Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 22. 6. 2009Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

Omluveni:

Josef Hejkal, MUDr. Petr Libus, Jan Schwarz

 

384/09 Náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva, podle § 71 zákona o obcích

Zastupitelstvo města stanovuje pro rok 2009 a 2010 náhradu výdělku podle § 71 odst. 4 zákona 128/2000 Sb. ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města paušální částkou ve výši 200 Kč/hod.

 

385/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 139/09 do 31.10.2009 a usnesení č. 433/08 do 31.12.2009.

 

386/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 245/08. Důvodem je odmítnutí podpisu smlouvy ze strany žadatelky.

 

387/09 Zrušení organizační složky Městská bytová správa

Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. d) ruší k datu 30. 6. 2009 organizační složku Městská bytová správa Havlíčkův Brod a ukládá radě města zajistit od 1.7.2009 činnost správy městských bytů prostřednictvím odboru správy majetku.

 

388/09 Studie jako podkladové materiály ÚP SÚ Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města bere na vědomí zpracování Koncepce rozvoje cyklotras v Havlíčkově Brodě a ukládá Radě města využít tuto studii jako podklad pro nový územní plán města a při přípravě vlastních investičních akcí města.

 

389/09 Studie jako podkladové materiály ÚP SÚ Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města bere na vědomí zpracování studie Zeleného okruhu a ukládá Radě města využít tuto studii jako podklad pro nový územní plán města. Zastupitelstvo města zároveň ukládá Radě města prověřit rozpory navrženého Zeleného okruhu se stávajícím územním plánem a případné konflikty předložit k posouzení Zastupitelstvu města.

 

390/09 Změny rozpočtu města pro období  6/2009

Zastupitelstvo bere na vědomí změny rozpočtu dle rozpočtových opatření čj. 9 až 11 pořízená v období 05/2009 týkající se příjmů a výdajů účelově sledovaných rozpočtových prostředků vázaných na rozpočty vyšší územní úrovně (tabulková příloha podkladu pro jednání ZM č. 174).

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá zapracovat do upraveného rozpočtu města pro období 06/2009 rozpočtová opatření čj. 12 až 20 takto:

a) rozpočtovým opatření čj. 12 až 20 (tabulková příloha podkladu pro jednání ZM č. 174) se zvyšují rozpočtové příjmy ZM č. 174 o 27.296,5 tis.Kč; upravený rozpočet příjmů města na rok 2009 po změnách k 30.06.2009 činí 705.366,5 tis. Kč

b) rozpočtovým opatření čj. 12 až 20 (tabulková příloha podkladu pro jednání ZM č. 174)se zvyšují rozpočtové výdaje ZM č. 174 o 34.350,4 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2009 po změnách k 30.06.2009 činí 777.291,0 tis. Kč

c) očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2008 - DEFICIT - se rozpočtovým opatřením čj. 12 až 20 (tabulková příloha podkladu pro jednání ZM č. 174) zvyšuje o 7.053,9 tis. Kč a nastavuje na hodnotu  (-) 71.924,5 tis. Kč 

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2009 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2009 a dále finančními prostředky z přebytku hospodaření za rok 2008 a předchozích let.

 

391/09 Změna zmocnění rady města k provádění rozpočtových opatření - rušení usnesení

Zastupitelstvo města ruší s účinností od 1.7.2009 usnesení ZM č. 4/07 ze dne 29.1.2007, č. 437/07 ze dne 17.12.2007 a část usnesení č. 534/08 ze dne 15.12.2008 (poslední 2 souvětí) na základě kterých byla Rada města zmocněna podle §102, odst. 2. písm. a) zákona 128/2000 Sb. k provádění vybraných změn rozpočtu (rozpočtová opatření).

 

392/09 Změna zmocnění rady města k provádění rozpočtových operací

Změna zmocnění rady města k provádění rozpočtových opatření od 1.7.2009

a) Zastupitelstvo města s účinností od 1.7.2009 zmocňuje podle §102, odst. 2. písm. a) zákona 128/2000 Sb. do odvolání radu města k provádění změn schváleného nebo upraveného rozpočtu města rozpočtovými opatřeními do schváleného limitu příjmů a výdajů za kapitolu (upraveno v z. 250/2000 Sb., § 16, odst. 3., písm. a)). 

Zastupitelstvo města ukládá Finančnímu výboru čtvrtletně přezkoumat v rámci kontrolní činnosti soupis všech rozpočtových opatření provedených v kompetenci Rady města podle uvedeného zmocnění (a).

 

b) Zastupitelstvo města s účinností od 1.7.2009 zmocňuje podle §102, odst. 2. písm. a) zákona 128/2000 Sb. do odvolání radu města k provádění změn schváleného nebo upraveného rozpočtu města rozpočtovými opatřeními do schváleného limitu transferů (součet investiční a neinvestiční příspěvek) pro jednotlivé městem zřizované příspěvkové organizace (upraveno v z. 250/2000 Sb., § 16, odst. 3., písm. a) a odst. č.4.).

Zastupitelstvo města ukládá Finančnímu výboru čtvrtletně přezkoumat v rámci kontrolní činnosti soupis všech rozpočtových opatření provedených v kompetenci Rady města podle uvedeného zmocnění (b).

 

c) Zastupitelstvo města s účinností od 1.7.2009 zmocňuje podle §102, odst. 2. písm. a) zákona 128/2000 Sb. do odvolání radu města k provádění změn schváleného nebo upraveného rozpočtu města rozpočtovými opatřeními, které mění celkovou výši příjmů nebo výdajů, případně mění celkové saldo rozpočtu a týkají se výhradně příjmů a čerpání výdajů účelově sledovaných rozpočtových prostředků směrovaných do rozpočtu města z územních rozpočtů vyšší úrovně (upraveno v z. 250/2000 Sb., § 16, odst. 3., písm. b) a odst. č.4.).

Zastupitelstvo města ukládá Finančnímu výboru čtvrtletně přezkoumat v rámci kontrolní činnosti soupis všech rozpočtových opatření provedených v kompetenci Rady města podle uvedeného zmocnění (c ).

 

393/09 Valná hromada Úpravna vody Želivka a.s.

Zastupitelstvo města deleguje na základě § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb. Jana Tecla jako zástupce města na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. konanou dne 25. června 2009 a zároveň jej pověřuje jako zástupce města k dalším jednáním v rámci akciové společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.

 

394/09 Změna v obsazení výborů ZM

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Ing. Jana Abbrenta na členství ve výboru pro územní plán a rozvoj města a jeho novým členem podle § 84, odst. 2, pím. l) zákona 128/2000 Sb. volí Pavla Hladíka.

 

395/09 Změny v obsazení výborů ZM

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Jaroslava Ficka na členství ve výboru pro sociální a zdravotní problematiku a jeho novým členem podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona 128/2000 Sb. volí PaedDr. Martinu Matějkovou.

 

396/09 Jihovýchodní obchvat

Zastupitelstvo města doporučuje Ředitelství silnic a dálnic ČR provést úpravy v projektové dokumentaci stavby „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat“ tak, aby došlo ke snížení investičních nákladů této stavby a nedošlo k zásadnímu zdržení realizace stavby.

 

397/09 Zadání změny č.30 ÚPSÚ Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 a  § 6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání změny č. 30 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod.

 

398/09 Prodej kanalizace U Nové silnice

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavření předložené kupní smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČ 48173002, jejíž předmětem je prodej kanalizačního řadu vybudovaného v rámci stavby „Havlíčkův Brod – kanalizace pro 16 RD, lokalita U Nové Silnice“.

 

399/09 Pojmenování ulice

Zastupitelstvo města rozhoduje v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. o pojmenování ulice spojující komunikace ulic Konečná a Kyjovské dle mapové přílohy „U Školy“.

 

400/09 Odkoupení pozemků v k.ú. Bartoušov a Pohled

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 22/838 pozemků vedených v katastru nemovitostí o výměře 584.658 m2 v katastrálním území Bartoušov, viz příloha č. 1, a o výměře 2.075.836 m2 v katastrálním území Pohled, viz příloha č. 2 od Obce Dlouhá Ves, Dlouhá Ves 24, 582 22 Přibyslav za celkovou kupní cenu 977.844,- Kč. Pozemky nebudou geometricky zaměřeny a vytyčeny, ačkoli to ukládají zásady nakládání s nemovitým majetkem města Havlíčkův Brod, článek B7, odstavec 4.

 

401/09 Uložení přebytečné zeminy z jihovýchodní obchvatové komunikace do úvozové cesty v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Jihlava o  uložení přebytečné zeminy s rozprostřením a zhutněním v množství cca 3200 m3 z jihovýchodní obchvatové komunikace do úvozové cesty na pozemku vedeném v katastru nemovitostí parcelní č. 577/1 v k.ú. Termesivy v délce 610 m. Uvedené zemní práce provede Ředitelství silnic a dálnic na své náklady. Lhůta pro uložení zeminy bude stanovena před zahájením  stavby jihovýchodní obchvatové komunikace. Následně město Havlíčkův Brod provede zpevnění komunikace makadamem a štěrkem s jednostrannou výsadbou zeleně po levé straně cesty směrem od Termesiv.

 

402/09 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 628/2

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje  celého pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 628/2 o výměře 253 m2 a navrhuje radě města jednat s žadatelem o jiných možnostech zajíštění přístupu a příjezdu na jeho pozemek .

 

403/09 Záměr směny budovy čp. 53 v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit záměr směny budovy čp. 53 na pozemku parc. č. st. 94/1, pozemku parc. č. st. 94/1o výměře 217 m2 a pozemku parc. č. st. 94/2 o výměře 55 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky parc. č. 1046/6 o výměře 596 m2 a parc. č. 1046/7 o výměře 2479 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví manželů Ing. Vladimíra K. a Stanislavy K.

 

404/09 Doplnění pravidel převodu bytových jednotek ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje změnu Pravidel převodu bytových jednotek ve vlastnictví města Havlíčkův Brod ve 3. vlně privatizace ve smyslu změny kupní ceny bytových jednotek v domě čp. 798, 799  ve znění přílohy podkladového materiálu.

 

405/09 Záměr prodeje částí pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 828/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 828/1 o výměře 2 m2 .

 

406/09 Záměr prodeje části pozemku Havlíčkův Brod ppč. 1624/4

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1624/4 o výměře cca 564 m2.

 

407/09 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3477/4

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3477/4 o výměře 99 m2 Karlovi S. Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 320,- Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

408/09 Směna pozemků v k.ú. Suchá ppč. 61/8 a stpč. 162/3

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v k.ú. Suchá stpč. 162/3 o výměře 24 m2 a ppč. 61/21 o výměře 32 m2 odděleného geometrickým plánem č. 612-28/2009 z pozemku ppč. 61/8 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek v k. ú. Suchá ppč. 61/20 o výměře  6 m2 odděleného týmž geometrickým plánem z pozemku ppč. 61/5 ve vlastnictví Jany H., Suchá. Finanční rozdíl ve výměře Kč 17.036,- doplatí městu Havlíčkův Brod žadatelka Jana H. Žadatelka uhradí polovinu souvisejících nákladů v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

409/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodeje bytových jednotek takto:  

 

1)  bytové jednotky č. 3209/1 v domě čp. 3209, 3210,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jiří H., Lipnice nad Sázavou a Radka H. Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 517 500,-Kč.

 

2)  bytové jednotky č. 3209/13 v domě čp. 3209, 3210, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Mario C., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 517 500,-Kč.

                   

3)  bytové jednotky č. 3211/2 v domě čp. 3211, 3212,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Marie H., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 292 328,-Kč.

4)  bytové jednotky č. 3213/9 v domě čp. 3213, 3214, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Květoslava K., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 491 412,-Kč.

5) bytové jednotky č. 3218/11 v domě čp. 3218, 3219, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Jiří a Dana T., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

6) bytové jednotky č. 3218/12 v domě čp. 3218, 3219, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Vladislav a Danuše O., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 531 315,-Kč.

7) bytové jednotky č. 3218/2 v domě čp. 3218, 3219, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Libor a Jaroslava C., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 531 315,-Kč.

8)  bytové jednotky č. 3218/3 v domě čp. 3218, 3219, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Petr a Lenka Š., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

9)  bytové jednotky č. 3218/4 v domě čp. 3218, 3219, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Miroslav a Jitka V., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 531 315,-Kč.

10) bytové jednotky č. 3218/6 v domě čp. 3218, 3219,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Pavel H., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 531 315,-Kč.

11) bytové jednotky č. 3218/9 v domě čp. 3218, 3219, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Roman a Blanka P., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

12) bytové jednotky č. 3219/10 v domě čp. 3218, 3219, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Jaroslav a Milena K., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 517 489,-Kč.

13) bytové jednotky č. 3219/11 v domě čp. 3218, 3219,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Eva H., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 292 322,-Kč.

14) bytové jednotky č. 3219/13 v domě čp. 3218, 3219, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Markéta a Stanislav Ř., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 517 489,-Kč.

15) bytové jednotky č. 3219/15 v domě čp. 3218, 3219, ulice NaVýšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Miloš a Renata P., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

16) bytové jednotky č. 3219/16 v domě čp. 3218, 3219,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Jan a Jitka S., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 517 489,-Kč.

17) bytové jednotky č. 3219/17 v domě čp. 3218, 3219, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Roman Š., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 292 322,-Kč.

18) bytové jednotky č. 3219/2 v domě čp. 3218, 3219, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Bohumila a Gustav V., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 292 322,-Kč.

19) bytové jednotky č. 3219/4 v domě čp. 3218, 3219,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Lenka a Bořivoj O., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 517 489,-Kč.

20) bytové jednotky č. 3219/5 v domě čp. 3218, 3219, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé František a  Bohumila K., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 302 198,-Kč.

21) bytové jednotky č. 3219/6 v domě čp. 3218, 3219, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Jozef a Marta H., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

22) bytové jednotky č. 3219/7 v domě čp. 3218, 3219, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Karel a Jana S., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 517 489,-Kč.

23) bytové jednotky č. 3222/11 v domě čp. 3222, 3223, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Jana Š., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

24) bytové jednotky č. 3222/12 v domě čp. 3222, 3223, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Marian D., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 531 315,-Kč.25) bytové jednotky č. 3222/3 v domě čp. 3222, 3223, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Lenka V., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

26) bytové jednotky č. 3222/7 v domě čp. 3222, 3223,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Lubomíra F., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

27) bytové jednotky č. 3223/1 v domě čp. 3222, 3223,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Miroslav a Jana K., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 517 489,-Kč.

28) bytové jednotky č. 3223/10 v domě čp. 3222, 3223, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Karel a Marta R., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 517 489,-Kč.

29) bytové jednotky č. 3223/12 v domě čp. 3222, 3223, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Jana P., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

30) bytové jednotky č. 3223/13 v domě čp. 3222, 3223,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Jan F., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 517 489,-Kč.

31) bytové jednotky č. 3223/15 v domě čp. 3222, 3223, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Ladislav a Marie K., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

32) bytové jednotky č. 3223/16 v domě čp. 3222, 3223, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Michal a Ludmila H., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 517 489,-Kč.

33) bytové jednotky č. 3223/18 v domě čp. 3222, 3223, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Květa K., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.


34) bytové jednotky č. 3223/2 v domě čp. 3222, 3223, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Hana K., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 292 322,-Kč.

35) bytové jednotky č. 3223/7 v domě čp. 3222, 3223, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Petra K., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 517 489,-Kč.

36) bytové jednotky č. 3223/8 v domě čp. 3222, 3223, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi    
součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Marie P., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 292 322,-Kč.

37) bytové jednotky č. 3230/5 v domě čp. 3229, 3230, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Petr S., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 296 659,-Kč.

38) bytové jednotky č. 3230/8 v domě čp. 3229, 3230, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Magdalena K., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 296 659,-Kč.

39) bytové jednotky č. 3231/1 v domě čp. 3231, 3232, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Jiřina H., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

40) bytové jednotky č. 3232/2 v domě čp. 3231, 3232, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Juraj Š., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 283 486,-Kč.

41) bytové jednotky č. 3232/23 v domě čp. 3231, 3232, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Jiří C., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 283 486,-Kč.

42) bytové jednotky č. 3232/3 v domě čp. 3231, 3232,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Luděk a Iva P., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

43) bytové jednotky č. 3234/19 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Jaroslava N., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 501 846,-Kč.

44) bytové jednotky č. 3234/21 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Ilona a Pavel Š., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

45) bytové jednotky č. 3234/4 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Miloslav U., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 501 846,-Kč.

46) bytové jednotky č. 3237/17 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Jaroslav C., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 274 014,-Kč.

47) bytové jednotky č. 3275/3 v domě čp. 3275, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st.6054  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím.
Kupující: Anna B., Havlíčkův Brod
Za kupní cenu: 942 848,-Kč.

48) bytové jednotky č. 3277/1 v domě čp. 3277, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně       příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6052  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím.  
Kupující: Jiří I., Havlíčkův Brod
Za kupní cenu: 944 792,- Kč. 

49) bytové jednotky č. 3277/10 v domě čp. 3277, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně    
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st.  6052 zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím.  
Kupující: Jiří M., Havlíčkův Brod
Za kupní cenu: 957 428,- Kč. 

50) bytové jednotky č. 3277/8 v domě čp. 3277, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně    
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st.  6052 zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím.  
Kupující: Bohuslav S., Havlíčkův Brod
Za kupní cenu: 940 904,- Kč. 

51) bytové jednotky č. 3207/10 v domě čp. 3207, 3208, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé František a Zdeňka Z., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 517 500,-Kč.

52) bytové jednotky č. 3207/11 v domě čp. 3207, 3208, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Jiří Š., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 292 328,-Kč.

53) bytové jednotky č. 3207/13 v domě čp. 3207, 3208, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Petr a Magda N., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 517 500,-Kč.

 

54) bytové jednotky č. 3207/15 v domě čp. 3207, 3208, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod,   včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Marián a Eva S., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 506 965,-Kč.

55) bytové jednotky č. 3207/16 v domě čp. 3207, 3208, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Ladislav J., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 517 500,-Kč.

56) bytové jednotky č. 3207/2 v domě čp. 3207, 3208, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Vít Š., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 292 328,-Kč.

57) bytové jednotky č. 3207/4 v domě čp. 3207, 3208, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Václav a Ludmila T., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 517 500,-Kč.

58) bytové jednotky č. 3207/5 v domě čp. 3207, 3208, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod,     včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Božena P., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 292 328,-Kč.

59) bytové jednotky č. 3207/8 v domě čp. 3207, 3208, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Hana R., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 292 328,-Kč.

60) bytové jednotky č. 3208/11 v domě čp. 3207, 3208, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Jan a Kateřina H., Havlíčkův

Brod.
Za kupní cenu: 502 356,-Kč.

61) bytové jednotky č. 3208/2 v domě čp. 3207, 3208, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Eugen H., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 531 326,-Kč.

62) bytové jednotky č. 3208/3 v domě čp. 3207, 3208, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Olga J., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 502 356,-Kč.63) bytové jednotky č. 3208/5 v domě čp. 3207, 3208, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: František K., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 502 356,-Kč.

64) bytové jednotky č. 3208/6 v domě čp. 3207, 3208, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Peter a Jana R., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 531 326,-Kč.

65) bytové jednotky č. 3208/7 v domě čp. 3207, 3208, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi  součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Petra S., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 502 356,-Kč.

66) bytové jednotky č. 3209/5 v domě čp. 3209, 3210, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Jan M., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 292 328,-Kč.

67) bytové jednotky č. 3210/12 v domě čp. 3209, 3210, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod,   včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Jaroslav M., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 531 326,-Kč.

68) bytové jednotky č. 3211/15 v domě čp. 3211, 3212, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod,   včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Pavlína K., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 624,-Kč.

69) bytové jednotky č. 3211/7 v domě čp. 3211, 3212, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod,

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Petr a Zdeňka L., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 517 500,-Kč.

70) bytové jednotky č. 3214/14 v domě čp. 3213, 3214, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod,   včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Pavel S., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 293 262,-Kč.

71) bytové jednotky č. 3218/5 v domě čp. 3218, 3219, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Miroslava M., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.


72) bytové jednotky č. 3219/12 v domě čp. 3218, 3219, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé František a Jana K., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

73) bytové jednotky č. 3220/1 v domě čp. 3220, 3221, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Pavla B., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

74) bytové jednotky č. 3220/10 v domě čp. 3220, 3221, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Miroslav a Eva P., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 531 315,-Kč.

75) bytové jednotky č. 3220/4 v domě čp. 3220, 3221, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Marie B., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 531 315,-Kč.

76) bytové jednotky č. 3220/5 v domě čp. 3220, 3221, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,    
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Pavel R., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

77) bytové jednotky č. 3220/6 v domě čp. 3220, 3221, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,   
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Soňa P., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 531 315,-Kč.

78) bytové jednotky č. 3221/10 v domě čp. 3220, 3221, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,   
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Zdeněk D., Babice a Eva D., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 517 489,-Kč.

79) bytové jednotky č. 3221/11 v domě čp. 3220, 3221, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,   
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Anna Š., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 292 322,-Kč.

80) bytové jednotky č. 3221/13 v domě čp. 3220, 3221, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,   
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Petra D., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.81) bytové jednotky č. 3221/16 v domě čp. 3220, 3221, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,   
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Jan S., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 517 489,-Kč.

82) bytové jednotky č. 3221/17 v domě čp. 3220, 3221, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod,   
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Marie H., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 302 198,-Kč.

83) bytové jednotky č. 3221/18 v domě čp. 3220, 3221,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod,   
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé František a Renata L., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

84) bytové jednotky č. 3221/4 v domě čp. 3220, 3221, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod,   
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Jitka K., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 517 489,-Kč.

85) bytové jednotky č. 3222/5 v domě čp. 3222, 3223, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod,   
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Miroslav a Růžena Č., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

86) bytové jednotky č. 3222/8 v domě čp. 3222, 3223, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,   
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Luboš a Lenka V., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 531 315,-Kč.

87) bytové jednotky č. 3223/3 v domě čp. 3222, 3223, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,   
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Jiří B., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

88) bytové jednotky č. 3223/9 v domě čp. 3222, 3223, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,   
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Olga K., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

89) bytové jednotky č. 3229/10 v domě čp. 3229, 3230, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod,    včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Petr B., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 601 739,-Kč.

90) bytové jednotky č. 3229/5 v domě čp. 3229, 3230, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod,

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Michal B., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 498 750,-Kč.

91) bytové jednotky č. 3230/14 v domě čp. 3229, 3230,ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, 

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující:Manželé Josef K., Havlíčkův Brod a Radka K., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 296 659,-Kč.

92) bytové jednotky č. 3233/8 v domě čp. 3233, 3234, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,   
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Libuše P., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 515 254,-Kč.

93) bytové jednotky č. 3274/9 v domě čp. 3274,ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,   
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6055  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím.
Kupující: Michaela D., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 955 484,-Kč.

94) bytové jednotky č. 3277/3 v domě čp. 3277, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod,   
včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6052  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Miroslav K., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 936.044,-Kč. 

95)  bytové jednotky č. 3231/6 v domě čp. 3231, 3232, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Petr a Jaroslava V.,Havlíčkův Brod
Za kupní cenu: 515 254,-Kč.

96)bytové jednotky č. 3232/24 v domě čp. 3231, 3232, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Josef a Etela S., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 492 269,-Kč.

97)prodej bytové jednotky č. 3213/11 v domě čp. 3213, 3214, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Radek a Renata P., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu : 491 412,-Kč

98)bytové jednotky č. 3275/8 v domě čp. 3275, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6054  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 
Kupující: Lea M., Havlíčkův Brod
Za  kupní  cenu: 937 016,-Kč.

99) bytové jednotky č. 3229/3 v domě čp. 3229, 3230, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Petr a Veronika D., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 498 750,-Kč.

100) bytové jednotky č. 3209/10 v domě čp. 3209, 3210, ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Luboš a Jitka K., Havlíčkův Brod
Za kupní cenu: 517 500,-Kč.

101) bytové jednotky č. 3230/13 v domě čp. 3229, 3230, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Lucie K., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 373 091,-Kč.

102)  bytové jednotky č. 3213/4 v domě čp. 3213, 3214, ulice Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.
Kupující: Manželé Josef a Martina H., Havlíčkův Brod.
Za kupní cenu: 501 320,-Kč.

 

410/09 Společný projekt nakládání s odpady Horní Posázaví..."

"Zastupitelstvo města schvaluje v období 06/2009 změnu schváleného rozpočtu města

Havlíčkův Brod pro rok 2009, kterou převádí limit rezervy kapitálových výdajů ve výši

2.451.710 Kč, zatříděný na KA 35 ORG 447 Odpady Posázaví, PAR 3722 Sběr a svoz KO, POL 6901 rezerva kapitálových výdajů na limit kapitálových výdajů KA 35 ORG 447 Odpady Posázaví, PAR 3722 Sběr a svoz KO, POL 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, pro krytí výdajů darovací smlouvy uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a Svazkem obcí Přibyslavsko k realizaci projektu Odpady Posázaví – P1 nádoby."

 

411/09 Společný projekt nakládání s odpady Horní Posázaví..."

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru ve výši Kč 2.451.710 Kč  Svazku obcí Přibyslavska, sídlo Městský úřad Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav, IČ 70951730 ve znění darovací smlouvy dle předloženého podkladu.

 

412/09 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí následujících pozemků bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví města Havlíčkův Brod:

1) vedených v katastru nemovitostí

parc.č.  777/2    o výměře    69 m2    ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č.  786/23  o výměře    77 m2    ostatní plocha-ostatní komunikace

2) vedeného ve zjednodušené evidenci-původ grafický příděl

parc.č. 2001/9   o výměře    54 m2    dle GP č. 403-1228/2008

3) vedených v geometrickém plánu č. 403-1228/2008

parc.č.   771/2   o výměře    84 m2

parc.č.   771/3   o výměře    52 m2

parc.č.   780/2   o výměře  176 m2  

parc.č.   786/8   o výměře  236 m2

Jedná se o převod pozemků  ve veřejném zájmu pod stávající místní komunikací v k.ú. Mírovka.

 

413/09 Směna části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2627/7

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2627/7 o výměře cca 240 m2  ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku v k. ú.  Havlíčkův Brod ppč. 2626 o výměře cca 40 m2 ve vlastnictví Jany R., Havlíčkův Brod. Směna bude zajištěna uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Řádná smlouva směnná bude uzavřena po realizaci stavby stezky a po jejím zaměření. Cena pozemku ppč. 2626  je 410 Kč/m2 (cena části pozemku ppč. 2627/7 o výměře cca 132 m2 je 670 Kč/m2 a části téhož pozemku o výměře cca 108 m2  je 40 Kč/m2). Výměru částí nově odděleného pozemku  z ppč. 2627/7 určí na základě územního plánu odbor rozvoje města. Finanční rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude druhé straně dorovnán.

 

414/09 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 176/09 - lokalita "Na Výšině"

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 176/09 o bezúplatném převodu nemovitostí včetně doložky ve věci převodu následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod, do vlastnictví města Havlíčkův Brod:

parc.č.   1003/18   o výměře    18 m2     ostatní plocha-zeleň

parc.č.   1003/19   o výměře  694 m2     ostatní plocha-zeleň

parc.č.   1003/25   o výměře  197 m2     ostatní plocha-jiná plocha

Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

415/09 Prodej pozemku parc. č. 628/129 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemkové parcely č. 628/129 o výměře 804 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Monice B., Havlíčkův Brod  za kupní cenu 860 Kč /m2.

 

416/09 Směna pozemků v katastrálním území Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku pozemkové parcely č. 480/17 o výměře 89 m2  ve vlastnictví manželů Miluše a Františka M., Havlíčkův Brod za pozemek pozemkové parcely č. 601/3 o výměře 10 m2 a pozemek  pozemkové parcely č. 601/4 o výměře 125 m2  ve vlastnictví města - vše v katastrálním území Termesivy. Rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí ve výši  14.437,- Kč bude uhrazen městu a náklady spojené s převodem nemovitostí budou hrazeny oběma stranami rovným dílem.

 

417/09 Směna pozemků v katastrálním území Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku pozemková parcela č. 482/2 o výměře 16 m2  ve vlastnictví manželů Jany a Milana V., Vlašim za pozemek pozemková parcela č. 601/2 o výměře 17 m2 ve vlastnictví města - vše v katastrálním území Termesivy. Finanční rozdíl hodnoty směňovaných pozemků ve výši 130,- Kč  nebude dorovnáván. Náklady spojené s převodem nemovitostí budou hrazeny městem Havlíčkův Brod.

 

418/09 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Ždírec na Moravě

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 370/6 o výměře 328 m2 (podíl 119/838), parc. č. 370/7 o výměře 130 m2 (podíl 119/838), parc. č. 457/14 o výměře 130 m2 (podíl 119/838), parc. č. 459/3 o výměře 2600 m2 (podíl 119/838), parc. č. 470/8 o výměře 3174 m2 (podíl 119/838), parc. č. 472 o výměře 1515 m2 (podíl 119/838), parc.č. 483/10 o výměře 1028 m2(podíl 119/838) vše v katastrálním území Ždírec na Moravě.

 

419/09 Novela Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje novelu Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle příloh podkladu ZM č. 203/09.

 

420/09 Vyúčtování dotací a grantů za rok 2008

Zastupitelstvo města na základě § 22, odst. 6 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, povoluje z důvodu zamezení tvrdosti úlevu z povinností odvodu do rozpočtu a penále u příjemců dotací a grantů za rok 2008, kteří porušili uzavřenou smlouvu a Zásady pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod, v následující výši:

Spolek rodičů při Gymnáziu, o.s., Havlíčkův Brod: 90% odvodu, tj. Kč   2 160,- (odvod  240,- Kč)

Sdružení ADIVADLO, o.s., Havlíčkův Brod:             90% odvodu, tj. Kč 10 844,- (odvod 1205,- Kč)

Svaz Mongolů, o.s., Havlíčkův Brod:                      90% odvodu, tj. Kč 15 120,- (odvod 1680,- Kč)

Aura, o.s., Havlíčkův Brod:                                   70% odvodu, tj. Kč   7 000,- (odvod 3000,- Kč)

Vladimír Kunc, Havlíčkův Brod:                             Kč  26 250,- (odvod 750,- Kč)

Promotion Factory ČR, s.r.o., Praha:                     Kč  98 750,- (odvod 1250,- Kč)

Oblastní charita Havlíčkův Brod:                           Kč    9 750,- (odvod 250,- Kč)

TJ Lyžař, o.s., Havlíčkův Brod:                              Kč 475 250,- (odvod 1750,- Kč)

Modrý svět, o.s., Nové Město na Moravě:               Kč  14 750,-   (odvod 5250,- Kč)         

U všech vyjmenovaných příjemců se promíjí penále vypočtené podle § 22, odst. 2 zákona 250/2000 Sb. ve znění platném do 31.3.2009.

 

421/09 Žádost o dotaci na provoz kina

Zastupitelstvo města  schvaluje  podle  Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod Kulturnímu domu Ostrov s.r.o. Havlíčkův Brod poskytnutí dotace na provoz  promítacího a divadelního sálu v II. pololetí 2009 ve výši Kč 600.000.

 

422/09 Harmonogram výstavby jihovýchodní části obchvatu - požadavek na písemné sdělení ŘSD

Zastupitelstvo města ukládá radě města vyžádat si neprodleně od Ředitelství silnic a dálnic ČR písemný harmonogram postupu přípravy a realizace stavby jihovýchodní části obchvatu.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka