Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 22. 2. 2010Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Josef Hejkal, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Milan Plodík, Jan Schwarz, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

Nepřítomni:

MUDr. Jiří Stryhal

Omluveni:

Ing. Štefan Nigoš

 

33/10 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bylo seznámeno se stavem plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 451/09  do 30.6.2010, 629/06 a 630/06 do 31.12.2010.

 

34/10 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 690/06. Stavební uzávěry nebylo třeba z důvodů vyřešení majetkového vztahu k předmětnému domu i okolnímu pozemku.

 

35/10 Plán činnosti výboru

Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce výboru pro kulturu a cestovní ruch na období do 30.9.2010 dle podkladové přílohy č. 13051.

 

36/10 Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru.

Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti finančního výboru na období do 30.9.2010 dle podkladové přílohy č. 13112.

 

37/10 Zápis z výboru pro sociální a zdravotní tématiku

Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti výboru pro sociální a zdravotní tématiku na období únor až říjen 2010, dle podkladové přílohy č. 13044.

 

38/10 Zápis z výboru pro sociální a zdravotní tématiku

Zastupitelstvo města ukládá radě města v zájmu úspěšného podávání žádostí o finanční podporu na neinvestiční projekty (např. "Operační program lidské zdroje a zaměstnanost" - OP LZZ, "Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost" - OP VK apod.), systémově vyřešit na Městském úřadě problematiku personálního zabezpečení a financování osobních nákladů spadajících do uznatelných výdajů projektů.

 

39/10 Ceny města za rok 2009

Zastupitelstvo města schvaluje udělení sportovních cen města za rok 2009:

- Josefu N., Havlíčkův Brod v kategorii nejlepší sportovec města

- Petru Z., Havlíčkův Brod v kategorii nejlepší mladý sportovec města do 18 let

- sportovnímu kolektivu seniorů v zápase řeckořímském v kategorii nejlepší sportovní kolektiv města

- Stanislavu T., Havlíčkův Brod v kategorii nejlepší dobrovolný cvičitel nebo trenér.

 

40/10 Ceny města za rok 2009

Zastupitelstvo města schvaluje udělení kulturních cen města za rok 2009:

- Smíšenému pěveckému sboru Jasoň v kategorii významný přínos kulturnímu životu města v roce 2009

- Lucii H. v kategorii významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně dalších kulturně společenských aktivitách.

41/10 Ceny města za rok 2009

Zastupitelstvo města schvaluje udělení zvláštní ceny města in memoriam Milanu H. za celoživotní přínos pro město Havlíčkův Brod.

 

42/10 Změna ÚPSÚ Havl.Brod — část pozemku parc.č. 2163/1, v k.ú. Havl. Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod -   na části pozemku parc.č. 2163/1 v k.ú. Havlíčkův Brod spočívající v převedení části tohoto pozemku o celkové výměře cca 100.000 m2 z neurbanizovaného území, z hlediska funkčního využití „Pole“, na urbanizované území, z hlediska funkčního využití „Území průmyslové výroby“.

 

43/10 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Mírovka ppč. 761/3

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú.  Mírovka, ppč. 761/3 o výměře 166m2 .

 

44/10 Prodej pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 879/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Šmolovy, ppč. 879/12 o výměře 48 m2, Pavlu M., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 390 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

45/10 Směna pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1753/91

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku v k. ú.  Havlíčkův Brod ppč. 1753/91 o výměře 40m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1753/92 o výměře 10 m2 ve vlastnictví  id. 3/6 Anny M., Havlíčkův Brod, id. 3/12 Lenky K., Havlíčkův Brod a id. 3/12 Josefa M., Štoky. Finanční rozdíl 15.520 Kč doplatí  městu žadatelé.  Žadatelé dále uhradí polovinu souvisejících nákladů v souladu se zásadami nakládání s nemovitým majetkem města.

