Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 17.6.2019Přítomni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, Pavel Duben, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Bc. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Jan Kerber DiS., Mgr. Jan Kletečka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Eva Vyoralová

 

110/19 Informace kontrolního výboru o provedení kontroly

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod bere na vědomí zápis z kontroly vyúčtování dotace z rozpočtu města pro Bruslařský klub Havlíčkův Brod za rok 2018, předložený KV ZM, a ukládá Radě města Havlíčkův Brod realizovat navržená opatření uvedená v zápisu z kontroly KV ZM, podkladová příloha 48839.

 

111/19 Město přátelské k životnímu prostředí

Zastupitelstvo město schvaluje teze programu „Město přátelské k životnímu prostředí“ a ukládá radě města ve spolupráci s Výborem pro životní prostředí tento program postupně naplňovat.

 

112/19 Vznik nového Osadního výboru Poděbaby, Klanečná

Zastupitelstvo města mění název Osadní ho výboru Poděbaby na Osadní výbor Poděbaby, Klanečná.

 

113/19 Volba člena Osadního výboru Poděbaby, Klanečná

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozhodnutí Jana Cápa o přenechání členství v nově vzniklém Osadním výboru Poděbaby, Klanečná a děkuje mu za dosavadní vykonanou práci. Zároveň zastupitelstvo města jmenuje nového člena Osadního výboru Poděbaby, Klanečná Zdeňka Apeltauera, trvale bytem 580 01 Havlíčkův Brod.

 

114/19 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod - osadní výbory; změna č. 4

Zastupitelstvo města schvaluje změnu č. 4 vnitřního předpisu, QS 55-26 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod - osadní výbory, dle podkladové přílohy č. 49005 s účinností od 17.6.2018.

 

115/19 Rezignace/nominace člena sociálního výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Petra Korčáka na post člena sociálního výboru a děkuje mu za dosavadní vykonanou práci. Zastupitelstvo města dle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. volí novým členem sociálního výboru Ivanu Lorencovou, bytem 580 01 Havlíčkův Brod.

 

116/19 Rezignace člena finančního výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Bc. Jiřího Svobody na post člena finančního výboru a děkuje mu za dosavadní vykonanou práci.

 

117/19 Vyhláška č. 4/2019 o nočním klidu

Zastupitelstvo města projednalo a vydává dle podkladové přílohy č. 48711 Obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod č. 4/2019 o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.

 

118/19 Volba přísedícího Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města volí, v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, Ing. Janu Medkovou, bytem 580 01 Havlíčkův Brod na funkci přísedícího u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pro volební období 2019 -2023.

 

119/19 Plán jednání zastupitelstva města na II. pololetí roku 2019

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých řádných zasedání na II. pololetí roku 2019 v termínech: 9. září, 21. října a 16. prosince.

 

120/19 Prodloužení termínu dokončení staveb - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu dokončení staveb do 30.6.2022 všem vlastníkům stavebních parcel v lokalitě Rozkoš, kteří se k dokončení stavby zavázali v kupních smlouvách uzavřených s městem Havlíčkův Brod a dosud nezkolaudovali.

 

121/19 Záměr prodeje části pozemku č. 371 v k.ú. Zbožice

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 371 o výměře cca 75 m2 v katastrálním území Zbožice.

 

122/19 Záměr prodeje části pozemku č. 1899/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod - ulice Železničářská

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1899/1 o výměře cca 400 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

123/19 Směna pozemků - Šmolovy

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 879/15 o výměře 79 m2, odděleného z pozemku č. 879/1, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 1274 o výměře 42 m2, oddělený z pozemku stč. 99 a pozemek č. 819/4 o výměře 37 m2, oddělený z pozemku č. 819, ve vlastnictví J. B., trvale bytem Hradec Králové, vše v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu. Směna bude provedena bez finančního dorovnání, související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

124/19 Směna pozemků U Žaboru x U Menoušků

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků č. 457/2, 457/3, 457/4 a 457/5 o celkové výměře 270 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví P. Z. a M. Z., Lípa, za pozemky č. 2841/3, 3755/15, 3755/21, 2842/7, 2841/1, 2840/27, 2824/53, 2840/26 a 3755/25 o celkové výměře 1.243 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod. Finanční rozdíl ve výši 82.250 Kč uhradí manželé Z., související náklady uhradí obě strany rovným dílem.

 

125/19 Směna pozemků v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - u rybníka

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků č. 37/4 a 43/3 ve vlastnictví K. K., trvale bytem Humpolec a B. K., trvale bytem Havlíčkův Brod, za pozemky č. 38/1, 38/4, 53/49, 53/50 a 53/53 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

Žadatelé uhradí finanční rozdíl mezi směňovanými pozemky ve výši 84.360 Kč a polovinu souvisejících nákladů.

 

126/19 Záměr směny pozemků - cesta Poděbaby - Šmolovy

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 458/11 o výměře cca 870 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za části pozemků č. 446 a 448/2 o celkové výměře 873 m2, vše v katastrálním území Poděbaby.

 

127/19 Záměr směny pozemků - cesta Poděbaby - Šmolovy

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 580/2 o výměře cca 860 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za části pozemků č. 341/1 a 340 o celkové výměře 408 m2, vše v katastrálním území Poděbaby.

 

128/19 Prodej části pozemku č. 5/12 v k.ú. Jilemník

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 5/57 o výměře 187 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 5/12 v katastrálním území Jilemník M. S. a P. S., trvale bytem, za cenu 140 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

129/19 Směna pozemků v k.ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků č. 775/2 díl „a“ odděleného z pozemku č. 775/2, č. 111/4 díl „c“ odděleného z pozemku č. 111/4 a pozemku stč.76 díl „b“ odděleného z pozemku stč. 76, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky č. 125/111 odděleného z pozemku č. 125/11 a č. 125/110 odděleného z pozemku č. 125/14, ve vlastnictví L. Č., trvale bytem Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Perknov. Město Havlíčkův Brod uhradí finanční rozdíl ve výši 13.020 Kč a polovinu souvisejících nákladů.

 

130/19 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků - ulice Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků č. 2050/2 a 2056/9, v katastrálním území Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemků je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

131/19 Prodej pozemku stč. 4077 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Kyjovská (Kalvárie)

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stč. 4077 o výměře 18 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod J. K., trvale bytem Havlíčkův Brod, za cenu 690 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

132/19 Záměr prodeje pozemku č. 530/13 v k.ú. Havlíčkův Brod - Amylon, a.s.

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 530/13 o výměře 70 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

133/19 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků - Hamry

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 146/15 ze dne 15.6.2015 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. UZSVM/HHB/2849/2019-HHBM, ve věci převodu pozemků č. 3341/1, 3480 a 3481/1, v katastrálním území Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 48881. Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

134/19 Záměr prodeje části pozemku č. 686/3 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 686/3 o výměře cca 45 m2 v katastrálním území Mírovka.

 

135/19 Záměr prodeje pozemku č. 636/25 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 636/25 o výměře 20 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

136/19 Záměr prodeje pozemku č. 1134 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 1134 o výměře 143 m2 v katastrálním území Mírovka.

 

137/19 Záměr prodeje části pozemku č. 636/1 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 636/1 o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Suchá a Havlíčkova Brodu.

 

138/19 Záměr prodeje pozemku č. 1646/259 v k.ú. Havlíčkův Brod - U školy

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 1646/259 o výměře 136 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

139/19 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku - ulice Perknovská

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 628/14 v katastrálním území Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemků je ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha.

 

140/19 Záměr prodeje části pozemku č. 294/1 v k.ú. Poděbaby - Občiny

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 294/1 o výměře cca 2.400 m2 v katastrálním území Poděbaby.

 

141/19 Prodej části pozemku č. 597/1 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 597/5 o výměře 217 m2 odděleného z pozemku č. 597/1 v katastrálním území Termesivy Z. Č., trvale bytem Havlíčkův Brod, za cenu 350 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

142/19 Prodej pozemku stč. 4615 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Vítů

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stč. 4615 o výměře 19 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Z. K., trvale bytem Havlíčkův Brod, za cenu 540 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

143/19 Záměr směny pozemků - cesta Šmolovy x Suchá

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 734 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu za pozemky č. 2086, 2139, 2149, 1817, 1771, 1663 a 1664, v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

144/19 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku - U KD Ostrov

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 263/15, v katastrálním území Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemku je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

145/19 Aktualizace zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města schvaluje dle podkladové přílohy č. 48776 doslovný text zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884. Zároveň zrušuje zřizovací listinu vydanou na základě rozhodnutí zastupitelstva města číslo 245/05 ze dne 25.4.2005 včetně všech dosud vydaných dodatků k této zřizovací listině.

 

146/19 Aktualizace zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 48777 doslovný text zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004. Zároveň zrušuje zřizovací listinu vydanou na základě rozhodnutí zastupitelstva města číslo 246/05 ze dne 25.4.2005 včetně všech dosud vydaných dodatků k této zřizovací listině.

 

147/19 Aktualizace zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 48778 doslovný text zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560. Zároveň zrušuje zřizovací listinu vydanou na základě rozhodnutí zastupitelstva města číslo 247/05 ze dne 25.4.2005 včetně všech dosud vydaných dodatků k této zřizovací listině.

 

148/19 Aktualizace zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města schvaluje dle podkladové příloha číslo 48779 doslovný text zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941. Zároveň zrušuje zřizovací listinu vydanou na základě rozhodnutí zastupitelstva města číslo 248/05 ze dne 25.4.2005 včetně všech dosud vydaných dodatků k této zřizovací listině.

 

149/19 Aktualizace zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 48780 doslovný text zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240. Zároveň zrušuje zřizovací listinu vydanou na základě rozhodnutí zastupitelstva města číslo 249/05 ze dne 25.4.2005 včetně všech dosud vydaných dodatků k této zřizovací listině.

 

150/19 Aktualizace zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 48781 doslovný text zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod. Zároveň zrušuje zřizovací listinu vydanou na základě rozhodnutí zastupitelstva města číslo 250/05 ze dne 25.4.2005 včetně všech dosud vydaných dodatků k této zřizovací listině.

 

151/19 Aktualizace zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 48782 doslovný text zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času. Zároveň zrušuje  zřizovací listinu vydanou na základě rozhodnutí zastupitelstva města číslo 63/10 ze dne 22.2. 2010 včetně všech dosud vydaných dodatků k této zřizovací listině.

 

152/19 Aktualizace zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 48783 doslovný text zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola J.V. Stamice Havlíčkův Brod. Zároveň zrušuje  zřizovací listinu vydanou na základě rozhodnutí zastupitelstva města číslo 225/11 ze dne 12.9.2011 včetně všech dosud vydaných dodatků k této zřizovací listině.

 

153/19 Zpráva z členské schůze Lesního družstva ve Štokách

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z členské schůze Lesního družstva ve Štokách IČO 64829561 ze dne 22. března 2019, předložený v podkladové příloze č. 48575.

 

154/19 Aktualizace Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje:

- aktualizaci QS 55-33 Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2020 (dle upravené podkladové přílohy č. 48971), 

- formulář Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle "Zásad" pro rok 2020 (dle podkladové přílohy č. 48972), 

- formulář Vyúčtování dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle "Zásad" za rok 2020 (dle podkladové přílohy č. 48973).

 

155/19 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2019 - Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2019 - 2. kolo

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 20.000,- Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2019 – 2. kolo“ Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČO 150 60 233, se sídlem B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt – „Hrajeme si s tradicemi – Masopustní jarmark“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 48901, č. 48899, č. 48898, č. 48897.

 

156/19 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2019 - Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2019 - 2. kolo

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 20.000,- Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2019 – 2. kolo“ Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČO 150 60 233, se sídlem B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt – „Hrajeme si s tradicemi – Pohádková cesta a Svatomartinský lampiónový průvod“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 48902, č. 48900, č. 48898, č. 48897.

 

157/19 Vyhlášení grantového programu pro rok 2019 - Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města - 3. kolo

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2019 - 3. kolo" dle podkladové přílohy č. 48978, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2019 (dle podkladové přílohy č. 48980) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2019 (dle podkladové přílohy č. 48981).

 

158/19 Městské divadlo a kino Ostrov - forma společnosti – doporučení DR a VH

Zastupitelstvo města v souladu se závěry „Analýzy právní formy městské společnosti Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o.“ a s doporučením dozorčí rady a valné hromady rozhodlo za stávajících podmínek neměnit právní formu společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod.

 

159/19 Změna ÚP Havl. Brod - Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 46924, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „BH – plocha bydlení – bydlení v bytových domech“ na „VD – plocha výroby a skladování – drobná řemeslná výroba“ za současného vyloučení hlučných a prašných provozů v této ploše.

 

160/19 II/150 Havlíčkův Brod – ul. Žižkova a Dolní - dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky „II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní“ s Krajem Vysočina, IČO 70890749 a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002 dle podkladové přílohy č. 48576.

 

161/19 Změna ÚP Havl. Brod - JZ segment obchvatu

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod spočívající v převedení koridoru územní rezervy  R47 pro vedení jihozápadního obchvatu města mezi silnicí I/34 u Šmolov (na jihozápadě) a silnicí I/38 (na jihu) do návrhových ploch určených pro „DS - plochy dopravní infrastruktury – silniční“.

 

162/19 Plánovací smlouva Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. uzavření plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 48942 s M. B., bydlištěm 580 01 Havlíčkův Brod, J. C. a L. C., oba Poděbaby 1, 580 01 Havlíčkův Brod, jejíž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury pro stavbu „Novostavba místní komunikace v Poděbabech“.

 

163/19 Plánovací smlouva Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle podkladové přílohy č. 48946 s M. B., bydlištěm 580 01 Havlíčkův Brod, J. C. a L. C., oba  580 01 Havlíčkův Brod, jejíž předmětem je budoucí koupě pozemků pro výstavbu veřejné infrastruktury stavby „Novostavba místní komunikace v Poděbabech“.

 

164/19 Regulační plán pro umístění rodinných domů v ploše P32

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 62, odst. 2 b) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení Regulačního plánu pro umístění rodinných domů v ploše P32 vycházející ze zpracované Územní studie pro plochu P32 v Havlíčkově Brodě.

 

165/19 Regulační plán pro umístění rodinných domů v ploše P32

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanovuje místostarostu města Bc. Libora Honzárka určeným zastupitelem k projednávání Regulačního plánu pro umístění rodinných domů v ploše P32.

 

166/19 Změna č. 6 Územního plánu Havlíčkův Brod - obsah změny

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, § 55a zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení Změny č. 6 Územního plánu Havlíčkův Brod zkráceným postupem a schvaluje obsah této změny dle podkladu č. 92/2019 a podkladové přílohy č. 49007.

 

167/19 Plánovací smlouva - novostavba bytových domů

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. uzavření plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 49021 s Výšina HB s.r.o, IČO 07718098 jejíž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury pro stavbu „NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, PARC. Č. 3786, 3787, 3788, 942/3,  3014 a 942/66, k.ú. Havlíčkův Brod“.

 

168/19 Plánovací smlouva - novostavba bytových domů

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle podkladové přílohy č. 49022  s Výšina HB s.r.o, IČO 07718098 jejíž předmětem je budoucí koupě pozemků pro výstavbu veřejné infrastruktury stavby „NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, PARC. Č. 3786, 3787, 3788, 942/3,  3014 a 942/66, k.ú. Havlíčkův Brod“.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta