Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 20. 10. 2008Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Milan Plodík, Jan Schwarz, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

Omluveni:

Josef Hejkal, Ing. Štefan Nigoš, MUDr. Jiří Stryhal

 

418/08 Projednání usnesení výboru zastupitelstva města pro územní plán a rozvoj

Zastupitelstvo města ukládá radě města oslovit vlastníky pozemků, které jsou dle územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod určeny funkčním využitím pro území průmyslové výroby a území drobné výroby a služeb, s nabídkou odkupu těchto pozemků za cenu obvyklou za účelem vytvoření průmyslových zón.

 

419/08 Novelizace obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za komunální odpad.

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o místním poplatku za komunální odpad.

 

420/08 Návrh obecně závazné vyhlášky města O stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí.

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 O stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí.

 

421/08 Novelizace obecně závazné vyhlášky města vyhlášky o místním poplatku ze psů.

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místním poplatku ze psů.

 

422/08 Číslo použito omylem

 

423/08 Změna ÚP SÚ Havl.Brod,Poděbaby, p.č. 169/2 a 126/1

Zastupitelstvo města schvaluje, dle § 55, odst. 2 zákona č. 183/20006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny ÚP SÚ Havl.Brod na pozemcích p.č. 169/2 v k.ú. Poděbaby, spočívající v převedení uvedených pozemků na pozemky s funkčním využitím "území bydlení venkovského typu"

 

424/08 Dotace Ministerstva pro místní rozvoj - kanalizace Žižkov III

Zastupitelstvo města schvaluje realizaci investiční akce "výstavba kanalizace v rámci stavby 28 TI Havlíčkův Brod, Žižkov III." v rozpočtovém roce 2008 a ukládá připravit pro projednání v 11/2008 návrh rozpočtových opatření, kterým se zvýší rozpočtové příjmy i výdaje města o 1.774,1 tis.Kč. Rozpočtové příjmy spojené s realizací uvedené akce jsou zajištěny rozhodnutím o přidělení investiční dotace Ministerstva pro místní rozvoj výši 1.400,0 tis.Kč a smluvně zajištěným darem 374,1 tis. Kč od majitele sousedních stavebních pozemků.

 

425/08 Změna ÚP SÚ  Havl.Brod - pozemek  p.č. 436/1 k.ú.Poděbaby

Zastupitelstvo města neschvaluje, dle § 55, odst. 2 zákona č. 183/20006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny ÚP SÚ Havl.Brod na pozemku p.č. 436/1 v k.ú. Poděbaby, spočívající v převedení části uvedeného pozemku na urbanizované území s funkčním využitím "území bydlení venkovského typu".

 

426/08 Změny ÚP SÚ Havl.Brod - pozemek p.č . 671/2 v k.ú. Havl.Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, dle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny ÚP SÚ Havl.Brod na pozemku p.č. 671/2 v k.ú. Havl.Brod spočívající v převedení uvedeného pozemku na plochu s funkčním využitím "bydlení městského typu obecné"

 

427/08 Změna ÚP SÚ Havl Brod - pozemek p.č. 2798/1 v k.ú. Havl.Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje, dle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny ÚP SÚ Havl.Brod na pozemku p.č. 2798/1v k.ú. Havl.Brod, spočívající v převedení uvedeného pozemku na plochy s funkčním využitím "smíšené území městské".

 

428/08 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 7293

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, stp. 7293 o výměře 1 m2, do společného vlastnictví Ing. Aleně F. a Ing. Slavomíru F., 580 01 Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 1040 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

429/08 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod pod řadovými garážemi U Panských

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú.  Havlíčkův Brod 
stpč. 5605  o výměře 18 m2                    stpč. 5606  o výměře 18 m2
stpč. 5607  o výměře 18 m2                    stpč. 5608  o výměře 18 m2
stpč. 5609  o výměře 18 m2                    stpč. 5610  o výměře 18 m2
stpč. 5611  o výměře 18 m2                    stpč. 5612  o výměře 18 m2
stpč. 5613  o výměře 25m2                     stpč. 5614 o výměře 19 m2
stpč. 5615 o výměře 18 m2                     stpč. 5616 o výměře 18 m2
stpč. 5617 o výměře 18 m2                     stpč. 5618 o výměře 18 m2
stpč. 5619 o výměře 18 m2                     stpč. 5620 o výměře 18 m2
Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Havlíčkův Brod, Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 00044121. Cena pozemku činí 1040 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

430/08 Prodej pozemku v k.ú. Perknov ppč. 150/4

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Perknov, ppč. 150/ 33, díl "a" o výměře 30 m2, odděleného geometrickým plánem č. 453- 897/2008 z pozemku ppč. 150/4 Evě M., 580 01 Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 500 Kč/m2. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby za předpokladu splnění podmínek města daných projektantem protipovodňových opatření, která spočívají v instalaci KB bloků o minimální výšce 0,4 až 0,6 m nad přilehlým terénem a prodloužení odvodňovací rýhy. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

431/08 Směna pozemku v k.ú. Suchá ppč. 667

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku v k.ú. Suchá ppč. 667/2 o výměře 72 m2 odděleného geometrickým plánem č. 628-246/2008 z pozemku ppč. 667 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek ppč. 2219 o výměře 6 m2 oddělený týmž geometrickým plánem z pozemku stpč. 138 ve vlastnictví Jaroslavy S., PSČ 68 253 Okrouhlička. Rozdíl ve výměře bude dorovnán v částce 309 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města..

 

432/08 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 843/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 843/1 o výměře cca 38 m2 pouze zaplocenou část.

 

433/08 Prodej pozemků a budovy v k.ú. Štoky

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 2644/1 o výměře 157 m2 (podíl 119/838), parc. č. 2644/2 o výměře 56 m2 (podíl 119/838), parc. č. 2642/1 o výměře 1762 m2 (podíl 119/838), parc. č. st. 221 o výměře 869 m2 (podíl 29/407) včetně budovy čp. 153 (podíl 29/407) se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parc. č. 2642/2 o výměře 3040 m2(podíl 119/838) včetně kopané studny, vše v katastrálním území Štoky, Petru V., 588 24 Kamenice. Žadatel uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Kupní cena nemovitostí ve výši spoluvlastnického podílu činí 147.577 Kč.

 

434/08 Žádost paní Dolní o odkoupení  bytu do osobního vlastnictví

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej bytové jednotky č. 2577/22 v domě čp. 2577 Reynkova ulice v Havlíčkově Brodě.

 

435/08 Privatizace městských bytů III.vlna prodejů.

Zastupitelstvo města schvaluje přepočet kupní ceny na základě opravených údajů v evidenčních listech pouze u těchto bytových jednotek 3218/1,3219/2,3219/8,3219/11,3219/14,3219/17,3221/1,3221/10,3221/12,3221/15,3230/18,3237/7,3237/9,3237/13,3237/16,3237/18,3237/24.

 

436/08 Záměr prodeje volných bytových jednotek - 3. vlna privatizace

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek:

č. 23 Na Výšině 3237, č. 12 Na Výšině 3233, č. 14 Na Výšině 3221, č. 15 Na Výšině 3234, č. 14 Na Spravedlnosti 3207, č. 3 Na Spravedlnosti 3210, č. 9 Na Spravedlnosti 3210, č. 11 Na Spravedlnosti 3211, č. 14 Na Spravedlnosti 3211, všechny Havlíčkův Brod , včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu .

 

437/08 Doplnění Pravidel převodu bytových jednotek ve vlastnictví města

Zastupitelstvo města schvaluje opravené doplnění Pravidel o převodu bytových jednotek ve vlastnictví města dle přílohy č. 4 podkladového materiálu č.318

 

438/08 Doplnění Pravidel převodu bytových jednotek ve vlastnictví města

Zastupitelstvo města schvaluje texty smluv o převodu vlastnictví jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění přílohy 1 a 2 podkladového materiálu č. 318

 

439/08 Prodej pozemku v k.ú. Suchá ppč. 807/4

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 807/4 o výměře  29 m2 Miladě H., 58001 Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 156 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

440/08 Záměr směny pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny  části pozemku pozemkové parcely č. 1609/4 o výměře cca 40 m2 ve vlastnictví města za část pozemku pozemkové parcely č. 1609/10 o stejné výměře v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

441/08 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Poděbaby ppč. 34/1

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku v k.ú. Poděbaby ppč. 34/1 o výměře cca 20 m2.

 

442/08 Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Suchá ppč. 638/1, 1964, 684

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku v k.ú. Suchá, ppč. 638/1, 1964, 684, o celkové výměře cca 45 m2.

 

443/08 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1661/6

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1661/1 o výměře 1130 m2 .

 

444/08 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3950

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje  části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ppč. 3950 o výměře cca 20 m2 .

 
Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                               starostka