 

46/10 Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita u Domova pro seniory

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 991/1 o výměře 12 m2 bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky zastoupené Pozemkovým fondem ČR, Praha 3, Husinecká 1024/11a, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o bezúplatný převod, dle zákona č. 95/99 Sb. z 28. dubna 1999, pozemku určeného rozhodnutím o umístění stavby k zastavění veřejně prospěšnou stavbou v území města Havlíčkův Brod. Investorem stavby na uvedeném pozemku nebude stát.

 

47/10 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města ruší položku 11) z usnesení č.616/09 ze dne 23.11.2009.

 

48/10 Záměr prodeje pozemku

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemků v k. ú. Šmolovy stpč. 443 o výměře 3m2, stpč. 444 o výměře 3m2 a ppč. 879/13  o výměře 2m2  oddělených geometrickým plánem č. 337-354/2009 z pozemku ppč. 879/1 ve vlastnictví města.

 

49/10 3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3274/6 v domě čp. 3274, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6055  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Jakub M., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 950 624,00 Kč.

 

50/10 Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Březinka ppč. 11/6

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Březinka ppč. 11/6 o výměře cca 10m2 se studní.

 

51/10 Záměr směny části pozemku v k. ú. Březinka ppč. 11/6

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku v k. ú. Březinka ppč. 11/6 o výměře cca 70m2 bez studně ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek ppč. 2 o výměře cca 10 m2 ve vlastnictví žadatele.

 

52/10 3.vlna privatizace-převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10% na opravy společných částí domu z prodejní ceny bytu č. 3234/24  v domě čp. 3233, 3234, Na Výšině, v Havlíčkově Brodě, vypočítané dle Pravidel a snížené o 15%.

 

53/10 Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 815/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod, stpč. 815/1 o výměře 9 m2.

 

54/10 Přijetí daru - Oprava silnice II/150 a III/34719 v Perknově - revokace

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 23/09 ze dne 26.1.2009 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemků pod chodníkem v katastrálním území Havlíčkův Brod, ppč 751/66 o výměře 29m2, ppč. 751/67 o výměře 349m2 a ppč. 751/68 o výměře 490m2, ppč. 751/69 o výměře 38m2, ppč. 751/70 o výměře 314m2 oddělených geometrickým plánem č. 473-18/2009 z pozemku ppč. 751/13 a pozemku ppč. 715/10 o výměře 90m2 odděleného týmž geometrickým plánem z pozemku ppč, 715/3 - od kraje Vysočina, Žižkova1882/57, Jihlava.

 

55/10 Záměr darování pozemků v k. ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování pozemku v k. ú. Perknov,  ppč. 751/74 o výměře 5m2 odděleného geometrickým plánem č. 473-18/2009 z pozemku ppč. 36/1, který je zastavěn silnicí.

 

56/10 Koupě pozemků - Oprava silnice II/150 a III/34719 v Perknově

Zastupitelstvo města schvaluje koupi  pozemku v k.  ú. Perknov  ppč.751/73  o výměře 7 m2 odděleného geometrickým plánem č. 473-18/2009 z pozemku ppč. 36/1,  a pozemků ppč. 751/71 o výměře 96m2  a ppč. 751/72 o výměře 28m2 oddělených týmž geometrickým plánem z pozemku ppč. 751/65 zapsané na LV 1052 ,  ideální 1/2  ve vlastnictví Jaroslava L., Havlíčkův Brod a id. 1/2 ve vlastnictví Antonína  L., Havlíčkův Brod. Pozemky se nacházejí pod chodníkem a jejich cena činí  celkem Kč 62.290,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí hradí prodávající.

 

57/10 Prodej pozemku v k.ú. Suchá ppč. 630/21

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v  k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu, ppč. 630/21 o výměře 358 m2 Danielu B., Praha. Cena pozemku činí 260 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

58/10 Zpráva o plnění Plánu odpadového hospodaření města Havlíčkův Brod č. 4

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu č. 4 o plnění Plánu odpadového hospodářství města dle podkladové přílohy č. 13079.

 

59/10 Záměr směny pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod  Autodružstvo - doplnění žádosti.

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 402/2, 2278/3, 420 a 2284/3 o výměře cca 300m2.

 

60/10 3.vlna privatizace-převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje položku 26) z usnesení č.409/09 z  22.6.2009 takto:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3222/7 v domě čp. 3222, 3223,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Zdenek a Lenka M., Havlíčkův Brod.  

Za kupní cenu: 507 613,-Kč

 

61/10 Financování výstavby cyklostezky Svatá Kateřina - most u Rica

Zastupitelstvo města ukládá radě města realizovat stavbu Komunikace od sv. Kateřiny po most u Rica, určenou pro smíšený provoz cyklistů, chodců a motorových vozidel z vlastních prostředků města s ohledem na nemožnost získání finanční podpory na její výstavbu a předložit zastupitelstvu města návrh na provedení rozpočtového opatření po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

 

62/10 Rozhodnutí o vzniku příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času

Zastupitelstvo města schvaluje rozhodnutí o vzniku příspěvkové organizace AZ CENTRUM  Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace ve znění podkladové přílohy č. 12978. Uvedená příspěvková organizace města Havlíčkova Brodu vzniká dnem 1.7.2010.

 

63/10 Rozhodnutí o vzniku příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času

Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času ve znění podkladové přílohy č. 13003.

 

64/10 Rozhodnutí o vzniku příspěvkové organizace AZ CENTRUM  Havlíčkův Brod – Středisko volného času

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod týkající se převodu školské služby zajišťované do 30.6.2010 příspěvkovou organizací kraje Dům dětí a mládeže U Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190 ve znění podkladové přílohy č. 13008.

 

65/10 Rozhodnutí o vzniku příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času

Zastupitelstvo města v souvislosti s převzetím školské služby zajišťované do 30.6.2010 příspěvkovou organizací kraje Dům dětí a mládeže U Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190 schvaluje smlouvu mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod o bezúplatném převodu práv a závazků ve znění podkladové přílohy č. 13007.

 

66/10 Rozhodnutí o vzniku příspěvkové organizace AZ CENTRUM  Havlíčkův Brod – Středisko volného času

Zastupitelstvo města v souvislosti s převzetím školské služby zajišťované do 30.6.2010 příspěvkovou organizací kraje Dům dětí a mládeže U Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190 schvaluje darovací smlouvu mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod týkající se movitého majetku ve znění podkladové přílohy č. 13006.

 

67/10 Rozhodnutí o vzniku příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času

Zastupitelstvo města v souvislosti s převzetím školské služby zajišťované do 30.6.2010 příspěvkovou organizací kraje Dům dětí a mládeže U Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190 schvaluje bezúplatný převod níže uvedených nemovitostí do vlastnictví města Havlíčkova Brodu z vlastnictví kraje Vysočina , a to  

1. dle výpisu z LV 5835 pro k.ú. a obec Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod: 

 

- budovy v části obce Havlíčkův Brod, čp. 2190, obč. vyb., postavená na pozemku st. par. č. 817

- pozemku st. par. č. 817, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 930 m2

- pozemku par. č. 717/1, zahrada, o výměře 921 m2

- pozemku par. č. 717/2, zahrada, o výměře 1482 m2

- pozemku par. č. 717/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 222 m2. 

 

2. dle výpisu z LV 396 pro k.ú. Velká Zdobnice a obec Zdobnice:

 

- pozemku st. par. č. 102/2 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 91 m2

- pozemku par. č. 1087/4, trvalý travní porost, o výměře 1875 m2

- pozemku par. č. 2166/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m2

- pozemku par. č. 2237, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 152 m2

- pozemku par. č. 2238, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1028 m2

 

a schvaluje darovací smlouvy mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod ve znění podkladových příloh č. 13004 a č. 13005.

 

68/10 Rozhodnutí o vzniku příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit účast pracovníků Městského úřadu Havlíčkův Brod při provedení fyzické a dokladové inventury veškerého majetku, pohledávek a závazků k 30.6.2010 příspěvkové organizace kraje Dům dětí a mládeže U Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190, IČ 70153353. Zastupitelstvo města ukládá radě města zabezpečit smluvně závazky týkající se budoucí spolupráce organizace s městy Přibyslav, Golčův Jeníkov a městysem Šlapanov.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka