Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 21. 9. 2009Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Josef Hejkal, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

Omluveni:

Ing. Václav Hlaváč, Jan Schwarz

 

423/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 309/09 z důvodů odstoupení žadatelů od koupě pozemků.

 

424/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 288/09 a 191/08 do 31.12.2009.

 

425/09 Zápisy z kontrol Kontrolního výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápisy z kontrol kontrolního výboru zastupitelstva města a ukládá radě města přijmout navrhované opatření č. 1 uvedené v zápise z kontroly rozpracování usnesení rady města a zastupitelstva města Havlíčkův Brod v roce 2008.

 

426/09 Rozpočtová opatření 9/2009

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá zapracovat do upraveného rozpočtu města pro období 09/2009 rozpočtová opatření evid.č. 24 až 30 takto:

a) rozpočtovým opatřením evid.č. 24 až 30 (tabulková příloha podkladu pro jednání evid.č. 12113) se zvyšují rozpočtové příjmy o 2.308,3 tis.Kč; upravený rozpočet příjmů města na rok 2009 po změnách k 30.09.2009 činí 728.969,7 tis. Kč

b) rozpočtovým opatření opatřením evid.č. 24 až 30 (tabulková příloha podkladu pro jednání ZM č. 174 evid.č. 12113)se zvyšují rozpočtové výdaje o 1587,6 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2009 po změnách k 30.09.2009 činí 800.173,5 tis. Kč

c) očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2009 - DEFICIT - se rozpočtovým opatřením evid.č. 24 až 30 (tabulková příloha podkladu pro jednání evid.č. 12113) snižuje o 720,7 tis. Kč a nastavuje na hodnotu (-) 71.203,8 tis. Kč 

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2009 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2009 a dále finančními prostředky z přebytku hospodaření za rok 2008 a předchozích let.

 

427/09 Závazný limit výdajů pro rok 2010 - inv.akce sportoviště u ZŠ Wolkerova

Zastupitelstvo města deklaruje, že v rozpočtu města 2010 zajistí krytí limitu investičních výdajů ve výši 8.349 tis.Kč na dokončení investiční akce Sportoviště u ZŠ Wolkerova v celkové pořizovací ceně 18.349 tis.Kč. Zastupitelstvo města ukládá zařadit tento limit do rozpisové části návrhu rozpočtu města pro rok 2010 asoučasně ukládá radě města jednat o možnosti získání dotace na spolufinancování uvedené investiční akce.

 

428/09 Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2008/09

Zastupitelstvo města schvaluje 21 laureátů na udělení Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2008/09: 5000,- Kč František Z., 3000,- Kč Pavla S., 2000,- Kč Lukáš K., 5000,- Kč Nikola B., 3000,- Kč Jessica B., 2000,- Kč Tereza B., 5000,- Kč Markéta L., 3000,- Kč Michal D., 2000,- Kč Jiří J., 5000,- Kč Radka S., 3000,- Kč Barbora N., 2000,- Kč Tomáš K.,  5000,- Kč Martin H., 3000,- Kč Petra M., 2000,- Kč Vít B., 5000,- Kč Barbora K., 3000,- Kč Jaroslav Č., 2000,- Kč Martin F., 5000,- Kč Veronika P., 3000,- Kč Luboš R., 2000,- Kč Monika N.

 

429/09 Požární řád města

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.4/2009 - "Požární řád města", dle podkladové přílohy č. 12063.

 

430/09 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Zastupitelstvo města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle předloženého seznamu likvidační komise ze dne 7.9.2009.

 

431/09 Revokace usnesení 420/09

Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 420/09 ze dne 22.6.2009 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

 

Vyúčtování dotací a grantů za rok 2008

 

Zastupitelstvo města na základě § 22, odst. 6 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, povoluje z důvodu zamezení tvrdosti úlevu z povinností odvodu do rozpočtu a penále u příjemců dotací a grantů za rok 2008, kteří porušili uzavřenou smlouvu a Zásady pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod, v následující výši:

 

Spolek rodičů a přátel Gymnázia Havlíčkův Brod o.s.:    90% odvodu, tj.Kč 2 160,-    (odvod   240,- Kč)

Sdružení ADIVADLO, Havlíčkův Brod:                             90% odvodu, tj.Kč 10 844,-   (odvod 1205,- Kč)

Svaz Mongolů v Havlíčkově Brodě o.s.:                          90% odvodu, tj.Kč 15 120,-   (odvod 1680,- Kč)

Aura, občanské sdružení, Havlíčkův Brod:                     70% odvodu, tj.Kč   7 000,-   (odvod 3000,- Kč)

Ing. Vladimír Kunc - VIDEO-FOTO-KUNC Havlíčkův Brod:                       Kč  26 250,-   (odvod  750,- Kč)

Promotion Factory ČR, s.r.o., Praha:                                                   Kč  98 750,-   (odvod 1250,- Kč)

Oblastní charita Havlíčkův Brod:                                                          Kč   9 750,-   (odvod   250,- Kč)

Lyžař Havlíčkův Brod o.s.:                                                                  Kč 475 250,-   (odvod 1750,- Kč)

Modrý svět Nové Město na Moravě:                                                       Kč 14 750,-    (odvod 5250,-Kč)

 

U všech vyjmenovaných příjemců se promíjí penále vypočtené podle § 22, odst. 2 zákona 250/2000 Sb. ve znění platném do 31.3.2009.

 

432/09 Statuty cen města Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci statutů cen města, a to:

- Statut kulturní ceny města Havlíčkova Brodu (příloha č. 11773)

- Statut sportovní ceny města Havlíčkova Brodu (příloha č. 11774)

- Statut ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol (příloha č.11775)

 

433/09 Žádost o finanční podpory - TJ Jiskra, Michal Š., Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje

ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU 

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod o.s. ve výši 1.678.900,- Kč k částečnému krytí nákladů opravy fasády, dřevěného obložení a střechy na tribuně letního stadionu v roce 2009.

 

Zastupitelstvo města poskytuje finanční dar Michalu Š., Havlíčkův Brod 110.000,- Kč na přípravu, dopravu, ubytování a startovné na světové finále Ironman na Hawai v říjnu roku 2009.

 

Zastupitelstvo města poskytuje finanční dar ve výši 39.984,- Kč Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Kounovicova 24 na zakoupení Alcotest Dräger 7510.

 

434/09 Koupě pozemků "Rekonstrukce komunikace Na Žabinci, U Borové, Havlíčkův Brod "ppč. v KN 486/9, 488/1, 488/5, 3838/1, 3838/3 a v PK  488/1, 2396

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod vedených v katastru nemovitostí (KN) ppč. 486/9 o výměře 14m2,  ppč. 488/1 o výměře 129m2, 488/5 o výměře 149m2, 3838/1 o výměře 31m2, 3838/3 o výměře 20m2  a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr ppč. 488/1 o výměře 17m2 a 2396 o výměře 14m2 ve vlastnictví id. 11/16 Antonína H., Praha, a id. 5/16 ve vlastnictví Věry P. Králíky.   

Cena pozemků činí Kč 190.052 ,-. Město uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

435/09 Přijetí daru - rekonstrukce komunikace č. III/03810 ul. Mírová, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku v katastrálním území Havlíčkův Brod, ppč. 1902/11 o výměře  216 m2 od Kraje Vysočina, Žižkova1882/57, Jihlava IČ: 70890749.

 

436/09 Duplicitní vlastnictví k pozemkům parcelní č. 295-díl2, 378 a 380 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje uznání výlučného vlastnictví České republice - Pozemkovému fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov k následujícím pozemkům vedeným ve zjednodušené evidenci - původ grafický příděl v k.ú. Mírovka:

parc.č.  295-díl 2    o výměře     7429 m2

parc.č.  378            o výměře     2851 m2

parc.č.  380            o výměře     2982 m2

Město Havlíčkův Brod jako právní nástupce Městského národního výboru Havlíčkův Brod v souladu se zákonem č. 172/1991 Sb. předá Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrálnímu pracovišti Havlíčkův Brod podklady pro odstranění duplicitního vlastnictví.

 

437/09 Prodej pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 828/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Šmolovy stpč. 367 o výměře  2m2  odděleného geometrickým plánem č. 128-183/1999 z pozemku ppč. 828/1 Ludvíku S., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 500  Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

438/09 Prodej části pozemku v k. ú. Suchá ppč. 630/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Suchá příměstská část Svatý Kříž ppč. 630/49 o výměře 315m2 odděleného geometrickým plánem č. 636-1150/2009 Davidu M., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 400 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

439/09 Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2745/18

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2745/18 o výměře cca 176m2.

 

440/09 Duplicitní vlastnictví k pozemku parcelní č. 536 v k.ú. Jilemník

Zastupitelstvo města schvaluje uznání výlučného vlastnictví k pozemku vedenému ve zjednodušené evidenci - původ grafický příděl parcelní č.536 o výměře 365 m2 v k.ú. Jilemník, České republice - Pozemkovému fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov. Město Havlíčkův Brod jako právní nástupce Městského národního výboru Havlíčkův Brod v souladu se zákonem č. 172/1991 Sb. předá Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrálnímu pracovišti Havlíčkův Brod podklady pro odstranění duplicitního vlastnictví.

 

441/09 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2745/18

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2745/18 o výměře cca 640m2.

 

442/09 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 179/09 - k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 179/09 o bezúplatném převodu nemovitostí včetně doložky ve věci převodu následujících pozemků v k.ú. Termesivy, do vlastnictví města Havlíčkův Brod:

vedených v katastru nemovitostí

parcelní č.  595/2   o výměře   18 m2     ostatní plocha-ostatní komunikace

parcelní č.  634      o výměře   13 m2      ostatní plocha-ostatní komunikace 

dle geometrického plánu č. 339-1410/2008

parcelní č.  633/2   o výměře   13 m2     ostatní plocha-ostatní komunikace

Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město

 

443/09 Duplicitní vlastnictví k pozemku parcelní č. 2745/22 v k.ú. Havlíčkův Brod

Město Havlíčkův Brod uznává výlučné vlastnictví k pozemku vedenému v katastru nemovitostí parcelní č. 2745/22 o výměře 2270 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, následujícím vlastníkům vedeným na listu vlastnictví 7590:

1) Zdeňce M., Moravany          podíl 1/3

2) Petru Š., Havlíčkův Brod     podíl 1/3

2) Mileně Š., Pardubice           podíl 1/3

 

444/09 Koupě pozemku parcelní č. 3840 v k.ú. Havlíčkův Brod - u hřbitova s kostelem sv. Vojtěcha

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 3840 z vlastnictví České republiky zastoupené Státním statkem Jeneč, státním podnikem v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6, do vlastnictví města Havlíčkův Brod za cenu 50.920 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti bude hradit město Havlíčkův Brod.

 

445/09 Směna pozemků parcelní č. st. 3206/1 a st. 3206/2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje za účelem narovnání vlastnických vztahů směnu pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. st. 3206/1 o výměře 316 m2 a parcelní č. st. 3206/2 (podíl 1/2) o výměře 145 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za následující pozemky ve vlastnictví členů rodiny H.:

- pozemky vedené v katastru nemovitostí 

parc.č.  2596/12   o výměře  137 m2  ostatní plochy-ostatní komunikace

parc.č.  2596/13   o výměře      3 m2  ostatní plochy-ostatní komunikace

parc.č.  3824/2     o výměře    25 m2  ostatní plocha-zeleň

parc.č.  2664/7     o výměře    43 m2  ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č.  2792/2     o výměře  808 m2  ostatní plocha-sport.a rekreač. plocha (zatravněný poz.)

parc.č.  3515/1     o výměře  323 m2  ostatní plocha-jiná plocha

parc.č.  2745/23   o výměře    53 m2  ostatní plocha-dobývací prostor (zatravněný pozemek)

- dle geometrického plánu č. 5949-1396/2008:

parc.č.  2785/60   o výměře122 m2 orná půda (bude požádáno o změnu na ostatní plochy-

-ostatní komunikace)

parc.č.  2785/61   o výměře 25 m2 orná půda (bude požádáno o změnu na ostatní plochy-

-ostatní komunikace)

parc.č.  2785/62 o výměře 21 m2 orná půda (bude požádáno o změnu na ostatní plochy-

ostatní komunikace)

Pozemek parcelní č. st. 3206/1 o výměře 316 m2 obdrží:

Ing. Jiří H., Přeštice                         podíl 1/3

RNDr. Petr H, Havlíčkův Brod            podíl 1/9

Veit H., Wiener Neustadt, Rakousko  podíl 1/9

Zdeněk H., Karlovy Vary                   podíl 1/3

Alena H., Havlíčkův Brod                  podíl 1/9

Pozemek parcelní č. st. 3206/2 o výměře 145 m2 -  podíl 1/2 obdrží:

Ing. Jiří H., Přeštice                         podíl 1/4

Zdeněk H., Karlovy Vary                   podíl 1/4

Cena pozemků ve vlastnictví města Havlíčkův Brod byla stanovena znaleckým posudkem ve výši 451.780,- Kč a pozemků ve vlastnictví Halámkových ve výši 450.160,- Kč. Rozdíl v cenách 1.620,- Kč doplatí městu rodina H. 

Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu uhradí město Havlíčkův Brod. Náklady na vypracování znaleckého posudku, daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod a H., každý jednou polovinou.

 

446/09 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HHB/3226/2009-HHBM

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. UZSVM/HHB/3226/2009-HHBM o bezúplatném převodu nemovitosti včetně doložky ve věci převodu pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 742/1 v podílu ideální 1/2 v k.ú. Havlíčkův Brod, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

447/09 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 175/09 - lokalita Zahradní

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 175/09 o bezúplatném převodu nemovitostí včetně doložky ve věci převodu následujících pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod, do vlastnictví města Havlíčkův Brod:

parc.č. 3145/2   o výměře  615 m2   ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 3153/9   o výměře  867 m2   dle GP č. 5329 - 181/2006

Jedná se o pozemky pod veřejně prospěšnými stavbami - místními komunikacemi. Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42.

 

448/09 Záměr bezúplatného převodu části pozemku parcelní č. 2259/21 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru bezúplatného převodu části pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 2259/21o výměře cca 30 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod pod stávající přístupovou komunikací.

 

449/09 Prodej části pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 778/100 a 778/4

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 778/106 o výměře 124m2 odděleného geometrickým plánem č. 6077 - 882/2009 z pozemku ppč. 778/100 Ing. Vladimíru a PaedDr. Martině M., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 1500 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

450/09 Prodej části pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 778/4

Zastupitelstvo města bere na vědomí postup odboru správy majetku ve věci zveřejnění záměru prodeje části pozemku v katastrálním území Havlíčkův Brod pozemková parcela číslo 778/4 o výměře 5 m2 a s tímto postupem souhlasí.

 

451/09 Prodej části pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 778/100 a 778/4

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 778/107 o výměře 70m2 a  ppč. 778/108 o výměře 5m2 oddělených  geometrickým plánem č. 6077 – 882/2009 z pozemků ppč. 778/100 a 778/4 Ing. Janu B., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 1500 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

452/09 Přijetí daru- pozemků v k. ú. Březinka ppč. 415/5, 415/7, 415/8

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru – pozemku v katastrálním území Březinka, ppč. 415/5 o výměře 20m2,  ppč.  415/7 o výměře 17m2  a 415/8 o výměře 111m2 od Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava IČ: 70890749. Město hradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

453/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3229/9 v domě čp. 3229, 3230,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Imrich H., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 498 750,-Kč.

 

454/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3220/12 v domě čp. 3220, 3221,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Vilma H. a Štěpán P., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 531 315,-Kč.

 

455/09 3.vlna privatizace - převod bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodeje bytových  jednotek  takto:   

 

1) bytové jednotky č. 3219/18 v domě čp. 3218, 3219,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Dana B., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

 

2)  bytové jednotky č. 3221/7 v domě čp. 3220, 3221,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jana S., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 517 489,-Kč.

 

3)  bytové jednotky č. 3223/4 v domě čp. 3222, 3223,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Dušan a Jana P., Havlíčkův Brod.                         

Za kupní cenu: 517 489,-Kč.

 

4)  bytové jednotky č. 3207/1 v domě čp. 3207, 3208,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Petr a Magdaléna V., Havlíčkův Brod.                   

Za kupní cenu: 517 500,-Kč.

 

5)  bytové jednotky č. 3220/8 v domě čp. 3220, 3221,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Milan a Daniela N., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 531 315,-Kč.

 

6)  bytové jednotky č. 3221/9 v domě čp. 3220, 3221,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Petr a Iva M., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

 

7)  bytové jednotky č. 3274/5 v domě čp. 3274, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6055  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Ľudmila V., Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 966 176,00 Kč.

 

8) bytové jednotky č. 3207/12 v domě čp. 3207, 3208,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Pavel F., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 506 965,-Kč.

 

9) bytové jednotky č. 3220/7 v domě čp. 3220, 3221,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé  Miroslav a Ludmila Z., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

 

10) bytové jednotky č. 3234/7 v domě čp. 3233, 3234,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující:  Jaroslava G., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 501 846,-Kč.

 

11) bytové jednotky č. 3214/1 v domě čp. 3213, 3214,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Simona Ž., Havlíčkův Brod.       

Za kupní cenu: 502 641,-Kč. 

 

12) bytové jednotky č. 3213/1 v domě čp. 3213, 3214,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Antonín a Eva K., Havlíčkův Brod.     

Za kupní cenu: 491 412,-Kč. 

 

13) bytové jednotky č. 3221/1 v domě čp. 3220, 3221,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Martin a Vlasta K. Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 525 389,-Kč.

 

14) bytové jednotky č. 3207/18 v domě čp. 3207, 3208,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.     

Kupující: Manželé Jiří a  Alena P.,  Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 506 965,-Kč.         

 

15) bytové jednotky č. 3207/9 v domě čp. 3207, 3208,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jiří a Jana L., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 506 965,-Kč.         

 

16) bytové jednotky č. 3208/4 v domě čp. 3207, 3208,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Erika P., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 531 326,-Kč.

 

17) bytové jednotky č. 3210/10 v domě čp. 3209, 3210,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.     

Kupující: Miroslav K., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 531 326,-Kč.

 

18) bytové jednotky č. 3277/5 v domě čp. 3277, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně    

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st.  6052  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím.  

Kupující: Manželé Václav a Romana Ř., Havlíčkův Brod.

Za  kupní  cenu: 953 540,- Kč.

19) bytové jednotky č. 3223/6 v domě čp. 3222, 3223,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Svatava B., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

 

20) bytové jednotky č. 3237/21 v domě čp. 3236, 3237, ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jaroslav a Miroslava B., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 475 821,-Kč.

 

21) bytové jednotky č. 3275/1 v domě čp. 3275, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně    

příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st.  6054 zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím.  

Kupující: Manželé Daniel M., Praha a Lenka M., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 936.044,- Kč.

 

22) bytové jednotky č. 3223/11 v domě čp. 3222, 3223,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Zdeněk a Gabriela S., Havlíčkův Brod.         

Za kupní cenu: 292 322,-Kč.

 

23)bytové jednotky č. 3230/2 v domě čp. 3229, 3230,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jan S., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 296 659,-Kč.

 

24) bytové jednotky č. 3236/2 v domě čp. 3236, 3237,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Stanislav A., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 273 396,-Kč.                  

 

25) bytové jednotky č. 3274/7 v domě čp. 3274, ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.st. 6055  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a  příslušenstvím. 

Kupující: Jitka L., Havlíčkův Brod

Za  kupní  cenu: 958 400,00 Kč.

 

26) bytové jednotky č. 3208/10 v domě čp. 3207, 3208,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod,    včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se   všemi   součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Štěpánka Z., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 531 326,-Kč.

 

27) bytové jednotky č. 3222/6 v domě čp. 3222, 3223,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod,   

 včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se   všemi   součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Petr a Zuzana J., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 531 315,-Kč.

 

28) bytové jednotky č. 3222/9 v domě čp. 3222, 3223,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod,   

včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se   všemi   součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Emil a Želmíra H., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 507 613,-Kč.

29) bytové jednotky č. 3236/3 v domě čp. 3236, 3237,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Vladimír M., Havlíčkův Brod. 

Za kupní cenu: 465 946,-Kč.

 

30 ) bytové jednotky č. 3236/1 v domě čp. 3236, 3237,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Martin F., Havlíčkův Brod. 

Za kupní cenu: 346 220,-Kč

 

31) bytové jednotky č. 3237/8 v domě čp. 3236, 3237,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jaroslav a Zdeňka B., Havlíčkův Brod. 

Za kupní cenu: 274 014,-Kč

 

32) bytové jednotky č. 3236/4 v domě čp. 3236, 3237,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Zdeňka N., Praha. 

Za kupní cenu: 346 220,-Kč

 

33) bytové jednotky č. 3236/24 v domě čp. 3236, 3237,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Ondřej S., Havlíčkův Brod.   

Za kupní cenu: 475 821,-Kč

 

34) bytové jednotky č. 3234/24 v domě čp. 3233, 3234,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Pavel a Zdeňka V., Havlíčkův Brod.   

Za kupní cenu: 492 269,-Kč

 

35) bytové jednotky č. 3237/11 v domě čp. 3236, 3237,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé František R., Havlíčkův Brod a Věra R., Libice nad Doubravou. 

Za kupní cenu: 274 014,-Kč

 

36) bytové jednotky č. 3213/6 v domě čp. 3213, 3214,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Pavel a Marketa Z., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 501 320,-Kč. 

 

37) bytové jednotky č. 3236/23 v domě čp. 3236, 3237,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jaromír a Dana N., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 274 014,-Kč

 

38) bytové jednotky č. 3214/2 v domě čp. 3213, 3214,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jaromír a Ladislava V., Havlíčkův Brod.       

Za kupní cenu: 293 262,-Kč. 

 

39) bytové jednotky č. 3230/1 v domě čp. 3229, 3230,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jaroslav a Petra G., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 373 091,-Kč.

 

40) bytové jednotky č. 3236/20 v domě čp. 3236, 3237,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Jan a Jana Č., Hradec Králové.

Za kupní cenu: 274 014,-Kč.

 

41) bytové jednotky č. 3237/24 v domě čp. 3236, 3237,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Zdeňka B., Havlíčkův Brod.   

Za kupní cenu: 466 564,-Kč.

 

42) bytové jednotky č. 3237/20 v domě čp. 3236, 3237,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jaroslav K., Havlíčkův Brod.   

Za kupní cenu: 274 014,-Kč.

 

43) bytové jednotky č. 3231/2 v domě čp. 3231, 3232,  ulice Na  Výšině, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: David R., Havlíčkův Brod.

Za kupní cenu: 515.254,-Kč.

 

44) bytové jednotky č. 3211/5 v domě čp. 3211, 3212,  ulice Na  Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Eva A., Havlíčkův Brod.   

Za kupní cenu: 292.328,-Kč.

 

456/09 Záměr prodeje bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek:

č. 14 Na Výšině 3234 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

č. 20 Na Výšině 3234 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

č. 5 Strážná 439 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku.

č. 1 Na Spravedlnosti 3210 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

č. 11 Na Výšině 3232 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

 

457/09 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - Společenství vlastníků domu čp. 3211-3212

Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Společenství vlastníků domu čp. 3211 - 3212 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod na kompletní rekonstrukci výtahů.

 

458/09 Směna pozemku v k. ú. Poděbaby stpč. 183 "Chodník Horní Papšíkov II. etapa výstavby"

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku v k. ú. Poděbaby stpč. 183 o výměře cca 10 m2 za část pozemku ppč. 173/12 o výměře cca 20 m2.

 

459/09 Prodej nemovitostí ve III.etapě - kasárna letiště

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 357/09 ze dne 25.5.2009. Vítěz z nabídkového řízení provedeného dne 21.5.2009,  kupující p. Jaroslav H. neuzavřel s prodávajícím Městem Havlíčkův Brod smlouvu o smlouvě budoucí kupní na funkční celek č.17.

Kauce složená kupujícím Jaroslavem H. ve výši 100 000,- Kč, jako součást nabídky na koupi funkčního celku č.17, propadá ve prospěch prodávajícího, v souladu s Výzvou k podání nabídky na koupi nemovitostí v areálu kasáren letiště Havlíčkův Brod  III.etapa.

 

460/09 Prodej nemovitostí ve III.etapě - kasárna letiště

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 356/09 ze dne 25.5.2009. Vítěz z nabídkového řízení provedeného dne 21.5.2009,  kupující p. Jaroslav H. neuzavřel s prodávajícím Městem Havlíčkův Brod smlouvu o smlouvě budoucí kupní na funkční celek č.18.

Kauce složená kupujícím Jaroslavem H. ve výši 100 000,- Kč, jako součást nabídky na koupi funkčního celku č.18, propadá ve prospěch prodávajícího, v souladu s Výzvou k podání nabídky na koupi nemovitostí v areálu kasáren letiště Havlíčkův Brod  III.etapa.

 

461/09 Prodej nemovitostí ve III.etapě - kasárna letiště

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 355/09 ze dne 25.5.2009. Vítěz z nabídkového řízení provedeného dne 21.5.2009,  kupující p. Jaroslav H. neuzavřel s prodávajícím Městem Havlíčkův Brod smlouvu o smlouvě budoucí kupní na funkční celek č.19.

Kauce složená kupujícím Jaroslavem H. ve výši 100 000,- Kč, jako součást nabídky na koupi funkčního celku č.19, propadá ve prospěch prodávajícího, v souladu s Výzvou k podání nabídky na koupi nemovitostí v areálu kasáren letiště Havlíčkův Brod  III.etapa.

 

462/09 Prodej nemovitostí ve III.etapě - kasárna letiště

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 354/09 ze dne 25.5.2009. Vítěz z nabídkového řízení provedeného dne 21.5.2009,  kupující p. Jaroslav H. neuzavřel s prodávajícím Městem Havlíčkův Brod smlouvu o smlouvě budoucí kupní na funkční celek č.20.

Kauce složená kupujícím Jaroslavem H. ve výši 100 000,- Kč, jako součást nabídky na koupi funkčního celku č.20, propadá ve prospěch prodávajícího, v souladu s Výzvou k podání nabídky na koupi nemovitostí v areálu kasáren letiště Havlíčkův Brod  III.etapa.

 

463/09 Prodej nemovitostí ve III.etapě - kasárna letiště

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 353/09 ze dne 25.5.2009. Vítěz z nabídkového řízení provedeného dne 21.5.2009,  kupující p. Jaroslav H. neuzavřel s prodávajícím Městem Havlíčkův Brod smlouvu o smlouvě budoucí kupní na funkční celek č.21.

Kauce složená kupujícím Jaroslavem H. ve výši 100 000,- Kč, jako součást nabídky na koupi funkčního celku č.21, propadá ve prospěch prodávajícího, v souladu s Výzvou k podání nabídky na koupi nemovitostí v areálu kasáren letiště Havlíčkův Brod  III.etapa.

 

464/09 Prodej nemovitostí ve III.etapě - kasárna letiště

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 352/09 ze dne 25.5.2009. Vítěz z nabídkového řízení provedeného dne 21.5.2009,  kupující p. Jaroslav H. neuzavřel s prodávajícím Městem Havlíčkův Brod smlouvu o smlouvě budoucí kupní na funkční celek č.22.

Kauce složená kupujícím Jaroslavem H. ve výši 100 000,- Kč, jako součást nabídky na koupi funkčního celku č.22, propadá ve prospěch prodávajícího, v souladu s Výzvou k podání nabídky na koupi nemovitostí v areálu kasáren letiště Havlíčkův Brod  III.etapa.

 

465/09 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 6289 a ppč. 998/23

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje  stavebního pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 6289 o výměře 3m2 a ppč. 998/23 o výměře 49 m2.

 

466/09 Prodej pozemku parcelní číslo 628/129 v k.ú. Havlíčkův Brod - revokace

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 415/09 ze dne 22.6.2009 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemkové parcely č. 628/129 o výměře 804 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod manželům Jiřímu a Monice B., Havlíčkův Brod dle kupní smlouvy ve znění podkladové přílohy č. 12072.

 

467/09 Kasárna letiště, prodej II.etapa, prodloužení lhůty úhrady kupní ceny za objekt č. 92

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 299/09 ze dne 27.4.2009. Pokud nebude kupní cena do 21.12.2009 včetně úroků z prodlení podle zák.č. 142/1994 Sb. za období od 15.4.2009 do doby úhrady celé kupní ceny uhrazena a pokud nebude uhrazena nevratná kauce ve výši 100.000 Kč do 15.10.2009, zastupitelstvo města od návrhu smlouvy kupní č. SNKL 2/2009/SOM odstupuje. Zastupitelstvo města ukládá radě města uzavřít s kupujícím smlouvu podle výše uvedených podmínek.

 

468/09 Přijetí daru- pozemků v k.ú. Jilemník ppč. 541/2, 541/3, 549/2

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru – pozemku v katastrálním území Jilemník, ppč. 541/2 o výměře 17m2,  ppč.  541/3 o výměře 43m2 a 549/2 o výměře 76m2 od Kraje Vysočina, Žižkova1882/57, Jihlava IČ: 70890749. Město hradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

469/09 Koupě pozemků " Chodník Březinka"

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku v k. ú. Březinka ppč. 30/3 o výměře 9m2 odděleného geometrickým plánem č. 67-19/2009 z pozemku ppč. 30/1 ve vlastnictví Marie S., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí Kč 4.117,-. Město hradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

470/09 Koupě pozemků " Chodník Březinka"

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku v k. ú. Březinka ppč. 415/6 o výměře 34m2 odděleného geometrickým plánem č. 67-19/2009 z pozemků ppč. 29, ppč. 415/2, ppč. 408/5 ve vlastnictví  Josefa a Marie H., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí Kč 15.550,-. Město hradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

471/09 Koupě pozemků "Rekonstrukce komunikace Na Žabinci, U Borové, Havlíčkův Brod"  PK 379, 377/1, 389/1 a KN 375/4, 375/5 a 375/6

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod vedených v katastru nemovitostí (KN) ppč. 375/4 o výměře 45 m2,  ppč. 375/5 o výměře 105 m2, 375/6 o výměře 22m2  a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) ppč. 377/1 o výměře 1697 m2 a ppč. 379 o výměře 200m2, ppč. 389/1 o výměře 1207m2 ve vlastnictví :

id. 1/8 Zdenky B., Praha 

id. 1/4 Ireny D., Chrudim

id. 1/4 Čestmíra P., Plzeň

id. 1/8 Věry R., Slatiňany

id.1/4 Jany U., Pardubice 

Cena pozemků činí Kč 1.664.732,-.  Město uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

472/09 Prodej pozemku v k. ú. Termesivy ppč. 10/1, 569/4 a 569/3

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú.  Termesivy ppč. 569/3 o výměře 25m2  a ppč. 10/17 o výměře 91m2 odděleného geometrickým plánem číslo 344 - 90/2009  z pozemků ppč. 10/1 a ppč. 569/4 v katastrálním území Termesivy společnosti Stavointerier s. r. o.  Kozí 201, Havlíčkův Brod. IČ 25943367. Cena pozemku činí  430Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

473/09 Prodej pozemků v k.ú. Ždírec na Moravě

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků vedených v katastru nemovitostí parc. č. 370/6 o výměře 328 m2 (podíl 119/838), parc. č. 370/7 o výměře 130 m2 (podíl 119/838), parc. č. 457/14 o výměře 130 m2 (podíl 119/838), parc. č. 459/3 o výměře 2600 m2 (podíl 119/838), parc. č. 470/8 o výměře 3174 m2 (podíl 119/838), parc. č. 472 o výměře 1515 m2 (podíl 119/838), parc.č. 483/10 o výměře 1028 m2 (podíl 119/838) vše v katastrálním území Ždírec na Moravě, Obci Ždírec, Ždírec 25, 588 13 Polná, IČ: 00287008.

Žadatel uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Kupní cena pozemků ve výši spoluvlastnického podílu činí 7.887 Kč.

 

474/09 Záměr směny pozemků v k. ú. Poděbaby ppč. 247/1, 585, 272 a 274

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměr směny pozemků v k. ú. Poděbaby pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ - Pozemkový katastr ppč. 247/1, 585, 272 a 274 o výměře cca 7366m2  za pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ - Pozemkový katastr ppč. 297, 298/2 o stejné výměře.

 

475/09 Duplicitní vlastnictví k pozemku parcelní č. 102 díl 2 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje uznání výlučného vlastnictví České republice - Pozemkovému fondu České republiky , Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov k pozemku vedenému ve zjednodušené evidenci - původ grafický příděl parcelní č. 102-díl 2 o výměře 32556 m2 v k.ú. Mírovka. Město Havlíčkův Brod jako právní nástupce Městského národního výboru Havlíčkův Brod v souladu se zákonem č. 172/1991 Sb. předá Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrálnímu pracovišti Havlíčkův Brod podklady pro odstranění duplicitního vlastnictví.

 

476/09 Záměr směny části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1722/22

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1722/22 o výměře cca 108m2  ve vlastnictví města za část stavebního pozemku stpč. 1670 o výměře cca 2m2 a část pozemkové parcely č. 1722/3 o výměře cca 32m2 ve vlastnictví žadatele s tím, že finanční rozdíl cen bude dorovnán.

 

477/09 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 182/09 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 182/09 o bezúplatném převodu nemovitostí včetně doložky ve věci převodu následujících pozemků v k.ú. Mírovka, z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42  do vlastnictví města Havlíčkův Brod:

1) vedených v katastru nemovitostí

parc.č.  777/2    o výměře    69 m2    ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č.  786/23  o výměře    77 m2    ostatní plocha-ostatní komunikace

2) vedeného ve zjednodušené evidenci-původ grafický příděl

parc.č. 2001/9   o výměře    54 m2    dle GP č. 403-1228/2008

3) vedených v geometrickém plánu č. 403-1228/2008

parc.č.   771/2   o výměře    84 m2

parc.č.   771/3   o výměře    52 m2

parc.č.   780/2   o výměře  176 m2  

parc.č.   786/8   o výměře  236 m2

Jedná se o převod pozemků  ve veřejném zájmu pod stávající místní komunikací v k.ú. Mírovka.

 

478/09 Na Lipce - pojmenování veřejného prostranství

Zastupitelstvo města rozhoduje v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. o pojmenování lokality nově vzniklých rodinných domů ve Šmolovech umístěných západně od silnice I/34 „Na Lipce“.

 

479/09 Změna č. 27 ÚPSÚ Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhovuje námitce č.1 uplatněné při projednávání návrhu změny č. 27 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod.

 

480/09 Změna č. 27 ÚPSÚ Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst.4 a § 55 odst.2 stavebního zákona, § 171 anásledujících zákona č.500/2004 Sb. správní řád, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst.4 stavebního zákona, vydává změnu č.27 Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod, formou opatření obecné povahy.

 

481/09 Zadání územního plánu města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 47, odst. 5 a  § 6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání územního plánu města Havlíčkův Brod.

 

482/09 Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod - část pozemku parc.č. 2163/1, k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na části pozemku parc.č. 2163/1, v k.ú. Havlíčkův Brod spočívající v převedení části tohoto pozemku o výměře cca 110.000 m2 z neurbanizovaného území, z hlediska funkčního využití „Pole“, na urbanizované území s funkčním využitím " Území průmyslové výroby ".

 

483/09 Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod - část pozemku parc.č. PK 174/1, k.ú. Zbožice

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na části pozemku parc.č. PK 174/1, v k.ú. Zbožice spočívající v převedení části tohoto pozemku o výměře cca 20000 m2 z neurbanizovaného území, z hlediska funkčního využití „Pole“, na urbanizované území s funkčním využitím "Území drobné výroby a služeb".

 

484/09 Žádost o bezúročnou půjčku

Zastupitelstvo města schvaluje paní Janě M., Havlíčkův Brod, bezúročnou půjčku na nákup motorového vozidla se speciální úpravou pro zdravotně postiženého občana v celkové výši 40 tis. Kč, ve znění Smlouvy o bezúročné půjčce dle podkladové přílohy č. 12070 za předpokladu zajištění pohledávky města ručitelským závazkem a zároveň schvaluje pořízení limitu výdajů 40 tis. Kč na kapitole č. 28 - odbor sociálních věcí a školství.

 

485/09 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 dle předloženého dodatku č. II zřizovací listiny – podkladová příloha č. 11991.

 

486/09 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 dle předloženého dodatku č. II zřizovací listiny – podkladová příloha č. 11992.

 

487/09 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 dle předloženého dodatku č. III zřizovací listiny – podkladová příloha č. 11993.

 

488/09 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 dle předloženého dodatku č. III zřizovací listiny – podkladová příloha č. 11994.

 

489/09 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 dle předloženého dodatku č. II zřizovací listiny – podkladová příloha č. 11995.

 

490/09 Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod dle předloženého dodatku č. III zřizovací listiny – podkladová příloha č. 12018.

 

491/09 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod v lokalitě "Poříč - Vysočany"

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí následujících pozemků bezúplatným převodem z vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, do vlastnictví města Havlíčkův Brod:

pozemky vedené v katastru nemovitostí

parc.č. 2036/50   o výměře    257 m2   ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 2036/1     o výměře    913 m2   ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 1902/11   o výměře    216 m2   zahrada (na parcele se nachází chodník)

parc.č. 2035/4      o výměře    67 m2   ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 2035/3      o výměře    73 m2   ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 1900/20    o výměře     72 m2   ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 1900/19    o výměře     68 m2   ostatní plocha-ostatní komunikace

parc.č. 2035/7       o výměře  234 m2  ostatní plocha-ostatní komunikace

Jedná se o převod pozemků ve veřejném zájmu pod stávajícími místními komunikacemi v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka