve smyslu Nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy Volejbalovému klubu Havlíčkův Brod, IČ 22685600, Žižkova 1616, Havlíčkův Brod, ve výši 10 000,-Kč (tj. 387,20 EUR) na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - IV. Ročník MEMORIÁLU JINDŘICHA LICKA.

 

548/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Sboru dobrovolných hasičů Havlíčkův Brod - Perknov, IČ 60126094, Perknov, Havlíčkův Brod, ve výši 20 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - celoroční činnost dvou dětských kolektivů mladých hasičů Sboru dobrovolných hasičů Havlíčkův Brod - Perknov.

 

549/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 SRC Fanaticu o.s., IČ 27000818, Beckovského 2045, Havlíčkův Brod, ve výši 50 000,-Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - Mistrovství světa - Holandsko (doprava, ubytování, startovné).

 

550/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Spolku rodičů a přátel Gymnázia Havlíčkův Brod o.s., IČ 60126841, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod, ve výši 20 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti - vydání almanachu u příležitosti 275 let výročí od založení Gymnázia Havlíčkův Brod.

 

551/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Spolku rodičů a přátel Gymnázia Havlíčkův Brod o.s., IČ 60126841, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod, ve výši 15 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury - Majáles 2010.

 

552/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Společnosti Parkinson, o.s., IČ 60458887, Volyňská 20, Praha 10, ve výši 3 000,-Kč na jednorázovou akci pořádanou pro občany Havlíčkova Brodu vyžadující sociální nebo zdravotní péči - 10. výročí vzniku klubu Parkinson Havlíčkův Brod - 1. ročník akce konané v Havlíčkově Brodě.

 

553/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Smíšenému pěveckému sboru Jasoň, o.s., IČ 62696165, Na Spravedlnosti 3213, Havlíčkův Brod, ve výši 25 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury - 3denní koncertní zájezd do partnerského města Brixen.

 

554/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Smíšenému pěveckému sboru Jasoň, o.s., IČ 62696165, Na Spravedlnosti 3213, Havlíčkův Brod, ve výši 73 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - činnost pěveckého sboru.

 

555/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Aktivnímu Perknovu, o.s., IČ 22676244, Vratná 3050, Havlíčkův Brod, ve výši 43 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - společenské a sportovní aktivity v Perknově.

 

556/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Sdružení Adivadlo, IČ 68213972, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, ve výši 126 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - divadelní činnost.

 

557/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Svazu diabetiků ČR, územní organizaci Havlíčkův Brod, IČ 60128135, Občiny 28, Havlíčkův Brod, ve výši 4 000,-Kč na jednorázovou akci pořádanou pro občany Havlíčkova Brodu vyžadující sociální nebo zdravotní péči - rekondiční pobyt v lázních Poděbrady.

 

558/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Sboru Církve bratrské v Havlíčkově Brodě, IČ 73634301, Strážná 1364, Havlíčkův Brod, ve výši 9 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti - Plovárna mnoha tváří.

 

559/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Jaroslavě Š., Havlíčkův Brod, ve výši 6 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - společenské a sportovní aktivity pro děti a dospělé (Dětský karneval, Dětský den, Sportovní turnaj v nohejbale, Loučení s létem, Mikulášská nadílka pro děti).

 

560/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Sboru dobrovolných hasičů Svatý Kříž, IČ 60128721, Svatý Kříž, Havlíčkův Brod, ve výši 3 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - dětské sportovní odpoledne.

 

561/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Sboru dobrovolných hasičů Svatý Kříž, IČ 60128721, Svatý Kříž, Havlíčkův Brod, ve výši 15 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury - oslavy 100let Sboru dobrovolných hasičů Svatý Kříž.

 

562/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Jaroslavu N., Havlíčkův Brod, ve výši 2 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - sportovní rodinný pětiboj.

 

563/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Sdružení přátel chovu koní a jezdeckého sportu Havlíčkův Brod, IČ 60127848, Novotnův Dvůr, Havlíčkův Brod, ve výši 40 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - činnost jezdeckého oddílu.

 

564/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Tělovýchovné jednotě Jiskra, IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 15 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - školní liga miniházené pro přihlášené základní školy města Havlíčkův Brod.

 

565/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Volejbalovému klubu Havlíčkův Brod, IČ 22685600, Žižkova 1616, Havlíčkův Brod, ve výši 10 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - mládežnický volejbal v Havlíčkově Brodě.

 

566/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Jiřímu V., Havlíčkův Brod, ve výši 9 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - amatérská volejbalová liga Havlíčkův Brod.

 

567/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 TJ Šmolovy, IČ 46480604, Šmolovy, Havlíčkův Brod, ve výši 55 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost.

 

568/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 TJ Sokolu Mírovka, IČ 46485465, U Pekárny 1684, Havlíčkův Brod, ve výši 55 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost.

 

569/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Tělovýchovné jednotě Jiskra, IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 30 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - ME mužů v softbale.

 

570/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Stáji RONY, IČ 46485694, Květnov, Havlíčkův Brod, ve výši 5 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - Podzimní vozatajské závody.

 

571/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Tělovýchovné jednotě Jiskra, IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 10 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - 5. ročník "Velké ceny města Havlíčkova Brodu" mládeže v rapid šachu.

 

572/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Stanici Pavlov, o.p.s., IČ 28771028, Pavlov 54, Ledeč nad Sázavou, ve výši 10 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - krmivo pro živočichy ve stanici pro ochranu fauny.

 

573/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Tělovýchovné jednotě Jiskra, IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 2 620 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - sportovní činnost.

 

574/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Tělocvičné jednotě Sokol Havlíčkův Brod, IČ 15059146, Beckovského 2179, Havlíčkův Brod, ve výši 100 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - celoroční činnost v rámci tělovýchovy a sportu mládeže a dospělých.

 

575/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Svazu tělesně postižených ČR o.s., místní organizaci, IČ 71233407, Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, ve výši 13 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - péče a pomoc tělesně postiženým občanům.

 

576/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizaci, IČ 75035944, Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, ve výši 13 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - péče a pomoc postiženým civilizačními chorobami.

 

577/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, okresnímu výboru Havlíčkův Brod, IČ 601128402, Nádražní 397, Havlíčkův Brod, ve výši 4 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - poskytování odborných služeb, zájmová činnost sluchově postižených.

 

578/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Římskokatolické farnosti - Děkanství Havlíčkův Brod, IČ 15060527, Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod, ve výši 18 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - církevní činnost.

 

579/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Tělovýchovné jednotě Jiskra, IČ 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 10 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - 20. ročník mezinárodního turnaje mládeže v Zápase řecko-římském - memoriál Františka Červína.

 

580/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Českému svazu žen - městské organizaci Havlíčkův Brod, IČ 00442801, Horní 197, Havlíčkův Brod, ve výši 20 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti - 4 motivačně orientační programy.

 

581/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Jaroslavu N., Havlíčkův Brod, ve výši 6 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - turnaj v malé kopané.

 

582/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina, IČ 70885184, Ke Skalce 32, Jihlava, ve výši 30 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti - 15. ročník soutěže O pohár IZS v Havlíčkově Brodě.

 

583/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Fotostředisku Havlíčkův Brod, IČ 69834857, Havlíčkova 2214, Havlíčkův Brod, ve výši 5 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury - autorská výstava členů fotostřediska.

 

584/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Pavlu F., Svitavy, ve výši 30 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury - Štáflova paleta 2010.

 

585/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 FC Slovanu Havlíčkův Brod, IČ 26585162, Na Losích 2848, Havlíčkův Brod, ve výši 11 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - 55. ročník mezinárodního fotbalového turnaje starších žáků - Tománkův memoriál O pohár Města Havlíčkův Brod.

 

586/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 FC Slovanu Havlíčkův Brod, IČ 26585162, Na Losích 2848, Havlíčkův Brod, ve výši 700 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - fotbal.

 

587/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Havlíčkobrodské o.p.s., IČ 27513335, Čechova 3814, Havlíčkův Brod, ve výši 550 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - pořádání kulturních akcí.

 

588/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé a Havlíčkově Brodě, IČ 15060748, Horní Krupá 63, Havlíčkův Brod, ve výši 8 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - celoroční činnost s dorostem a mládeží v Havlíčkově Brodě.

 

589/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 HB SKI TEAMU o.s., IČ 27042537, Zahradnického 3313, Havlíčkův Brod, ve výši 10 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - alpské a travní lyžování, snowboarding.

590/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Českému svazu chovatelů, základní organizaci Havlíčkův Brod, IČ 601269922, Na Spádu 971, Havlíčkův Brod, ve výši 4 000,-Kč  na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti - okresní výstava králíků, holubů, drůbeže a morčat.

 

591/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Českému kynologickému svazu základní kynologické organizaci 080 - Havlíčkův Brod, IČ 62698877, Břevnická 2431, Havlíčkův Brod, ve výši 4 000,-Kč  na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - kynologie.

 

592/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Centru Vysočina, o.p.s., IČ 2740148, B. Kobzinové 2020, Havlíčkův Brod, ve výši 126 000,-Kč  na celoroční činnost v oblasti kultury - Letní žurnalistická škola K.H.Borovského, Centrum K.H.Borovského se soutěží Školní časopis Vysočiny, Regionální centrum pro podporu mladých programátorů se soutěží Mladý web Vysočiny, Akademie třetího věku.

 

593/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Canisterapeutickému sdružení Kamarád, IČ 70153931, Okrouhlice 106, ve výši 5 000,-Kč  na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - péče o canisterapeutické psy.

 

594/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 AVZU TSČ ČR, ZO 60020 Havlíčkův Brod, IČ 60127767, Kyjovská 1024, Havlíčkův Brod, ve výši 10 000,-Kč  na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - provoz střeleckého kroužku.

 

595/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Armádnímu tanečnímu klubu Havlíčkův Brod, o.s., IČ 69173486, Na Spravedlnosti 3226, Havlíčkův Brod, ve výši 9 000,-Kč  na celoroční činnost v oblasti kultury - tanec.

 

596/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 FC Pramenu Havlíčkův Brod, IČ 7055089, Žižkov II 1973, Havlíčkův Brod, ve výši 27 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - futsal.

 

597/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Náboženské obci Církve československé husitské v Havlíčkově Brodě, IČ 62697463, Kobzinové 2088, Havlíčkův Brod, ve výši 25 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - výmalba kolumbária.

 

598/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Rosce Havlíčkův Brod, regionální organizaci Unie Roska v ČR, IČ 62697714, Na spravedlnosti 3226, Havlíčkův Brod, ve výši 9 000,-Kč na jednorázovou akci pořádanou pro občany Havlíčkova Brodu vyžadující sociální nebo zdravotní péči - rekondiční pobyt.

 

599/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Michalu P., Havlíčkův Brod, ve výši 18 000,-Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - reprezentace na závodech silničních motocyklů.

 

600/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Pionýru, Pionýrské skupině V. Šantrocha Havlíčkův Brod, IČ 69172676, Na Výšině 3221, Havlíčkův Brod, ve výši 20 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - mimoškolní činnost dětí a mládeže.

 

601/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ 426164, Dolní 259, Havlíčkův Brod, ve výši 15 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti - školení mladých zdravotníků.

 

602/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČ 426164, Dolní 259, Havlíčkův Brod, ve výši 5 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti - Běh naděje.

 

603/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČ 15060233, B. Němcové188, Havlíčkův Brod, ve výši 18 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - Mateřské centrum Zvoneček.

 

604/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina, IČ 70885184, Ke Skalce 32, Jihlava, ve výši 20 000,-Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti - vydání almanachu.

 

605/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Nadačnímu fondu Arkýř, IČ 60126426, Jihlavská 628, Havlíčkův Brod, ve výši 10 000,-Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - účast na Basketbalovém maratonu pořádaném ve Spišské Nové Vsi.

 

606/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Aeroklubu Havlíčkův Brod, o.s., IČ 00528951, Horní Papšíkov 125, Havlíčkův Brod, ve výši 120 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - provoz letiště.

 

607/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Mladým akordeonistům Havlíčkobrodska o.s., IČ 26563347, Termesivy 92, Havlíčkův Brod, ve výši 55 000,-Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti kultury - reprezentace na mezinárodních hudebních festivalech.

 

608/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Kulturnímu domu Ostrov, spol. s r.o., IČ 47453281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, ve výši 1 200 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - celoroční kulturní činnost KD Ostrov - za podmínky bezplatné výpůjčky velkého sálu Klubu důchodců Havlíčkův Brod, IČ 62698761, na uspořádání členské schůze.

 

609/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Kalamajce folklornímu souboru Havlíčkův Brod, IČ 46483764, Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod, ve výši 45 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - taneční činnost.

 

610/09 Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města pro rok 2010 Junáku - svazu skautů a skautek ČR, Středisku Bobříci Havlíčkův Brod, IČ 46485341, Horní 3188, Havlíčkův Brod, ve výši 45 000,-Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - volnočasové aktivity dětí a mládeže.

611/09 Prodej volných bytů za tržní cenu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 20 o velikosti 1+1 v domě čp. 3234 Na Výšině, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvími.

Kupující: Ing. Josef B., Horní Krupá

za kupní cenu : 676.000 Kč

 

612/09 Prodej volných bytů za tržní cenu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 11 o velikosti 1+1 v domě čp. 3232 Na Výšině, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvími.

Kupující: Jana K., Havlíčkův Brod

za kupní cenu: 780.000 Kč

 

613/09 Prodej volných bytů za tržní cenu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 14 o velikosti 1+1 v domě čp. 3221 Na Výšině, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvími.

Kupující: Miloslava H., Světlá nad Sázavou

za kupní cenu: 651.001 Kč

 

614/09 Prodej volných bytů za tržní cenu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 5 o velikosti 1+1 v domě čp. 439 Strážná ul., včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvími.

Kupující: Radek P., Lípa

za kupní cenu: 403.000 Kč

 

615/09 Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod, stpč. 7405

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod, stpč. 7405 o výměře 1m2, Ing. Janu a Marcele R., Praha 6. Cena pozemku činí 1040 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

616/09 3.vlna privatizace-převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodeje bytových  jednotek  takto:   

1)  bytové jednotky č. 3232/8 v domě čp. 3231, 3232,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Václav a Hana P., Havlíčkův Brod  

Za kupní cenu: 283 486,-Kč.                  

 

2)  bytové jednotky č. 3220/11 v domě čp. 3220, 3221,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující:  Zdeněk I. a Daniela I., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

 

3)  bytové jednotky č. 3222/2 v domě čp. 3222, 3223,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Lucie B., Havlíčkův Brod. 

Za kupní cenu: 531 315,-Kč.

 

4)  bytové jednotky č. 3222/10 v domě čp. 3222, 3223,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Helena a Karel R., Havlíčkův Brod. 

Za kupní cenu: 531 315,-Kč.

 

5)  bytové jednotky č. 3222/4 v domě čp. 3222, 3223,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Radka Š., Havlíčkův Brod. 

Za kupní cenu: 531 315,-Kč.

 

6)  bytové jednotky č. 3223/5 v domě čp. 3222, 3223,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Josef a Marie J., Havlíčkův Brod. 

Za kupní cenu: 292 322,-Kč.

 

7)  bytové jednotky č. 3223/14 v domě čp. 3222, 3223,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Marie V., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 292 322,-Kč.

 

8)  bytové jednotky č. 3231/15 v domě čp. 3231, 3232,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jana Š., Havlíčkův Brod  

Za kupní cenu: 492 269,-Kč.         

 

9) bytové jednotky č. 3221/6 v domě čp. 3220, 3221,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Michal a Věra M., Havlíčkův Brod. 

Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

 

10) bytové jednotky č. 3274/4 v domě čp. 3274, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6055  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím. 

Kupující: Marie L., Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 940 904,00 Kč.

 

11) bytové jednotky č. 3207/7 v domě čp. 3207, 3208,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Petr U., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 517 500,-Kč.

 

617/09 Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod, stpč. 6289 a ppč. 998/23

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú.  Havlíčkův Brod stpč. 6289  o výměře  3 m2  a ppč. 998/23 o výměře 49 m2 Šárce M., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 372 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

618/09 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod v lokalitě Havlíčkova - Rozkošská

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí následujících pozemků uvedených v geometrickém plánu č. 6079 - 680/2009, bezúplatným převodem z vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, do vlastnictví města Havlíčkův Brod:

1) oddělených z pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 684/1

    parc.č.     684/8     o výměře     230 m2

    parc.č.     684/9     o výměře       47 m2

    parc.č.     684/10   o výměře       59 m2

    parc.č.     684/11   o výměře     351 m2

2) oddělených z pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. st. 1850

    parc.č.    3985        o výměře    463 m2

    parc.č.    3986        o výměře    208 m2

    parc.č.    3987        o výměře      41 m2

    parc.č.    3988        o výměře      20 m2

3) oddělených z pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 685/1

    parc.č.     685/1      o výměře      50 m2

    parc.č.     685/9      o výměře      83 m2

    parc.č.     685/10    o výměře      92 m2

    parc.č.     685/11    o výměře      55 m2

4) oddělených z pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 685/2

    parc.č.     685/2       o výměře     48 m2

    parc.č.     685/12     o výměře     29 m2

    parc.č.     685/13     o výměře     11 m2

5) oddělených z pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 685/3

    parc.č.     685/3       o výměře    118 m2

    parc.č.     685/4       o výměře         9 m2

    parc.č.     685/5       o výměře         6 m2

    parc.č.     685/6       o výměře       16 m2

    parc.č.     685/7       o výměře       20 m2

    parc.č.     685/8       o výměře       29 m2

    parc.č.     685/14     o výměře       13 m2

    parc.č.     685/15     o výměře         9 m2

Jedná se o převod pozemků ve veřejném zájmu pod dokončenou stavbou "Úprava vodoteče a okolí mezi ulicí Rozkošská a Havlíčkova" s nově vybudovanou komunikací, upraveným tokem a provedenou náhradní výsadbou.

 

619/09 Záměr směny pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod, ppč. 1753/91

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku v k. ú.  Havlíčkův Brod ppč. 1753/91 o výměře 40m2 ve vlastnictví města za pozemek v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1753/92 o výměře 10 m2 ve vlastnictví žadatele.

 

620/09 Koupě pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 3119/5

Zastupitelstvo města schvaluje koupi ideální poloviny pozemku ppč. 3119/5 o výměře 368m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Drahomíry P., Mladá Boleslav za cenu Kč 93 500,-. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí hradí prodávající.

 

621/09 Záměr prodeje  části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 815/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod, ppč. 815/1 o výměře cca 36m2 .

 

622/09 Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Poděbaby  ppč. 546

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Poděbaby, ppč. 546 o výměře 9m2 a ukládá radě města jednat s žadatelem o pronájmu zbývající připlocené části pozemku.

 

623/09 Prodej pozemků v k.ú. Štoky

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 2188/51 o výměře 1114 m2 (podíl 119/838), parc. č. 2188/53 o výměře 2 m2 (podíl 119/838), parc. č. st. 756 o výměře 820 m2(podíl 119/838), parc. č. st. 753 o výměře 95 m2 (podíl 119/838), parc. č. st. 754 o výměře 43 m2 (podíl 119/838), parc. č. st. 755 o výměře 43 m2 (podíl 119/838) vše v katastrálním území Štoky, Městysi Štoky, 582 53 Štoky čp. 261, IČ: 00268356.

Žadatel uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Kupní cena pozemků ve výši spoluvlastnického podílu činí 8.692 Kč.

 

624/09 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Šmolovy ppč. 1332/2

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku  vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) v k. ú. Šmolovy, ppč. 1332/2 o výměře 327m2.

 

625/09 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Suchá ppč. 630/21

Zastupitelstvo města bere na vědomí postup odboru správy majetku ve věci prodeje pozemku ppč. 630/21 v katastrálním území  Suchá a ukládá věc znovu projednat hospodářským výborem za účelem stanovení dalšího postupu.

 

626/09 Zpráva z valné hromady VaK Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

 

627/09 Zpráva z valné hromady VaK Chrudim

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 18.5.2009

 

628/09 Informace o jednání s Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně

Zastupitelstvo města pověřuje starostku města Ing. Janu Fischerovou, CSc. jednáním s Fakultou stavební  Vysokého učení technického Brno a krajem Vysočina o podmínkách účasti města na realizaci pobočky FS VUT Brno v Havlíčkově Brodě a současně stanovuje částku finanční spoluúčasti Města H.Brod do výše jedné třetiny nákladů, maximálně však 17 milionů Kč. O formě spolupráce a textu smlouvy rozhodne zastupitelstvo města.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka